F plyny

All | Easy questions | Medium questions | Difficult questions

1

Difficult

Maximálne dovolený tlak (Ps) pri tlakovej skúške tesnosti podľa normy STN EN 378 -2 je


0,9 x Ps
1,0 x Ps
1,3 x Ps

2

Difficult

Zariadenie sa rýchlejšie vyvákuuje (zbaví vlhkosti):


neprerušovaním vákuovania
vákuovaním pri spustenom kompresore
zohrievaním okruhu a prerušením dosiahnutého vákua suchým dusíkom, čím sa pomocou efektu zriedenia zrýchli sušenie okruhu

3

Difficult

Ktorý parameter je najsledovanejší pri otvorených piestových kompresoroch?


kondenzačná teplota
teplota na výtlaku kompresora
teplota vinutia elektrického motora

4

Difficult

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia
že olej sa zle vracia späť do kompresora
termostatický expanzný ventil zle zatvára

5

Difficult

Upchatý sací filter


Zvyšuje kompresný pomer
Znižuje výparnú a zvyšuje kondenzačnú teplotu
Znižuje prehriatie

6

Difficult

Ktorý z nasledujúcich termínov popisuje entalpiu


Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku objemu m3
Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku hmotnosti kg
Množstvo tepla obsiahnuté na stupeň teploty

7

Difficult

Objemová chladivosť udávaná v kJ/m3 je


množstvo tepla potrebné k premene kvapalného chladiva na 1 m3 pary
množstvo tepla potrebné na vyparenie 1 kg chladiva
množstvo tepla odbraté z priestoru o veľkosti 1 m3 do výparnika

8

Difficult

Na obrázku ln p-h diagramu proces od vstupu po výstup z výparníka znamená


mernú prácu kompresora
prehriatie
merný chladiaci výkon

9

Difficult

Aký veľký výkon musí mať kondenzátor chladiaceho okruhu s chladiacim výkonom 15 kW a s príkonom kompresora 5 kW


20 kW
15 kW
10kW

10

Difficult

Vypnutie kompresora nízkokotlakým presostatom signalizuje


príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon expanzného ventilu
príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora

11

Difficult

Ktorá z uvedených teplôt chladiva v kondenzátore musí byť podľa STN EN 378 vzatá pre určenie minimálnej hodnoty projektovaného tlaku saturovaného chladiva pre oblasť Popradu


38°C
55°C
32°C

12

Difficult

Vypnutie kompresora vysokotlakým presostatom signalizuje


príliš mnoho chladiva a príliš veľký výkon kondenzátora
príliš málo chladiva a nedostatočný výkon kondenzátora
príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora

13

Difficult

Ktorý z uvedených typov kondenzátora môže pracovať s najnižšou kondenzačnou teplotou?


vzduchom staticky chladený
sprchovaný alebo vodou chladený
vzduchom dynamicky chladený

14

Difficult

Ak je kondenzátor znečistený alebo nejde ventilátor potom sa chladiaci výkon


zníži
nezmení sa
zvýši

15

Difficult

Aký je rozdiel medzi súprúdym a protiprúdym výmenníkom


na súprúdom výmenníku sa na vstupe zmiešavajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka
na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka
na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najteplejšia prvá a najchladnejšia druhá látka, alebo naopak

16

Difficult

Suchý výparník je


nenamrznutý alebo tesne po odmrazení
bez prítomnosti vody v chladiacom okruhu
v ktorom chladivo prúdi v smere od vstupu po výstup, pričom sa úplne vyparí

17

Difficult

Dochladzovač chladiva - vnútorný výmenník tepla v chladiacom okruhu na zvýšenie podchladenia - zabezpečuje


nižšiu teplotu chladiva za kompresorom
nižšiu teplotu chladiva pred kompresorom
nižšiu teplotu chladiva pred expanzným ventilom

18

Difficult

Ktorý z uvedených stavov vedie k zamrznutiu doskového výparníka


výparná teplota je nižšia ako 0°C a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody
nadmerná náplň chladiva a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody
výparná teplota nižšia ako teploty vody a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody

19

Difficult

Expanzný ventil má byť voči výparníku


čo najbližšie
čo najďalej
bližšie ku kondenzátoru

20

Difficult

Limity únikov za rok z náplne F chladív zo zariadení inštalovaných do 4.7.2011 podľa vyhlášky 314/2009 Z.z. sú


8 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 6 % od 30 do 300 kg, 4 % nad 300 kg
10 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 8 % od 30 do 300 kg, 6 % nad 300 kg
6 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 4 % od 30 do 300 kg, 2 % nad 300 kg

21

Difficult

Kde sa umiestňuje akumulátor (odlučovač kvapaliny) v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?


medzi kompresorom a kondenzátorom
medzi kondenzátorom a expanzným ventilom
medzi výparníkom a kompresorom

22

Difficult

Kde sa umiestňuje odlučovač oleja v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?


medzi kondenzátorom a expanzným ventilom
medzi kompresorom a kondenzátorom
medzi vyíparníkom a kompresorom

23

Difficult

Akú funkciu má regulátor sacieho tlaku


zabezpečuje dostatočný tlak pre mazanie kompresora
reguluje tlak vo výparníku
zabezpečuje ochranu motora kompresora

24

Difficult

Aké princípy sa využívajú na konštrukciu rozdeľovačov?


hmotnostný princíp
kombinácia vírivej komôrky a clony
Venturiho dýza alebo rozdeľovač s clonou a vírivou komôrkou

25

Difficult

Rozdeľovač sa správne montuje v polohe?


horizontálnej
zvislej
v závislosti od konštrukcie výparníka buď vo zvislej alebo horizontálnej polohe

26

Difficult

Použitie rozdeľovača chladiva si vyzaduje termostatický expanzný ventil


s adsorpčnou náplňou
s vnútorným vyrovnaním tlaku
s vonkajším vyrovnaním tlaku

27

Difficult

Rozdelovač chladiva


má funkciu obtoku chladiva pri prekročení tlaku chladiva pred expanzným ventilom
má funkciu rovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov (sekcií výparníka)
má funkciu nerovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov

28

Difficult

Akú funkciu má regulátor tlaku v saní pred kompresorom pri štarte kompresora


otvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom
reguluje kondenzačný tlak
zatvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom

29

Difficult

Ak sa pri použití nepriamej metódy zisťovania úniku predpokladá únik, potom sa


musí sa vykonať záznam a zariadenie označiť štítkom
odporučí vykonať oprava úniku
musí sa použiť priama metóda na zistenie presného miesta úniku

30

Difficult

Ktoré merané parametre sa používajú na nepriame zisťovanie únikov


tlaky, teploty, prúdy elmotora kompresora, hladiny kvapalín
hladina a teplota kvapalín
hlučnosť, vibrácie, hladina a teplota kvapalín

31

Difficult

Izoluje sa predovšetkým:


sacie potrubie
kvapalinové potrubie
vysokotlaké potrubie (výtlak)

32

Difficult

Sacie potrubie je priemeru


rovnakého ako výtlačné
menšieho
väčšieho a v reverzibilných okruhoch môže byť rovnakého priemeru ako výtlačné

33

Difficult

Potrubie na saní musí mať:


spád smerom ku kondenzátoru
spád smerom ku výparníku
spád smerom ku kompresoru

34

Difficult

Sifón na sacom potrubí


pomáha vracať olej do kompresora
zlepšuje účinnosť kompresora
zrýchľuje prúdenie chladiva okruhu a tým návrat oleja

35

Difficult

Rúrky vychádzajúce z rozdeľovača majú byť


rovnakej dĺžky, priemer nerozhoduje
rovnakého priemeru,dĺžka nerozhoduje
rovnakého priemeru a rovnakej dĺžky

36

Difficult

Pri spájkovaní plameňom bránime vzniku okují vo vnútri trubky


ochrannou atmosférou buď dusíka (v zmesi aj s vodíkom), argónu alebo CO₂
ochrannou atmosférou vodíka, argónu, CO₂, NH₃
pretlakom vzduchu

37

Difficult

Hermetizácia chladiaceho okruhu je o výbere prvkov a správnej technológii spájania:


obmedzeného počtu, až vylúčenia rozoberateľných spojov
hermetických nádob v chladiacom okruhu
rozoberateľných prvkov chladiaceho okruhu

38

Difficult

Horizontálne potrubia majú mať :


sklon od kompresora
sklon ku kompresoru
sklon v smere prúdiaceho chladiva

39

Difficult

Prevýšenie sacieho potrubia má byť vedené:


až po vrchnú hranu výparníka
až po úroveň rozdeľovača chladiva
až po úroveň sifónu výparníka

40

Difficult

Vo výtlačnom potrubí z kompresora použijeme spätný ventil, keď:


je kompresor umiestnený vyššie ako kondenzátor
nezáleží na umiestnení, ale type na kompresora
je kompresor umiestnený nižšie ako kondenzátor

41

Difficult

Predčasná expanzia v kvapalinovom potrubí:


znižuje výkon chladiaceho zariadenia
je spôsobená veľkým množstvom chladiva
udržuje kvapalné chladivo chladným

42

Difficult

Príčiny predčasnej expanzie môžu byť:


vysoký tlak v kondenzátore
stúpajúce výtlačné potrubie a zvýšené tlakové straty v ňom
stúpajúce kvapalinové potrubia so zvýšenými tlakovými stratami, upchatý filterdehydrátor, ...

43

Difficult

Dvojité stúpajúce potrubia realizujeme na zariadeniach:  


s premenlivým výkonom
s veľkým výkonom
s malým výkonom

44

Difficult

Výtlačné potrubie má priemer rúrok voči saciemu v nereverzibilnom chladiacom okruhu


väčší
rovnaký
menší

45

Difficult

Dehydrované rúrky sú


zbavené okují po spájkovaní
zbavené vlhkosti
zbavené mechanických nečistôt

46

Difficult

Pre kapilárne spájkovanie meď-meď použijeme:


Ag 19 s kadmiom
Ag 45 s fosforom
Ag 15 bez tavidla

47

Difficult

Sacie potrubia sú navrhované obyčajne na pokles tlaku:


1 -2 K (vztiahnuté k teplote nasýteného plynu )
od 0,07 bar
od 0,1 bar

48

Difficult

Olejové sifóny v sacom potrubí sú potrebné:


vždy pred každým stúpaním
pred každým prvkom v sacom potrubí
pred kompresorom

49

Difficult

Pri realizovaní spojov tvrdým spájkovaním je nutné :


vytvoriť ochrannú atmosféru suchým dusíkom
chladiť kompresor vlhkou handrou
spoje vopred naolejovať

50

Difficult

Pri stúpajúcich potrubiach nad 4 m umiestňujeme sifón každé 3 m (viac pri vyššej rýchlosti chladiva) ak ide o :


potrubie kondenzátu
kvapalinové potrubie
sacie potrubie

51

Difficult

Aké sú hlavné požiadavky pri dimenzovaní priemeru rúrok na sacom potrubí?


zabezpečené vrátenie oleja do kompresora, bezpečnosť odolnosť voči vysokým tlakom, hospodárna prevádzka
nízke výrobné náklady, bezpečnosť, odolnosť voči vysokému tlaku
nízke výrobné náklady a zabezpečené vrátenie oleja do kompresora

52

Difficult

Prečo sa používa dvojstupňová KCHJ


na zálohovanie kompresora v nevyhnutných prípadoch
na dosiahnutie veľkého rozdielu teplôt, hlavne smerom k nízkym teplotám - 40 °C a nižšie
na dosiahnutie veľkého chladiaceho výkonu

53

Difficult

Čo je to kaskádny okruh


dva samostatné jednostupňové okruhy s dvomi väčšinou odlišnými chladivami, kde kondenzátor nižšieho stupňa je súčasne výparníkom vyššieho stupňa
dvojstupňový okruh s dvomi chladivami
je to dvojstupňový okruh s jedným chladivom

54

Difficult

Aké chladivá sa používajú a sú perspektívne pre kaskádny okruh


Kombinácie chladív R513A, R450A, R290, NH₃, CO₂
Kombinácia R13 s R502
Kombinácie R13 s R134a alebo NH₃ s CO₂

55

Difficult

Dvojstupňový parný kompresorový chladiaci okruh by mať mať na každom stupni


tlakový pomer nižší ako 18
tlakový pomer nižší ako 8
tlakový pomer nižší ako 6

56

Difficult

Aký je teplotný rozdiel na výstupe dvojstupňového a kaskádneho okruhu


dvojstupňovým okruhom sa oproti kaskádovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie
dosahované parametre sú podobné, rozdiel je len v technickom riešení
kaskádovým okruhom sa oproti dvojstupňovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie

57

Difficult

V dvojstupňovom chladiacom okruhu môžu byť zabudované


musia byť minimálne dva kompresory
kompresor a dva výparníky
dva kompresory alebo jeden dvojstupňový kompresor pre obidva stupne

58

Difficult

Ako sa udrží olej v kompresore a zabráni rýchlemu vývinu olejovej peny pri jeho spustení


pridaním vhodných aditív a namontovaním odlučovača oleja
namontovaním odlučovača oleja
zabránením sýteniu oleja v kompresore chladivom (napr. ohrevom)

59

Difficult

S koncentráciou oleja v chladive vo výparníku sa


do určitej koncentrácie sa zhoršuje súčiniteľ prestupu tepla
zlepšuje sa súčiniteľ prestupu tepla
výparná teplota zvyšuje a zhoršuje sa súčiniteľ prestupu tepla

60

Difficult

Reakciou medzi esterom a vodou /hydrolýza/ vzniká pri vhodnom tlaku a teplote


kyselina
reakcia nevzniká
kyselina a alkohol

61

Difficult

Olej vo veľkom rozsahu ostáva v chladiacom okruhu. Vtedy predovšetkým


zvolíme iný typ oleja
vyhrievanie oleja kompresora
zvolíme správnu rýchlosť chladiva a spádovanie potrubia so sifónmi v chladiacom okruhu

62

Difficult

Cirkulácia oleja v chladiacom okruhu je pre chladiace zariadenie


nežiaduca, nutný je však návrat oleja zmiešaného s chladivom späť do kompresora
v chladiacom zariadení nezohráva podstatnú úlohu
nevyhnutná

63

Difficult

Ako funguje odlučovač oleja


viaže olej chemicky
oddeľuje kvapky oleja rôznych veľkostí od prehriatych pár chladiva
viaže olej v molekulovom site, ktoré prepúšťa prehriate pary chladiva

64

Difficult

Chladivo v zmesi s olejom sa vyparuje pri teplote voči oleju


vyššej
nižšej
rovnakej

65

Difficult

Výmena oleja v chladiacom zariadení sa vykoná vždy keď je


znížený výkon motorkompresora
zistená vlhkosť v okruhu
spálený motor kompresora

66

Difficult

Vyhrievanie oleja v kompresore spôsobuje


návrat oleja do skrine kompresora
odparenie chladiva z kompresora pri vysokej okolitej teplote
zabráňenie pohlcovaniu chladiva do oleja

67

Difficult

Najúčinnejšie mazanie je


tlakové
odstredivými silami
rozstrekom

68

Difficult

Aký je rozdiel medzi jednoteplotnými a dvojteplotnými združenými jednotkami


jednoteplotné pracujú pre jedno odberné miesto s premenlivým odberom chladu
jednoteplotné pracujú väčšinou s jedným rozsahom výparných teplôt a dvojteplotné s dvomi
jednoteplotné pracujú pre jedno a dvojteplotné pre viac odberných miest buď pre teploty nadnulové alebo podnulové

69

Difficult

Kritériom prínosu združených kompresorových jednotiek je ich porovnanie s


kaskádnym okruhom
dvojstupňovými kompresormi
sólo pracujúcimi kondenzačnými jednotkami pre jednotlivé odberné miesta

70

Difficult

Prečo je regulácia hladiny oleja v združených kompresoroch zložitá prejavujúca sa i po dlhšej prevádzke


pretože je problematické udržiavať rovnakú úroveň hladiny oleja pri viacerých kompresoroch
pretože množstvo vráteného oleja z okruhu sa mení v závislosti od dynamického zaťaženia kompresorov a tým i odoberaného chladiaceho výkonu v danej potrubnej sieti
pretože olej môže byť nasýtený kvapalným chladivom

71

Difficult

Pred nastavovaním prehriatia na TEV v sieti združenej jednotky sa treba presvedčiť či


je dobre zvolený TEV na požadovaný chladiaci výkon, výparnú teplotu a použité chladivo v okruhu
je použitá plynná náplň termočlánku
použitý TEV zodpovedá použitému chladivu

72

Difficult

Združené kompresorové jednotky sú


združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo
združené kompresory na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo alebo v kaskáde
združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme umožňujúce prevádzku zložitejších chladiacich okruhov s väčším počtom odberných miest s nerovnomerným zaťažením a s rôznymi teplotami

73

Difficult

Kondenzačná časť je v združených kompresorových jednotkách umiestnená


vždy mimo spoločného rámu kompresorov
vždy na spoločnom ráme s kompresormi
buď na spoločnom ráme s kompresormi alebo na samostatnom ráme, najmä ak sú kompresory umiestnené v strojovni

74

Difficult

Piestový kompresor


udržiava tlakový pomer
nemá vstavaný tlakový pomer
má vstavaný tlakový pomer

75

Difficult

Ak je bypas pár z kompresora privedený za expanzný venil, najväčšie riziká sú


prienik kvapalného chladiva do kompresora
nízke prehriatie
Obe možnosti sú nesprávne

76

Difficult

Regulátor chladiaceho výkonu bypasom má mať schopnosť regulácie


60 % z celkového chladiaceho výkonu
100 % z celkového chladiaceho výkonu
30 % z celkového chladiaceho výkonu

77

Difficult

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, sa zmení prietok chladiva


cez expanzný ventil
v oboch prípadoch
v kondenzátore

78

Difficult

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak s pripojením pred výparník, sa zvýši


kondenzačná teplota
výparná teplota
obe teploty

79

Difficult

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, kde pripojíme výstup z výkonového regulátora?


pred expanzným ventilom
za expanzným ventilom
za kondenzátorom

80

Difficult

V ktorých prípadoch je ohrev oleja kompresora dôležitý?


Ak je kompresor umiestnený na chladnejšom mieste
Ak je kompresor umiestnenený nižšie ako výparník
V oboch prípadoch

81

Difficult

Kompresor skrol


nemá vstavaný tlakový pomer
udržiava tlakový pomer v chladiacom okruhu
má vstavaný tlakový pomer

82

Difficult

Ktorá z uvedených podmienok pravdepodobne najviac signalizuje poruchu na elektromotore kompresora


namrznutý kompresor
nadmerne horúci kompresor
studený kompresor

83

Difficult

Aká je základná vlastnosť rotačných skrol a skrutkových kompresorov


majú veľký škodlivý priestor
majú vstavaný kompresný pomer
majú regulovaný kompresný pomer

84

Difficult

Prečo je obmedzený rozsah vyparovacích teplôt motorkompresorov


pretože prietok chladiva určuje priemer sacej trubky
mimo tento rozsah nie je zaručené mazanie
pretože elektrický motor je dimenzovaný pre tieto podmienky

85

Difficult

Hermetické kompresory sú chránené najmä pred


extrémnymi teplotami na výtlaku a na vinutí elektromotora
nízkym chladiacim výkonom
vysokým príkonom

86

Difficult

Tlakový pomer chladiaceho zariadenia je


pomer sacieho a vyparovacieho tlaku pred a za TEV
pomer absolútneho tlaku pred a za výparníkom
pomer absolútnej hodnoty kondenzačného tlaku a absolútnej hodnoty vyparovacieho tlaku

87

Difficult

Kompresný pomer je určený


druhom chladiva a oleja v chladiacom okruhu
nastavením AEV
pomerom absolútneho sacieho a výtlačného tlaku

88

Difficult

Ventilový jazýčkový mechanizmus sa používa z hľadiska výkonov pri konštrukcii


menších a stredných výkonov kompresorov
turbokompresorov
veľkých kompresorov

89

Difficult

Plášť hermetického kompresora s vratným pohybom piesta je vystavený


kondenzačnému tlaku
žiadnemu tlaku
saciemu tlaku

90

Difficult

Čo je to škodlivý priestor v kompresore


objem válca medzi hornou a dolnou úvraťou piesta
objem válca medzi hornou úvraťou piesta a ventilovou doskou (vrátane dutín)
objem válca pod dolnou úvraťou piesta

91

Difficult

Čím je najčastejšie spôsobený rast výtlačnej teploty kompresora


zvýšeným obsahom vlhkosti v chladive
nadmerným množstvom chladiva
nedostatkom chladiva

92

Difficult

Kvapalné chladivo sa podchladzuje znižovaním jeho teploty


vo výparníku
v kondenzátore a za kondenzátorom až za výparník
v kondenzátore a za kondenzátorom až po expanzný ventil

93

Difficult

Pary chladiva sa prehrievajú ak sa


mokrá para ohrieva
expanduje kvapalné chladivo do výparníka
sytá para ohrieva

94

Difficult

Tlakový pomer v kompresore je:


je pomer kritického tlaku a vyparovacieho tlaku
je pomer absolútneho tlaku na výtlaku kompresora a absolútneho tlaku na saní kompresora
je pomer vyparovacieho tlaku a rozbehového tlaku kompresora

95

Difficult

Nízkotlakový presostat


chráni kompresor pred vysokým tlakom
chráni kompresor pred nízkym tlakom
udržuje správny tlak vo výparníku

96

Difficult

Pri oprave po spálenom elektrickom motore


čistíme chladiaci okruh, urobíme skúšku tesnosti, vákuujeme, meníme olej, meníme filterdehydrátor, montujeme BO filter na saciu stranu
vymeníme filterdehydrátor a montujeme BO filter
vymeníme filterdehydrátor za BO filter

97

Difficult

Kondenzátor má


rovnakú plochu ako výparník
väčšiu plochu ako výparník
menšiu plochu ako výparník

98

Difficult

Pri zvyšovaní kondenzačnej teploty o 1o C, energetická náročnosť na prevádzkovanie kondenzačnej jednotky


sa nemení
klesne (o cca 3 %)
vzrastie (o cca 3 %)

99

Difficult

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


olej sa zle vracia späť do kompresora
termostatický expanzný ventil sa zle zatvára
koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia

100

Difficult

Pri spustení ventilátora výparníka na opačné otáčky


klesne chladiaci výkon, výparník omrzne, klesne príkon kompresora
stúpne chladiaci výkon, klesne príkon kompresora
stúpne príkon kompresora, stúpne kondenzačný tlak pre veľké privretie exp. ventilu