Schéma vzdelávania mechanikov a technikov

v odbore chladiaca a klimatizačná technika v SR

 

Systém školení a skúšok zabezpečovaných Zväzom

ˇ   X - Odborná spôsobilosť na nakladanie s chladivami podľa zákona č. 76/1998 Z.z. 

      v znení č. 408/2000. Z.z. podľa poverenia MŽP SR Smernica EÚ 2037/2000

ˇ   Y - Odborná spôsobilosť na zisťovanie tesnosti a energetickej efektívnosti podľa

pripravovanej smernice EÚ pre Fluorované  plyny.

ˇ   A - Základné školenie Zväzu pre obslužný personál podľa normy STN EN 13313 - A

ˇ   B - Základné školenie Zväzu zamerané na opravy chladiacej techniky podľa Stanov

Zväzu a STN EN 13313 – kategória B.

ˇ   C - Nadstavbové školenie Zväzu zamerané na preventívny servis chladiacich okruhov

podľa Stanov Zväzu a STN EN 13313 – kategória C.

ˇ   D - Nadstavbové školenie Zväzu zamerané na preventívny servis tlakových častí podľa

vyhl. č. 718/2002 Z.z.,  STN EN 378 - 2 v spolupráci s TI SR.

 

Zväz je poverenou organizáciou MŽP SR na vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na nakladanie s chladivami. Doposiaľ bolo zaevidovaných viac ako 1.300 technikov s odbornou spôsobilosťou na nakladanie s chladivami, z ktorých viac ako 500 splnilo podmienky na zápis do Zoznamu registrovaných odborníkov Zväzu na zelený a viac ako 60 na modrý a žltý preukaz.

Zoznam odborníkov, ktorým Zväz vydal preukaz o registrácii s registračným číslom v súlade s normou STN EN 13313 je na www.isternet.sk/szchkt/. Registračné číslo odborníka Zväzu nie je totožné s číslom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nakladanie s chladivami.

 

Schéma vzdelávania v štátnych školách a vo Zväze

 

Učebný obor elektro smer chladiaca technika

 

Stredná odborná škola elektro zameranie CHT

 

Ostatné učebné obory, stredné školy, gymnáziá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekvalifikácia

 

 

 

 

 

Ministerstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysoká škola technické smeru

 

SZ CHKT

Organizácia poverená ministerstvom

 

 

Smer chladiaca technika

Ostatné smery

 

 

 

 

 

 

 

Bakal. štúdium

Magist. štúdium

Bakal. štúdium

Magist. štúdium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prax

skúška

 

 

 

 

 

 

Vzdelávanie a skúšky

 

 

 

Rekvalifikácia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školiace pracoviská poverenej organizácie

 

 

 

 

SOU NMnV

 

SOU ZM

 

SZ CHKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skúšobná komisia poverenej organizácie

Vzdelanie, elektrotechnická spôsobilosť, zváračský preukaz, 

odborná spôsobilosť na látky, test + ústna skúška

 

Skúšobná komisia TI

Vzdelanie,

test + ústna skúška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelanie, školenie, tri* roky praxe

 

Vzdelanie,

školenie, skúška,

technické vybavenie

 

Vzdelanie, školenie, šesť rokov praxe

 

Vzdelanie s výnimkou pre obor CHT na prehliadky s HFC chladivami do 5 MPa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 13 313 B

zelený preukaz

Odborná spôsobilosť podľa zákona na nakladanie s chladivami

 

EN 13 313 C

modrý preukaz

 

Oprávnený pracovník na odborné prehliadky tlakových nádob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*závisí od vzdelania od 1 do 3 rokov

 

 

Žltý preukaz - Lektor SZ CHKT