Schválené uznesenia na 30. Valnom zhromaždení z 22. 03. 2024

 

Valné zhromaždenie zobralo na vedomie:

 1. Kontrolu plnenia uznesení zo 29. valného zhromaždenia bez pripomienok.
 2. Poďakovanie pani Slezákovej, pani Porubskej, za organizáciu školení na osvedčenia na Fplyny. 
 3. Školenia na VTZ plynové, tlakové a kontroly KZ. Realizujú sa školenia na alternatívne chladivá s nízkym GWP. 
 4. Poďakovanie V. Orovnickému, za osvetovú činnosťverejných vystúpení a v organizácii Budovy pre Budúcnosť.
 5. Poďakovanie org. výboru za odbornú a spoločenskú úroveň online Summitu VVTZ  24.10. 2023.
 6. Poďakovanie členom Zväzu za prácu v TNK 81, Petrovi Havalovi a A. Ladiča za reprezentáciu na Euroskills v Gdaňsku.
 7. Poďakovanie lektorom J.Zöldfayovi, M.Ondrejmiškovi, M. Valentovi, J. Jankejemu, I.Kalužovi  a ďalším za lektorskú činnosť. 
 8. Ocenenie zaslúžilý člen Petrovi Reiprichovi za prínos pri uplatňovaní elektronickej evidencie chladív a servisu.
 9. Najlepšiu študentskú prácu Ing. Samuela Malíška za rok 2023.
 10. Hodnotenie reprezentácie na Euroskills 2023 a prípravu reprezentácie na Euroskills 2025.
 11. Ocenenie Ekoservis´2024 udelené za najviac zhodnoteného chladiva fy Chladis, Klimatrend E.D.T, a Roman Strbík
 12. Ocenenie Chladenie´2024 spoločnosti DITL Metal za chladič nápojov 
 13. Poďakovanie členom Zväzu za spoluprácu pri vývoji, aplikácii programu Leaklog a oznamovaní únikov podľa kategórií.
 14. Prácu a hospodárenie Certifikačného orgánu CHKTna základe zmluvy s SOPK a SPPK.

Valné zhromaždenie schvaľuje:

 1. Stanovy Zväzu. 
 2. Koncepciu zamerania prednesenú prezidentom Zväzu V. Orovnickým (klima), J.Zöldfay  (serv.-obch. sekcia), R. Pallya (vzdel. sekcia), I.Lobík (obch.CH chladivá.), J.Kováč (), p. Kuliaček (TČ, rekuperácia, FV), M.Maťašovský (komponenty), Z. Košíková, Ing. L. Vidrnaková a K. Holická (kontrol. komisia), Havelský (red. rada).
 3. Účet za rok 2023 a rozpočet na rok 2024 zverejnený v Správach SZ CHKT č. 2/2024.
 4. Správu kontrolnej komisie prednesenú Zdenkou Nagyovou. Stanovy SZ CHKT, CO CHKT bez pripomienok.
 5. Konferenciu  IIR „Compressors and Refrigerants“  a SZ CHKT „Bezpečná práca s chladivami“
 6. Kooptáciu Martina Valenta do predstavenstva Zväzu zverejnenú v Správach SZ CHKT č. 2/2024.
 7. Zvýšiť ponuku školení na alternatívy pre obmedzovanie používania chladív s vyšším GWP.
 8. Certifikáciu na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa EHPA a zák. 309/2009 a vyhl. MHSR 133/2012 Z.z..
 9. Ponuku na aktualizáciu osvedčení na F plyny formou školení/skúšok a tepelné čerpadlá formou minikonferencií.
 10. Postupové vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie podľa STN EN 13313 (ISO 22712) v súlade s Nar. EP a R 303/2008/ES, 2015/2067/EÚ, Smer. 2009/28/ES, PED-BOZP a EPBD - kontroly KZ, Real Alternatíves, ...
 11. Aplikáciu SW Leaklog_web aj pre prevádzkovateľov s prideľovaním práv na servis na szchkt.org
 12. Dopĺňanie web aplikácií Zväzu o kontroly klima zariadení, štatistiky tepelných čerpadiel, obnoviteľné chladenie
 13. Postup Zväzu, spolupráca CO CHKT, SOPK, SPPK, ZSVTS, SZVT, MŽP, RÚZ, MH, MV SR, NIP, MPSVaR, BpB a SKI.
 14. Aktivizovať propagáciu skráteného jednoročného štúdia, duálu na SOŠ ZM a BA v našom odbore.
 15. Členstvo, spoluprácu a účasť na podujatiach AREA, ASHRAE, EHPA, IIR, UNEP, ISHRAE, UNFCCC a CEN.

Valné zhromaždenie ukladá:

Predstavenstvu:

 1. Rokovať o spolupráci s partnerskými organizáciami s cieľom vstupovať do tvorby legislatívy vo vzťahu ku CHKT v SR (z hľadiska odb. spôsobilosti, noriem na TČ, TN, vzdelávania v rámci organizácií, TI, SPPK, SOPK, RUZ, ZSVTS BpB, SKI  ap.)
 2. Účasť na rokovaniach, konferenciách AREA, EHPA, IIR, CEN TC182, UNEP, UNFCCC a iných organizácií.
 3. Zlepšovať technickú vybavenosť Zväzu investovať do TČ, prístrojového vybavenia v prospech vzdelávania, propagáciu Zväzu na Internete a výstavách. Investovať do propagácie aktivít Zväzu.

Odborným sekciám

 1. Navrhovať odborníkov, lektorov do sekcií, komisií Zväzu. Pripravovať Euroskills 2025, výstavu MT Nitra.
 2. Zorganizovať odborné semináre „teach the teachers“, výstavu náradia a výrobkov, kontroly prístrojov, 
 3. Zorganizovať 19. medzinárodnú servisnú konferenciu 9.-11.9.2024 na STU BA a IIR konferenciu „Compressors“
 4. Podieľať sa na tvorbe a pripomienkovaní právnych noriem ohľadom chladív, TČ, zhodnocovania, recyklácie, vzdelávania a certifikácie v oblasti CHKT v rámci SR EHPA, AREA, IIR ai.

Vzdelávacej sekcii

 1. Realizovať školenia a skúšky na F plyny, TČ, a pod. Vydávať pokračovania učebných textov, pre TČ, k chladivám, chladiacim okruhom, normám, ap. V rámci programov zelené riešenia
 2. Investovať do technickej, prístrojovej prípravy školení na chladivá s nízkym GWP, EE podľa EN 22712:2018.
 3. Zabezpečovať základný kurz na zručnosti s chladivami lektorsky a technickým vybavením.

Všetkým členom

 1. Zaplatiť členské príspevky na rok 2024 do konca júna 2024 a propagovať činnosť a vzdelávanie v odbore.

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 3/2024