CO CHKT

 

S cieľom splniť požiadavky normy STN EN 17 024 a to oddeliť vzdelávanie od certifikácie, po predchádzajúcom schválení Zmluvy o založení a Stanov CO CHKT jeho zakladateľmi SZ CHKT, SPPK a SOPK zo dňa 29. marca 2006 bola podaná žiadosť o registráciu na Krajský úrad v Bratislave dňa 3. mája 2006. CO CHKT bol zaregistrovaný pod č. spisu: OVVS/1006/2006/BC3-TSK zo dňa 25.5. 2006 s právoplatnosťou od 17.7. 2006.

Oblasť zamerania

 

  • Domáce chladenie
  • Priemyselné chladenie
  • Tepelné čerpadlá
  • Chladiaci nábytok
  • Klimatizačná technika
  • Súčasti a agregáty

Certifikát na F plyny

 

Spoločnosť CO CHKT je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu III.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 4.2.2024 4.2.2024
2021 26.10.2022 9.4.2022
2020 9.4.2021 10.4.2021
2019 10.3.2020 17.4.2020
2018 1.2.2019 24.2.2019
2014 8.1.2015 8.1.2015
2010 19.1.2011 19.1.2011
2009 3.10.2012 8.9.2010

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

 
Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2010 4.1.2011 4.1.2011
2009 3.9.2010 8.9.2010