ANALÝZA PREDAJA TEPELNÝCH ČERPADIEL Nová Smernica EÚ o obnoviteľnej energii 2023/2413/EÚ, časť 2.

 

Pokračovanie časti 1.

 

Spomalenie predaja tepelných čerpadiel v EÚ

Ovplyvňuje nielen zamestnanosť, priemysel, výrobu, inštaláciu tepelných čerpadiel, ale predstavuje aj významné výzvy pre ciele EÚ v oblasti klímy a energetiky. Pokles predaja TČ ohrozuje kľúčové ciele vrátane cieľa do roku 2030 to znamená 42,5 (45-49) % obnoviteľných zdrojov energie vo vykurovaní/chladení a 60 miliónov TČ podľa extrapolácie EHPA na splnenie cieľov REpowerEU. Spomalenie predaja bolo rôzne v krajinách EÚ.

Podľa EHPA v 14 európskych krajinách klesol predaj tepelných čerpadiel v porovnaní s predchádzajúcim rokom približne o 5 %, z 2,77 milióna jednotiek na 2,64 milióna kusov.

Francúzsko, Taliansko, Švédsko, Fínsko, Poľsko, Dánsko, Rakúsko a Švajčiarsko zaznamenali pokles predaja tepelných čerpadiel, zatiaľ čo Portugalsko, Belgicko, Nórsko, Holandsko, Španielsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo zaznamenali mierny rast, ale nie dostatočný na to, aby vyrovnal celkový pokles. Je pravdepodobné, že na rast vplýval najmä rast počtu tepelných čerpadiel vzduch/vzduch a to najmä v južných krajinách EÚ. Naopak všeobecný pokles bol zaznamenaný drahších TČ vzduch/voda, zem/voda.

Situácia na Slovensku

Na Slovensku sa v roku 2022 predalo 12 100 tepelných čerpadiel vzduch/voda. V roku 2023 predaj klesol na 10 041 ks, čo je pokles o 17 %. Rok 2022 možno považovať za extrémny. Doterajší trend rastu predaja, napriek poklesu predaja v roku 2023 v porovnaní s rokom 2021, zostáva nezmenený a udržiava sa dlhodobý rast.

Rast predaja tepelných čerpadiel podporujú dotačné programy „Obnov dom“ a „Zelená domácnostiam, podnikom“, ktoré v roku 2023 zápasili s nábehovými problémami.

Proti predaju tepelných čerpadiel pôsobí vysoký pomer ceny elektriny a zemného plynu nad 3, vysoké a stále rastúce ceny tepelných čerpadiel a nízke ceny plynových kotlov. Pri súčasnom nastavení cien energií a výrobkov je tak výhodnejšie ponúkať ekonomiku znižovania emisií CO2 pri vykurovaní pri danom množstve podporných prostriedkov výmenou klasických plynových kotlov za kondenzačné. To je významný argument pre stredné a nízkopríjmové skupiny obyvateľstva s možným napojením na široko rozvetvenú plynofikačnú sieť s možnosťou dosiahnutia vyšších úspor emisií CO2 ako pri tepelných čerpadlách pri rovnakom objeme peňazí z dotácií.

Napriek spomaleniu v roku 2023 dopyt po tepelných čerpadlách naďalej rastie, najmä vďaka rekonštrukcii domov a výstavbe domov s takmer nulovou spotrebou (NZEB). Trh s tepelnými čerpadlami rastie aj napriek silnej plynofikačnej sieti a centrálnemu zásobovaniu teplom. Tepelné čerpadlá pre rast predaja vyžadujú podporu dotáciami, ktoré boli v roku 2023 spomalené alebo zastavené a nedostatočné voči rastu cien výrobkov a energií.

Napriek uvedenému, obnoviteľná energia získaná TČ tvorí už takmer 20 % zo záväzku SR. Spolu so znižovaním spotreby energie a emisií CO2 je to hnacia sila na ich podporu.

Slovenské a celoeurópske faktory, ktoré prispeli k poklesu predaja tepelných čerpadiel

Pokles predaja tepelných čerpadiel v Európe v roku 2023 je spôsobený kombináciou faktorov, ktoré ovplyvnili investorov a spotrebiteľov, čo viedlo k 5 % poklesu v EÚ a na Slovensku až o 29 % pre všetky TČ a o 17 % pre TČ vzduch/voda. Stalo sa to po trende nepretržitého rastu od roku 2006 prerušeného len v rokoch 2020 a 2023.

1. Hlavným prispievateľom k poklesu predaja TČ je posun cien energií. Po veľmi vysokých cenách plynu po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 ceny plynu v roku 2023 opäť klesli, čím sa stále drahšie elektrické tepelné čerpadlá stávajú menej ekonomicky atraktívne, najmä vzhľadom na pretrvávajúce vysoké ceny elektriny. V roku 2022, keď boli ceny plynu vysoké, boli atraktívnejšie elektrické tepelné čerpadlá, no následný pokles cien plynu túto výhodu odstránil. Na Slovensko je cenový pomer elektriny a plynu jeden z najvyšších v EÚ nad hodnotou 3.

2. Distribútormi elektriny zvýhodnená variabilná cena elektriny pre TČ je nedostatočná a do spotreby 5000 kWh i viac je prekrytá vyššími fixnými poplatkami, ktoré výhodnosť zníženej variabilnej zložky môžu pri nižšej spotrebe elektriny aj znevýhodniť. Spotrebou 5000 kWh elektriny TČ vyprodukuje 15-20 000 kWh tepla a tým pre väčšinu nových rodinných domov stráca význam.

3. Európska ekonomika stagnuje od leta 2022, pričom k spomaleniu prispeli faktory ako trvalo vysoká inflácia, slabý spotrebiteľský dopyt a sprísňovanie menovej politiky. Napriek úsiliu stimulovať sektory, ako je cestovný ruch a výroba, rast HDP sa spomalil. V kontexte vysokých úrokových sadzieb, inflácie a celkovej ekonomickej neistoty to odrádzalo od investícií do stavebných a renovačných projektov, čo malo vplyv na dopyt po tepelných čerpadlách. Na Slovensku ekonomická situácia vedie najmä k zdôrazňovaniu významu plynofikačnej sústavy pri potencionálnom znižovaní emisií CO2 a problémov distribúcie silnej a flexibilnej elektrickej energie.

4. Cenové nastavenie prispelo k neistote okolo investícií do tepelných čerpadiel. Drahé zelené politiky ešte viac oslabili dôveru k veľkým investíciám. K poklesu predaja prispela aj neistota ohľadom dotačných schém v niektorých krajinách. Na Slovensku došlo pri nábehu dotačných schém nielen k spomaleniu ale v prípade schémy „Zelená domácnostiam“ aj k zastaveniu na dlhšie obdobie.

Dynamika trhu s tepelnými čerpadlami úzko súvisí s politickým prostredím

V roku 2022 došlo k prudkému nárastu predaja tepelných čerpadiel po energetickej kríze vyvolanej ruskou inváziou na Ukrajinu. Európska komisia vtedy vyzdvihla tepelné čerpadlá ako dôležitý nástroj na zníženie závislosti od ruských fosílnych palív a na zmiernenie vysokých cien plynu, čo zvýšilo dôveru v trh. 

Odloženie „Akčného plánu tepelných čerpadiel“ Európskou komisiou spolu s podobnými posunmi na národnej úrovni však vyvolalo ďalšiu neistotu a prispelo k poklesu predaja.

Na riešenie tohto poklesu a oživenie trhu je nevyhnutná stabilná politická podpora. Opatrenia, ako je zosúladenie cien elektriny s cenami plynu prostredníctvom cien uhlíka a daňových úľav, môžu zvýšiť finančnú atraktivitu tepelných čerpadiel, podporiť dopyt koncových používateľov a urýchliť dekarbonizáciu sektora vykurovania a chladenia.

Riešením týchto výziev a poskytnutím podporného politického rámca môže SR podporiť väčšiu energetickú nezávislosť a podporiť udržateľný rast na trhu s tepelnými čerpadlami. Zároveň sa však musí riešiť dopad na sociálne slabšie skupiny občanov.

Politická podpora tepelných čerpadiel v EÚ

Je realizovaná cez Fit for 55 a REpowerEU. Tieto právne normy  vidia tepelné čerpadlá ako dôležité riešenie pre vykurovanie a chladenie. Presadzujú sa cez energetické triedy vykurovacích zariadení podľa Ekodizajnu a tiež energetické triedy budov podľa EHB. Najnovšia smernica pre OZE  2023/2413 usmerňuje TČ na využitie ako obnoviteľnej tak odpadnej energie. Tejto komplexnej politickej podpore využívania obnoviteľnej i odpadnej energie odporuje ekonomika a zložitosť potencionálnych riešení.

 

Špecifikácia štatistiky podľa druhov tepelných čerpadiel

TČ vzduch/vzduch na doplnkové vykurovanie - počtom a inštalovaným výkonom na Slovensku dominujú rozdelené (split a multisplit) reverzibilné TČ vzduch/vzduch, ktoré majú potenciál byť doplnkovým vykurovaním v starších domoch, ktoré sa neplánujú obnovovať a tam, kde nie je vodný systém vykurovania. V minulosti v menšej miere do tejto skupiny patrili tiež VRV/VRF systémy.  Do tejto skupiny sú zaraďované všetky TČ vzduch/vzduch, pokiaľ nie sú vopred určené na hlavné vykurovanie. 

TČ vzduch/vzduch na hlavné vykurovanie - sú vhodné ako hlavný systém vykurovania a chladenia v nízkoenergetických domoch a domoch s takmer nulovou spotrebou energie a tiež takmer s nulovými emisiami. Patria sem všetky systémy  split, multisplit, VRV/VRF, ktoré dokážu udržať vykurovací výkon do -7oC a vykurovať až do -15oC. Pre chladnejšie oblasti  pri vybavení EVI systémom výkon udržia až do -15oC s možnosťou vykurovania až do -25oC. 

TČ vzduch/voda na hlavné vykurovanie - Inštalované TČ vzduch/voda od roku 2022 už vyrábajú na Slovensku viac tepla a získavajú viac obnoviteľnej energie ako počtami prevládajúce TČ vzduch/vzduch. Na väčšine územia SR sú ekonomickejšou voľbou, okrem území s nízkymi teplotami a vysokou vlhkosťou v zimnom období, kde je vhodnejšie inštalovať TČ zem/voda alebo voda/voda. 

TČ voda/voda na hlavné vykurovanie –Vzhľadom k prevádzkovým rizikám sú vhodné najmä na inštaláciu od vyšších výkonov nad 70 kW. Riziká nedostatku a vhodnej kvality vody sa musia vopred precízne posúdiť. Pri čerpaní podzemných, povrchových a tiež banských a odpadných vôd sa môžu vyskytnúť problémy s čistotou vody, ktoré treba technologicky vopred dôsledne riešiť.

TČ zem (soľanka)/voda na hlavné vykurovanie - sú investične náročnejšie a zložitejšie. Sú vhodné pre menšie i väčšie inštalácie limitované veľkosťou pozemku a geologickými vlastnosťami podzemných vrstiev. Riziká poddimenzovania sa musia vopred dôsledne posúdiť. Využitie na pasívne chladenie umožňuje kolektory tepla rýchlejšie regenerovať. 

Odpadná energia - rekuperácia odpadového tepla sa nepovažuje za obnoviteľný zdroj, ale je to forma zhodnocovania energie, ktorá môže pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov a zlepšiť energetickú účinnosť. Odpadové teplo vzniká ako vedľajší produkt mnohých priemyselných procesov a často sa uvoľňuje do atmosféry. Rekuperácia odpadového tepla na výrobu energie využíva súčasné znižovanie nákladov a emisií uhlíka.

Rok 2022/2023 predaj na obrázku 8:

Oranžová čiara TČ  vzduch/vzduch (doplnkové vykur.) pokles 32% zo 66 na 46 tis. ks z toho:

  • 39 073 ks split a
  • 5 617 ks Multisplit, VRV/VRF,

Červená čiara TČ vzduch/voda pokles o 17 % z 12 100 na 10 041 tis. ks z toho: 

  • 6 791 ks split a
  • 2 980 ks monoblok

Predaj TČ je v r. 2019 až 2023 na hojdačke, čo narúša prirodzený rozvoj inštalačných firiem.

Predaj tepelných čerpadiel celkom 56 812 ks v roku 2023 členený podľa sektorov využitia

 

Sektory použitia sú vyžadované MH SR a sú zadané podľa štatistiky vedenej na ŠÚ SR ďalej preposielanej do Eurostatu. Vzhľadom na spôsob získavania údajov od dodávateľských firiem, ktoré väčšinou vedia začleniť TČ do jednotlivých sektorov a ak si inštaláciu nevedia overiť, postupujú odborným odhadom.

Sektor rezidenčný, predaj (55 231 ks) s výkonom do 20 kW s podielom 97 % v roku 2023

Začlenenie predaja TČ do tohto sektoru je najjednoduchšie, limitované len hornou hranicou výkonu. Do výkonu 20 kW dominujú inštalácie tepelných čerpadiel vzduch/vzduch. Tento sektor dominuje aj po vylúčení reverzibilných TČ vzduch/vzduch na doplnkové vykurovanie nielen v počtoch, ale aj v inštalovanom výkone v MW.

Sektor rezidenčný, predaj (509 ks) s výkonom nad 20 kW s podielom 0,83 % v roku 2023

Začlenenie do tohto sektoru je limitované len dolnou hranicou výkonu s podmienkou, že vyrobené teplo je vyrobené pre vlastnú spotrebu napríklad obyvateľov bytového domu alebo združenia majiteľov bytov, domov. Rovnaké tepelné čerpadlá môžu byť použité aj pre administratívne priestory, reštaurácie, hotely, podniky služieb, opravárske dielne, drobné prevádzky a preto začlenenie do tohto sektoru si vyžaduje viac informácií. V rezidenčnom sektore nad 20 kW budú pravdepodobne prevažovať TČ vzduch, zem, voda/voda.  Vylúčiť s veľkou pravdepodobnosťou môžeme VRV/VRF systémy.

Sektor služieb (937 ks) s výkonom nad 20 kW s podielom 1,6 % v roku 2023

Podiel 1,6 % je nízky. Začlenenie do tohto sektoru je limitované len dolnou hranicou výkonu a podmienkou, že vyrobené teplo je vyrobené pre vlastnú spotrebu napríklad pre administratívne priestory, reštaurácie, hotely, podniky služieb, opravárske dielne, drobné prevádzky a preto začlenenie do tohto sektoru si vyžaduje viac informácií. V sektore služieb nad 20 kW budú pravdepodobne prevažovať s veľkou pravdepodobnosťou TČ vzduch/vzduch, VRV/VRF systémy a v menšej miere TČ vzduch, zem, voda/voda. 

Sektor CZT (15 ks)s podielom 0,02 % v roku 2023

Podiel 0,02 % je veľmi nízky. Začlenenie do tohto sektoru je podmienené výrobou tepla za účelom jeho predaja.  Meniť štruktúru výroby tepla v CZT a v priemysle je dlhodobý proces. Slovensko prešlo z pevných fosílnych palív na plynné palivá a na biomasu. Lokálne využíva možnosti geotermálneho tepla, odpadného tepla z elektrární, či zo spaľovania odpadov alebo využíva teplo procesné a tiež teplo z okolia tepelnými čerpadlami s možným skladovaním. Využitie veľkých TČ si vyžaduje podrobné ekonomické analýzy a plánovanie. Dobrou kombináciou môže byť kogenerácia s tepelným čerpadlami, ktorých veľkosť výkonu pri využití tepla z riek, morí, ... už prekračuje 50 MW/ks. Dôležité pre CZT je doriešiť tepelnú ochranu budov, znížiť teplotu vratnej vody od odberateľov a zvýšiť tak rentabilitu projektov s využitím nízko potencionálnych zdrojov tepla. Zatiaľ nie je ekonomická príležitosť na využitie TČ s MW výkonmi až na riešenie s využitím banských vôd pre CZT predtým zásobované zrušenou uhoľnou elektrárňou Nováky. Ostatné CZT s využitím TČ uvažujú len perspektívne najmä tam kde treba nielen vykurovať, ale aj chladiť. Inštalujú sa TČ s plynovým motorom pre zvýhodnenú cenu a dostupnosť plynu.

Sektor priemyslu (120 ks)s podielom 0,21 % v roku 2023

Podiel 0,21 % je veľmi nízky. Aj v priemysle sa napr. v administratíve a podobne vyskytujú klasické TČ, ktoré sa nepovažujú za priemyselné. To znamená nie sú spojené s výrobným procesom minimálne s teplotnou úpravou vzduchu potrebného k výrobe. Ďalej sem patria najmä parné kompresorové tepelné čerpadlá, absorpčné tepelné čerpadlá, tepelné transforméry, mechanické parné rekompresné systémy. Hlavný smer vývoja tepelných čerpadiel je do teploty 55  a 65 °C. 

V priemyselných procesoch sú často potrebné vyššie teploty do 200°C. K dispozícii sú aj tepelné zdroje o vyššej teplote. Výhodou priemyselných procesov je, že bežia celoročne a sú tak často energeticky efektívnejšie ako tepelné čerpadlá v rodinných a bytových domoch. Jednoduchá návratnosť sa pohybuje často v rozmedzí 2-5 rokov. Napriek uvedenému, ako tepelné čerpadlá v priemysle sú oznamované väčšinou TČ na úpravu teploty vzduchu pre výrobný proces, ďalej TČ využívajúce teplo z procesov spracovania poľnohospodárskych výrobkov (mlieko, droždie, ..), výroby potravín (čokoláda, mäso, ..), výroby s chladenými zváracími procesmi, výroby ľadových plôch a podobne. 

Zhrnutie percentuálnych podielov podľa sektorov

Z percentuálnych podielov jednotlivých sektorov v roku 2023 z celkového počtu 56 812 ks vyplýva, že s podielom 97 % dominuje rezidenčný sektor (55231 ks) s výkonmi TČ do 20 kW. Ostatné sektory počtom sú marginálne, inštalovaným výkonom stále významnejšie.

Spodná časť formulára

Nasleduje sektor služieb (937 ks) s podielom 1,6 % a rezidenčný sektor (509 ks) s podielom 0,83 % s výkonom TČ nad 20 kW. Vzhľadom na mieru neistotu v správnom zaraďovaní TČ sa môžu oba podiely mierne meniť, čo však nemá významný vplyv na celkový výsledok.

Nasleduje sektor priemysel (120 ks) s podielom 0,21 % a CZT (15 ks) sektor s podielom 0,83%. Tieto podiely predaja v kusoch sú veľmi nízke.

Treba dodať, že prepočítaním na inštalované výkony, na vyrobené teplo a podobne, by sa percentuálne podiely CZT, priemyslu, služieb zvýšili, nie však významne.

 

Napriek ekonomike, Slovensko realizuje TČ vo všetkých sektoroch použitia

Hlavné parametre výroby tepla tepelnými čerpadlami inštalovaných v rokoch 2012-2023

  • celkový inštalovaný výkon 2090 MW,
  • vyrobené teplo 2049 GWh,
  • z čoho 1344 GWh čo je viac ako 20 % zo záväzku SR pre rok 2023 (4,68 PJ)
  • 705 GWh tvorila dodaná pohonná elektrická energia.

TabuľkaPríspevok energie z obnoviteľných zdrojov v rámci jednotlivých sektorov ku konečnej spotrebe energie (ktoe = 41,868 PJ). Očakávaná hrubá konečná spotreba obnoviteľných zdrojov energie pri výrobe tepla a chladu podľa iNEKP 2023-2030 (MH SR Bratislava 08/2023) je v tabuľke:

Podiel obnoviteľnej energie získanej TČ na Slovensku v roku 2023 poklesol z 20 na 17 % najmä z dôvodu navýšenia cieľov EÚ z 32 na 42, (Revidovaná smernica o energii z OZE EU/2023/2413) z pôvodných 32,5 % ného podielu na 42,5 % s ašpiráciou na 45 % do roku 2030. Znamená to takmer zdvojnásobenie existujúceho podielu obnoviteľnej energie v EÚ. Smernica nadobudla účinnosť vo všetkých krajinách EÚ 20. novembra 2023.

 

Záver – trend rastu predaja ostáva zachovaný

Pokles predaja TČ na Slovensku za rok 2023 v porovnaní s rokom 2022 je významný celkom pre všetky TČ až o 29 % a o 17 % pre TČ vzduch/voda. Pokles je po trende nepretržitého rastu od roku 2006 prerušeného v rokoch 2020 a 2023. Rok 2022 možno považovať za extrémny. Napriek poklesu predaja v roku 2023, doterajší trend rastu predaja je zachovaný. 

V porovnaní s rokom 2021, zostáva trend rastu nezmenený a udržiava sa dlhodobý rast.

Napriek legislatívnej podpore, proti rastu predaja TČ stojí najmä cenové nastavenie médií elektrina, plyn ai, tiež výrobkov TČ, PK ai, zlyhávajúci dotačný systém a podobne.

Spomalenie predaja tepelných čerpadiel v EÚ o

vplyvňuje nielen zamestnanosť, priemysel, výrobu, inštaláciu tepelných čerpadiel, ale predstavuje aj významné výzvy pre zabezpečenie cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky. Pokles predaja ohrozuje nielen kľúčové ciele do roku 2030, ale ohrozuje tiež efektívnosť investícií do výroby a inštalácií TČ a vnáša neistoty na trh.

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 3/2024