ICR 2023 - Svetový kongres IIR - 73 rokov Cemafroid

 

ICR 2023 - Svetový kongres IIR

August 23.2023 Paris

73 rokov Cemafroid

Cemafroid je technická skúšobňa, ktorá sa zaoberá takmer všetkými zariadeniami v chladiacej reťazi s dôrazom na transportné chladenie. Do portfólia spadá aj personálna certifikácia na F plyny. Cemafroid je kompaktné neveľké technické centrum na okraji Paríža so 120 zamestnancami. Dá sa odhadnúť, že priestory TSÚ Piešťany sú väčšie, s pôvodne približne rovnakým rozsahom činností v oblasti chladenia. Cemafroid ponúka skúšky chladiacej techniky, chladiaceho nábytku, prepravného chladenia a tiež kalibráciu teplomerov, tlakomerov.

Cemafroid,, ktorý bol jedným z hlavných sponzorov kongresu IIR má pobočky nielen vo Francúzsku, ale tiež v Taliansku a Kanade. Riaditeľom je Gérald Cavalier, ktorý je zároveň predsedom vedecko-technickej komisie IIR.

Priestory ATP skúšok prepravných vozidiel naľavo v Cemafroide a napravo v Piešťanoch

 

ATP je Dohoda o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy

 

Princíp merania na ATP pracoviskách v Cemafroide:

  • Zabezpečuje sa rovnomerný prietok vzduchu so stabilizovanou teplotou okolo testovaných prepravníkov v rozsahu od -10 do -30 oC a udržuje sa určená teplota v prepravníku 30 alebo 40 oC. Meria sa dodaný príkon na udržanie určenej teploty. Dosadením do príslušného výpočtu sa vypočíta celkový súčiniteľ prechodu tepla, ktorý rozhoduje o začlenení do kategórií podľa ATP podmienok.

Kategórie prepravných prostriedkov podľasúčiniteľa prechodu tepla

  • IN = Izotermický dopravný alebo prepravný prostriedok s normálnou izoláciou
  • charakterizovaný súčiniteľom prechodu tepla   „k“  rovným alebo menším ako 0,70 W/m2.K         („k“≤  0,70)
  • IR = Izotermický dopravný alebo prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou_
  • charakterizovaný súčiniteľom  „k“rovným alebo menším ako 0,40 W/m2.K

          - hrúbkou stien najmenej 45 mm pre dopravný a prepravný prostriedok so šírkou viac ako 2,50 m.

 

Princíp merania na ATP pracoviskách v Cemafroide

Zabezpečuje sa rovnomerný prietok vzduchu o rýchlosti 1-2 m/s so stabilizovanou teplotou -10 do -30 oC  okolo testovaných prepravníkov a udržuje určená teplota v prepravníku 30 oC. Rozmerom prepravníkov musia zodpovedať rozmery tunelov, do ktorých prepravníky musia vojsť. Zabezpečenie teploty -10, či -20 oC je energeticky náročné. V Cemafroide sa chladí nemrznúca kvapalina v strojovni s chladiacim strojom na amoniak. Nemrznúca zmes sa rozvádza do výmenníkov tepla s ventilátormi v jednotlivých tuneloch.

Meria sa dodaný príkon na udržanie určenej teploty. Dosadením do príslušného vzťahu:

  • U = P/S. dt

sa vypočíta celkový súčiniteľ prechodu tepla, ktorý podľa toho:

  • či je menší ako 0,4 alebo 0,7 

rozhoduje o začlenení do kategórií podľa ATP podmienok. Jednou z podmienok pre ustálené meranie je aby rozdiel vonkajšej a vnútornej teploty bol minimálne v rozmedzí 25°C + 2 °C. Splnenie týchto podmienok si vyžaduje dosť času a tak takéto meranie trvá 1 až dva dni.

  • Dôležitým predpokladom úspešného merania je, aby chladiaci agregát dokázal vychladiť prepravník za určitý čas na určenú teplotu. Napríklad za 6 hodín z teploty +15 °C na -20 °C. Certifikát je na tri roky.
  • Ak to nedokáže, je buď zlá izolácia, netesné dvere alebo poddimenzovaný agregát.

Ak prepravník nesplní podmienky ATP, nemôže byť používaný na chladenú prepravu

Podmienky práce v Cemafroide umožňujú sledovať a vyhodnocovať testované parametre

 

Kalibrácia teplomerov a tlakomerov

Okrem iného Cemafroid ponúka tiež kalibráciu teplomerov a tlakomerov. Teplomery rôznych druhov sa testujú porovnávaním hromadne ponorením do teplotne vyregulovanej olejovej vane, alebo do vody s teplotou v trojnom bode 0oC. 

Tlakomery sa testujú tiež porovnávaním s nastavenými tlakmi. Porovnávajú sa s hodnotou analógového tlakomera, čo nie je veľmi presné. Podobné skúšky konáva aj Zväz. Opakovanými skúškami porovnávaním s digitálnym tlakomerom sa zistilo, že ak je ručička analógového tlakomera pri atm tlaku na nule, ostatné hodnoty boli v poriadku. 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 01/2024