F plyny – nízke GWP

All | Easy questions | Medium questions | Difficult questions

1

Easy

Ktoré z nasledujúcich chladív ma kritickú teplotu 31°C?


R744
R717
R290
R32

2

Medium

Tlak R744 pri teplote nasýtenia 20°C je približne


14 bar g
25 bar g
90 bar g
56 bar g

3

Easy

Aký typ chladiva je R1234ze?


HFO, ktorý obsahuje nenasýtený uhlík
HFC, ktorý obsahuje nasýtený uhlík
Oxid uhličitý
Uhľovodík

4

Easy

Do ktorej bezpečnostnej triedy patrí chladivo R744?


A2
A3
B2L
A1

5

Medium

Chladivo R290 je


Propylén
Propén
Izobután
Propán

6

Easy

Aké riziká predstavujú chladivá, ktoré patria do triedy A2L?


Nízka toxicita, vysoká horľavosť
Vysoká toxicita, vysoká horľavosť
Vysoká toxicita, nižšia horľavosť
Nízka toxicita, nižšia horľavosť

7

Medium

Ktorá norma špecifikuje maximálne veľkosti náplne pre chladiace okruhy v rôznych zariadeniach?


EN 13313
EN 378
ISO 817
EN 60079

8

Medium

Počas transkritickej prevádzky pri systéme s chladivom R744, chladivo vstupujúce do regulačného ventilu chladiča plynu je …


Podchladená kvapalina
Superkritická tekutina
Dvojfázová zmes pri strednom tlaku
Nasýtená para pri strednom tlaku

9

Medium

Pri transkritickom systéme s R744, tlakový ventil chladiča plynu reguluje …


Ventilátory chladiča plynu
Tlak v chladiči plynu
Teplotu na vstupe do chladiča plynu
Teplotu na výstupe z chladiča plynu

10

Medium

Chladivo R744 je popísané ako nestále, pokiaľ je použité ako sekundárne chladivo. To znamená …


Je to plyn, ktorý sa ľahko mení na kvapalinu
Čiastočne sa vyparuje pri chladení tepelnej záťaže
R744 sa nevyparuje
Zmena teploty a tlaku je nepredvídateľná

11

Difficult

Prečo pri niektorých systémoch používajúcich horľavé chladivá pracujú ventilátory kondenzátora nepretržite?


Aby nebol hlavný tlak nikdy príliš vysoký
Kvôli zníženiu spotreby energie
Aby rozptýlili bezpečne chladivo v prípade úniku
Aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt na kondenzátore

12

Difficult

Ktoré tvrdenie najlepšie popisuje správanie chladiva R717 a minerálneho oleja kompresora?


R717 je nemiešateľné s kompresorovým olejom, a tak olej v systéme zostáva na nízkotlakej strane ako vrstva oleja pod kvapalným R717
R717 je nemiešateľné s kompresorovým olejom, a tak olej v systéme zostáva vo vysokotlakom kvapalinovom zásobníku ako vrstva oleja nad R717
R717 je veľmi ľahko miešateľné s kompresorovým olejom a ľahko sa vracia do kompresora
Systém spätného odvodu oleja nemožno použiť v systéme s chladivom R717, pretože olej je príliš horúci

13

Medium

Merný chladiaci výkon chladiva R32 je podobný mernému chladiacemu výkonu ktorého z nasledujúcich chladív?


R290
R1234ze
R134a
R410A

14

Medium

Aký je približne merný chladiaci výkon chladiva R404A v porovnaní s chladivom R1270?


7-krát vyšší
Vyšší o 100%
Vyšší o 200%
Približne rovnaký

15

Medium

Ktoré z týchto zariadení nevznieti únik horľavého chladiva?


Vysokotlakový spínač
Zariadenie vyhotovené ako EX „n“
Motor ventilátora výparníka
Termostat

16

Difficult

Čo je hlavný dôvod, prečo je medená rúrka K65 používaná pri niektorých systémoch s chladivom R744?


Znáša vysoké tlaky
Dodáva sa v širokom rozsahu priemerov rúrok
Je možné ju ľahko ohýbať
Má dobré vlastnosti pri nízkych teplotách

17

Easy

Ktoré z tvrdení je správne, pokiaľ ide o inštaláciu Schraderovho ventilu?


Jadro musí byť odstránené pokiaľ je telo ventilu pripájané do systému a následne vložené a utiahnuté predpísaným momentom
HC chladivá unikajú zo Schraderových ventilov
Schraderov ventil nesmie byť použitý pri R744 systémoch
Všetky Schraderove ventilové jadrá vyhovujú všetkým chladivám

18

Medium

Ktorý z daných typov systémov má najväčší potenciál úniku chladiva?


Nedeliteľný chladič kvapaliny
Chladiaci box s vlastným zdrojom chladu
Domáca chladnička
Systém s centrálnym zdrojom chladu

19

Easy

Únik ktorého z nasledovných chladív je možne indikovať pomocou fenolftaleínového papiera?


R717
R1234ze
R1270
R744

20

Medium

Ako často by mal byť kontrolovaný na citlivosť ručný elektronický detektor netesností pre chladivo R32?


Po každých 100 hodinách prevádzky
Aspoň raz za rok
Neexistuje žiadna požiadavka na detekciu chladiva R32
Závisí od veľkosti náplne

21

Medium

Podľa nariadenia o F plynoch 517/2014 platného od 01/01/2015, ako často by mal byť testovaný na úniky systém obsahujúci náplň 60 ton CO2 ekvivalentu F plynov bez fixného detektora úniku


Testy na únik nie sú vyžadované
Dvakrát za rok
Raz za rok
Štyrikrát za rok

22

Easy

Aký vplyv má nedostatok chladiva na vysokotlakej strane chladiaceho okruhu


Výtlačný tlak bude nižší a stupeň podchladenia bude nižší
Výtlačný tlak bude vyšší a stupeň podchladenia bude nižší
Výtlačný tlak bude nižší a stupeň podchladenia bude vyšší
Výtlačný tlak bude vyšší a stupeň podchladenia bude vyšší

23

Easy

Aké sú výhody použitia hélia ako stopového plynu s dusíkom pri tlakových skúškach?


Ma menšie molekuly a uniká oveľa ľahšie aj malými rýskami
Zapácha
Má vyšší tlak ako čistý dusík
Je horľavý

24

Easy

Prečo by malo byť napĺňané chladivo R744 spočiatku ako plyn pri napĺňaní vyprázdneného systému?


Aby sa zabránilo poškodeniu kompresora
Aby sa zabezpečilo, že chladivo R744 je napĺňané pomaly
Aby sa zabránilo tvorbe suchého ľadu
Aby sa zabránilo prepúšťaniu poistných ventilov

25

Medium

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapnúť vývevu na vákuovanie systému s chladivom R32?


Pred zapnutím vývevy prepláchneme oblasť servisu dusíkom
Otvoríme systém pred vákuovaním systému
Pripevníme dlhú hadicu na výstup vákuovej pumpy a odsajeme R32 z oblasti servisu
Použitím detektora na plyn R32 sa uistíme, že žiadne horľavé chladivo sa nenachádza v oblasti servisu pri zabezpečenom vetraní

26

Easy

Ako odstránite čo najviac chladiva z kondenzačnej jednotky systému s náplňou 800g chladiva R1234ze?


Zhodnoťte chladivo R1234ze tak, že systém je vyvákuovaný, zrušte vákuum pomocou dusíka bez obsahu kyslíka na tlak 0.1 bar g
Vypustite R1234ze do ovzdušia; naplňte systém dusíkom bez obsahu kyslíka pretlakom; vypustite a odčerpajte druhýkrát; naplňte systém dusíkom tretíkrát a vypustite ho.
Zhodnoťte R1234ze do pripojenej nádoby do vyrovnania tlakov
Vypustite R1234ze do ovzdušia a vákuujte systém

27

Easy

Ako sa vyhnete riziku iskrenia v mieste vákuovania spojeného so spínačom vypínania/zapínania (zasunutí do zásuvky) na štandardnej vákuovej pumpe pri vákuovaní zariadenia s HC chladivom?


Upevnite dlhú hadicu na výstupe z pumpy na vytlačenie HC zo systému
Používajte vývevu na dobre vetranom priestranstve a zapínajte ju do zásuvky najmenej 3 m od vývevy a vákuovaného zariadenia
Umiestnite vákuovú pumpu vonku
Umiestnite vákuovú pumpu 3 m nad podlahu

28

Medium

Aké dôsledky sú spôsobené rozdielom hustoty (mernej hmotnosti) medzi HC a HFC chladivami?


Hmotnosť potrebnej náplne HC chladiva je nižšia
Systém musí byť vákuovaný dlhšie
HC systém musí byť naplnený plynom, nie kvapalinou
Systém musí byť napĺňaný veľmi pomaly, aby nedošlo k poškodeniu kompresora

29

Easy

Riziko chladiva R1234ze zahŕňa:


Vysokú korozivitu
Vysokú horľavosť
Vysokú toxicitu
Miernu horľavosť

30

Medium

Ako sa vypočíta, určí náplň horľavých chladív v miestnostiach


= 20% z ATEL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= 20% z LFL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN 378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= LFL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= ATEL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi

31

Medium

Aká je maximálna náplň chladiva R290, ktorá môže byť použitá v hermetických zariadeniach v akejkoľvek veľkej miestnosti v obchodoch s obsadenosťou ľuďmi kategórie A?


1.5 kg
Nemôže sa použiť pri týchto podmienkach
150 g
Bez limitu

32

Easy

Aké je prevládajúce využitie chladiva R600a?


Systémy centrálnych zdrojov maloobchodov
Domáce chladničky a mrazničky
Klimatizačné systémy v autách
Glykolové chillery pre chladenie

33

Easy

Ktorá bezpečnostná trieda sa vzťahuje na chladivo R744?


A1
A3
B2L
A2

34

Medium

Aká je približná medzná koncentrácia (PL) v praxi pre chladivo R1234ze?


0.06 kg/m³
0.1 kg/m³
0.00035 kg/m³
0.008 kg/m³

35

Medium

Objemový chladiaci výkon chladiva R744 je …


Približne rovnaký ako pri R404A
Približne 2-krát nižší ako pri R404A
Približne 4-5-krát vyšší ako pri R404A
Nižší ako pri R404A

36

Medium

Ktoré parametre sú potrebné pre stanovenie maximálnej náplne horľavých chladív pri komerčnom chladení/vykurovaní?


Použiteľný limit PL, výška, šírka miestnosti,
Horná úroveň horľavosti, objem miestnosti
Spodná úroveň horľavosti LFL, výška miestnosti, boxu, podlahová plocha
Použiteľný limit PL medznej koncentrácie, výška, dĺžka miestnosti,

37

Medium

Uveďte teplotu a tlak trojného bodu chladiva R744


-35 °C pri 4,2 barg
31°C pri 4,2 barg
-52 °C pri 4,2 barg
-55.6 °C pri 4,2 barg

38

Medium

Ku ktorému HFC chladivu sú prevádzkové a kľudové tlaky chladiva R32 podobné?


R410A
R1234ze
R422D
R404A

39

Medium

Aký približne je merný chladiaci výkon chladiva R1234ze v porovnaní s chladivom R134a?


100%
75%
7-krát vyšší
5-krát vyšší

40

Difficult

V booster systéme (dvojstupňový chladiaci systém) …


Plyn na výtlaku z kompresora vo vysokotlakom stupni je nasávaný do sania kompresora v nízkotlakom stupni
Plyn na výtlaku z kompresora v nízkotlakom stupni je vytlačený do sania kompresora vo vysokotlakom stupni
Teplo odovzdávané vysokotlakým stupňom systému je absorbované vyparovaním v nízkotlakom stupni systému
Teplo odovzdávané nízkotlakým stupňom systému je absorbované vyparovaním chladiva vo vysokotlakom stupni systému

41

Easy

Ktoré z týchto zariadení nevznieti únik horľavého chladiva?


Zariadenie hodnotené ako EX „n“
Motor ventilátora výparníka
Termostat
Vysokotlakový spínač

42

Easy

Aký je účel referenčného úniku?


Spôsob detekcie netesností, ktorý využíva fluorescenčné prísady
Zistenie citlivosti elektronického detektora netesností
Vyhľadanie únikov chladiva
Farbivo, ktoré sa pridáva do chladiva, aby pomohlo zistiť únik chladiva

43

Difficult

Aký je vzťah medzi tlakom (P) a teplotou (T) dusíka na začiatku (1) a na konci (2) tlakovej skúšky?


P2 = T1/(P1 x T2)
P2 = T2/(P1 x T1)
P2 = (P1 x T1)/T2
P2 = (P1 x T2)/T1

44

Medium

Aká je alarmová hodnota v strojovniach s inštalovaným systémom zisťovania netesností používaným na chladivo R744?


2000 ppm
370 ppm
20000 ppm
500 ppm

45

Medium

Ktorý z daných typov systémov bude mať najväčší potenciál úniku?


Nedeliteľný chiller
Systém s centrálnym zdrojom chladu
Chladiaci box s vlastným zdrojom chladu
Domáca chladnička

46

Medium

Podľa Nariadenia 517/2014 o F plynoch platného od 1.1.2015, ako často by mal byť testovaný na úniky systém obsahujúci náplň 550 ton CO2 ekvivalentu F plynov s inštalovaným pevným detektorom úniku


Dvakrát za rok
Raz za rok
Testy na únik nie sú vyžadované
Štyrikrát za rok

47

Difficult

Prečo je presnosť hmotnosti plnenia viac dôležitá s HC chladivami v porovnaní s HFC chladivami?


Pretože HC chladivá sa používajú iba v systémoch s hmotnosťou plnenia menšou ako 150 g
Kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku
Pretože tieto systémy nemajú zásobníky na kvapalné chladivo
Pretože merná hmotnosť je nižšia, tým pádom je menšia aj hmotnosť plnenia v porovnaní s podobným HFC systémom

48

Difficult

Aký typ materiálu by nemal byť používaný pri servisných zariadeniach pre systémy s chladivom R717?


Nerezová oceľ
Hliník
Meď a mosadz
Uhlíková oceľ

49

Difficult

Ako odoberiete a odstránite čo najviac chladiva z chladiča kvapaliny umiestneného vonku s náplňou 10 kg chladiva R32 pred odletovaním spojov?


Po odbere chladiva R32 metódou Push Pull, systém sa vákuujte na 270 Pa, zrušte vákuum pomocou dusíka bez obsahu kyslíka na tlak 0.1 bar g
Odoberte R32 do tlakovej nádoby do vyrovnania tlakov
Vypustite R32 von; naplňte systém dusíkom bez obsahu kyslíka pretlakom; vypustite a odčerpajte druhýkrát; naplňte systém dusíkom tretíkrát a vypustite ho.
Vypustite R32 von a vákuujte systém

50

Difficult

Pokiaľ systém s chladivom R744 obsahuje vlhkosť, pretože nebol správne vyprázdnený, aký výsledok je možné očakávať?


Nadmerne vysoké tlaky
Znížený chladiaci výkon
Tvorba fluorovodíka, ktorý sa následne bude rozkladať na kyselinu fluorovodíkovú a poškodí kompresor
Tvorba kyseliny uhličitej s následným poškodením tesnosti a funkcie chladiaceho systému

51

Difficult

Prečo by sa nemalo používať zariadenie pôvodne s chladivom R134a na retrofit s chladivom R1234ze?


Zariadenie pre obnovu nedokáže odolávať prevádzkovým tlakom chladiva R1234ze
Nastavenie nízkotlakého spínača nebude vhodné pre R1234ze kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku
Olej v zariadení pre obnovu nie je miešateľný s R1234ze
Obsahuje zdroje vznietenia

52

Easy

Ktoré z nasledujúcich chladív musí byť najprv naplnené do systému ako plyn, pokiaľ sa nedosiahne manometrický tlak aspoň 4,2 bar?


R1234ze
R744
R717
R32

53

Easy

Aká minimálna vzdialenosť by mala byť dodržaná pri práci v oblasti s HC chladivami od zdrojov vznietenia?


3 m
0.1 m
1 m
10 m

54

Medium

Ktoré z týchto chladív je ľahšie ako vzduch?


R744
R1234ze
R1270
R717

55

Medium

Aké riziká predstavujú chladivá, ktoré patria do bezpečnostnej skupiny A3?


Vysoká toxicita, žiadne šírenie plameňa
Nižšia toxicita, žiadne šírenie plameňa
Mierna horľavosť, nižšia toxicita
Vysoká horľavosť, nižšia toxicita

56

Medium

Aké je GWP chladiva R32?


6
3945
675
0

57

Difficult

Aký objemový výkon kompresora je vyžadovaný pri chladive R1270 v porovnaní s chladivom R404A?


50% z objemového výkonu pre R404A
150% z objemového výkonu pre R404A
600% z objemového výkonu pre R404A
Podobný kompresor

58

Medium

Pri teplote okolia 25 °C, kľudový tlak v nízkotlakom stupni kaskádového systému s chladivom R744 by mal zvyčajne byť …


Nižší, ako najvyšší povolený tlak v nízkotlakom stupni
27.5 bar
Rovnaký ako je nastavený v pretlakovom ventile
Rovnaký ako je nastavený na vysokotlakom spínači

59

Medium

Ktorá z nasledujúcich definícií je správna pre kritickú teplotu?


Teplota, pri ktorej látky menia stavy od pary až po pevnú látku
Teplota, pri prekročení ktorej už neexistuje rozlíšená kvapalná a plynová fáza
Teplota vyskytujúca sa pri niektorých látkach vyznačujúcich sa nulovým elektrickým odporom
Teplota, pri ktorej sa nasýtený tlak kvapaliny rovná okolitému tlaku kvapaliny

60

Difficult

V transkritickom systéme pri transkritických podmienkach chladivo v chladiči plynu …


Odovzdáva teplo pri konštantnej teplote a tlaku
Odovzdáva teplo pri fázových zmenách
Odovzdáva teplo pri znižovaní tlaku
Odovzdáva teplo pri znižovaní teploty

61

Difficult

R717 je vysoko korozívne v kontakte s ...


Meďou
Nerezovou oceľou
Titanom
Hliníkom

62

Easy

Prečo pri niektorých systémoch používajúcich horľavé chladivá pracujú ventilátory kondenzátora nepretržite?


Aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt na kondenzátore
Aby nebol hlavný tlak nikdy príliš vysoký
Aby rozptýlili chladivo v prípade úniku
Kvôli zníženiu spotreby energie

63

Difficult

Aký vplyv má na pretlakový ventil jeho časté vypúšťanie, uvoľňovanie?


Tlak uvoľnenia sa znižuje
Ventil je ostáva plne otvorený
Uvoľňovací tlak vzrastá
Ventil sa bude otvárať až pri vyššom tlaku

64

Difficult

Podľa nariadenia 517/2014 o F plynoch, ako často by mal byť testovaný na úniky systém obsahujúci náplň 60 ton CO2 ekvivalentu F plynov bez fixného detektora


Testy na únik nie sú vyžadované
Štyrikrát za rok
Raz za rok
Dvakrát za rok

65

Medium

Pre ktoré z nasledujúcich chladív je zákonná požiadavka, aby sa udržiavali záznamy v prevádzkovom denníku (záznamníku) o chladiacom okruhu podľa Nar. 517/2014/EU?


R290
R32
R744
R717

66

Difficult

Aká je odporúčaná alarmová hodnota pri inštalovaných pevných systémoch zisťovania netesností používaných pre chladivo R717?


50000 ppm
500 ppm
5000 ppm
500000 ppm

67

Medium

Aké sú výhody použitia vodíka ako stopového plynu s dusíkom pri tlakových skúškach?


Je ľahko identifikovateľný
Je nehorľavý
Zapácha
Má menšie molekuly a uniká oveľa ľahšie

68

Medium

Prečo by sa nemalo používať zariadenie pre HFC chladivá na retrofit s chladivom R600a?


Olej v zariadení pre obnovu nie je miešateľný s R600a
Obsahuje zdroje vznietenia
Nastavenie nízkotlakého spínača nebude vhodné pre R600a kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku
Zariadenie pre obnovu nedokáže odolávať prevádzkovým tlakom chladiva R600a

69

Medium

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapáliť spájkovací horák kvôli odspájkovaniu spoja pri systéme s horľavým chladivom?


Nesmiete odspájkovať spoje pri systéme s horľavými chladivami, mali by sa odrezať použitím rezača trubiek
Uistite sa, že pracovná oblasť je dobre odvetrávaná a použite detektor na horľavé chladivá
Preplachom s dusíkom bez obsahu kyslíka
Pracujte len vo vonkajšom prostredí

70

Difficult

Ktorý z nasledujúcich systémov bude potenciálne vyžadovať ručnú výmenu oleja?


Kaskádový systém s R744
Jednoduchý systém s chladivom R717
Sekundárny systém s R744
Transkritický booster systém s R744

71

Medium

Prečo je presnosť hmotnosti plnenia viac dôležitá pri kriticky naplnených systémoch s chladivom R1270 v porovnaní s HFC chladivami?


Kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku
Pretože merná hmotnosť je menšia, tým pádom je menšia aj hmotnosť plnenia v porovnaní s podobným HFC systémom
Pretože tieto systémy nemajú kvapalné zásobníky
Pretože R1270 sa používa iba pri systémoch s hmotnosťou plnenia menšou ako 150 g

72

Medium

Aký je rozdiel medzi podkritickým a nadkritickým chladiacim obehom


Podkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva nad kritickým bodom a nadkritický neumožňuje
Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva nad kritickým bodom a podkritický neumožňuje
Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva a podkritický neumožňuje
Podkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva a nadkritický bez dodatočného chladenia skvapalnenie neumožňuje

73

Medium

Ktoré chladivo sa používa v nadkritickom, podkritickom chladiacom obehu a tiež ako teplonosná látka


NH3
R290
R744
R1234ze

74

Difficult

Chladivo R744 v sekundárnom chladiacom obehu ako teplonosná látka prúdi v dôsledku


rozdielu tlakov
práce kompresora
neprúdi
práce čerpadla kvapaliny

75

Easy

Ktoré chladivo si pre rovnaký chladiaci výkon vyžaduje kompresor s najmenším objemovým výkonom v m³/h


R290
NH3
R1234ze
R744

76

Difficult

Aký je rozdiel medzi chladiacim okruhom podkritickým a nadkritickým


Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva s regulačným ventilom výtlačného tlaku
Podkritický aj nadkritický obeh vyžadujú regulačný ventil na riadenie nadkritického tlaku
Podkritický obeh nevyžaduje regulačný ventil na tlaku za chladičom plynu a nadkritický obeh vyžaduje
Ani podkritický ani nadkritický obeh nevyžadujú regulačný ventil na riadenie nadkritického tlaku

77

Difficult

Čo je to ejektor?


Odlučovač kvapaliny
Prúdový kompresor
Rotačný kompresor
Expanzný ventil

78

Easy

Čo je to ADR


Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
Analýza rizík
Expanzný ventil
Reverzibilný ventil

79

Easy

Podlimitná preprava podľa ADR je do


300 bodov
100 bodov
1000 bodov
500 bodov

80

Easy

Podlimitná preprava chladív podľa ADR vyžaduje


Nákladný list na prepravu zo skladu do skladu a pre pojazdnú dielňu
Nákladný list a tiež výdajku na prepravu zo skladu do skladu a pre pojazdnú dielňu
Nákladný list na prepravu zo skladu do skladu a výdajku pre pojazdnú dielňu
Výdajku na prepravu zo skladu do skladu a pre pojazdnú dielňu

81

Easy

Prenos tepla prúdením vzniká


Sálaním a vedením
Napríklad prúdením vzduchu, kvapaliny
Fyzickým kontaktom dvoch materiálov
Elektromagnetickým žiarením s rôznou vlnovou dĺžkou

82

Easy

Rozdelenie chladív do bezpečnostných skupín v norme EN 378 je podľa


Jedovatosti a horľavosti
Jedovatosti
Skleníkového efektu
Horľavosti

83

Medium

Ktoré bezpečnostné skupiny sú najnebezpečnejšie


A1, B1
A2L, B2L
A3, B3
A1, A2, A3

84

Easy

Ktoré bezpečnostné skupiny sa označujú ako mierne horľavé


A1, A2, A3
A2L, B2L
A3, B3
A1, B1

85

Easy

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patria HFC chladivá


A1
A3
A2
A2L

86

Medium

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí amoniak NH3


B3
B2L
A2L
A3

87

Easy

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí oxid uhličitý CO2


A1
B1
A2
B2

88

Medium

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí HFC chladivo R32


A2L
A3
A1
B1

89

Medium

Alternatívnymi syntetickými chladivami za chladivo R404A sú


R32, HFO1234ze
R407F, R407A, R449A, R452A, ...
HFO1234yf, HFO1234ze, HFO1233zd
R32, HFO1234yf

90

Difficult

Možný prienik amoniaku do vodných okruhu sa monitoruje


Hodnotou pH vo vodnom okruhu
Fluoreskujúcou látkou
Ultrazvukom
Elektronickým detektorom

91

Medium

Ktoré z chladív sa vyznačuje silným pachom zistiteľným čuchom od 5 ppm (3.5 mg/m³)


HFO1234yf
NH3
CO2
HFO1234ze

92

Easy

Ako sa zníži riziko vzniku zvýšenej koncentrácie horľavých chladív pri servise, vákuovaní, odbere chladiva, ..


vhodným náradím
vetraním
odberom chladiva do zbernej nádoby
vákuovaním

93

Easy

Čo je to riziko


dôsledok rizikovej udalosti
príčina a dôsledok rizikovej udalosti
príčina rizikovej udalosti
pravdepodobnosť, že sa nežiadúca udalosť stane

94

Easy

Aké je najpravdepodobnejšie nebezpečenstvo chladiacich okruhov


únik chladiva
vysoká teplota
elektrický skrat
vysoký tlak

95

Easy

Ako sa minimalizujú riziká pri servise


prítomnosťou zákazníka
ochrannými pomôckami
vhodným náradím
zdravotnou, odbornou spôsobilosťou a ochrannými pomôckami

96

Difficult

Vyznačte poradie chladív od najnižšej teploty varu pri atmosférickom tlaku po najvyššiu


R1234ze, NH3, R744
R744, NH3, R1234ze
NH3, R1234ze, R744
R1234ze, R744, NH3

97

Medium

Ktoré z chladív je ľahšie ako vzduch


R1234ze
R744
NH3
R290

98

Medium

Čo z nasledujúceho nie je nebezpečenstvom pri vypúšťaní R744 zo systému?


Dusivosť
Teplotný šok spôsobujúci prasknutie rúrky
Blokovanie vypúšťacej hadice suchým ľadom
Šľahanie vypúšťacej hadice

99

Easy

Aká môže byť maximálna náplň chladiva R744 s medznou koncentráciou 0,1 kg/m³ v zariadení pre nevetraný chladený priestor o objeme 100 m³?


10
100
100,1
0,1

100

Medium

Pri vonkajšej teplote 25OC, tlak pri nečinnosti, odstávke v nižšom stupni kaskády s R744 bude zvyčajne …


Menší
Väčší ako PS (maximálny dovolený tlak) na nižšom stupni
Rovnaký ako nastavenie spínacieho zariadenia na obmedzenie tlaku
Rovnaký ako tlak poistného ventilu

101

Difficult

Pri dopĺňaní R744 do systému …


Kvapalný R744 sa plní do vysokotlakej strany systému
Plynný R744 sa plní do sania systému
Kvapalný R744 sa čerpá do vysokotlakej strany systému
Kvapalný R744 sa prepúšťa opatrne do sania systému

102

Medium

Aké označenie zaplnenosti majú podľa EN 378-1 napríklad hotelové izby, nemocničné izby a podobne


A
B
C
D

103

Difficult

Aká je bezpečná plniaca hmotnosť pre chladivo R290 do tlakovej nádoby, ktorá má bezpečnú plniacu hmotnosť 10 kg pre chladivo R404A?


22kg
15.4kg
10kg
4.5 kg

104

Medium

Aká je to K65 rúrka?


Oceľová rúrka
Mäkká medená rúrka s hrúbkou steny väčšou ako 1 mm
Medená rúrka s nízkym obsahom železa s PS najmenej 80 bar g
Nerezová rúrka

105

Difficult

Vyberte tlak na test pevnosti systému na mieste inštalácie


1,1 x PS pri tlakovej skúške plynom s doplnkovou skúškou (kontrola vizuálna na tvarové zmeny a kontrola tesnosti)
1 x PS pri tlakovej skúške kvapalinou
1 x PS pri tlakovej skúške plynom
1,43 x PS pri tlakovej skúške plynom s doplnkovou skúškou

106

Difficult

Čo z uvedeného je riziko spojené s plnením R744 do nižšieho stupňa v kaskádnom systéme?


Aktivuje sa nízkotlaké spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku
Aktivuje sa vysokotlaké spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku
Poistný ventil na vyššom stupni môže uvoľniť tlak odpustením chladiva
Poistný ventil na nižšom stupni môže uvoľniť tlak odpustením chladiva

107

Difficult

Test pevnosti systému na mieste inštalácie by mal trvať najmenej


12 hodín
60 minút
5 minút
15 minút

108

Easy

Pevný CO2 sa formuje ak …


Kvapalina je stláčaná
Tlak pár je znížený na atmosférický tlak
Tlak plynného chladiva je zvýšený na 78 bar g
Tlak kvapalného chladiva je znížený pod 4.2 bar g

109

Medium

Aký tlak označuje skratka PS


Maximálny dovolený pracovný, návrhový tlak
Tlak nastavenia vysokotlakého presostatu
Minimálny prevádzkový tlak
Tlak skúšky pevnosti

110

Medium

Ak detektor na R744 je umiestnený v strojovni, čo musí aktivovať v prípade úniku?


Alarm a núdzové vetranie
Výstražné svetlo a zvukový alarm
Alarm
Vetranie so 4 násobnou výmenou vzduchu za minútu

111

Difficult

Keď teplo je odoberané zo superkritickej tekutiny vonkajším vzduchom …


Plyn sa premieňa priamo na pevnú látku
Teplota tekutiny rastie
Pevná látka sublimuje na plyn
Neprichádza ku fázovej zmene

112

Difficult

Čas skúšky tesnosti závisí od


Vonkajšej teploty
Maximálneho pracovného tlaku
Zložitosti, hermetizácie a veľkosti systému
Použitého inertného média na tlakovanie

113

Medium

Prečo sa má vyvákuovaný systém plniť parami R744?


Aby sa predišlo expanzii kvapaliny v plniacom zariadení
Aby sa predišlo formovaniu suchého ľadu v plniacej hadici alebo v systéme
Aby sa predišlo k expanzii kvapaliny v systéme
Aby sa predišlo teplotnému šoku v systéme

114

Medium

Podľa akého parametra sa navrhne pre dané chladivo maximálny pracovný tlak PS


Typu chladiaceho okruhu
Podľa vonkajších teplôt považované za maximálne, ktoré sa vyskytnú počas činnosti zariadenia s daným chladivom
Typu chladiva
Podľa vonkajších teplôt považované za minimálne, ktoré sa vyskytnú počas činnosti zariadenia s daným chladivom

115

Medium

Prečo je praktický limit  R744 nižší ako pre HFC chladivá?


Má veľmi vysoko trojný bod
Je vysoko toxický
Pretože telo tiež produkuje CO2
Má menšiu hustotu ako HFCs

116

Easy

CO2 je používaný ako chladivo pretože …


Je energeticky efektívnejšie ako iné chladivá
Má veľmi nízke GWP
Má dvojnásobný chladiaci výkon v porovnaní s inými chladivami
Uniká menej ako iné chladivá

117

Medium

Kritický tlak chladiva R744 je …


72,8 bar g
130 bar g
4,2 bar g
45 bar g

118

Difficult

V transkritickom booster systéme chladivo vystupujúce z nižšieho  stupňa kompresora …


Vstupuje do chladiča plynu
Je chladené chladivom vystupujúcim z výtlačného ventilu
Je expandované a chladí zberač chladiva
Vstupuje do sania vyššieho stupňa kompresora(ov)

119

Medium

Aký bude približný tlak v nádobe s chladivom R744 ak jeho teplota je 10OC?


72 bar g
22 bar g
44 bar g
4,2 bar g

120

Difficult

V kaskádnom systéme …


Latentné teplo je absorbované z CO2 bez fázovej zmeny
Teplo je odvádzané z kondenzujúceho chladiva do vyparujúceho sa chladiva CO2
Teplo z kondenzujúceho chladiva CO2 v nižšom teplotnom stupni je absorbované vyparujúcim sa chladivom vo vyššom stupni
Teplo je odvádzané zo superkritického CO2 pri jeho znižujúcej sa teplote

121

Easy

Čo je prejavom inhalácie, vdýchnutia R744


Vracanie
Zrýchlené dýchanie
Zvýšenie výkonnosti
Škrtenie

122

Medium

Ak kvapalné CO2 pri  0OC sa uzavrie v kvapalinovom potrubí a jeho teplota narastie na 10OC, potom tlak narastie z 33 bar g na približne …


133 bar g
72 bar g
4,2 bar g
45 bar g

123

Difficult

Potrebný objemový výkon kompresora  s chladivom R744 je približne …


2 x väčší ako pre R404A
Väčší ako pre R404
Rovnaký ako R404A
1/7 z R404A

124

Difficult

Aká je primárna funkcia vysokotlakého ventilu v transkritickom systéme?


Udržiavať konštantný tlak v zberači chladiva
Udržiavať konštantný sací tlak
Ovládať tlak v chladiči plynu / v kondenzátore
Chrániť zberač chladiva

125

Difficult

Mokré pary sa často vytvárajú na vstupe do expanzného ventilu  chladiva R744 pretože …


Chladivo je a superkritická tekutina
Teplo z kvapalného chladiva odvádzané do okolia, spôsobuje tvorbu mokrých pár
Teplota kvapaliny je nižšia ako okolia a preto nie je podchladzovaná
Tlak je and kritickým bodom

126

Easy

Čo sa môže stať pri vypúšťaní R744 zo systému


Pevný R744 sa môže formovať vo vypúšťacej hadici a zablokovať ju
Kritický teplotný šok môže spôsobiť prasknutie potrubia
Poistný ventil môže uvoľniť tlak
Chladivo môže tvoriť superkritickú tekutinu

127

Difficult

Čo môže zvýšiť koncentráciu CO2 vo vzduchu a potencionálne aktivovať CO2 detektor úniku, aby vyvolal alarm?


Ovocie a zelenina v chladiarni
Únik vody
Unikajúci stlačený vzduch
Elektrické výboje

128

Easy

Čo platí vo vzťahu ku potencionálnemu úniku chladiva R744?


CO2 má menšiu molekulu ako HFC chladivá a uniká preto ľahšie
CO2 molekula je väčšia ako R134a preto pravdepodobnosť úniku je nižšia pri rovnakých tlakoch
CO2 má vyššiu afinitu s olejom a preto únik je menej pravdepodobný
CO2 má vyššiu hustotu ako HFC chladivá a preto uniká menej

129

Medium

Prečo sú K65 rúrky použité v R744 systémoch?


Pretože sa dá ľahko ohýbať
Pretože nekoroduje s CO2
Pretože má PS najmenej 80 bar g
Pretože sa dá ľahko tvarovať a nie sú potrebné fitingy (tvarovky)

130

Difficult

Aké riziká sú spojené s plnením chladiva R744 do medzistupňa v transkritickom systéme?


Medzistupňový tlakový poistný ventil môže uvoľniť tlak
Poistný tlakový ventil na a vyššom stupni môže uvoľniť tlak
Aktivuje sa vysokotlaké spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku
Aktivuje sa nízkotlaké spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku

131

Medium

Trojný bod chladiva R744 je …


72 bar g a 31°C
45 bar g a 20°C
4.2 bar g a -56.5°C
4,2 bar g a 31°C

132

Medium

Ktorý z nasledujúcich komponentov nie je zdrojom zapálenia?


Vypínač svetla
Otvorený mechanický tlakový spínač
Elektrická zásuvka
Motor ventilátora v prevedení Ex

133

Medium

Čo je R290?


Propén
Propán
Bután
Propylén

134

Difficult

Podľa EN 378:2016, aká je maximálna náplň HC chladiva v samostatnej chladiacej vitríne v supermarkete na prízemí?


1 kg
2 kg
1.5 kg
150 g

135

Difficult

Prečo sa nesmie použiť štandardné relé pri výmene na kompresore určenom na horľavé chladivo?


Bežná spotreba kompresorov je iná s horľavými ako s HFCs chladivami
Rozbeh motora kompresora je iným spôsobom ako na kompresore s HFC
Kompresory s horľavým chladivom nepotrebujú relé
Môže byť zdrojom iskrenia

136

Easy

Do akej vzdialenosti od miesta práce s horľavými chladivami  nesmú byť zdroje zapálenia, iskrenia?


3 m
15 m
5 m
10 m

137

Medium

Aká je bezpečná plniaca hmotnosť  R290 do zbernej nádoby, ktorá je určená na bezpečné plnenie 10 kg R404A


6 kg
8 kg
4,5 kg
rovnaká

138

Difficult

Ako sa bezpečne použije štandardná výveva na vákuovanie systému s R290?


Použije sa výveva v dobre vetranom priestore a pripojí sa do elektriny najmenej 3 m od vývevy
Nie je potrebné vákuovať systémy s R290
Pripojí sa zariadenie k výveve dlhými hadicami tak, aby výtlak HC bol
Umiestni sa výveva 3 m nad podlahou

139

Easy

Podľa EU ADR nariadenia na prepravu, aké  bezpečnostné vybavenie auta je nutné pri preprave horľavých chladív?


Hasiaci prístroj
Hrubé rukavice
Tónované bezpečnostné okuliare
Nehorľavá prikrývka

140

Medium

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapáliť horák a od spájkovať spoj na systéme s horľavým chladivom?


Prefúknutím kyslíkom bez dusíka
Spojenia sa nesmú od spájkovať na systéme s horľavými chladivami, rúrky musia byť rezané pomocou rezačky rúrok
Zaistí sa, že priestor je dobre vetraný a použite detektor na monitorovanie prítomnosti horľavých chladív v priestore
Ak sa pracuje vo vonkajšom prostredí

141

Medium

Ako sa odoberie chladivo zo systému s náplňou 800 g R1270 tak, aby bolo pripravené na od spájkovanie komponentu?


Vypustí sa R1270 von; systém sa naplní kyslíkom bez dusíka na mierny pretlak, uvoľní sa tlak a vákuuje sa druhý krát, naplní sa systém dusíkom na mierny pretlak a tlak sa uvoľni
Vypustí sa R1270 a systém sa vákuuje
Odoberie sa R1270 zo systému tak, aby systém ostal pod vákuom
R1270 sa odoberie zo systému tak, aby ostal pod vákuom, naplní sa na tlak 0.1 bar g s dusíkom bez obsahu kyslíka

142

Medium

Ktorá z metód zisťovania úniku nie je vhodná na zisťovanie úniku R290?


Fluorescenčné adiditíva a UV lampa
Použitie detektora na HFC
Sprej na zisťovanie únikov
Detektor úniku na horľavé chladivá

143

Medium

Prečo sa nemá použiť odberové zariadenie na HFC chladivá aj pre chladivo R600a?


Olej v odberovom zariadení nie je miešateľný s R600a
Obsahuje zdroje iskrenia
Odberové zariadenie nie je stavané na prevádzkové tlaky s 600a
Nastavenie nízkotlakého presostatu nie je vhodné pre chladivo R600a

144

Difficult

Podľa EN 378, aká je maximálna náplň R1234ze v chladiacom boxe s rozmermi  5 m x 3 m x 2.5 m ak LFL (dolný limit horľavosti) chladiva R1234ze je 0.303 kg/m3?


12 kg
3,27 kg
60 kg
2,27 kg

145

Medium

Akého typu je chladivo R32?


Uhľovodík
Fluorovaný uhľovodík
Hydro fluoro olefin
Oxid uhličitý

146

Easy

Aké ohrozenia sú z používania A2L chladív?


Nižšia toxicita, nižšia horľavosť
Vyššia toxicita, vyššia horľavosť
Vyššia toxicita, nižšia horľavosť
Nižšia toxicita, vyššia horľavosť

147

Easy

Aké ohrozenia sú spojené s horením HFO alebo HFC chladív?


Tvorby kyseliny citrónovej
Tvorba fluorovodíka
Tvorba fosgénu
Tvorby NO2

148

Difficult

Aký musí byť približne výtlačný objem kompresora na chladivo R600a v porovnaním s kompresorom na R134a, aby sa dosiahol rovnaký chladiaci výkon?


rovnaký
2 x väčší
5 násobný
polovičný

149

Medium

Aké GWP má chladivo R32?


675
1
3
150

150

Difficult

Prečo je presnosť kritickej náplne chladiva dôležitejšia v systéme s R290 v porovnaní s HFC systémom


Pretože R290 je používané len v systémoch s náplňou menej ako 150g
Pretože tieto systémy niky nemajú zberač kvapalného chladiva
Hmotnosť náplne je výrazne menšia ako pre HFC systém pretože má nižšiu hustotu, mernú hmotnosť
Z dôvodu nižších prevádzkových tlakov

151

Medium

Prečo na niektorých systémoch s R1270 ventilátor kondenzátora beží bez prerušenia?


Aby sa znížila spotreba energie
Aby sa zaistilo, že prevádzkový tlak nebude nadmerný
Aby sa chladivo v prípade úniku rýchlo rozptýlilo
Aby sa vyhlo nárastu znečistenia kondenzátora

152

Medium

Aké doplňujúce bezpečnostné zariadenia použijete pri spájkovaní na systémoch s horľavými HC chladivami?


Detektor na horľavé chladivá
Dobre viditeľné oblečenie
Požiarnu prikrývku
Tónované bezpečnostné okuliare

153

Medium

Prečo sa nesmie vymeniť hermetický bezpečnostný tlakový istič vysokého tlaku za štandardný mechanický typ na systéme s horľavým chladivom?


Bude to nový potenciál zdroja úniku
Je to potencionálny zdroj zapálenia
Nastavenie vypnutia nebude správne
Môžu vniknúť prach vlhkosť

154

Easy

Do akej vzdialenosti by mala byť pracovná plocha na servis s HC chladivami bez zdrojov zapálenia?


1 m
2 m
3 m
5 m

155

Medium

Aká je bezpečná plniaca hmotnosť chladiva R32 do zbernej nádoby, ktorej bezpečná plniaca hmotnosť chladiva R410A je 20 kg?


20 kg
12 kg
9 kg
6 kg

156

Medium

Podľa EN 378, aká je max. náplň chladiva A3, ktoré  môže byť v integrovanej zostave v supermarkete na prízemí?


1 kg
2 kg
150 g
1,5 kg

157

Easy

Ako bezpečne použijete vákuové čerpadlo na vákuovanie systému s horľavými chladivami?


Použije sa vákuové čerpadlo v dobre vetranom priestore a zapne sa najmenej 3 m od miesta vákuovania
Pripojí sa dlhá hadica na výstup z vývevy a vyvedie sa preč z okolia HC systému
Vákuové čerpadlo sa umiestni do výšky najmenej 3 m nad podlahou
Nie je potrebné vákupvať systémy s horľavými chladivami

158

Easy

Aké bezpečnostné zariadenie musí byť vo vozidle pri preprave horľavých chladív?


Požiarnu prikrývku
Hasiaci prístroj
Tónované bezpečnostné okuliare
Hrubé rukavice

159

Difficult

Ako odoberiete čo najviac chladiva z chladiča umiestneného vonku s náplňou 10 kg R32 pred rozpojením spojov?


Odoberie sa R32 tak, aby systém ostal vo vákuu
Odoberie sa R32 tak, aby systém bol vo vákuu, ktoré sa preruší s OFN dusíkom bez obsahu kyslíka na tlak 0.1 bar g
Vypustí sa R32 von; systém sa naplní OFN dusíkom na pozitívny tlak, vypustí sa dusík a vákuuje sa, postup sa zopakuje dva krát, tretí krát sa systém opäť naplní OFN dusíkom, ktorý sa následne vypustí
Vypustí sa R32 von a systém sa vákuuje

160

Medium

Čo je R1270?


Dusík
Propén
Propán
Izobután

161

Medium

Ktorá z uvedených metód detekcie úniku sa nesmie použiť na zisťovanie miesta úniku HC chladív?


Mydlová voda
Elektronický detektor na horľavé chladivá
Detekčný sprej
HFC elektronický detektor

162

Easy

Aký je najdôležitejší rozdiel medzi odberovým zariadením na horľavé chladivá voči štandardnému typu?


Pripojenia sú rôznych veľkostí
Má inú farbu
Nastavenie obmedzovania nízkeho tlaku je iné
Odberové zariadenie na horľavé chladivá, nemá zdroje iskrenia

163

Easy

Ktorá z nasledovných vecí je zdrojom zapálenia?


Odmrazovacie zariadenie
Ventilátor v prevedení Ex
Termostat typu “n”
Stýkač

164

Medium

Aká látka vzniká pri horení R32 ?


Fluorouhľovodík
Fosgén
Chlorovodíková kyselina
Oxid uhoľnatý

165

Medium

Akým typom chladiva je R1234ze?


HCFC Hydro chloro fluoro carbon
HC Hydrocarbon
HFO Hydro fluoro olefin
CFC Chloro fluoro carbon

166

Medium

Aké nebezpečenstvá vytvárajú A3 chladivá?


Nízku toxicitu, vysokú horľavosť
Nízku toxicitu, nízku horľavosť
Vysokú toxicitu, nízku horľavosť
Vysokú toxicitu, vysokú horľavosť

167

Medium

Podľa EN 378 aká je max. náplň R290 v chladiarni s rozmermi 5 m x 3 m x 2.5 m ak LFL – dolný limit horľavosti  R290 je 0.038 kg/m3?


5 kg
1 kg
0,285 kg
1,5 kg

168

Medium

Aký je výkon R32 v porovnaní s R410A?


75 %
150 %
100 %
120 %

169

Medium

Prečo na niektorých chladiacich systémoch používajú motory  ventilátorov s označením Ex?


Pretože sú energeticky efektívnejšie
Pretože sú spoľahlivejšie
Aby sa nestali zdrojom zapálenia v prípade úniku horľavého chladiva
Pretože bežia nepretržite, aby rozptýlili prípadný únik

170

Medium

Prečo je rozdiel v hustote medzi chladivami HC a HFC dôležitý?


Pretože ovplyvňuje energetickú efektívnosť
Pretože zvyšuje prevádzkové tlaky
Pretože ovplyvňuje rýchlosť plnenia
Pretože ovplyvňuje hmotnosť náplne chladiva

171

Medium

Aké GWP má chladivo R290


3
150
0
675

172

Medium

O koľko sa zvýši tlak v parách (bez kvapaliny) pri úplnej zmene na plynnú fázu pri 0°C  pri náraste teploty z 0 na 30°C:        


10
15
5
7,7

173

Medium

O koľko sa zvýši tlak mokrých parách pri odstavení podkritického okruhu pri náraste teploty z 0 na 30°C


25
15
45
35

174

Difficult

Najnižší tlak v ejektore v nadkritickom chladiacom okruhu s CO2 je


na vstupe z chladiča plynu
na jeho vstupe z výparníka
na výstupe z venturiho dýzy
na výstupe z ejektora

175

Difficult

Ktoré z komponentov patria do podkritických okruhov


Kondenzátor, výparník, suchý ejektor
Paralelná kompresia chladič plynu, výparník, suchý, mokrý ejektor
Kondenzátor, výparník, kompresor, expanzný ventil
Chladič plynu, výparník, kompresor, mokrý ejektor

176

Difficult

V nadkritickom okruhu s chladivom CO2 sa úroveň tlaku v chladiči plynu


ootimalizuje vo vzťahu ku výstupnej teplote z chladiča plynu
udržuje čo najnižší
nie je regulovaný
udržuje čo najvyšší

177

Difficult

Tlak v zberači chladiva v nadkritickom okruhu s chladivom CO2


Nie je regulovaný
Reguluje sa v stanovenom roszahu väčšinou od 38 do 40 bar
Závisí od úrovne tlaku v chladiči plynu
Závisí od tlaku vo výparníku

178

Easy

Koľko atómov vodíka obsahuje oxid uhličitý


dva
jeden
žiadny
tri

179

Difficult

EER nadkritického okruhu s chladivom CO2 pre výparnú teplotu -10°C v porovnaní s EER podkritického okruhu bude


EER sú rovnaké
EER nadkritického okruhu bude výrazne nižšie ako podkritického okruhu
EER nadkritického okruhu bude vyššie ako podkritického okruhu
EER nadkritického okruhu môže byť vyššie aj nižšie v porovnaní s podkritickým okruhom

180

Difficult

Kaskádne riešenia s chladivom CO2 v podkritickom chladiacom okruhu umožňujú


Len nepriame chladenie kvapalným CO2
DX riešenia len pre nízke teploty a tiež nepriame chladenie kvapalným CO2
DX riešenia pre stredné aj nízke teploty a tiež nepriame chladenie kvapalným CO2
Len DX riešenia pre stredné aj nízke teploty

181

Medium

Booster nadkritický systém s chladivom CO2 umožňuje


chladenie, mrazenie, ohrev teplej vody, klimatizáciu
chladenie, ohrev teplej vody, klimatizáciu
chladenie, mrazenie, klimatizáciu
chladenie, mrazenie, ohrev teplej vody,

182

Difficult

Aká je hustota chladiva superkritickej tekutiny R744 nad kritickým bodom


Rovnaká ako hustota kvapaliného chladiva R744
Znižuje sa v smere klesajúcej teploty prehriatych pár pri danom tlaku
Zvyšuje sa v smere klesajúcej teploty prehriatych pár pri danom tlaku
Rovnaká ako hustota prehriatej pary pri teplote 30 °C

183

Difficult

Paralelná kompresia v nadkritických chladiacich okruhoch s R744 stláča pary medzi


Výparníkom s nízkymi teplotami a vstupom pár z výparníka s vyššími teplotami do kompresora vyššieho stupňa
Zberačom chladiva a ejektorom
Zberačom chladiva a vstupom do chladiča plynu
Výparníkom s nízkymi teplotami a zberačom chladiva

184

Difficult

Multiejektor v nadkritických chladiacich okruhoch s R744 udržuje tlak


v zberači chladiva
v kondenzátore
v chladiči plynu
vo výparníku

185

Difficult

Každá samostatne uzatvárateľná časť chladiaceho okruhu s R744


musí mať zberač chladiva
musí mať presostat nízkeho tlaku
musí byť vybavená presostatmi
musí byť istená na prekročenie dovoleného tlaku

186

Medium

Ventilátor a pevne inštalovaný detektor úniku v strojovniach s chladivom R744 sa umiestňujú


vždy na vertikále, detektor dole, ventilátor hore
vždy ventilátor pod stropom a detektor v strede
ventilátor dole, detektor na saní ventilátora na jeho nižšej úrovni a/alebo v mieste naj pravdepodobnejšieho úniku,
vždy ventilátor i detektor pod stropom

187

Difficult

Energetická efektívnosť nadkritického chladiaceho okruhu R744 sa zvyšuje


zvyšovaním podchladenia a znižovaním nadkritického tlaku
zvyšovaním podchladenia a nadkritického tlaku
znižovaním podchladenia a optimalizáciou nadkritického tlaku
zvyšovaním podchladenia, optimalizáciou nadkritického tlaku, paralelnou kompresiou a multiejekciou

188

Medium

Pri akej typickej koncentrácii detektor na únik R744 vyvolá alarm v priestore s voľným pohybom osôb?


10000 ppm
5000 ppm
500 ppm
1000 ppm

189

Medium

Aká je správna definícia pre kritický bod?


Podmienky, pri ktorých tlak pár kvapalného chladiva sa rovná tlaku okolia
Podmienky, pri ktorých sa mení pevná fáza chladiva na kvapalnú
Teplota a tlak, nad ktorými už rozlíšenie kvapalnej a plynnej fáze neexistuje
Podmienky, pri ktorých sa mení pevná fáza chladiva na plynnú

190

Difficult

Prečo sa nemá preplniť kondenzačná jednotka s chladivom R744?


Pretože kvapalina sa môže dostať do kompresora cez tlakový ventil stredného tlaku
Pretože spôsobí mokré pary v kvapalinovom potrubí
Pretože kvapalina sa môže dostať do kompresora cez vysokotlaký regulačný ventil
Pretože spôsobí nízke prehriatie

191

Easy

Prečo je oxid uhličitý používaný ako chladivo?


Má nízku toxicitu a nie je horľavý
Chladiaci výkon má tri krát vyšší ako chladivo R134a
Má vysokú energetickú efektívnosť
Má nízky potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy

192

Medium

Praktický limit pre R744 je …


0.1 kg/m3
0.00035 kg/m3
0.031 kg/m3
0.008 kg/m3

193

Easy

Kritická teplota a tlak pre R744 je …


31°C, 72,8 bar g
101°C, 73,8 bar g
81°C, 72,8 bar g
131°C, 73,8 bar g

194

Difficult

V transkritickoml booster systéme chladivo vystupujúce z výparníka s vyššou výparnou teplotou …


Vstupuje do expanzného ventilu pred výparníkom s nižšou výparnou teplotou
Vstupuje do sania na vyššom stupni kompresie
Vstupuje do sania nižšieho stupňa kompresie
Je použité na medzistupňové chladenie, aby sa zabránilo zvýšeniu teploty na výtlaku na nižšom stupni kompresie

195

Medium

Aký bude približný tlak vo fľaši s chladivom R744 ak jeho teplota je 20OC?


56 bar g
72 bar g
4,2 bar g
31 bar g

196

Difficult

Aká je primárna funkcia tlakového ventilu vo vetve so stredným tlakom v transkritickom systéme?


Regulovať tlak v chladiči plynu
Udržiavať konštantný sací tlak
Udržať konštantný v chladiči plynu
Udržať konštantný tlak v zberači chladiva

197

Medium

Aké umiestnenie pevného detektora úniku R744 v chladiarni je správne ?


V prietoku odvádzaného vzduchu do ventilátora na jeho nižšej úrovni
V prietoku vzduchu každého výparníka
Pri dverách
Na úrovni stropu

198

Difficult

Aký tlak sa očakáva v kvapalinovom potrubí v transkritickom systéme?


Mení sa v závislosti od teploty okolia
46 bar g
20 bar g
Závisí od hmotnosti náplne

199

Difficult

Objemová chladivosť v podkritickom obehu R744 je približne …


2 násobná v porovnaní s R404A
5-8 krát vyššia v porovnaní s HFC chladivami
Rovnaký ako s R404A
menšia ako s R404

200

Medium

Aký je približný tlakový nárast ak teplota uzavretého kvapalného chladiva stúpne z 1OC na 11OC?


1 bar
10 bar
100 bar
Brz nárastu tlaku

201

Difficult

Prečo má byť kvapalinové potrubie R744 tepelne izolované?


Aby sa zabránilo tvorbe mokrých pár
Aby sa zabránilo prehriatiu
Aby sa potrubie ochránilo pred poškodením
Aby sa zabránilo kondenzácii