Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku

P R E D P I S

na vydávanie preukazov registrovaných odborníkov Zväzu


Úvod

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku podľa zákona NR SR č. 76 Z.z. z roku 1998 o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 10 ods. 4 tohoto zákona a § 9 až 16 vykonávacej vyhlášky MŽP SR k tomuto zákonu, schválil skúšobný poriadok, ktorým sú upravené podrobnosti o činnosti Skúšobnej komisie menovanej Slovenským zväzom pre chladiacu a klimatizačnú techniku ("organizácia poverená ministerstvom") a podrobnosti o skladaní skúšok. Na realizáciu školení a skúšok v nadväznosti na celoživotné vzdelávanie vydal Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku smernicu pre:

V nadväznosti na skúšobný poriadok a uvedenú smernicu Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku vydáva v zmysle Stanov Zväzu predpis na výkon základných školení a vydávanie preukazov registrovaných odborníkov Zväzu.


I. Preukaz registrovaného odborníka zväzu

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku organizuje podľa stanov Zväzu celoživotné vzdelávanie v odbore a vedie Zoznam registrovaných odborníkov Zväzu, ktorým vydáva preukaz o registrácii s registračným číslom. Registračné číslo odborníka Zväzu nie je totožné s číslom osvedčenia odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami.
Preukazom registrovaného odborníka Zväzu sa voči zákazníkom a zamestnávateľom preukazuje kvalifikácia v celoživotnom vzdelávaní Zväzu, odborná spôsobilosť na nakladanie s látkami, s inými plynmi a iné odborné spôsobilosti.

II. Školenia a skúšky

Rozsah základných školení pre mechanikov a technikov chladiacich a klimatizačných zariadení je zvyčajne šesťdňový (min. 50 vyučovacích hodín + skúška - klasifikovaná tromi stupňami: 1. (prospel veľmi dobre), 2. (prospel dobre), 3. (prospel)). Absolvent skúšky základných školení musí splniť:
Písomný test (min. 60 otázok - vyhovel ak 55, (50, 45) odpovedí je správne) -   60 minút
Ústne skúšky (min. 4 otázky - vyhovel ak min. 3, (2,1) odpovede sú správne) -   15 minút

Školiace pracovisko na základe splnenia všetkých vstupných podmienok na skúšku a jej úspešného absolvovania, vydá žiadateľovi na základe protokolu o skúškach podpísaným predsedom, tajomníkom a členmi skúšobnej komisie osvedčenie s pečiatkou Zväzu (Sekcie CHKT SOPK), ktorým sa preukazuje úspešné absolvovanie skúšky s uvedeným klasifikačným stupňom základného školenia. Osvedčenia majú svoje postupné štvormiestne číslovanie. Začínajú sa číslom:

5000 - osvedčenia vydávané v školiacom pracovisku SOUs Zlaté Moravce,
7000 - osvedčenia vydávané v školiacom pracovisku SOUs Nové Mesto nad Váhom,
9000 - osvedčenia vydávané v školiacom stredisku SZ CHKT Rovinka.

Absolventom len základného školenia (bez skúšky) školiace pracovisko vydá potvrdenie o absolvovaní školenia.
Úplný originál protokolu o skúškach na preukaz registrovaného odborníka Zväzu a súvisiace doklady, zašle školiace pracovisko do troch dní doporučene do sídla Zväzu, kde sa vedie centrálna evidencia, vydávajú sa duplikáty a zabezpečuje nadväznosť na platné právne normy. Druhý originál školiace pracovisko archivuje 12 rokov.


IV. Vydávanie Preukazov podľa kvalifikačného stupňa

Preukazy registrovaných odborníkov Zväzu na základe originálu protokolu o skúškach zo školiaceho pracoviska, vydá sekretariát Zväzu úspešným absolventom s klasifikačným stupňom prospel veľmi dobre, členom Zväzu najneskôr do šiestich mesiacov. Preukazy sa po uhradení manipulačného poplatku posielajú poštou.
Kvalifikačný stupeň je na preukaze odlíšený farebne v poradí: zelený, modrý (určené mladším a starším odborníkom), žltý je určený lektorom Zväzu (technikom, projektantom a podobne). Prekážky na vydanie preukazu sa riešia podľa bodov IX až XIII tohoto predpisu.

V. Predsedovia a tajomníci skúšobných komisií

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku má nasledovný zoznam predsedov skúšobných komisií schválených valným zhromaždením:

" Ing. Marián Blaha, CSc., Bohuslav Borošinec, Ing. Pavol Fiala, Ing. Juraj Forgáč, Doc. Ing. Václav, Havelský, CSc., Ing. Pavel Kocian, Ladislav Nagy, Stanislav Sádecký, František Toma, Ing. Peter Tomlein, CSc., Jaroslav Zöldfay".

Tajomníci skúšobných komisií sú navrhnutí riaditeľmi školiacich pracovísk a menovaní štatutárnym zástupcom Zväzu.

Okrem predsedov a tajomníkov, členmi skúšobných komisií môžu byť členovia predstavenstva Zväzu a funkcionári sekcií, komisií Zväzu, tajomník Zväzu, pedagógovia SOU v odbore a členovia lektorského zboru, ďalej sekcií CHKT SOPK a SPPK.

VI. Školiace pracoviská Zväzu

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku má školiace pracoviská:

VII. Preverovanie žiadostí na vydanie preukazu

Príslušné školiace pracovisko preskúma po podaní žiadosti úplnosť údajov. Ak sú neúplné požiada o ich doplnenie. V prípade, že zo žiadosti je zrejmá nedostačujúca odborná spôsobilosť, žiadosť vráti žiadateľovi.
Tajomník skúšobnej komisie zakladá žiadosti, priložené doklady a preveruje nasledovné údaje, ktoré vpisuje do tabuľky v prílohe.
  1. Doklad o požadovanej kvalifikácii podľa živnostenského zákona.
  2. Doklad alebo čestné prehlásenie preukazujúce dĺžku odbornej praxe (min. 3 roky).
  3. Kópia dokladu o elektrotechnickej spôsobilosti min. § 21 vyhl. 74/96 Z.z.
  4. Kópia spájkovacieho alebo zváračského preukazu.
  5. Farebná fotografia o rozmeroch 3x4 cm.
Podkladom na vydanie preukazov pre sekretariát Zväzu (pozri bod VI.) je buď originál protokolu o skúškach s prílohami alebo:
* Kópia osvedčenia s registračným číslom odborníka Zväzu alebo s registračným číslom vydaným uznávaným školiacim pracoviskom s republikovou pôsobnosťou i v zahraničí.

Doplňujúce prílohy k údajom do preukazu:

1. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s látkami.
2. Iné osvedčenia (na prácu s nebezpečnými plynmi a pod.).

VIII. Nadväznosť na odbornú spôsobilosť na prácu s látkami

Osvedčením sa preukazuje odborná spôsobilosť pracovníkov na nakladanie s látkami. Osvedčenia majú svoje postupné štvormiestne číslovanie.
Začínajú sa číslom:
Školiace pracovisko poverenej organizácie na základe platnej Smernice Zväzu na výkon školení a skúšok po splnení všetkých vstupných podmienok na skúšku a jej úspešného absolvovania vydá žiadateľovi na základe protokolu o skúškach podpísaným členmi skúšobnej komisie:
"Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkou poškodzujúcou ozónovú vrstvu Zeme podľa zákona č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov",
na žiadaný rozsah činností, podpísané predsedom a tajomníkom skúšobnej komisie s pečiatkou organizácie poverenej ministerstvom - Zväzu. Platnosť osvedčenia je tri roky, po možnom predĺžení MŽP SR až šesť rokov.

IX. ODOBRATIE PREUKAZU

Preukaz môže byť jeho držiteľovi odobraný sekretariátom Zväzu v prípade že:
  1. niektorý z údajov na preukaze si vyžaduje opravu,
  2. stratil platnosť niektorý z uvedených údajov na preukaze, za účelom vydania nového preukazu, po splnení príslušných podmienok,
Preukaz môže byť jeho držiteľovi odobraný predstavenstvom Zväzu v prípade:
 • Závažného porušenia odborných, právnych zásad, pokynov Zväzu, etiky a podobne.
 • Držiteľ preukazu sa môže odvolať na zmierču komisiu Zväzu.

  X. POVINNOSTI DRŽITEĽA PREUKAZU

  Držiteľ preukazu je povinný:
  1. Dodržiavať pokyny a pravidlá vydávané Zväzom.
  2. Obnoviť platnosť preukazu v potrebnom predstihu.
  3. Požiadať o vydanie nového preukazu pri zmene údajov na preukaze.
  4. Dodržiavať vysokú odbornosť a etiku poskytovaných služieb zákazníkom.
  5. Poskytnúť orgánom Zväzu súčinnosť a potrebné informácie.
  6. Dostaviť sa na prerokovanie prípade, že bude pozvaný písomne sekretariátom Zväzu (doporučenou zásielkou) minimálne 14 dní pred dátumom konania (v prípade, že sa držiteľ preukazu 2x nedostaví na prerokovanie bez písomného ospravedlnenia, môže mu byť preukaz odobraný).
  7. Vrátiť preukaz na sekretariát Zväzu do 30 dní na základe podmienok uvedených v bodoch IX a X.
  8. Prestať používať preukaz dňom písomného doručenia o jeho odobratí.
  Pri opakovanom porušení základných odborných a etických požiadaviek môže Zväz zistené nedostatky postúpiť štátnej inšpekcii a zverejniť.

  XI. Povinnosti Zväzu

 • Zväz je povinný postupovať podľa stanov Zväzu, skúšobného poriadku, smernice na výkon školení a skúšok na odbornú spôsobilosť a predpisu na vydávanie preukazov registrovaných odborníkov Zväzu.
 • Zväz je povinný v rámci činnosti Zväzu vytvárať predpoklady na odbornú výchovu držiteľov preukazov na úrovni súčasných odborných poznatkov a skúseností doma i v zahraničí.

 • Zväz je povinný vykonávať verejnú osvetu a propagovať zoznamy držiteľov preukazov.
 • XII. PLATNOSŤ PREUKAZU

  Platnosť preukazu je obmedzená platnosťou údajov na ňom uvedených. Preukaz registrovaného odborníka Zväzu je platný v súlade podľa zákona NR SR č. 76 Z.z. z roku 1998 o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 10 ods. 4 tohoto zákona a § 9 až 16 vykonávacej vyhlášky MŽP SR k tomuto zákonu.

  XIII. PERIÓDY A OPAKOVANIE SKÚŠOK

  Na skúšky s cieľom zvyšovania kvalifikácie v rámci celoživotného vzdelávania sa môže záujemca prihlásiť prvý krát po troch rokoch odbornej praxe a potom po každých 6 rokoch odbornej praxe.
  Na opakovanú skúšku sa absolvent s druhým klasifikačným stupňom "prospel dobre" môže prihlásiť na skúškach na najbližšom školení. Absolvent s tretím klasifikačným stupňom "prospel" sa môže prihlásiť na opakované školenie a skúšku najskôr po uplynutí jedného roka. Výnimky odsúhlasuje prezident alebo predstavenstvo Zväzu.

  XIV. Školiace pracoviská v zahraničí

  Na vydanie registračného čísla členom Zväzu sa uznávajú osvedčenia s registračným číslom vydané do roku 1993 organizáciami Kovoslužbou, SOP CHKT, GR STS. Na základe žiadosti môžu byť predstavenstvom Zväzu uznané tiež osvedčenia vydané školiacimi pracoviskami a partnerskými zväzmi i v zahraničí primerane k európským normám vo vzdelávaní v odbore.

  XV. VÝNIMKY

  Výnimky z pravidiel v tomto predpise môže schvaľovať prezident a/alebo predstavenstvo Zväzu na základe odporučenia predsedu a tajomníka skúšobnej komisie a funkcionárov Zväzu.
  Prílohy:
   1. vzor osvedčenia registrovaného odborníka Zväzu,
   2. vzor protokolu o skúškach,
   3. vzor preukazu registrovaného odborníka Zväzu,
   4. súpis príloh na preukaz odborníka Zväzu a osvedčenie o OS.
  Predložil: Ing. Peter Tomlein, CSc., tajomník SZ CHKT Rovinka
  Schválilo: Predstavenstvo SZ CHKT, v Zlatých Moravciach dňa 21. 11. 98 a 19.2. 99
  Zástupcovia výrobcov a dovozcov CHKT v Z. Moravciach dňa 19.2. 1999
  6. valné zhromaždenie SZ CHKT v Nitre 9.4. 1999
  Ladislav N a g y  v.r.
  prezident Zväzu