F plyny

All | Easy questions | Medium questions | Difficult questions

1

Difficult

Kde sa umiestňuje akumulátor (odlučovač kvapaliny) v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?


medzi kondenzátorom a expanzným ventilom
medzi kompresorom a kondenzátorom
medzi výparníkom a kompresorom

2

Difficult

Kde sa umiestňuje odlučovač oleja v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?


medzi kompresorom a kondenzátorom
medzi vyíparníkom a kompresorom
medzi kondenzátorom a expanzným ventilom

3

Difficult

Akú funkciu má regulátor sacieho tlaku


zabezpečuje dostatočný tlak pre mazanie kompresora
reguluje tlak vo výparníku
zabezpečuje ochranu motora kompresora

4

Difficult

Rozdelovač chladiva


má funkciu rovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov (sekcií výparníka)
má funkciu nerovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov
má funkciu obtoku chladiva pri prekročení tlaku chladiva pred expanzným ventilom

5

Difficult

Akú funkciu má regulátor tlaku v saní pred kompresorom pri štarte kompresora


reguluje kondenzačný tlak
otvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom
zatvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom

6

Difficult

Aké princípy sa využívajú na konštrukciu rozdeľovačov?


Venturiho dýza alebo rozdeľovač s clonou a vírivou komôrkou
kombinácia vírivej komôrky a clony
hmotnostný princíp

7

Difficult

Rozdeľovač sa správne montuje v polohe?


zvislej
horizontálnej
v závislosti od konštrukcie výparníka buď vo zvislej alebo horizontálnej polohe

8

Difficult

Použitie rozdeľovača chladiva si vyzaduje termostatický expanzný ventil


s adsorpčnou náplňou
s vonkajším vyrovnaním tlaku
s vnútorným vyrovnaním tlaku

9

Difficult

Maximálne dovolený tlak (Ps) pri tlakovej skúške tesnosti podľa normy STN EN 378 -2 je


1,0 x Ps
1,3 x Ps
0,9 x Ps

10

Difficult

Zariadenie sa rýchlejšie vyvákuuje (zbaví vlhkosti):


vákuovaním pri spustenom kompresore
neprerušovaním vákuovania
zohrievaním okruhu a prerušením dosiahnutého vákua suchým dusíkom, čím sa pomocou efektu zriedenia zrýchli sušenie okruhu

11

Difficult

Ktorý parameter je najsledovanejší pri otvorených piestových kompresoroch?


kondenzačná teplota
teplota na výtlaku kompresora
teplota vinutia elektrického motora

12

Difficult

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


že olej sa zle vracia späť do kompresora
termostatický expanzný ventil zle zatvára
koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia

13

Difficult

Upchatý sací filter


Znižuje prehriatie
Znižuje výparnú a zvyšuje kondenzačnú teplotu
Zvyšuje kompresný pomer

14

Difficult

Ktorý z nasledujúcich termínov popisuje entalpiu


Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku objemu m3
Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku hmotnosti kg
Množstvo tepla obsiahnuté na stupeň teploty

15

Difficult

Objemová chladivosť udávaná v kJ/m3 je


množstvo tepla odbraté z priestoru o veľkosti 1 m3 do výparnika
množstvo tepla potrebné na vyparenie 1 kg chladiva
množstvo tepla potrebné k premene kvapalného chladiva na 1 m3 pary

16

Difficult

Na obrázku ln p-h diagramu proces od vstupu po výstup z výparníka znamená


prehriatie
mernú prácu kompresora
merný chladiaci výkon

17

Difficult

Aký veľký výkon musí mať kondenzátor chladiaceho okruhu s chladiacim výkonom 15 kW a s príkonom kompresora 5 kW


20 kW
15 kW
10kW

18

Difficult

Vypnutie kompresora nízkokotlakým presostatom signalizuje


príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon expanzného ventilu

19

Difficult

Ktorá z uvedených teplôt chladiva v kondenzátore musí byť podľa STN EN 378 vzatá pre určenie minimálnej hodnoty projektovaného tlaku saturovaného chladiva pre oblasť Popradu


55°C
32°C
38°C

20

Difficult

Vypnutie kompresora vysokotlakým presostatom signalizuje


príliš mnoho chladiva a príliš veľký výkon kondenzátora
príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš málo chladiva a nedostatočný výkon kondenzátora

21

Difficult

Ktorý z uvedených typov kondenzátora môže pracovať s najnižšou kondenzačnou teplotou?


sprchovaný alebo vodou chladený
vzduchom dynamicky chladený
vzduchom staticky chladený

22

Difficult

Ak je kondenzátor znečistený alebo nejde ventilátor potom sa chladiaci výkon


zvýši
nezmení sa
zníži

23

Difficult

Aký je rozdiel medzi súprúdym a protiprúdym výmenníkom


na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka
na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najteplejšia prvá a najchladnejšia druhá látka, alebo naopak
na súprúdom výmenníku sa na vstupe zmiešavajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka

24

Difficult

Suchý výparník je


bez prítomnosti vody v chladiacom okruhu
nenamrznutý alebo tesne po odmrazení
v ktorom chladivo prúdi v smere od vstupu po výstup, pričom sa úplne vyparí

25

Difficult

Dochladzovač chladiva - vnútorný výmenník tepla v chladiacom okruhu na zvýšenie podchladenia - zabezpečuje


nižšiu teplotu chladiva za kompresorom
nižšiu teplotu chladiva pred kompresorom
nižšiu teplotu chladiva pred expanzným ventilom

26

Difficult

Ktorý z uvedených stavov vedie k zamrznutiu doskového výparníka


nadmerná náplň chladiva a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody
výparná teplota nižšia ako teploty vody a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody
výparná teplota je nižšia ako 0°C a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody

27

Difficult

Expanzný ventil má byť voči výparníku


čo najďalej
bližšie ku kondenzátoru
čo najbližšie

28

Difficult

Limity únikov za rok z náplne F chladív zo zariadení inštalovaných do 4.7.2011 podľa vyhlášky 314/2009 Z.z. sú


6 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 4 % od 30 do 300 kg, 2 % nad 300 kg
8 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 6 % od 30 do 300 kg, 4 % nad 300 kg
10 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 8 % od 30 do 300 kg, 6 % nad 300 kg

29

Difficult

Izoluje sa predovšetkým:


kvapalinové potrubie
sacie potrubie
vysokotlaké potrubie (výtlak)

30

Difficult

Sacie potrubie je priemeru


väčšieho a v reverzibilných okruhoch môže byť rovnakého priemeru ako výtlačné
rovnakého ako výtlačné
menšieho

31

Difficult

Potrubie na saní musí mať:


spád smerom ku kondenzátoru
spád smerom ku výparníku
spád smerom ku kompresoru

32

Difficult

Sifón na sacom potrubí


zrýchľuje prúdenie chladiva okruhu a tým návrat oleja
zlepšuje účinnosť kompresora
pomáha vracať olej do kompresora

33

Difficult

Rúrky vychádzajúce z rozdeľovača majú byť


rovnakého priemeru a rovnakej dĺžky
rovnakého priemeru,dĺžka nerozhoduje
rovnakej dĺžky, priemer nerozhoduje

34

Difficult

Pri spájkovaní plameňom bránime vzniku okují vo vnútri trubky


ochrannou atmosférou buď dusíka (v zmesi aj s vodíkom), argónu alebo CO₂
ochrannou atmosférou vodíka, argónu, CO₂, NH₃
pretlakom vzduchu

35

Difficult

Hermetizácia chladiaceho okruhu je o výbere prvkov a správnej technológii spájania:


hermetických nádob v chladiacom okruhu
rozoberateľných prvkov chladiaceho okruhu
obmedzeného počtu, až vylúčenia rozoberateľných spojov

36

Difficult

Horizontálne potrubia majú mať :


sklon od kompresora
sklon v smere prúdiaceho chladiva
sklon ku kompresoru

37

Difficult

Prevýšenie sacieho potrubia má byť vedené:


až po úroveň rozdeľovača chladiva
až po úroveň sifónu výparníka
až po vrchnú hranu výparníka

38

Difficult

Vo výtlačnom potrubí z kompresora použijeme spätný ventil, keď:


je kompresor umiestnený nižšie ako kondenzátor
nezáleží na umiestnení, ale type na kompresora
je kompresor umiestnený vyššie ako kondenzátor

39

Difficult

Predčasná expanzia v kvapalinovom potrubí:


je spôsobená veľkým množstvom chladiva
znižuje výkon chladiaceho zariadenia
udržuje kvapalné chladivo chladným

40

Difficult

Príčiny predčasnej expanzie môžu byť:


stúpajúce výtlačné potrubie a zvýšené tlakové straty v ňom
vysoký tlak v kondenzátore
stúpajúce kvapalinové potrubia so zvýšenými tlakovými stratami, upchatý filterdehydrátor, ...

41

Difficult

Dvojité stúpajúce potrubia realizujeme na zariadeniach:  


s malým výkonom
s premenlivým výkonom
s veľkým výkonom

42

Difficult

Výtlačné potrubie má priemer rúrok voči saciemu v nereverzibilnom chladiacom okruhu


väčší
rovnaký
menší

43

Difficult

Dehydrované rúrky sú


zbavené okují po spájkovaní
zbavené vlhkosti
zbavené mechanických nečistôt

44

Difficult

Pre kapilárne spájkovanie meď-meď použijeme:


Ag 19 s kadmiom
Ag 45 s fosforom
Ag 15 bez tavidla

45

Difficult

Sacie potrubia sú navrhované obyčajne na pokles tlaku:


1 -2 K (vztiahnuté k teplote nasýteného plynu )
od 0,1 bar
od 0,07 bar

46

Difficult

Olejové sifóny v sacom potrubí sú potrebné:


pred každým prvkom v sacom potrubí
pred kompresorom
vždy pred každým stúpaním

47

Difficult

Pri realizovaní spojov tvrdým spájkovaním je nutné :


chladiť kompresor vlhkou handrou
vytvoriť ochrannú atmosféru suchým dusíkom
spoje vopred naolejovať

48

Difficult

Pri stúpajúcich potrubiach nad 4 m umiestňujeme sifón každé 3 m (viac pri vyššej rýchlosti chladiva) ak ide o :


potrubie kondenzátu
sacie potrubie
kvapalinové potrubie

49

Difficult

Aké sú hlavné požiadavky pri dimenzovaní priemeru rúrok na sacom potrubí?


nízke výrobné náklady a zabezpečené vrátenie oleja do kompresora
nízke výrobné náklady, bezpečnosť, odolnosť voči vysokému tlaku
zabezpečené vrátenie oleja do kompresora, bezpečnosť odolnosť voči vysokým tlakom, hospodárna prevádzka

50

Difficult

Ak sa pri použití nepriamej metódy zisťovania úniku predpokladá únik, potom sa


odporučí vykonať oprava úniku
musí sa použiť priama metóda na zistenie presného miesta úniku
musí sa vykonať záznam a zariadenie označiť štítkom

51

Difficult

Ktoré merané parametre sa používajú na nepriame zisťovanie únikov


hlučnosť, vibrácie, hladina a teplota kvapalín
tlaky, teploty, prúdy elmotora kompresora, hladiny kvapalín
hladina a teplota kvapalín

52

Difficult

Prečo sa používa dvojstupňová KCHJ


na dosiahnutie veľkého rozdielu teplôt, hlavne smerom k nízkym teplotám - 40 °C a nižšie
na dosiahnutie veľkého chladiaceho výkonu
na zálohovanie kompresora v nevyhnutných prípadoch

53

Difficult

Čo je to kaskádny okruh


dva samostatné jednostupňové okruhy s dvomi väčšinou odlišnými chladivami, kde kondenzátor nižšieho stupňa je súčasne výparníkom vyššieho stupňa
dvojstupňový okruh s dvomi chladivami
je to dvojstupňový okruh s jedným chladivom

54

Difficult

Aké chladivá sa používajú a sú perspektívne pre kaskádny okruh


Kombinácia R13 s R502
Kombinácie R13 s R134a alebo NH₃ s CO₂
Kombinácie chladív R513A, R450A, R290, NH₃, CO₂

55

Difficult

Dvojstupňový parný kompresorový chladiaci okruh by mať mať na každom stupni


tlakový pomer nižší ako 6
tlakový pomer nižší ako 18
tlakový pomer nižší ako 8

56

Difficult

Aký je teplotný rozdiel na výstupe dvojstupňového a kaskádneho okruhu


dvojstupňovým okruhom sa oproti kaskádovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie
kaskádovým okruhom sa oproti dvojstupňovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie
dosahované parametre sú podobné, rozdiel je len v technickom riešení

57

Difficult

V dvojstupňovom chladiacom okruhu môžu byť zabudované


musia byť minimálne dva kompresory
dva kompresory alebo jeden dvojstupňový kompresor pre obidva stupne
kompresor a dva výparníky

58

Difficult

Ako sa udrží olej v kompresore a zabráni rýchlemu vývinu olejovej peny pri jeho spustení


namontovaním odlučovača oleja
zabránením sýteniu oleja v kompresore chladivom (napr. ohrevom)
pridaním vhodných aditív a namontovaním odlučovača oleja

59

Difficult

S koncentráciou oleja v chladive vo výparníku sa


výparná teplota zvyšuje a zhoršuje sa súčiniteľ prestupu tepla
do určitej koncentrácie sa zhoršuje súčiniteľ prestupu tepla
zlepšuje sa súčiniteľ prestupu tepla

60

Difficult

Reakciou medzi esterom a vodou /hydrolýza/ vzniká pri vhodnom tlaku a teplote


kyselina a alkohol
reakcia nevzniká
kyselina

61

Difficult

Olej vo veľkom rozsahu ostáva v chladiacom okruhu. Vtedy predovšetkým


vyhrievanie oleja kompresora
zvolíme správnu rýchlosť chladiva a spádovanie potrubia so sifónmi v chladiacom okruhu
zvolíme iný typ oleja

62

Difficult

Cirkulácia oleja v chladiacom okruhu je pre chladiace zariadenie


nevyhnutná
v chladiacom zariadení nezohráva podstatnú úlohu
nežiaduca, nutný je však návrat oleja zmiešaného s chladivom späť do kompresora

63

Difficult

Ako funguje odlučovač oleja


oddeľuje kvapky oleja rôznych veľkostí od prehriatych pár chladiva
viaže olej chemicky
viaže olej v molekulovom site, ktoré prepúšťa prehriate pary chladiva

64

Difficult

Chladivo v zmesi s olejom sa vyparuje pri teplote voči oleju


nižšej
vyššej
rovnakej

65

Difficult

Výmena oleja v chladiacom zariadení sa vykoná vždy keď je


spálený motor kompresora
zistená vlhkosť v okruhu
znížený výkon motorkompresora

66

Difficult

Vyhrievanie oleja v kompresore spôsobuje


zabráňenie pohlcovaniu chladiva do oleja
odparenie chladiva z kompresora pri vysokej okolitej teplote
návrat oleja do skrine kompresora

67

Difficult

Najúčinnejšie mazanie je


odstredivými silami
rozstrekom
tlakové

68

Difficult

Aký je rozdiel medzi jednoteplotnými a dvojteplotnými združenými jednotkami


jednoteplotné pracujú pre jedno odberné miesto s premenlivým odberom chladu
jednoteplotné pracujú väčšinou s jedným rozsahom výparných teplôt a dvojteplotné s dvomi
jednoteplotné pracujú pre jedno a dvojteplotné pre viac odberných miest buď pre teploty nadnulové alebo podnulové

69

Difficult

Kritériom prínosu združených kompresorových jednotiek je ich porovnanie s


dvojstupňovými kompresormi
sólo pracujúcimi kondenzačnými jednotkami pre jednotlivé odberné miesta
kaskádnym okruhom

70

Difficult

Prečo je regulácia hladiny oleja v združených kompresoroch zložitá prejavujúca sa i po dlhšej prevádzke


pretože olej môže byť nasýtený kvapalným chladivom
pretože množstvo vráteného oleja z okruhu sa mení v závislosti od dynamického zaťaženia kompresorov a tým i odoberaného chladiaceho výkonu v danej potrubnej sieti
pretože je problematické udržiavať rovnakú úroveň hladiny oleja pri viacerých kompresoroch

71

Difficult

Pred nastavovaním prehriatia na TEV v sieti združenej jednotky sa treba presvedčiť či


použitý TEV zodpovedá použitému chladivu
je dobre zvolený TEV na požadovaný chladiaci výkon, výparnú teplotu a použité chladivo v okruhu
je použitá plynná náplň termočlánku

72

Difficult

Združené kompresorové jednotky sú


združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo
združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme umožňujúce prevádzku zložitejších chladiacich okruhov s väčším počtom odberných miest s nerovnomerným zaťažením a s rôznymi teplotami
združené kompresory na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo alebo v kaskáde

73

Difficult

Kondenzačná časť je v združených kompresorových jednotkách umiestnená


vždy na spoločnom ráme s kompresormi
vždy mimo spoločného rámu kompresorov
buď na spoločnom ráme s kompresormi alebo na samostatnom ráme, najmä ak sú kompresory umiestnené v strojovni

74

Difficult

Piestový kompresor


udržiava tlakový pomer
nemá vstavaný tlakový pomer
má vstavaný tlakový pomer

75

Difficult

Ak je bypas pár z kompresora privedený za expanzný venil, najväčšie riziká sú


nízke prehriatie
Obe možnosti sú nesprávne
prienik kvapalného chladiva do kompresora

76

Difficult

Regulátor chladiaceho výkonu bypasom má mať schopnosť regulácie


30 % z celkového chladiaceho výkonu
100 % z celkového chladiaceho výkonu
60 % z celkového chladiaceho výkonu

77

Difficult

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, sa zmení prietok chladiva


cez expanzný ventil
v oboch prípadoch
v kondenzátore

78

Difficult

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak s pripojením pred výparník, sa zvýši


výparná teplota
kondenzačná teplota
obe teploty

79

Difficult

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, kde pripojíme výstup z výkonového regulátora?


za kondenzátorom
pred expanzným ventilom
za expanzným ventilom

80

Difficult

V ktorých prípadoch je ohrev oleja kompresora dôležitý?


Ak je kompresor umiestnený na chladnejšom mieste
V oboch prípadoch
Ak je kompresor umiestnenený nižšie ako výparník

81

Difficult

Kompresor skrol


udržiava tlakový pomer v chladiacom okruhu
nemá vstavaný tlakový pomer
má vstavaný tlakový pomer

82

Difficult

Ktorá z uvedených podmienok pravdepodobne najviac signalizuje poruchu na elektromotore kompresora


studený kompresor
nadmerne horúci kompresor
namrznutý kompresor

83

Difficult

Aká je základná vlastnosť rotačných skrol a skrutkových kompresorov


majú vstavaný kompresný pomer
majú regulovaný kompresný pomer
majú veľký škodlivý priestor

84

Difficult

Čo je to škodlivý priestor v kompresore


objem válca medzi hornou úvraťou piesta a ventilovou doskou (vrátane dutín)
objem válca pod dolnou úvraťou piesta
objem válca medzi hornou a dolnou úvraťou piesta

85

Difficult

Čím je najčastejšie spôsobený rast výtlačnej teploty kompresora


zvýšeným obsahom vlhkosti v chladive
nedostatkom chladiva
nadmerným množstvom chladiva

86

Difficult

Prečo je obmedzený rozsah vyparovacích teplôt motorkompresorov


pretože elektrický motor je dimenzovaný pre tieto podmienky
mimo tento rozsah nie je zaručené mazanie
pretože prietok chladiva určuje priemer sacej trubky

87

Difficult

Hermetické kompresory sú chránené najmä pred


vysokým príkonom
extrémnymi teplotami na výtlaku a na vinutí elektromotora
nízkym chladiacim výkonom

88

Difficult

Tlakový pomer chladiaceho zariadenia je


pomer absolútnej hodnoty kondenzačného tlaku a absolútnej hodnoty vyparovacieho tlaku
pomer sacieho a vyparovacieho tlaku pred a za TEV
pomer absolútneho tlaku pred a za výparníkom

89

Difficult

Kompresný pomer je určený


druhom chladiva a oleja v chladiacom okruhu
nastavením AEV
pomerom absolútneho sacieho a výtlačného tlaku

90

Difficult

Ventilový jazýčkový mechanizmus sa používa z hľadiska výkonov pri konštrukcii


turbokompresorov
veľkých kompresorov
menších a stredných výkonov kompresorov

91

Difficult

Plášť hermetického kompresora s vratným pohybom piesta je vystavený


žiadnemu tlaku
saciemu tlaku
kondenzačnému tlaku

92

Difficult

Kvapalné chladivo sa podchladzuje znižovaním jeho teploty


vo výparníku
v kondenzátore a za kondenzátorom až za výparník
v kondenzátore a za kondenzátorom až po expanzný ventil

93

Difficult

Pary chladiva sa prehrievajú ak sa


expanduje kvapalné chladivo do výparníka
mokrá para ohrieva
sytá para ohrieva

94

Difficult

Tlakový pomer v kompresore je:


je pomer kritického tlaku a vyparovacieho tlaku
je pomer absolútneho tlaku na výtlaku kompresora a absolútneho tlaku na saní kompresora
je pomer vyparovacieho tlaku a rozbehového tlaku kompresora

95

Difficult

Nízkotlakový presostat


udržuje správny tlak vo výparníku
chráni kompresor pred vysokým tlakom
chráni kompresor pred nízkym tlakom

96

Difficult

Pri oprave po spálenom elektrickom motore


vymeníme filterdehydrátor za BO filter
čistíme chladiaci okruh, urobíme skúšku tesnosti, vákuujeme, meníme olej, meníme filterdehydrátor, montujeme BO filter na saciu stranu
vymeníme filterdehydrátor a montujeme BO filter

97

Difficult

Kondenzátor má


menšiu plochu ako výparník
rovnakú plochu ako výparník
väčšiu plochu ako výparník

98

Difficult

Pri zvyšovaní kondenzačnej teploty o 1o C, energetická náročnosť na prevádzkovanie kondenzačnej jednotky


klesne (o cca 3 %)
sa nemení
vzrastie (o cca 3 %)

99

Difficult

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


termostatický expanzný ventil sa zle zatvára
olej sa zle vracia späť do kompresora
koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia

100

Difficult

Pri spustení ventilátora výparníka na opačné otáčky


stúpne chladiaci výkon, klesne príkon kompresora
klesne chladiaci výkon, výparník omrzne, klesne príkon kompresora
stúpne príkon kompresora, stúpne kondenzačný tlak pre veľké privretie exp. ventilu