Stretnutie odborníkov na používanie noriem v praxi Daikin, Sofia, 9-10 október 2017

 

Stretnutie odborníkov

Na používanie noriem v praxi

Daikin, Sofia, 9-10 október 2017

 

       Stretnutie odborníkov z krajín strednej a východnej Európy sa stáva už pravidelným. Diskutuje sa najmä o nariadeniach EPBD, EED, F Gas, ErP, RES a o súvisiacich normách. Ide o rozsiahlu problematiku s rádovo 50 súvisiacimi normami, ktoré sa pravidelne obnovujú, čo zjavne nie vždy je pre ich používanie príjemné.

 

 

Mesačne alebo hodinovo

Hodnotiť výkon a potrebu tepla, chladu, vetrania pre budovy?

Krajiny majú vyvinuté programy pre výpočty na báze mesačnej potreby tepla. Len čo ich dokončili už nové normy žiadajú prechod na hodinové potreby, aby sa dali lepšie optimalizovať potreby a modulované výkony nielen tepla, chladu, ale aj vetrania.

Autori programov si bránia doterajšie hodnotenia na báze mesiacov a hodinové považujú za nepotrebné, keďže takéto prepočty sú pomerne dosť nepresné s odchýlkou až 40 % voči skutočnosti. Treba preto rozlišovať spotreby, potreby energií:

  • Energetický certifikát budovy (na báze výpočtov)
  • Energetický audit budovy (na báze meraní)

Snaha však nájsť akúkoľvek možnú úsporu energie vedie k hodinovej metóde použitej na SCOP. Je dôležité, aby všetky krajiny používali normy jednotne a národné odlišnosti sa odstránili. Odlišností je stále veľa napríklad aj pri definícii NzEB, lokálnych zdrojov energie, ..

Hodinové metódy sa už používajú pri výpočte SCOP tepelných čerpadiel a teraz prenášajú aj do energetického hodnotenia budov.

 

 

Prechod na NZEB

Prechod na budovy s takmer nulovou spotrebou by sa mali stavať od roku 2020 a v roku 2050 by sa budovy mali prevádzkovať už bez fosílnych palív. Koncept NzEB je nielen o budove, ale aj o TZB a pre ich navrhovanie je potrebná hodinové hodnotenie potreby chladu, tepla a vetrania.

Hnacou silou na znižovanie potreby energie sú v rámci ekodizajnu SCOP a SEER, v rámci EPBD od roku 2020 to budú NzEB a priebežne sa zvyšuje podiel OZE. 

 

Kontroly klimatizačných zariadení

Podľa požiadaviek EPBD

Aj keď je snaha tieto kontroly minimalizovať, respektíve ich úplne vylúčiť, zatiaľ táto požiadavka platí a v EÚ je realizovaná na značne rozdielnej úrovni. Štatistika klimatizačných systémov má  tiež význam, ale vzhľadom na nízky záujem prevádzkovateľov početnosť kontrol je nízka. Získaný prehľad je tak nedostatočný. Kontrolóri sa sústreďujú na činnosti:

  • Popis klimatizačného zariadenia, budovy, záťaží
  • Porovnanie projektovej dokumentácie so skutočnosťou
  • Zníženia vonkajšej a vnútornej tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov,
  • Optimalizáciu nastavenia teplôt, prevádzkových časov, regulácie prietokov vzduchu
  • Vykonanie údržby, kontroly tesnosti a iné hodnotenie prevádzky
  • Posúdenie meraní spotreby energií, ak sú k dispozícii
  • Chladivá a energetická efektívnosť chladiaceho okruhu
  • Návrh opatrení, uplatnenie tepelných čerpadiel

Na Slovensku v roku 2015 sa podľa SIEA (Knapko 2017) skontrolovalo takmer 500 klimatizačných zariadení s výkonom takmer 65 MW.

 

 

Z grafu naľavo je vidieť, že najväčší podiel 24,3 % klimatizačných zariadení je s chladivom R134a. Druhé najväčšie zastúpenie až 13,1 % má chladivo R22, ktoré by sa už malo postupne vyraďovať vrátane zariadení, ktoré sú už väčšinou energeticky nevhodné na retrofity.

Z grafu napravo je vidieť, že najväčší podiel 73,6 % kontrol bol vykonaný na budovách patriacich obchodným reťazcom. Druhé najväčšie zastúpenie majú administratívne budovy

 

 

Nariadenie o F plynoch je ambicióznejšie ako dohoda z Kigali

Uviedla Hilde Dhont v súvislosti so svetovou dohodou v Kigali 15.10 2016 o phase down F plynov v rámci Montrealského protokolu. Dohoda vstúpi do platnosti po ratifikácii v 20tich krajinách 1.1.2019.

Dohoda z Kigali o HFCs chladivách podporuje parížsku dohodu COP21 prijatú v roku 2015 a ratifikovanú 4. novembra 2016.

Spotreba HFC chladív v roku 2014 mierne stúpla v rámci tvorby zásob pred vstupom Nariadenia o F plynoch v EÚ do platnosti, V roku 2015 však už spotreba začala klesať. V súčasnosti je už na trhu problém nielen s prudkým cenový nárastom, ale aj  s nedostatkom chladív.

 

 

Emisie F plynov v rokoch 1990 až 2015, kedy začali klesať podľa UNFCCC EEA správa 6/2017. V kruhovom grafe je vidieť červenou farbou vyznačený najväčší podiel F plynov v chladení

 

Chladivá

Lepší je skorší alebo neskorší prechod?

Skorší prechod na chladivá s nízkym GWP je lepší pre životné prostredie. Môže však ohroziť dostupnosť chladív pre energeticky efektívne technológie akými sú tepelné čerpadlá respektíve systémy v komerčnom chladení využívajúce chladenie na vykurovanie. Trh tepelných čerpadiel stále rastie a zatiaľ nie sú dostatočné adekvátne náhrady za používané HFC chladivá.

Udržateľný vývoj musí byť postavený nielen na phase down, ale tiež na energetickej efektívnosti, znižovaní náplne chladiva, zvyšovaní tesnosti, recyklácie, zneškodňovanie. To sú piliere realizácie Nar 517/2014/EU v celoživotnom cykle chladiacich zariadení.

Zariadenia Daikin využívajú syntetické chladivá, predovšetkým chladivo R32, ktoré od roku 2012 postupne nahrádza chladivo R410A, R407C. Tam kde budú potrebné väčšie náplne sa predpokladajú zmesi chladív. Dočasnou náhradou za chladivo R404A je zmes R407H (R32/R125/R134a) a za R134a chladivo R513A. 

 

 

Ktoré výrobky sú ovplyvnené ekodizajnom

            Els Baert prezentovala stav lotov (skupív výrobkov) v Ekodizajne a v tabuľke nižšie je vidieť, ktoré výrobky už sú ekodizajnom ovplyvnené, kde sa vyžaduje energetický štítok. Sú to požiadavky na výrobcov. Zákazník by mal mať možnosť orientovať sa medzi výrobkami podľa energetických štítkov.

 

 

Ekodizajn v neustálom vývoji

Plán do roku 2026

Viacero skupín (lotov) výrobkov je už ukončeným a používaných v prai, medzi inými sem patria aj tepelné čerpadlá a mnohé skupiny výrobkov sa len spracovávajú. Stanovenie požiadaviek na energetickú efektívnosť výrobkov významne ovplyvňuje úspory energie, ktoré v porovnaní s rokom 1990 by mali v roku 2020 dosiahnuť 20 % v rámci KEB a ďalšie znižovanie spotreby energie na používanie výrobkov sa plánuje

Ekodizajn a energetické štítky sú hnacím motorom na uplatnenie energeticky efektívnych zariadení na trhu. Je to výzva pre výrobcov.

Sezónna účinnosť je nástroj na poskytnutie reálnejších údajov o energetickej efektívnosti  o výrobkoch na trhu. Dohľad na trhu je dôležitý na zabezpečenie fungovania takéhoto systému a eliminovanie výrobcov, ktorí podmienky nespĺňajú.

Budúcnosť si vyžiada hnacie sily na presadzovanie energeticky efektívnych riešení

Zavedenie nových energetických štítkov eliminuje A+, A+, A+++

 

 

Certifikácia v Chorvátsku

Školenia v Chorvátsku prebiehajú v štyroch centrách väčšinou na vysokých školách v cene asi 500 € na účastníka. Skúška prebieha pred 3 člennou komisiou za účasti pracovníka Ministerstva, ktoré je certifikačným orgánom. Doteraz preškolili asi 1700 osôb a postupne firmy získavajú certifikáty po preukázaní, že zamestnávajú osoby s osvedčením.

 

Školenia na prírodné chladivá

Na univerzite v Zágrebe sa vybavili technickými zariadeniami na propán, CO2, amoniak a vedia zabezpečovať školenia na zvolené chladivá. To je naviac voči požiadavkám Nar 2015/2067/EU, ktoré v časti 11 vyžaduje len teoretické znalosti.

 

 

Právne a technické normy

Ako preukázať zhodu s normami pre značku CE

Els Baert (Daikin) uviedla, že vždy eistuje viac možností, ako preukázať bezpečnosť výrobku, za ktorú je zodpovedný výrobca. Preukázanie zhody značkou CE si vyžaduje od výrobcu deklarovať akou metódou, podľa akých noriem bola bezpečnosť preukázaná.  Výrobca ako základ použije:

1.     Nízkovoltovú (LVD) smernicau

2.     Strojnú MD) smernicu

3.     Tlakovú (PED) smernicu

Následne sa použije postup podľa:

·        Noriem

o   harmonizovaných i

o    neharmonizovaných

o    výrobkových

o    všeobecných alebo kombinácia všetkých uvedených

                             o    Vlastná analýza rizík (čiastočne podľa noriem), že výrobok spĺňa právne normy

 

 

 

Bezpečnosť

Els Baert uviedla, že nie je zámerom noriem, aby zákazníci, inštalatéri prepočítavali limity náplní chladív. Výrobca musí pripraviť zrozumiteľné tabuľky grafy pre jednoduché určenie možnej náplne chladiva.

 

 

Už sa aj objavili jednoduché kalkulačky na prepočty

Sú postavené na norme EN 378 a zatiaľ nezohľadňujú výrobkové normy.

Výrobkové normy sa uprednostňujú pre všeobecnými. Na preukázanie zhody výrobku s normami je potrebné vybrať tie správne normy. Komplikovanejšie je to pri použití horľavých chladív. Potrebné normy IEC 60335-2-40:2018 a IEC 60335-2-89:2019 vstúpia do platnosti v rokoch 2018.

 

 

Témy Ekodizajn a bezpečnostné normy prednáša zvyčajne Els Baert a enviro právne normy a tiež vzdelávanie podľa normy EN 13313 Hilde Dhont obe z fy Daikin

 

Porovnanie všeobecnej normy EN 378 s výrobkovou IEC 60335-2-89

Z porovnania je vidieť, že výrobkové normy po doplnení opatrení na zníženie rizika zvýšenej koncentrácie chladiva umožňujú použiť podstatne vyššie náplne horľavých chladív. 

 

Limity náplne podľa IEC 60335-2-40 voči norme EN 378 s

Stropy v tabuľke C.2 podľa EN 378 sa vypočítajú podľa návrhu IEC 60335-2-40 so zvýšeným koeficientom:

Stropy

EN 378 pre BS A3

EN 378 pre BS A2L

IEC 60335-2-40

m1

4 m3 × LFL

 1,5

 1,5

m2

26 m3 × LFL

 1,5

 2

m3

130 m3 × LFL

 1,5

 2

 

Návrh IEC 60335-2-40 uvádza podstatne vyššie stropy

Porovnanie ma náplní chladiva pre R32 je na obrázkoch

 

Pri výpočte náplne chladiva R32 pre ľudský komfort v miestnostiach bez a s opatreniami (vetranie, alarmy, ..) rozdiely v náplniach môžu byť násobné. Nesmú však byť vyššie ako ma náplne.

 

 

Limity pre R290 (propán)

Podľa návrhu normy IEC 60335-2-89 sa limit náplne chladiva R290, propán v sólo jednotkách obchodného chladenia zvýši zo 150g na 500 g.

 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 1/2018