Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku

 

 

 

smernica

pre overovanie odbornej spôsobilosti osôb na nakladanie s látkami 

v nadväznosti na celoživotné vzdelávanie

 

            Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku podľa zákona NR SR č. 76 Z.z. z roku 1998 o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 10 ods. 4 tohoto zákona a § 9 až 16 vykonávacej vyhlášky MŽP SR k tomuto zákonu, schválil skúšobný poriadok, ktorým sú upravené podrobnosti o činnosti Skúšobnej komisie menovanej Slovenským zväzom pre chladiacu a klimatizačnú techniku ("organizácia poverená ministerstvom") a podrobnosti o skladaní skúšok. Na realizáciu školení a skúšok v nadväznosti na celoživotné vzdelávanie vydáva Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku smernicu pre:

Þ   realizáciu školení,

Þ   výkon skúšky,

Þ   vydávanie osvedčení  odbornej spôsobilosti na prácu s látkami podľa Zákona 76/98 Z.z.

Þ   nadväznosť na celoživotné vzdelávanie podľa Stanov SZ CHKT.

 

I. Rozsah a náplň školení 

Rozsah školení na odbornú spôsobilosť na výrobu, inštaláciu a opravu chladiacich zariadení s obsahom látky    je:

- jednodňový (7 vyučovacích hodín + skúška) na zariadenia s obsahom látky do 1 kg,

- dvojdňový (14 vyučovacích hodín + skúška) na zariadenia s obsahom látky nad 1 kg

Náplň školení na odbornú spôsobilosť na výrobu, inštaláciu a opravu chladiacich zariadení s obsahom látky je:

 

Predmet

Rozsah výuky

Lektori

1. Látky - rozdelenie ekologické kritériá

1 hodina

Fiala, Hudec, Kocián, Zöldfay, Nagy, Toma, Blaha, Forgáč,Borošinec, Papán, Sádecký, Končál, Ležák, Pangel, Ondrejmiška, Pekárek, Havelský, Tomlein, Žiak,

Preisingerová

2. Látky a ich náhrady - vlastnosti

1 hodina

3. Technológia práce s chladivami, vákuovanie

1 hodina

4. Zber, recyklácia a regenerácia, zberné nádoby

1 hodina

5. Odberové, recyklačné, regeneračné zariadenia

1 hodina

6. Zámeny látok - chladív

1 hodina

7. Filterdehydrátor, indikátor vlhkosti, TEV

1 hodina

7. Oleje - rozdelenie, práca s olejmi

1 hodina

8. Právo SR, medzinár. dohody, ozónová vrstva

1 hodina

9. Zákon a vyhláška na ochranu ozónovej vrstvy

1 hodina

10. Prax v dielňach

3 hodiny

11. Opakovanie skúšobných otázok

1 hodina

Jednodňové školenie (test/ústne = 25/2 otázky)

7 hodín

Dvojdňové školenie (test/ústne = 50/4 otázky)

14 hodín

 

 

Písomný test (vyhovel ak 80  % odpovedí je správne)

45 minút

Ústne skúšky (vyhovel ak 50  % odpovedí je správne)

10 minút

Na základe riadne vyplnenej a doloženej prihlášky školiace pracovisko pošle žiadateľovi pozvánku na školenie najmenej 15 dní vopred.

II. Predsedovia a tajomníci skúšobných komisií

            Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku má nasledovný zoznam predsedov skúšobných komisií schválených valným zhromaždením:

"Ing. Marián Blaha, CSc., Ing. Juraj Forgáč, Bohuslav Borošinec, Ing. Peter Tomlein,CSc.,

Ing. Pavol Fiala, Jaroslav Zöldfay, Ladislav Nagy, František Toma, Stanislav Sádecký".

Tajomníkov skúšobných komisií navrhnutých riaditeľmi školiacich pracovísk menovaných štatutárnym zástupcom poverenej organizácie:

"Ľubor Pestún, Jaroslav Zöldfay, Ing. Jana Šándorová, Marta Kováčová, Ing. Pavol Fiala."

Okrem predsedov a tajomníkov, členmi skúšobných komisií môžu byť členovia predstavenstva Zväzu a funkcionári vzdelávacej, servisnej, klimatizačnej a výrobnej sekcie, tajomník Zväzu, zodpovední pracovníci MŽP SR, pedagógovia SOU v odbore a členovia lektorského zboru poverenej organizácie zapojení do školiaceho procesu na prácu s látkami podľa bodu I. tohoto doplnku.

 

III. Školiace pracoviská na odbornú spôsobilosť

            Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku má školiace pracoviská:

Þ    SOUs Zlaté Moravce, riaditeľ Ing. Pavel Kocián           (vykonáva 1aj 2- dňové školenia)

Þ    SOUs Nové Mesto nad Váhom, riaditeľ Ing. Ján Hargaš      (vykonáva len 2-dňové škol.)

Þ    SZ CHKT Rovinka, tajomník Ing. Peter Tomlein, CSc.                  -"-

 

IV. Preverovanie žiadostí a druhy odbornej spôsobilosti

            Príslušné školiace pracovisko preskúma po podaní žiadosti úplnosť údajov podľa zákona  č. 76 /1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a vykonávacej vyhlášky MŽP SR k tomuto zákonu. Ak sú neúplné požiada o ich doplnenie. V prípade, že zo žiadosti je zrejmá nedostačujúca technická vybavenosť, prípadne odborná spôsobilosť na požadovaný rozsah osvedčenia, žiadosť vráti žiadateľovi.

            Tajomník skúšobnej komisie zakladá žiadosti, priložené doklady a preveruje nasledobné údaje, ktoré vpisuje do tabuľky v prílohe:

Prílohy k žiadosti na osvedčenie o odbornej spôsobilosti:

1.      Overený doklad o požadovanej kvalifikácii.

2.      Doklad alebo čestné prehlásenie preukazujúce dĺžku odbornej praxe.

3.      Písomná dohoda o možnosti použiť  technické vybavenie potrebné na odborné a bezpečné nakladanie s látkami.

4.      Potvrdenie o absolvovaní teoretickej a praktickej výučby na odbornú spôsobilosť, ak vydanie osvedčenia na ňu nenadväzuje.

Prílohy na preukaz:                        

5.      Kópia pájkovacieho preukazu.

6.      Farebná fotografia o rozmeroch 3x4 cm.

7.      Kópia osvedčenia s  registračným číslom odborníka Zväzu.

8.      Kópia dokladu o elektrotechnickej spôsobilosti min. § 21 vyhl. 74/96 Z.z.

9.      Kópia oprávnenia vykonávať značkové opravy so súhlasom zverejnenia.

Druhy odbornej spôsobilosti na nakladanie s chladivami:

a)      výrobu, inštaláciu a opravu chladiacich zariadení s obsahom látky      - do 1 kg

b)                                                                                                                                     - nad 1 kg,

c)      prevádzkovanie zariadení na recykláciu látok, regeneráciu látok,

d)      odber látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom látok,

e)      zneškodňovanie látok vrátane podnikania nakladania s odpadmi s obsahom látok.

večera                         17,15 - 18,30

prax v dielňach  10       18,30 - 21,00

Sobota              11      08,00 - 08,45

                          12      09,00 - 09,45

                          13      10,00 - 10,45

                          14      11,00 - 11,45

obed                           12,00 - 13,00

Písomný test              13,00 - 13,45

Ústne skúšky             14,00 - 15.30

Vyhodnotenie            15.30 - 16.00

 
V. Rozvrh hodín

Piatok                         08.00 - 09.30

prezentácia, ubytovanie, formality

1          09,30 - 10,15

                        2          10,30 - 11,15

                        3          11,30 - 12,15

Obed                          12,15 - 13,15

                        4          13,30 - 14,15

                        5          14,30 - 15,15

                        6          15,30 - 16,15

                        7          16,30 - 17,15

VI. Vydávanie osvedčení

            Osvedčením sa preukazuje odborná spôsobilosť pracovníkov na nakladanie s látkami. Osvedčenia majú svoje postupné  štvormiestne číslovanie.

Na chladivá začínajú číslom:

0001   - osvedčenia vydávané v školiacom pracovisku SOUs Zlaté Moravce,

2001      - osvedčenia vydávané v školiacom pracovisku SOUs Nové Mesto nad Váhom,

3001   - osvedčenia vydávané v školiacom pracovisku SZ CHKT Rovinka.

Školiace pracovisko poverenej organizácie na základe splnenia všetkých vstupných podmienok na skúšku a jej úspešného absolvovania vydá žiadateľovi na základe protokolu o skúškach podpísaným členmi skúšobnej komisie:

"Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkou poškodzujúcou ozónovú vrstvu Zeme podľa zákona č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov",

na žiadaný rozsah činností, podpísaný predsedom a tajomníkom skúšobnej komisie s pečiatkou poverenej organizácie.

            Úplný originál protokolu o skúškach na odbornú spôsobilosť na prácu s látkami školiace pracovisko do troch dní zašle doporučene do sídla poverenej organizácie, kde sa vedie centrálna evidencia, vydávajú duplikáty a zabezpečuje nadväznosť na celoživotné vzdelávanie. Druhý originál školiace pracovisko archivuje 6 rokov.

 

VII. Nadväznosť na celoživotné vzdelávanie

            Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku organizuje podľa stanov Zväzu celoživotné vzdelávanie v odbore a vedie Zoznam registrovaných odborníkov Zväzu, ktorým vydáva preukaz o registrácii s registračným číslom. Registračné číslo odborníka Zväzu nie je totožné s číslom osvedčenia odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami.

            Preukazom registrovaného odborníka Zväzu sa voči zákazníkom a zamestnávateľom preukazuje úspešné absolvovanie základných školení Zväzu, odborná spôsobilosť na nakladanie s látkami, s amoniakom a tiež vykonávanie značkového servisu.

 

Prílohy:         - vzor žiadosti, vzor osvedčenia, plán a ceny školení, skúšok,

- doklady o praxi, technickej vybavenosti a absolvovaní výučby,

- súpis požadovaných príloh na osvedčenie OS a preukaz odborníka Zväzu.

Predložil:       Ing. Peter Tomlein, CSc., predseda pracovnej skupiny pre odbornú spôsobilosť

Schválila:       Pracovná skupina pre odbornú spôsobilosť na nakladanie s látkami pri Medzirezortnom riadiacom výbore pre reguláciu látok porušujúcich ozónovú vrstvu Zeme..., v Bratislave dňa 5. 8. 1998

                                                                                                                     Ladislav Nagy v.r.

                                                                                                                      prezident Zväzu

 

 

 

 

 

 

Predmet

Lektori

Rozsah výuky

1. Látky - rozdelenie ekologické kritériá

Blaha, Forgáč, Havelský, Zöldfay, Tomlein

1 hodina

2. Látky a ekologické chladivá - vlastnosti

2 hodiny

3. Technológia práce s chladivami, vákuovanie

1 hodina

4. Zber, recyklácia a regenerácia, zberné nádoby

Zöldfay, Forgáč, Pekárek, Nagy, Tomlein

1 hodina

5. Odberové, recyklačné zariadenia

1 hodina

6. Zámeny látok

1 hodina

Jednodňové školenie (test/ústne = 25/2 otázky)

 

7 hodín

 

 

 

7. Právo SR, medzinár. dohody, ozónová vrstva

Tomlein, Žiak, Preisingerová, Havelský, Nagy

1 hodina

8. Zákon a vyhláška na ochranu ozónovej vrstvy

1 hodina

9. Oleje - rozdelenie

Borošinec, Nagy,

1 hodina

10. Prax v dielňach

Zöldfay,

3 hodiny

11. Opakovanie skúšobných otázok

Zöldfay, Forgáč, Tomlein

1 hodina

Dvojdňové školenie (test/ústne = 50/4 otázky)

 

14 hodín

 

 

 

Písomný test (vyhovel ak 70  % odpovedí je správne)

 

45 minút

Ústne skúšky (vyhovel ak 50  % odpovedí je správne)

 

10 minút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsedovia skúšobných komisií

         Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku má nasledovný zoznam predsedov skúšobných komisií schválených valným zhromaždením:

"Ing. Marián Blaha, CSc., Ing. Juraj Forgáč, Bohuslav Borošinec, Ladislav Nagy, Ing. Peter Tomlein, CSc.,

Ing. Pavol Fiala, Jaroslav Zöldfay, Alojz Ležák, František Toma, Stanislav Sádecký".

 

tajomníci skúšobných komisií

Tajomníkov skúšobných komisií navrhnutých riaditeľmi školiacich pracovísk menovaných štatutárnym zástupcom poverenej organizácie:

"Ľubor Pestún, Marta Kováčová, Ing. Peter Tomlein, CSc."

 

 

Predmet

Rozsah

výuky

Lektori

1. Látky - rozdelenie ekologické kritériá

1 hod

Fiala, Hudec, Kocián, Zöldfay, Nagy, Toma, Blaha, Forgáč,

Borošinec

Papán,

Sádecký, Končál, Ležák, Pangel, Ondrejmiška, Pekárek, Havelský, Žiak,

Tomlein

Preisingerová

2. Látky a ich náhrady - vlastnosti

1 hod

3. Technológia práce s chladivami,

1 hod

4. Zber, recyklácia, zberné nádoby

1 hod

5. Odberové, recyklačné, zariadenia

1 hod

6. Zámeny látok - chladív

1 hod

7. Filterdehydrátor, indikátor vlhkosti, TEV

1 hod

7. Oleje - rozdelenie, práca s olejmi

1 hod

8. Právo SR, medzinár. dohody,

1 hod

9. Zákon na ochranu ozónovej vrstvy

1 hod

10. Prax v dielňach

3 hod

11. Opakovanie skúšobných otázok

1 hod

Jednodňové školenie (test/ústne = 25/2 otázky)

7 hod

Dvojdňové školenie (test/ústne = 50/4 otázky)

14 hod

Písomný test (vyhovel ak 80  % odpovedí je správne)

45 min

Ústne skúšky (vyhovel ak 50  % odpovedí je správne)

10 min