F plyny

All | Easy questions | Medium questions | Difficult questions

1

Easy

Prítomnosť vlhkosti sa pri vákuovej skúške prejaví


spomaľujúcou sa rýchlosťou straty vákua pri opakovanom vákuovaní
dosiahnuté vákuum plynule bez obmedzenia rastie
dosiahnuté vákuum sa časom nemení

2

Easy

Bublinková metóda s mydlovou vodou sa vykonáva


za chodu zariadenia
na okruhu s vákuom
vždy, keď je zariadenie v kľude

3

Easy

Citlivosť detektorov na únik sa uvádza v jednotkách


g
g na kg náplne chladiva
g za rok

4

Easy

Citlivosť elektronických detektorov sa kontroluje podľa Nariadenia 1516/2007/ES raz ročne na únik do


5 g za rok
3 g za rok
10 g za rok

5

Easy

Skúšky tesnosti funkčného chladiaceho okruhu na únik chladiva do 5 g/rok sa robia


zásadne len vákuom a pretlakom a bublinami,
detektorom, halogénovou lampou, bublinami s meraním zmien teploty, UV lampou,
elektronickým detektorom

6

Easy

Aký je správny postup skúšky tesnosti a plnenia oleja, chladiva po ukončení montáže?


tlaková skúška, vákuovanie, plnenie oleja, chladiva
vákuovanie, tlaková skúška, plnenie chladiva
tlaková skúška, plnenie chladiva

7

Easy

Tlaková skúška je vhodná pre


zistenie tesnosti okruhu
zistenie veľkosti úniku
zistenie miesta úniku

8

Easy

Ku kontrole tesnosti chladiaceho okruhu naplneného fluoreskujúcou látkou potrebujeme


UV lampu, špeciálne okuliare a tlakomer, teplomer
UV lampu a špeciálne okuliare
UV lampu, špeciálne okuliare a tlakomer

9

Easy

Pri určení množstva fluoreskujúcej látky plnenej do chladiaceho okruhu je dôležité


množstvo chladiva v okruhu
výkon chladiaceho okruhu
objem chladiaceho okruhu

10

Easy

Prečo sa vákuuje chladiaci okruh?


aby sa z okruhu odstránili pevné nečistoty, olej a vlhkosť
aby sa z okruhu odstránili pevné nečistoty a olej
aby sa z okruhu odstránili vlhkosť a nekondenzovateľné plyny

11

Easy

Netesnosť po ukončení vákuovania sa prejaví


olejovými škvrnami v mieste netesnosti
miernym zvýšením a následným ustálením tlaku
postupným rastom tlaku v okruhu až do úrovne tlaku okolia

12

Easy

Vákuovanie je ukončené:


ak sa dosiahne požadovaná úroveň vákua
ak sa dosiahnuté vákuum nemení, tlak v systéme sa nezvyšuje
po 60 minútach vákuovania

13

Easy

Po ukončení vákuovania, ak je v chladiacom okruhu ešte vlhkosť


tlak najskôr mierne narastie a potom sa ustáli
tlak v okruhu bude rásť až po úroveň tlaku okolia
tlak sa nezmení

14

Easy

Na vákuovanie chladiacich okruhov s HFC chladivami  sa používajú vývevy:


dvojstupňové s výkonom odpovedajúcim objemu chladiaceho okruhu (množstvu chladiva) dosahujúce absolútny tlak 100 až 5 Pa
vývevy dosahujúce absolútny tlak pod 1000 Pa
jednostupňové vývevy dosahujúce absolútny tlak 100 až 5 Pa

15

Easy

Chladiaci okruh na HFCs chladivá sa vákuuje pomocou


dvojstupňovej vývevy
jednostupňovej vývevy
kompresora a dvojstupňovej vývevy

16

Easy

V chladiacom okruhu sa vyskytujú tieto fázy chladiva:


para, kvapalina a mokrá para
para prehriata, plyn a kvapalina
suchá sýta a mokrá para

17

Easy

Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia je pri nižšej vyparovacej teplote:


menší
väčší
nemení sa

18

Easy

Nedostatok chladiva v chladiacom okruhu


Zvyšuje podchladenie chladiva
Zvyšuje kondenzačný tlak
Znižuje chladiaci výkon

19

Easy

Zvýšené podchladenie


Zvyšuje kompresný pomer
Zvyšuje chladiaci výkon
Zvyšuje výparnú teplotu

20

Easy

Zanesenie kondenzátora


Zvyšuje výparnú a kondenzačnú teplotu
Znižuje výparnú a kondenzačnú teplotu
Zvyšuje podchladenie chladiva

21

Easy

Znížené prehriatie


Zvyšuje kompresný pomer
Zvyšuje možnosť prieniku kapalného chladiva do kompresora
znižuje chladiaci výkon

22

Easy

Cudzie plyny v chladiacom okruhu


zvyšujú kondenzačný tlak
zvyšujú prepravovaný objem
zvyšujú výkon kompresora

23

Easy

Zvýšená kondenzačná teplota


Znižuje kompresný pomer
Znižuje chladiaci výkon
Znižuje výparnú teplotu

24

Easy

Námraza na výparníku a zvýšený obsah oleja


Znižujú prehriatie chladiva
Zvyšujú tepelnú vodivosť výparníka
Znižujú prestup tepla a tým i chladiaci výkon

25

Easy

Nedostatok chladiva v chladiacom okruhu


Znižuje chladiaci výkon
Zvyšuje kondenzačný tlak
Zvyšuje podchladenie chladiva

26

Easy

Zanesenie kondenzátora


Znižuje výparnú a kondenzačnú teplotu
Zvyšuje podchladenie chladiva a znižuje kondenzačnú teplotu
Zvyšuje výparnú a kondenzačnú teplotu

27

Easy

Celkový ekvivalent dopadu oteplenia TEWI vyjadruje:


a) priamy prínos chladiva ku skleníkovému efektu na základe jeho úniku do atmosféry
súčet prínosov a/ a b/
b) nepriamy prínos prevádzky chladiaceho systému daný spotrebou pohonnej energie

28

Easy

Odberové zariadenie (recovery) sa používajú na odber chladiva zo zariadenia


do zberných nádob
do zberných nádob a na sušenie chladiaceho okruhu vákuovaním
jeho recykláciu a vrátenie späť do okruhu

29

Easy

Ktoré z uvedených stavov chladiva v lnp-h diagrame sa prejaví v priezorníku ako prietok kvapaliny


Zmes kvapaliny a pary
Podchladená kvapalina
Nadkritická tekutina

30

Easy

Funkcia kondenzátora je


absorbovať latentné teplo z okolia ku zmene chladiva z kvapaliny na prehriatu paru
odovzdať citeľné a latentné teplo z chladiva do okolia pri zmene chladiva z prehriatej pary na podchladenú kvapalinu
absorbovať citeľné teplo z okolia ku zmene chladiva z pary na podchladenú kvapalinu

31

Easy

Podchladenie vzniká keď


sa znižuje teplota kvapalného chladiva po kondenzácii
sa zvyšuje teplota kvapalného chladiva po kondenzácii
chladivo je chladené na jeho teplotu varu

32

Easy

Mokrá para je


Nadkritická tekutina
zmes vriacej kvapaliny a nasýtenej pary v termodynamickej rovnováhe
nasýtená para pri konštantnom tlaku

33

Easy

Vyparovanie a prehrievanie chladiva vo výparníku prebieha


Prebieha pri konštantnom tlaku v dvoch fázach - kvapalina + para, prehriata para
Prebieha pri konštantnom tlaku v dvoch fázach - kvapalina, prehriata para
Prebieha pri konštantnom tlaku v dvoch fázach - kvapalina, para

34

Easy

Podchladenie za kondenzátorom je


rozdiel teplôt medzi teplotou na satí kompresora a teplotou vo výparníku
rozdiel teplôt medzi teplotou kondenzačnou a teplotou za kondenzátorom
rozdiel teplôt medzi teplotou na satí kompresora a teplotou na výtlaku kompresora

35

Easy

Kontrola tlakovou skúškou chladiaceho okruhu sa vykonáva


kvapalným chladivom
olejom
suchým vzduchom alebo suchým dusíkom

36

Easy

Tlakovou skúškou tesnosti suchým dusíkom zisťujeme predovšetkým


veľkosť úniku
miesto úniku
celkovú pevnosť a tesnosť chladiaceho okruhu

37

Easy

Ktoré z uvedených parametrov signalizujú únik chladiva?


Zvýšené prehriatie, zvýšené podchladenie
Zvýšené prehriatie, znížené podchladenie
Zvýšené prehriatie, zvýšený kondenzačný tlak

38

Easy

Čistý kondenzátor vedie na chladiacom okruhu ku


vyššiemu kondenzačnému tlaku s vyššou energetickou efektívnosťou
nižšiemu kondenzačnému tlaku s nižšou energetickou efektívnosťou
nižšiemu kondenzačnému tlaku s vyššou energetickou efektívnosťou

39

Easy

Kondenzátor je určený na


vyparenie chladiva
stlačenie chladiva
skvapalnenie chladiva

40

Easy

Výparník


sprostredkováva prestup tepla z vyparujúceho sa chladiva do potravín
sprostredkováva prestup tepla z chladeného priestoru do prehriatych pár chladiva
sprostredkováva prestup tepla z chladeného priestoru do vyparujúceho sa chladiva

41

Easy

Funkciou expanzného ventilu je


znížiť tlak a regulovať prietok chladiva
zmeniť stav chladiva z kvapaliny na prehriatu paru
zabezpečiť cirkuláciu chladiva a zvýšiť jeho tlak

42

Easy

Ktoré z prehriatí za výparníkom najviac predlžuje chod kompresora a zvyšuje jeho teplotu?


20 K
5 K
10 K

43

Easy

Funkcia termostatického expanzného ventilu je založená na


regulácii množstva pretekajúceho chladiva podľa teploty v kondenzátore
regulácii nástreku chladiva podľa veľkosti prehriatia na výstupe z výparníka
zaistení redukcie tlaku pre výparník podľa veľkosti podchladenia

44

Easy

Certifikát o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 286/2009 Z.z. a 348/2015 Z.z. získa fyzická alebo právnická osoba, ktorá


má osvečenie o odborných znalostiach
má osvečenie o odborných znalostiach, preukáže že môže použiť technické prostriedky a že vedie dokumentáciu kontroly únikov v elektronickej forme
má osvedčenie o odborných znalostiach, preukáže že môže použiť technické prostriedky, že vedie dokumentáciu kontroly únikov v elektronickej forme a oznámila údaje o pohybe chladív za predchádzajúci rok

45

Easy

Certifikovaná odborne spôsobilá osoba údaje podľa vyhlášky č. 314/2009 Z.z. oznamuje údaje o pohybe F plynov


Ministerstvu
SIŽP
Elektronicky cez web stránku Certifikačného orgánu

46

Easy

Ktorý z uvedených vplyvov pocíti ľudský organizmus ako prvý v priestore so zvýšeným obsahom HFC chladiva


tepelný šok
nedostatok kyslíka a/alebo srdečnú arytmiu
teplotné zmeny

47

Easy

Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá vykonáva štátny dozor vo veciach nakladania s F plynmi


ukladá opatrenia na nápravu
ukladá opatrenia na nápravu a pokuty
ukladá pokuty

48

Easy

Pokuty podľa závažnosti a rozsahu porušenia povinností ukladá SIŽP v rozsahu


500 - 33.000 Eur
500 - 99.600 Eur
500 - 200.000 Eur

49

Easy

Podniky, ktoré dodávajú chladivá, vytvoria záznamy s relevantnými informáciami o odberateľoch s údajmi


IČO certifikovaných odberateľov a príslušné množstvá fluórovaných skleníkových plynov, ktoré nakúpili
názov a sídlo odberateľa
množstvá fluórovaných skleníkových plynov, ktoré nakúpili

50

Easy

Technické vybavenie potrebné na výkon činností podľa vyhlášky č. 314/2009 Z.z.


nie je predpísané
je odporučené
je predpísané

51

Easy

Ako dlho sa uchováva evidencia o F plynoch


3 roky
počas celej životnosti výrobku, zariadenia
5 rokov

52

Easy

Ako môže osoba uvádzať na trh F plyny


len osobám s osvedčením o odborných znalostiach
len osobám s certifikátom o odbornej spôsobilosti a s osvedčením o odborných znalostiach
len s certifikátom o odbornej spôsobilosti a len osobám s certifikátom o odbornej spôsobilosti

53

Easy

Správneho deliktu sa dopustí ten, kto vykonáva činnosti podľa zákona č. 348/2015 Z.z.


bez osvedčenia o odbornej spôsobilosti na ozón poškodzujúce látky
bez hlásenia o nadlimitných únikoch ministerstvu
bez certifikátu o odbornej spôsobilosti

54

Easy

Z akých komponentov sa minimálne skladá kompresorový chladiaci okruh


kompresor, kondenzátor, výparník, odberové zariadenie, škrtiaci orgán,
kompresor, vákuová pumpa, kondenzátor, výparník, škrtiaci orgán
kompresor, kondenzátor, výparník, škrtiaci orgán

55

Easy

Aké metódy sa môžu použiť na kontrolu úniku podľa Nariadenia 1516/2007


priame i nepriame, pričom rozhodnutie o použitej metóde musia vykonať zamestnanci s osvedčením
nepriame, ktoré sú založené na identifikácii odchýlok v systéme a na základe anylýzy, porovnaní relevantných parametrov
priame, ktoré zisťujú miesto úniku prostredníctvom zariadení na zisťovanie úniku

56

Easy

Aké metódy priameho zisťovania úniku sa môžu použiť pri pravidelných kontrolách úniku podľa Nariadenia (ES) 1516/2007


pomocou zariadení na detekciu úniku plynu, aplikáciou UV detekčnej kvapaliny, špeciálnym mydlovým roztokom a pomocou tlakovej alebo vákuovej skúšky
pomocou zariadení na detekciu úniku plynu, aplikáciou UV detekčnej kvapaliny
pomocou zariadení na detekciu úniku plynu, aplikáciou UV detekčnej kvapaliny, špeciálnym mydlovým roztokom

57

Easy

Cieľom Nariadenia (EU) 517/2014 je


obmedziť emisie všetkých chladív
obmedziť emisie fluórovaných skleníkových plynov a postupne znižovať a vylučovať používanie fluórovaných skleníkových plynov
postupne vylúčiť používanie fluórovaných skleníkových plynov

58

Easy

Na ktoré činnosti je potrebné osvedčenie o odborných znalostiach


prevádzka zariadenia s F plynmi
dovoz, predaj a prevádzka zariadenia s F plynmi
kontrola únikov, zhodnotenie, recyklácia, regenerácia, zničenie, inštalácia, servis s nakladaním s F plynmi

59

Easy

Čo je to fluórovaný uhľovodík HFC


Organická zlúčenina, ktorá pozostáva len z uhlíka a fluóru
Organická zlúčenina, ktorá pozostáva z chlóru, vodíka a fluóru
Organická zlúčenina, ktorá pozostáva z uhlíka, vodíka a fluóru

60

Easy

Čo je to jednorázový kontajner


Je to kontajner, ktorý je určený na opätovné plnenie F plynov
Je to kontajner, ktorý nie je určený na opätovné plnenie F plynov, ktorého používanie v EÚ je zakázané
Je to kontajner, ktorý je primárne určený na opakovanú prepravu F plynov

61

Easy

Čo je to používanie F plynov


je to využitie F plynov vo výrobe
je to využitie F plynov vo výrobe, servise, údržbe
je to využitie F plynov vo výrobe a zneškodňovaní

62

Easy

Čo je to recyklácia chladív


je to odber a zhodnotenie chladív
je to opätovné využitie zhodnotených F plynov s certifikátom kvality podľa normy na výrobu chladív
je to opätovné využitie zhodnotených F plynov po procese základného čistenia v tom istom chladiacom okruhu

63

Easy

Čo je to regenerácia chladív


je to odber, zhodnotenie a recyklácia
je to opätovné spracovanie zhodnotených F plynov tak, aby spĺňali normy na regenerované, nové chladivo
je to opätovné využitie zhodnotených F plynov po procese základného čistenia

64

Easy

Čo je to zhodnotenie F plynov


je to zber a skladovanie použitých chladív
je to odber chladív
je to recyklácia chladív

65

Easy

Čo je to zničenie chladív


je to proces, ktorým sa všetok alebo väčšia časť F plynu premení alebo rozloží na jednu alebo viac stabilných látok, ktoré nie sú F plyny
je to proces, ktorým chladivo stráca svoje termodynamické vlastnosti
je to proces, pri ktorom chladivo mení nevratne svoje skupenstvo na plynné pri úniku do atmosféry

66

Easy

Čo je to údržba, servis, opravy podľa Nariadení EP a R 842/2006 a 517/2014


znamená všetky činnosti bez prerušenia okruhu s chladivami
znamená všetky činnosti, ktoré si vyžaduje chladiaci okruh
znamená všetky činnosti, ktoré si vyžadujú prerušenie, vstup do okruhu s F plynmi

67

Easy

Aké plyny patria medzi fluórované skleníkové plyny (F plyny) podľa Nariadenia (EU) č. 517/2014


fluórované uhľovodíky (HFC), plnofluórované uhľovodíky (PFC)
fluórované uhľovodíky (HFC)
fluórované uhľovodíky (HFC), plnofluórované uhľovodíky (PFC) a fluorid sírový (SF6)

68

Easy

Čo znamená skratka GWP


Relativný potenciál poškodenia ozónovej vrstvy zeme vztiahnutý k CO₂
Relativný potenciál skleníkového efektu vztiahnutý k CO₂
Relativný potenciál skleníkového efektu vztiahnutý k Dobsonovým jednotkám

69

Easy

V žiadosti o certifikát o odbornej spôsobilosti fyzickej alebo právnickej osoby je potrebné oznámiť


zoznam osvedčení (znalosti), hlásenie o pohybe chladív za minulý rok, výpis z registra trestov (FO a PO)
zamestnancov s osvedčením (znalosti), možnosť použiť technické prostriedky, elektronickú evidenciu, pohyb chladív za minulý rok
zoznam technického vybavenia, hlásenie o pohybe chladív za minulý rok

70

Easy

Ktoré Nariadenia EP a R sú zamerané na F plyny


2037/2000, 842/2006
1005/2009, 517/2014
842/2006, 517/2014

71

Easy

Platnosť certifikátu na odbornú spôsobilosť pre fyzické a právnické osoby je


5 rokov
3 roky
1 rok

72

Easy

Platnosť osvedčení na odborné znalosti je


1 rok
5 rokov
3 roky

73

Easy

Čo je to potenciál globálneho otepľovania (GWP)


je to potenciál klimatického otepľovania F plynu vo vzťahu k potenciálu klimatického otepľovania R11
je to potenciál klimatického otepľovania F plynu vo vzťahu k potenciálu klimatického otepľovania oxidu uhličitého
je to potenciál klimatického otepľovania F plynu vo vzťahu k potenciálu klimatického otepľovania prírodných chladív

74

Easy

Použitie jednorázového kontajneru (nevratnej nádoby) na fluórované skleníkové plyny je


povolené
zakázané
možné

75

Easy

Skúška na osvedčenie na odborné znalosti


pozostáva z ústnej skúšky so zameraním na kontroly únikov
pozostáva z praktickej skúšky so zameraním na funkciu chladiaceho okruhu
má testovú, praktickú a ústnu časť so zameraním na kontroly únikov, nakladanie s chladivami a správne vykonávanie činností, ktoré môžu spôsobiť priamo či nepriamo únik chladiva

76

Easy

Úlohou kompresora je


Stláčať pary chladiva pri zmene jeho stavu na kvapalinu
Stláčať pary chladiva, zvyšovať ich teplotu a cirkulovať chladivo okruhom
Stláčať a kondenzovať pary chladiva

77

Easy

Kompresia je:


skvapalňovanie pár chladiva
stláčanie pár chladiva v kompresore
doprava kvapalného chladiva k expanznému ventilu

78

Easy

Metóda push-pull je:


spôsob odberu chladiva do zbernej nádoby zo zariadenia pomocou rozdielu tlaku vytváraného odberovým zariadením medzi chladiacim okruhom a zbernou nádobou buď pre odber kvapaliny alebo plynu
vytláčanie chladiva z okruhu inertným plynom,
je odber chladiva zo zariadenia pomocou kompresora chladiaceho zariadenia

79

Easy

Odber chladiva sa považuje za ukončený, ak sa:


v zariadení dosiahne podtlak 0,5 MPa
odberové zariadenie vypne automatickou reguláciou
po dosiahnutí primeraného podtlaku a odstavení odberového zariadenia tlak v chladiacom zariadení nezvýši nad úroveň atmosférického tlaku

80

Easy

Kto pracuje s recyklačným zariadením:


musí sa rozumieť tomu akú čistotu chladiva môže docieliť, musí včas a dosť často obnovovať vložky filtrov, dehydrátorov, kompresorový olej a musí vedieť, ako sú spoľahlivé jeho indikačné prístroje v dlhodobej praktickej prevádzke
musí mať možnosť vykonania chemickej analýzy kvality kvalita
musí doložiť užívateľovi certifikát o kvalite recyklovaného chladiva

81

Easy

Teplota zmesi kvapalného a parného chladiva v uzavretej nádobe je závislá od


množstva chladiva v nádobe
plochy nádoby
tlaku v nádobe odpovedajúceho teplote okolia

82

Easy

V miestach, v ktorých pri retrofite chladiaceho zariadenia, zámene chladiva, prišlo k demontáži


môže sa použiť pôvodné tesnenie v prípade chladiva R134a
môže sa použiť pôvodné tesnenie
nesmie sa použiť pôvodné tesnenie

83

Easy

Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia je pri nižšej vyparovacej teplote:


menší
nemení sa
väčší

84

Easy

Chladiaci výkon je pri vyššej kondenzačnej teplote:


menší
väčší
je konštantný