F plyny – nízke GWP

1

Ktoré z nasledujúcich chladív ma kritickú teplotu 31°C?


R32
R717
R290
R744

2

Tlak R744 pri teplote nasýtenia 20°C je približne


90 bar g
56 bar g
14 bar g
25 bar g

3

Aký typ chladiva je R1234ze?


HFO, ktorý obsahuje nenasýtený uhlík
HFC, ktorý obsahuje nasýtený uhlík
Oxid uhličitý
Uhľovodík

4

Do ktorej bezpečnostnej triedy patrí chladivo R744?


A1
B2L
A3
A2

5

Chladivo R290 je


Propylén
Propén
Izobután
Propán

6

Aké riziká predstavujú chladivá, ktoré patria do triedy A2L?


Vysoká toxicita, nižšia horľavosť
Vysoká toxicita, vysoká horľavosť
Nízka toxicita, vysoká horľavosť
Nízka toxicita, nižšia horľavosť

7

Ktorá norma špecifikuje maximálne veľkosti náplne pre chladiace okruhy v rôznych zariadeniach?


ISO 817
EN 378
EN 13313
EN 60079

8

Počas transkritickej prevádzky pri systéme s chladivom R744, chladivo vstupujúce do regulačného ventilu chladiča plynu je …


Superkritická tekutina
Podchladená kvapalina
Dvojfázová zmes pri strednom tlaku
Nasýtená para pri strednom tlaku

9

Pri transkritickom systéme s R744, tlakový ventil chladiča plynu reguluje …


Teplotu na vstupe do chladiča plynu
Tlak v chladiči plynu
Ventilátory chladiča plynu
Teplotu na výstupe z chladiča plynu

10

Chladivo R744 je popísané ako nestále, pokiaľ je použité ako sekundárne chladivo. To znamená …


R744 sa nevyparuje
Je to plyn, ktorý sa ľahko mení na kvapalinu
Zmena teploty a tlaku je nepredvídateľná
Čiastočne sa vyparuje pri chladení tepelnej záťaže

11

Prečo pri niektorých systémoch používajúcich horľavé chladivá pracujú ventilátory kondenzátora nepretržite?


Aby nebol hlavný tlak nikdy príliš vysoký
Aby rozptýlili bezpečne chladivo v prípade úniku
Aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt na kondenzátore
Kvôli zníženiu spotreby energie

12

Ktoré tvrdenie najlepšie popisuje správanie chladiva R717 a minerálneho oleja kompresora?


R717 je veľmi ľahko miešateľné s kompresorovým olejom a ľahko sa vracia do kompresora
Systém spätného odvodu oleja nemožno použiť v systéme s chladivom R717, pretože olej je príliš horúci
R717 je nemiešateľné s kompresorovým olejom, a tak olej v systéme zostáva na nízkotlakej strane ako vrstva oleja pod kvapalným R717
R717 je nemiešateľné s kompresorovým olejom, a tak olej v systéme zostáva vo vysokotlakom kvapalinovom zásobníku ako vrstva oleja nad R717

13

Merný chladiaci výkon chladiva R32 je podobný mernému chladiacemu výkonu ktorého z nasledujúcich chladív?


R290
R134a
R1234ze
R410A

14

Aký je približne merný chladiaci výkon chladiva R404A v porovnaní s chladivom R1270?


Vyšší o 200%
7-krát vyšší
Vyšší o 100%
Približne rovnaký

15

Ktoré z týchto zariadení nevznieti únik horľavého chladiva?


Motor ventilátora výparníka
Vysokotlakový spínač
Zariadenie vyhotovené ako EX „n“
Termostat

16

Čo je hlavný dôvod, prečo je medená rúrka K65 používaná pri niektorých systémoch s chladivom R744?


Dodáva sa v širokom rozsahu priemerov rúrok
Znáša vysoké tlaky
Má dobré vlastnosti pri nízkych teplotách
Je možné ju ľahko ohýbať

17

Ktoré z tvrdení je správne, pokiaľ ide o inštaláciu Schraderovho ventilu?


HC chladivá unikajú zo Schraderových ventilov
Jadro musí byť odstránené pokiaľ je telo ventilu pripájané do systému a následne vložené a utiahnuté predpísaným momentom
Schraderov ventil nesmie byť použitý pri R744 systémoch
Všetky Schraderove ventilové jadrá vyhovujú všetkým chladivám

18

Ktorý z daných typov systémov má najväčší potenciál úniku chladiva?


Nedeliteľný chladič kvapaliny
Domáca chladnička
Systém s centrálnym zdrojom chladu
Chladiaci box s vlastným zdrojom chladu

19

Únik ktorého z nasledovných chladív je možne indikovať pomocou fenolftaleínového papiera?


R1270
R1234ze
R744
R717

20

Ako často by mal byť kontrolovaný na citlivosť ručný elektronický detektor netesností pre chladivo R32?


Po každých 100 hodinách prevádzky
Aspoň raz za rok
Neexistuje žiadna požiadavka na detekciu chladiva R32
Závisí od veľkosti náplne

21

Podľa nariadenia o F plynoch 517/2014 platného od 01/01/2015, ako často by mal byť testovaný na úniky systém obsahujúci náplň 60 ton CO2 ekvivalentu F plynov bez fixného detektora úniku


Raz za rok
Testy na únik nie sú vyžadované
Dvakrát za rok
Štyrikrát za rok

22

Aký vplyv má nedostatok chladiva na vysokotlakej strane chladiaceho okruhu


Výtlačný tlak bude nižší a stupeň podchladenia bude nižší
Výtlačný tlak bude vyšší a stupeň podchladenia bude vyšší
Výtlačný tlak bude vyšší a stupeň podchladenia bude nižší
Výtlačný tlak bude nižší a stupeň podchladenia bude vyšší

23

Aké sú výhody použitia hélia ako stopového plynu s dusíkom pri tlakových skúškach?


Má vyšší tlak ako čistý dusík
Je horľavý
Zapácha
Ma menšie molekuly a uniká oveľa ľahšie aj malými rýskami

24

Prečo by malo byť napĺňané chladivo R744 spočiatku ako plyn pri napĺňaní vyprázdneného systému?


Aby sa zabezpečilo, že chladivo R744 je napĺňané pomaly
Aby sa zabránilo poškodeniu kompresora
Aby sa zabránilo tvorbe suchého ľadu
Aby sa zabránilo prepúšťaniu poistných ventilov

25

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapnúť vývevu na vákuovanie systému s chladivom R32?


Pripevníme dlhú hadicu na výstup vákuovej pumpy a odsajeme R32 z oblasti servisu
Použitím detektora na plyn R32 sa uistíme, že žiadne horľavé chladivo sa nenachádza v oblasti servisu pri zabezpečenom vetraní
Otvoríme systém pred vákuovaním systému
Pred zapnutím vývevy prepláchneme oblasť servisu dusíkom

26

Ako odstránite čo najviac chladiva z kondenzačnej jednotky systému s náplňou 800g chladiva R1234ze?


Vypustite R1234ze do ovzdušia; naplňte systém dusíkom bez obsahu kyslíka pretlakom; vypustite a odčerpajte druhýkrát; naplňte systém dusíkom tretíkrát a vypustite ho.
Zhodnoťte R1234ze do pripojenej nádoby do vyrovnania tlakov
Zhodnoťte chladivo R1234ze tak, že systém je vyvákuovaný, zrušte vákuum pomocou dusíka bez obsahu kyslíka na tlak 0.1 bar g
Vypustite R1234ze do ovzdušia a vákuujte systém

27

Ako sa vyhnete riziku iskrenia v mieste vákuovania spojeného so spínačom vypínania/zapínania (zasunutí do zásuvky) na štandardnej vákuovej pumpe pri vákuovaní zariadenia s HC chladivom?


Umiestnite vákuovú pumpu 3 m nad podlahu
Používajte vývevu na dobre vetranom priestranstve a zapínajte ju do zásuvky najmenej 3 m od vývevy a vákuovaného zariadenia
Umiestnite vákuovú pumpu vonku
Upevnite dlhú hadicu na výstupe z pumpy na vytlačenie HC zo systému

28

Aké dôsledky sú spôsobené rozdielom hustoty (mernej hmotnosti) medzi HC a HFC chladivami?


Hmotnosť potrebnej náplne HC chladiva je nižšia
Systém musí byť napĺňaný veľmi pomaly, aby nedošlo k poškodeniu kompresora
HC systém musí byť naplnený plynom, nie kvapalinou
Systém musí byť vákuovaný dlhšie

29

Riziko chladiva R1234ze zahŕňa:


Vysokú korozivitu
Vysokú toxicitu
Vysokú horľavosť
Miernu horľavosť

30

Ako sa vypočíta, určí náplň horľavých chladív v miestnostiach


= ATEL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= 20% z LFL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN 378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= 20% z ATEL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi
= LFL x objem miestnosti a porovná s limitom podľa EN378-1 vo vzťahu ku zaplnenosti miestnosti ľuďmi

31

Aká je maximálna náplň chladiva R290, ktorá môže byť použitá v hermetických zariadeniach v akejkoľvek veľkej miestnosti v obchodoch s obsadenosťou ľuďmi kategórie A?


150 g
Nemôže sa použiť pri týchto podmienkach
Bez limitu
1.5 kg

32

Aké je prevládajúce využitie chladiva R600a?


Domáce chladničky a mrazničky
Glykolové chillery pre chladenie
Klimatizačné systémy v autách
Systémy centrálnych zdrojov maloobchodov

33

Ktorá bezpečnostná trieda sa vzťahuje na chladivo R744?


A1
A2
A3
B2L

34

Aká je približná medzná koncentrácia (PL) v praxi pre chladivo R1234ze?


0.06 kg/m³
0.008 kg/m³
0.1 kg/m³
0.00035 kg/m³

35

Objemový chladiaci výkon chladiva R744 je …


Približne 4-5-krát vyšší ako pri R404A
Nižší ako pri R404A
Približne rovnaký ako pri R404A
Približne 2-krát nižší ako pri R404A

36

Ktoré parametre sú potrebné pre stanovenie maximálnej náplne horľavých chladív pri komerčnom chladení/vykurovaní?


Použiteľný limit PL medznej koncentrácie, výška, dĺžka miestnosti,
Horná úroveň horľavosti, objem miestnosti
Spodná úroveň horľavosti LFL, výška miestnosti, boxu, podlahová plocha
Použiteľný limit PL, výška, šírka miestnosti,

37

Uveďte teplotu a tlak trojného bodu chladiva R744


-52 °C pri 4,2 barg
-35 °C pri 4,2 barg
-55.6 °C pri 4,2 barg
31°C pri 4,2 barg

38

Ku ktorému HFC chladivu sú prevádzkové a kľudové tlaky chladiva R32 podobné?


R404A
R410A
R422D
R1234ze

39

Aký približne je merný chladiaci výkon chladiva R1234ze v porovnaní s chladivom R134a?


100%
5-krát vyšší
75%
7-krát vyšší

40

V booster systéme (dvojstupňový chladiaci systém) …


Teplo odovzdávané nízkotlakým stupňom systému je absorbované vyparovaním chladiva vo vysokotlakom stupni systému
Plyn na výtlaku z kompresora v nízkotlakom stupni je vytlačený do sania kompresora vo vysokotlakom stupni
Teplo odovzdávané vysokotlakým stupňom systému je absorbované vyparovaním v nízkotlakom stupni systému
Plyn na výtlaku z kompresora vo vysokotlakom stupni je nasávaný do sania kompresora v nízkotlakom stupni

41

Ktoré z týchto zariadení nevznieti únik horľavého chladiva?


Zariadenie hodnotené ako EX „n“
Motor ventilátora výparníka
Vysokotlakový spínač
Termostat

42

Aký je účel referenčného úniku?


Spôsob detekcie netesností, ktorý využíva fluorescenčné prísady
Zistenie citlivosti elektronického detektora netesností
Farbivo, ktoré sa pridáva do chladiva, aby pomohlo zistiť únik chladiva
Vyhľadanie únikov chladiva

43

Aký je vzťah medzi tlakom (P) a teplotou (T) dusíka na začiatku (1) a na konci (2) tlakovej skúšky?


P2 = T2/(P1 x T1)
P2 = T1/(P1 x T2)
P2 = (P1 x T2)/T1
P2 = (P1 x T1)/T2

44

Aká je alarmová hodnota v strojovniach s inštalovaným systémom zisťovania netesností používaným na chladivo R744?


500 ppm
370 ppm
2000 ppm
20000 ppm

45

Ktorý z daných typov systémov bude mať najväčší potenciál úniku?


Nedeliteľný chiller
Domáca chladnička
Chladiaci box s vlastným zdrojom chladu
Systém s centrálnym zdrojom chladu

46

Podľa Nariadenia 517/2014 o F plynoch platného od 1.1.2015, ako často by mal byť testovaný na úniky systém obsahujúci náplň 550 ton CO2 ekvivalentu F plynov s inštalovaným pevným detektorom úniku


Štyrikrát za rok
Raz za rok
Dvakrát za rok
Testy na únik nie sú vyžadované

47

Prečo je presnosť hmotnosti plnenia viac dôležitá s HC chladivami v porovnaní s HFC chladivami?


Pretože HC chladivá sa používajú iba v systémoch s hmotnosťou plnenia menšou ako 150 g
Pretože merná hmotnosť je nižšia, tým pádom je menšia aj hmotnosť plnenia v porovnaní s podobným HFC systémom
Pretože tieto systémy nemajú zásobníky na kvapalné chladivo
Kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku

48

Aký typ materiálu by nemal byť používaný pri servisných zariadeniach pre systémy s chladivom R717?


Meď a mosadz
Uhlíková oceľ
Nerezová oceľ
Hliník

49

Ako odoberiete a odstránite čo najviac chladiva z chladiča kvapaliny umiestneného vonku s náplňou 10 kg chladiva R32 pred odletovaním spojov?


Po odbere chladiva R32 metódou Push Pull, systém sa vákuujte na 270 Pa, zrušte vákuum pomocou dusíka bez obsahu kyslíka na tlak 0.1 bar g
Vypustite R32 von a vákuujte systém
Odoberte R32 do tlakovej nádoby do vyrovnania tlakov
Vypustite R32 von; naplňte systém dusíkom bez obsahu kyslíka pretlakom; vypustite a odčerpajte druhýkrát; naplňte systém dusíkom tretíkrát a vypustite ho.

50

Pokiaľ systém s chladivom R744 obsahuje vlhkosť, pretože nebol správne vyprázdnený, aký výsledok je možné očakávať?


Tvorba fluorovodíka, ktorý sa následne bude rozkladať na kyselinu fluorovodíkovú a poškodí kompresor
Znížený chladiaci výkon
Tvorba kyseliny uhličitej s následným poškodením tesnosti a funkcie chladiaceho systému
Nadmerne vysoké tlaky

51

Prečo by sa nemalo používať zariadenie pôvodne s chladivom R134a na retrofit s chladivom R1234ze?


Olej v zariadení pre obnovu nie je miešateľný s R1234ze
Nastavenie nízkotlakého spínača nebude vhodné pre R1234ze kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku
Obsahuje zdroje vznietenia
Zariadenie pre obnovu nedokáže odolávať prevádzkovým tlakom chladiva R1234ze

52

Ktoré z nasledujúcich chladív musí byť najprv naplnené do systému ako plyn, pokiaľ sa nedosiahne manometrický tlak aspoň 4,2 bar?


R32
R717
R744
R1234ze

53

Aká minimálna vzdialenosť by mala byť dodržaná pri práci v oblasti s HC chladivami od zdrojov vznietenia?


3 m
1 m
10 m
0.1 m

54

Ktoré z týchto chladív je ľahšie ako vzduch?


R717
R1270
R1234ze
R744

55

Aké riziká predstavujú chladivá, ktoré patria do bezpečnostnej skupiny A3?


Mierna horľavosť, nižšia toxicita
Vysoká horľavosť, nižšia toxicita
Nižšia toxicita, žiadne šírenie plameňa
Vysoká toxicita, žiadne šírenie plameňa

56

Aké je GWP chladiva R32?


6
675
3945
0

57

Aký objemový výkon kompresora je vyžadovaný pri chladive R1270 v porovnaní s chladivom R404A?


600% z objemového výkonu pre R404A
Podobný kompresor
150% z objemového výkonu pre R404A
50% z objemového výkonu pre R404A

58

Pri teplote okolia 25 °C, kľudový tlak v nízkotlakom stupni kaskádového systému s chladivom R744 by mal zvyčajne byť …


Rovnaký ako je nastavený na vysokotlakom spínači
27.5 bar
Rovnaký ako je nastavený v pretlakovom ventile
Nižší, ako najvyšší povolený tlak v nízkotlakom stupni

59

Ktorá z nasledujúcich definícií je správna pre kritickú teplotu?


Teplota, pri ktorej sa nasýtený tlak kvapaliny rovná okolitému tlaku kvapaliny
Teplota, pri prekročení ktorej už neexistuje rozlíšená kvapalná a plynová fáza
Teplota vyskytujúca sa pri niektorých látkach vyznačujúcich sa nulovým elektrickým odporom
Teplota, pri ktorej látky menia stavy od pary až po pevnú látku

60

V transkritickom systéme pri transkritických podmienkach chladivo v chladiči plynu …


Odovzdáva teplo pri fázových zmenách
Odovzdáva teplo pri znižovaní teploty
Odovzdáva teplo pri konštantnej teplote a tlaku
Odovzdáva teplo pri znižovaní tlaku

61

R717 je vysoko korozívne v kontakte s ...


Meďou
Nerezovou oceľou
Hliníkom
Titanom

62

Prečo pri niektorých systémoch používajúcich horľavé chladivá pracujú ventilátory kondenzátora nepretržite?


Aby nebol hlavný tlak nikdy príliš vysoký
Aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt na kondenzátore
Kvôli zníženiu spotreby energie
Aby rozptýlili chladivo v prípade úniku

63

Aký vplyv má na pretlakový ventil jeho časté vypúšťanie, uvoľňovanie?


Ventil sa bude otvárať až pri vyššom tlaku
Tlak uvoľnenia sa znižuje
Ventil je ostáva plne otvorený
Uvoľňovací tlak vzrastá

64

Podľa nariadenia 517/2014 o F plynoch, ako často by mal byť testovaný na úniky systém obsahujúci náplň 60 ton CO2 ekvivalentu F plynov bez fixného detektora


Štyrikrát za rok
Dvakrát za rok
Raz za rok
Testy na únik nie sú vyžadované

65

Pre ktoré z nasledujúcich chladív je zákonná požiadavka, aby sa udržiavali záznamy v prevádzkovom denníku (záznamníku) o chladiacom okruhu podľa Nar. 517/2014/EU?


R717
R744
R290
R32

66

Aká je odporúčaná alarmová hodnota pri inštalovaných pevných systémoch zisťovania netesností používaných pre chladivo R717?


500 ppm
500000 ppm
5000 ppm
50000 ppm

67

Aké sú výhody použitia vodíka ako stopového plynu s dusíkom pri tlakových skúškach?


Je nehorľavý
Zapácha
Je ľahko identifikovateľný
Má menšie molekuly a uniká oveľa ľahšie

68

Prečo by sa nemalo používať zariadenie pre HFC chladivá na retrofit s chladivom R600a?


Obsahuje zdroje vznietenia
Zariadenie pre obnovu nedokáže odolávať prevádzkovým tlakom chladiva R600a
Nastavenie nízkotlakého spínača nebude vhodné pre R600a kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku
Olej v zariadení pre obnovu nie je miešateľný s R600a

69

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapáliť spájkovací horák kvôli odspájkovaniu spoja pri systéme s horľavým chladivom?


Nesmiete odspájkovať spoje pri systéme s horľavými chladivami, mali by sa odrezať použitím rezača trubiek
Pracujte len vo vonkajšom prostredí
Uistite sa, že pracovná oblasť je dobre odvetrávaná a použite detektor na horľavé chladivá
Preplachom s dusíkom bez obsahu kyslíka

70

Ktorý z nasledujúcich systémov bude potenciálne vyžadovať ručnú výmenu oleja?


Kaskádový systém s R744
Sekundárny systém s R744
Transkritický booster systém s R744
Jednoduchý systém s chladivom R717

71

Prečo je presnosť hmotnosti plnenia viac dôležitá pri kriticky naplnených systémoch s chladivom R1270 v porovnaní s HFC chladivami?


Pretože R1270 sa používa iba pri systémoch s hmotnosťou plnenia menšou ako 150 g
Pretože merná hmotnosť je menšia, tým pádom je menšia aj hmotnosť plnenia v porovnaní s podobným HFC systémom
Pretože tieto systémy nemajú kvapalné zásobníky
Kvôli nižšiemu prevádzkovému tlaku

72

Aký je rozdiel medzi podkritickým a nadkritickým chladiacim obehom


Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva a podkritický neumožňuje
Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva nad kritickým bodom a podkritický neumožňuje
Podkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva a nadkritický bez dodatočného chladenia skvapalnenie neumožňuje
Podkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva nad kritickým bodom a nadkritický neumožňuje

73

Ktoré chladivo sa používa v nadkritickom, podkritickom chladiacom obehu a tiež ako teplonosná látka


NH3
R744
R290
R1234ze

74

Chladivo R744 v sekundárnom chladiacom obehu ako teplonosná látka prúdi v dôsledku


neprúdi
rozdielu tlakov
práce čerpadla kvapaliny
práce kompresora

75

Ktoré chladivo si pre rovnaký chladiaci výkon vyžaduje kompresor s najmenším objemovým výkonom v m³/h


R1234ze
NH3
R744
R290

76

Aký je rozdiel medzi chladiacim okruhom podkritickým a nadkritickým


Podkritický obeh nevyžaduje regulačný ventil na tlaku za chladičom plynu a nadkritický obeh vyžaduje
Ani podkritický ani nadkritický obeh nevyžadujú regulačný ventil na riadenie nadkritického tlaku
Nadkritický obeh umožňuje kondenzáciu chladiva s regulačným ventilom výtlačného tlaku
Podkritický aj nadkritický obeh vyžadujú regulačný ventil na riadenie nadkritického tlaku

77

Čo je to ejektor?


Rotačný kompresor
Prúdový kompresor
Expanzný ventil
Odlučovač kvapaliny

78

Čo je to ADR


Reverzibilný ventil
Analýza rizík
Expanzný ventil
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí

79

Podlimitná preprava podľa ADR je do


300 bodov
100 bodov
1000 bodov
500 bodov

80

Podlimitná preprava chladív podľa ADR vyžaduje


Nákladný list na prepravu zo skladu do skladu a pre pojazdnú dielňu
Nákladný list na prepravu zo skladu do skladu a výdajku pre pojazdnú dielňu
Nákladný list a tiež výdajku na prepravu zo skladu do skladu a pre pojazdnú dielňu
Výdajku na prepravu zo skladu do skladu a pre pojazdnú dielňu

81

Prenos tepla prúdením vzniká


Napríklad prúdením vzduchu, kvapaliny
Fyzickým kontaktom dvoch materiálov
Elektromagnetickým žiarením s rôznou vlnovou dĺžkou
Sálaním a vedením

82

Rozdelenie chladív do bezpečnostných skupín v norme EN 378 je podľa


Horľavosti
Jedovatosti
Skleníkového efektu
Jedovatosti a horľavosti

83

Ktoré bezpečnostné skupiny sú najnebezpečnejšie


A2L, B2L
A1, B1
A1, A2, A3
A3, B3

84

Ktoré bezpečnostné skupiny sa označujú ako mierne horľavé


A1, B1
A2L, B2L
A3, B3
A1, A2, A3

85

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patria HFC chladivá


A3
A2L
A1
A2

86

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí amoniak NH3


A3
A2L
B2L
B3

87

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí oxid uhličitý CO2


A1
B2
B1
A2

88

Do ktorej bezpečnostnej skupiny patrí HFC chladivo R32


A1
B1
A2L
A3

89

Alternatívnymi syntetickými chladivami za chladivo R404A sú


R32, HFO1234yf
HFO1234yf, HFO1234ze, HFO1233zd
R32, HFO1234ze
R407F, R407A, R449A, R452A, ...

90

Možný prienik amoniaku do vodných okruhu sa monitoruje


Fluoreskujúcou látkou
Ultrazvukom
Elektronickým detektorom
Hodnotou pH vo vodnom okruhu

91

Ktoré z chladív sa vyznačuje silným pachom zistiteľným čuchom od 5 ppm (3.5 mg/m³)


NH3
CO2
HFO1234ze
HFO1234yf

92

Ako sa zníži riziko vzniku zvýšenej koncentrácie horľavých chladív pri servise, vákuovaní, odbere chladiva, ..


odberom chladiva do zbernej nádoby
vhodným náradím
vákuovaním
vetraním

93

Čo je to riziko


príčina rizikovej udalosti
dôsledok rizikovej udalosti
príčina a dôsledok rizikovej udalosti
pravdepodobnosť, že sa nežiadúca udalosť stane

94

Aké je najpravdepodobnejšie nebezpečenstvo chladiacich okruhov


vysoký tlak
vysoká teplota
elektrický skrat
únik chladiva

95

Ako sa minimalizujú riziká pri servise


prítomnosťou zákazníka
vhodným náradím
ochrannými pomôckami
zdravotnou, odbornou spôsobilosťou a ochrannými pomôckami

96

Vyznačte poradie chladív od najnižšej teploty varu pri atmosférickom tlaku po najvyššiu


R1234ze, NH3, R744
R744, NH3, R1234ze
R1234ze, R744, NH3
NH3, R1234ze, R744

97

Ktoré z chladív je ľahšie ako vzduch


R1234ze
R290
NH3
R744

98

Čo z nasledujúceho nie je nebezpečenstvom pri vypúšťaní R744 zo systému?


Dusivosť
Blokovanie vypúšťacej hadice suchým ľadom
Teplotný šok spôsobujúci prasknutie rúrky
Šľahanie vypúšťacej hadice

99

Aká môže byť maximálna náplň chladiva R744 s medznou koncentráciou 0,1 kg/m³ v zariadení pre nevetraný chladený priestor o objeme 100 m³?


100,1
0,1
10
100

100

Pri vonkajšej teplote 25OC, tlak pri nečinnosti, odstávke v nižšom stupni kaskády s R744 bude zvyčajne …


Rovnaký ako nastavenie spínacieho zariadenia na obmedzenie tlaku
Menší
Väčší ako PS (maximálny dovolený tlak) na nižšom stupni
Rovnaký ako tlak poistného ventilu

101

Pri dopĺňaní R744 do systému …


Kvapalný R744 sa čerpá do vysokotlakej strany systému
Kvapalný R744 sa prepúšťa opatrne do sania systému
Plynný R744 sa plní do sania systému
Kvapalný R744 sa plní do vysokotlakej strany systému

102

Aké označenie zaplnenosti majú podľa EN 378-1 napríklad hotelové izby, nemocničné izby a podobne


B
D
A
C

103

Aká je bezpečná plniaca hmotnosť pre chladivo R290 do tlakovej nádoby, ktorá má bezpečnú plniacu hmotnosť 10 kg pre chladivo R404A?


15.4kg
10kg
4.5 kg
22kg

104

Aká je to K65 rúrka?


Mäkká medená rúrka s hrúbkou steny väčšou ako 1 mm
Oceľová rúrka
Nerezová rúrka
Medená rúrka s nízkym obsahom železa s PS najmenej 80 bar g

105

Vyberte tlak na test pevnosti systému na mieste inštalácie


1 x PS pri tlakovej skúške kvapalinou
1 x PS pri tlakovej skúške plynom
1,43 x PS pri tlakovej skúške plynom s doplnkovou skúškou
1,1 x PS pri tlakovej skúške plynom s doplnkovou skúškou (kontrola vizuálna na tvarové zmeny a kontrola tesnosti)

106

Čo z uvedeného je riziko spojené s plnením R744 do nižšieho stupňa v kaskádnom systéme?


Aktivuje sa vysokotlaké spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku
Poistný ventil na nižšom stupni môže uvoľniť tlak odpustením chladiva
Aktivuje sa nízkotlaké spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku
Poistný ventil na vyššom stupni môže uvoľniť tlak odpustením chladiva

107

Test pevnosti systému na mieste inštalácie by mal trvať najmenej


5 minút
15 minút
60 minút
12 hodín

108

Pevný CO2 sa formuje ak …


Tlak pár je znížený na atmosférický tlak
Tlak plynného chladiva je zvýšený na 78 bar g
Kvapalina je stláčaná
Tlak kvapalného chladiva je znížený pod 4.2 bar g

109

Aký tlak označuje skratka PS


Maximálny dovolený pracovný, návrhový tlak
Minimálny prevádzkový tlak
Tlak skúšky pevnosti
Tlak nastavenia vysokotlakého presostatu

110

Ak detektor na R744 je umiestnený v strojovni, čo musí aktivovať v prípade úniku?


Vetranie so 4 násobnou výmenou vzduchu za minútu
Výstražné svetlo a zvukový alarm
Alarm a núdzové vetranie
Alarm

111

Keď teplo je odoberané zo superkritickej tekutiny vonkajším vzduchom …


Neprichádza ku fázovej zmene
Teplota tekutiny rastie
Pevná látka sublimuje na plyn
Plyn sa premieňa priamo na pevnú látku

112

Čas skúšky tesnosti závisí od


Maximálneho pracovného tlaku
Použitého inertného média na tlakovanie
Zložitosti, hermetizácie a veľkosti systému
Vonkajšej teploty

113

Prečo sa má vyvákuovaný systém plniť parami R744?


Aby sa predišlo teplotnému šoku v systéme
Aby sa predišlo formovaniu suchého ľadu v plniacej hadici alebo v systéme
Aby sa predišlo k expanzii kvapaliny v systéme
Aby sa predišlo expanzii kvapaliny v plniacom zariadení

114

Podľa akého parametra sa navrhne pre dané chladivo maximálny pracovný tlak PS


Podľa vonkajších teplôt považované za maximálne, ktoré sa vyskytnú počas činnosti zariadenia s daným chladivom
Typu chladiva
Typu chladiaceho okruhu
Podľa vonkajších teplôt považované za minimálne, ktoré sa vyskytnú počas činnosti zariadenia s daným chladivom

115

Prečo je praktický limit  R744 nižší ako pre HFC chladivá?


Pretože telo tiež produkuje CO2
Má menšiu hustotu ako HFCs
Je vysoko toxický
Má veľmi vysoko trojný bod

116

CO2 je používaný ako chladivo pretože …


Má veľmi nízke GWP
Má dvojnásobný chladiaci výkon v porovnaní s inými chladivami
Uniká menej ako iné chladivá
Je energeticky efektívnejšie ako iné chladivá

117

Kritický tlak chladiva R744 je …


130 bar g
45 bar g
72,8 bar g
4,2 bar g

118

V transkritickom booster systéme chladivo vystupujúce z nižšieho  stupňa kompresora …


Je chladené chladivom vystupujúcim z výtlačného ventilu
Je expandované a chladí zberač chladiva
Vstupuje do chladiča plynu
Vstupuje do sania vyššieho stupňa kompresora(ov)

119

Aký bude približný tlak v nádobe s chladivom R744 ak jeho teplota je 10OC?


22 bar g
72 bar g
44 bar g
4,2 bar g

120

V kaskádnom systéme …


Teplo z kondenzujúceho chladiva CO2 v nižšom teplotnom stupni je absorbované vyparujúcim sa chladivom vo vyššom stupni
Latentné teplo je absorbované z CO2 bez fázovej zmeny
Teplo je odvádzané zo superkritického CO2 pri jeho znižujúcej sa teplote
Teplo je odvádzané z kondenzujúceho chladiva do vyparujúceho sa chladiva CO2

121

Čo je prejavom inhalácie, vdýchnutia R744


Vracanie
Škrtenie
Zrýchlené dýchanie
Zvýšenie výkonnosti

122

Ak kvapalné CO2 pri  0OC sa uzavrie v kvapalinovom potrubí a jeho teplota narastie na 10OC, potom tlak narastie z 33 bar g na približne …


45 bar g
133 bar g
4,2 bar g
72 bar g

123

Potrebný objemový výkon kompresora  s chladivom R744 je približne …


2 x väčší ako pre R404A
1/7 z R404A
Väčší ako pre R404
Rovnaký ako R404A

124

Aká je primárna funkcia vysokotlakého ventilu v transkritickom systéme?


Udržiavať konštantný sací tlak
Udržiavať konštantný tlak v zberači chladiva
Chrániť zberač chladiva
Ovládať tlak v chladiči plynu / v kondenzátore

125

Mokré pary sa často vytvárajú na vstupe do expanzného ventilu  chladiva R744 pretože …


Teplo z kvapalného chladiva odvádzané do okolia, spôsobuje tvorbu mokrých pár
Teplota kvapaliny je nižšia ako okolia a preto nie je podchladzovaná
Tlak je and kritickým bodom
Chladivo je a superkritická tekutina

126

Čo sa môže stať pri vypúšťaní R744 zo systému


Chladivo môže tvoriť superkritickú tekutinu
Poistný ventil môže uvoľniť tlak
Pevný R744 sa môže formovať vo vypúšťacej hadici a zablokovať ju
Kritický teplotný šok môže spôsobiť prasknutie potrubia

127

Čo môže zvýšiť koncentráciu CO2 vo vzduchu a potencionálne aktivovať CO2 detektor úniku, aby vyvolal alarm?


Elektrické výboje
Unikajúci stlačený vzduch
Únik vody
Ovocie a zelenina v chladiarni

128

Čo platí vo vzťahu ku potencionálnemu úniku chladiva R744?


CO2 molekula je väčšia ako R134a preto pravdepodobnosť úniku je nižšia pri rovnakých tlakoch
CO2 má vyššiu afinitu s olejom a preto únik je menej pravdepodobný
CO2 má vyššiu hustotu ako HFC chladivá a preto uniká menej
CO2 má menšiu molekulu ako HFC chladivá a uniká preto ľahšie

129

Prečo sú K65 rúrky použité v R744 systémoch?


Pretože sa dá ľahko tvarovať a nie sú potrebné fitingy (tvarovky)
Pretože nekoroduje s CO2
Pretože sa dá ľahko ohýbať
Pretože má PS najmenej 80 bar g

130

Aké riziká sú spojené s plnením chladiva R744 do medzistupňa v transkritickom systéme?


Aktivuje sa vysokotlaké spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku
Medzistupňový tlakový poistný ventil môže uvoľniť tlak
Aktivuje sa nízkotlaké spínacie zariadenie na obmedzenie tlaku
Poistný tlakový ventil na a vyššom stupni môže uvoľniť tlak

131

Trojný bod chladiva R744 je …


4,2 bar g a 31°C
4.2 bar g a -56.5°C
72 bar g a 31°C
45 bar g a 20°C

132

Ktorý z nasledujúcich komponentov nie je zdrojom zapálenia?


Motor ventilátora v prevedení Ex
Elektrická zásuvka
Otvorený mechanický tlakový spínač
Vypínač svetla

133

Čo je R290?


Propén
Bután
Propylén
Propán

134

Podľa EN 378:2016, aká je maximálna náplň HC chladiva v samostatnej chladiacej vitríne v supermarkete na prízemí?


1 kg
150 g
1.5 kg
2 kg

135

Prečo sa nesmie použiť štandardné relé pri výmene na kompresore určenom na horľavé chladivo?


Bežná spotreba kompresorov je iná s horľavými ako s HFCs chladivami
Môže byť zdrojom iskrenia
Kompresory s horľavým chladivom nepotrebujú relé
Rozbeh motora kompresora je iným spôsobom ako na kompresore s HFC

136

Do akej vzdialenosti od miesta práce s horľavými chladivami  nesmú byť zdroje zapálenia, iskrenia?


15 m
3 m
5 m
10 m

137

Aká je bezpečná plniaca hmotnosť  R290 do zbernej nádoby, ktorá je určená na bezpečné plnenie 10 kg R404A


8 kg
6 kg
4,5 kg
rovnaká

138

Ako sa bezpečne použije štandardná výveva na vákuovanie systému s R290?


Použije sa výveva v dobre vetranom priestore a pripojí sa do elektriny najmenej 3 m od vývevy
Nie je potrebné vákuovať systémy s R290
Pripojí sa zariadenie k výveve dlhými hadicami tak, aby výtlak HC bol
Umiestni sa výveva 3 m nad podlahou

139

Podľa EU ADR nariadenia na prepravu, aké  bezpečnostné vybavenie auta je nutné pri preprave horľavých chladív?


Hasiaci prístroj
Tónované bezpečnostné okuliare
Nehorľavá prikrývka
Hrubé rukavice

140

Ako sa uistíte, že je bezpečné zapáliť horák a od spájkovať spoj na systéme s horľavým chladivom?


Spojenia sa nesmú od spájkovať na systéme s horľavými chladivami, rúrky musia byť rezané pomocou rezačky rúrok
Zaistí sa, že priestor je dobre vetraný a použite detektor na monitorovanie prítomnosti horľavých chladív v priestore
Ak sa pracuje vo vonkajšom prostredí
Prefúknutím kyslíkom bez dusíka

141

Ako sa odoberie chladivo zo systému s náplňou 800 g R1270 tak, aby bolo pripravené na od spájkovanie komponentu?


Vypustí sa R1270 a systém sa vákuuje
Vypustí sa R1270 von; systém sa naplní kyslíkom bez dusíka na mierny pretlak, uvoľní sa tlak a vákuuje sa druhý krát, naplní sa systém dusíkom na mierny pretlak a tlak sa uvoľni
Odoberie sa R1270 zo systému tak, aby systém ostal pod vákuom
R1270 sa odoberie zo systému tak, aby ostal pod vákuom, naplní sa na tlak 0.1 bar g s dusíkom bez obsahu kyslíka

142

Ktorá z metód zisťovania úniku nie je vhodná na zisťovanie úniku R290?


Sprej na zisťovanie únikov
Použitie detektora na HFC
Fluorescenčné adiditíva a UV lampa
Detektor úniku na horľavé chladivá

143

Prečo sa nemá použiť odberové zariadenie na HFC chladivá aj pre chladivo R600a?


Nastavenie nízkotlakého presostatu nie je vhodné pre chladivo R600a
Odberové zariadenie nie je stavané na prevádzkové tlaky s 600a
Obsahuje zdroje iskrenia
Olej v odberovom zariadení nie je miešateľný s R600a

144

Podľa EN 378, aká je maximálna náplň R1234ze v chladiacom boxe s rozmermi  5 m x 3 m x 2.5 m ak LFL (dolný limit horľavosti) chladiva R1234ze je 0.303 kg/m3?


12 kg
2,27 kg
3,27 kg
60 kg

145

Akého typu je chladivo R32?


Fluorovaný uhľovodík
Oxid uhličitý
Uhľovodík
Hydro fluoro olefin

146

Aké ohrozenia sú z používania A2L chladív?


Vyššia toxicita, vyššia horľavosť
Nižšia toxicita, vyššia horľavosť
Vyššia toxicita, nižšia horľavosť
Nižšia toxicita, nižšia horľavosť

147

Aké ohrozenia sú spojené s horením HFO alebo HFC chladív?


Tvorba fosgénu
Tvorba fluorovodíka
Tvorby kyseliny citrónovej
Tvorby NO2

148

Aký musí byť približne výtlačný objem kompresora na chladivo R600a v porovnaním s kompresorom na R134a, aby sa dosiahol rovnaký chladiaci výkon?


2 x väčší
polovičný
5 násobný
rovnaký

149

Aké GWP má chladivo R32?


675
150
1
3

150

Prečo je presnosť kritickej náplne chladiva dôležitejšia v systéme s R290 v porovnaní s HFC systémom


Pretože tieto systémy niky nemajú zberač kvapalného chladiva
Pretože R290 je používané len v systémoch s náplňou menej ako 150g
Z dôvodu nižších prevádzkových tlakov
Hmotnosť náplne je výrazne menšia ako pre HFC systém pretože má nižšiu hustotu, mernú hmotnosť

151

Prečo na niektorých systémoch s R1270 ventilátor kondenzátora beží bez prerušenia?


Aby sa vyhlo nárastu znečistenia kondenzátora
Aby sa chladivo v prípade úniku rýchlo rozptýlilo
Aby sa znížila spotreba energie
Aby sa zaistilo, že prevádzkový tlak nebude nadmerný

152

Aké doplňujúce bezpečnostné zariadenia použijete pri spájkovaní na systémoch s horľavými HC chladivami?


Tónované bezpečnostné okuliare
Dobre viditeľné oblečenie
Detektor na horľavé chladivá
Požiarnu prikrývku

153

Prečo sa nesmie vymeniť hermetický bezpečnostný tlakový istič vysokého tlaku za štandardný mechanický typ na systéme s horľavým chladivom?


Bude to nový potenciál zdroja úniku
Nastavenie vypnutia nebude správne
Môžu vniknúť prach vlhkosť
Je to potencionálny zdroj zapálenia

154

Do akej vzdialenosti by mala byť pracovná plocha na servis s HC chladivami bez zdrojov zapálenia?


1 m
2 m
3 m
5 m

155

Aká je bezpečná plniaca hmotnosť chladiva R32 do zbernej nádoby, ktorej bezpečná plniaca hmotnosť chladiva R410A je 20 kg?


9 kg
6 kg
20 kg
12 kg

156

Podľa EN 378, aká je max. náplň chladiva A3, ktoré  môže byť v integrovanej zostave v supermarkete na prízemí?


1,5 kg
150 g
1 kg
2 kg

157

Ako bezpečne použijete vákuové čerpadlo na vákuovanie systému s horľavými chladivami?


Nie je potrebné vákupvať systémy s horľavými chladivami
Použije sa vákuové čerpadlo v dobre vetranom priestore a zapne sa najmenej 3 m od miesta vákuovania
Vákuové čerpadlo sa umiestni do výšky najmenej 3 m nad podlahou
Pripojí sa dlhá hadica na výstup z vývevy a vyvedie sa preč z okolia HC systému

158

Aké bezpečnostné zariadenie musí byť vo vozidle pri preprave horľavých chladív?


Hasiaci prístroj
Požiarnu prikrývku
Hrubé rukavice
Tónované bezpečnostné okuliare

159

Ako odoberiete čo najviac chladiva z chladiča umiestneného vonku s náplňou 10 kg R32 pred rozpojením spojov?


Vypustí sa R32 von a systém sa vákuuje
Vypustí sa R32 von; systém sa naplní OFN dusíkom na pozitívny tlak, vypustí sa dusík a vákuuje sa, postup sa zopakuje dva krát, tretí krát sa systém opäť naplní OFN dusíkom, ktorý sa následne vypustí
Odoberie sa R32 tak, aby systém ostal vo vákuu
Odoberie sa R32 tak, aby systém bol vo vákuu, ktoré sa preruší s OFN dusíkom bez obsahu kyslíka na tlak 0.1 bar g

160

Čo je R1270?


Dusík
Izobután
Propén
Propán

161

Ktorá z uvedených metód detekcie úniku sa nesmie použiť na zisťovanie miesta úniku HC chladív?


HFC elektronický detektor
Elektronický detektor na horľavé chladivá
Detekčný sprej
Mydlová voda

162

Aký je najdôležitejší rozdiel medzi odberovým zariadením na horľavé chladivá voči štandardnému typu?


Pripojenia sú rôznych veľkostí
Má inú farbu
Odberové zariadenie na horľavé chladivá, nemá zdroje iskrenia
Nastavenie obmedzovania nízkeho tlaku je iné

163

Ktorá z nasledovných vecí je zdrojom zapálenia?


Stýkač
Odmrazovacie zariadenie
Termostat typu “n”
Ventilátor v prevedení Ex

164

Aká látka vzniká pri horení R32 ?


Chlorovodíková kyselina
Fluorouhľovodík
Fosgén
Oxid uhoľnatý

165

Akým typom chladiva je R1234ze?


HFO Hydro fluoro olefin
HCFC Hydro chloro fluoro carbon
HC Hydrocarbon
CFC Chloro fluoro carbon

166

Aké nebezpečenstvá vytvárajú A3 chladivá?


Vysokú toxicitu, vysokú horľavosť
Nízku toxicitu, vysokú horľavosť
Nízku toxicitu, nízku horľavosť
Vysokú toxicitu, nízku horľavosť

167

Podľa EN 378 aká je max. náplň R290 v chladiarni s rozmermi 5 m x 3 m x 2.5 m ak LFL – dolný limit horľavosti  R290 je 0.038 kg/m3?


1 kg
5 kg
0,285 kg
1,5 kg

168

Aký je výkon R32 v porovnaní s R410A?


120 %
150 %
100 %
75 %

169

Prečo na niektorých chladiacich systémoch používajú motory  ventilátorov s označením Ex?


Pretože sú energeticky efektívnejšie
Pretože sú spoľahlivejšie
Aby sa nestali zdrojom zapálenia v prípade úniku horľavého chladiva
Pretože bežia nepretržite, aby rozptýlili prípadný únik

170

Prečo je rozdiel v hustote medzi chladivami HC a HFC dôležitý?


Pretože ovplyvňuje energetickú efektívnosť
Pretože ovplyvňuje hmotnosť náplne chladiva
Pretože zvyšuje prevádzkové tlaky
Pretože ovplyvňuje rýchlosť plnenia

171

Aké GWP má chladivo R290


675
150
3
0

172

O koľko sa zvýši tlak v parách (bez kvapaliny) pri úplnej zmene na plynnú fázu pri 0°C  pri náraste teploty z 0 na 30°C:        


5
10
7,7
15

173

O koľko sa zvýši tlak mokrých parách pri odstavení podkritického okruhu pri náraste teploty z 0 na 30°C


45
35
15
25

174

Najnižší tlak v ejektore v nadkritickom chladiacom okruhu s CO2 je


na vstupe z chladiča plynu
na výstupe z venturiho dýzy
na jeho vstupe z výparníka
na výstupe z ejektora

175

Ktoré z komponentov patria do podkritických okruhov


Paralelná kompresia chladič plynu, výparník, suchý, mokrý ejektor
Kondenzátor, výparník, kompresor, expanzný ventil
Chladič plynu, výparník, kompresor, mokrý ejektor
Kondenzátor, výparník, suchý ejektor

176

V nadkritickom okruhu s chladivom CO2 sa úroveň tlaku v chladiči plynu


udržuje čo najnižší
ootimalizuje vo vzťahu ku výstupnej teplote z chladiča plynu
udržuje čo najvyšší
nie je regulovaný

177

Tlak v zberači chladiva v nadkritickom okruhu s chladivom CO2


Závisí od tlaku vo výparníku
Závisí od úrovne tlaku v chladiči plynu
Reguluje sa v stanovenom roszahu väčšinou od 38 do 40 bar
Nie je regulovaný

178

Koľko atómov vodíka obsahuje oxid uhličitý


žiadny
dva
jeden
tri

179

EER nadkritického okruhu s chladivom CO2 pre výparnú teplotu -10°C v porovnaní s EER podkritického okruhu bude


EER nadkritického okruhu bude vyššie ako podkritického okruhu
EER nadkritického okruhu bude výrazne nižšie ako podkritického okruhu
EER sú rovnaké
EER nadkritického okruhu môže byť vyššie aj nižšie v porovnaní s podkritickým okruhom

180

Kaskádne riešenia s chladivom CO2 v podkritickom chladiacom okruhu umožňujú


DX riešenia len pre nízke teploty a tiež nepriame chladenie kvapalným CO2
Len DX riešenia pre stredné aj nízke teploty
DX riešenia pre stredné aj nízke teploty a tiež nepriame chladenie kvapalným CO2
Len nepriame chladenie kvapalným CO2

181

Booster nadkritický systém s chladivom CO2 umožňuje


chladenie, mrazenie, ohrev teplej vody, klimatizáciu
chladenie, mrazenie, klimatizáciu
chladenie, mrazenie, ohrev teplej vody,
chladenie, ohrev teplej vody, klimatizáciu

182

Aká je hustota chladiva superkritickej tekutiny R744 nad kritickým bodom


Rovnaká ako hustota prehriatej pary pri teplote 30 °C
Zvyšuje sa v smere klesajúcej teploty prehriatych pár pri danom tlaku
Rovnaká ako hustota kvapaliného chladiva R744
Znižuje sa v smere klesajúcej teploty prehriatych pár pri danom tlaku

183

Paralelná kompresia v nadkritických chladiacich okruhoch s R744 stláča pary medzi


Výparníkom s nízkymi teplotami a zberačom chladiva
Výparníkom s nízkymi teplotami a vstupom pár z výparníka s vyššími teplotami do kompresora vyššieho stupňa
Zberačom chladiva a ejektorom
Zberačom chladiva a vstupom do chladiča plynu

184

Multiejektor v nadkritických chladiacich okruhoch s R744 udržuje tlak


vo výparníku
v kondenzátore
v chladiči plynu
v zberači chladiva

185

Každá samostatne uzatvárateľná časť chladiaceho okruhu s R744


musí byť istená na prekročenie dovoleného tlaku
musí mať presostat nízkeho tlaku
musí mať zberač chladiva
musí byť vybavená presostatmi

186

Ventilátor a pevne inštalovaný detektor úniku v strojovniach s chladivom R744 sa umiestňujú


vždy na vertikále, detektor dole, ventilátor hore
vždy ventilátor pod stropom a detektor v strede
vždy ventilátor i detektor pod stropom
ventilátor dole, detektor na saní ventilátora na jeho nižšej úrovni a/alebo v mieste naj pravdepodobnejšieho úniku,

187

Energetická efektívnosť nadkritického chladiaceho okruhu R744 sa zvyšuje


zvyšovaním podchladenia, optimalizáciou nadkritického tlaku, paralelnou kompresiou a multiejekciou
zvyšovaním podchladenia a nadkritického tlaku
zvyšovaním podchladenia a znižovaním nadkritického tlaku
znižovaním podchladenia a optimalizáciou nadkritického tlaku

188

Pri akej typickej koncentrácii detektor na únik R744 vyvolá alarm v priestore s voľným pohybom osôb?


5000 ppm
500 ppm
1000 ppm
10000 ppm

189

Aká je správna definícia pre kritický bod?


Podmienky, pri ktorých sa mení pevná fáza chladiva na plynnú
Teplota a tlak, nad ktorými už rozlíšenie kvapalnej a plynnej fáze neexistuje
Podmienky, pri ktorých sa mení pevná fáza chladiva na kvapalnú
Podmienky, pri ktorých tlak pár kvapalného chladiva sa rovná tlaku okolia

190

Prečo sa nemá preplniť kondenzačná jednotka s chladivom R744?


Pretože spôsobí nízke prehriatie
Pretože kvapalina sa môže dostať do kompresora cez vysokotlaký regulačný ventil
Pretože kvapalina sa môže dostať do kompresora cez tlakový ventil stredného tlaku
Pretože spôsobí mokré pary v kvapalinovom potrubí

191

Prečo je oxid uhličitý používaný ako chladivo?


Má nízky potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy
Chladiaci výkon má tri krát vyšší ako chladivo R134a
Má nízku toxicitu a nie je horľavý
Má vysokú energetickú efektívnosť

192

Praktický limit pre R744 je …


0.031 kg/m3
0.00035 kg/m3
0.008 kg/m3
0.1 kg/m3

193

Kritická teplota a tlak pre R744 je …


131°C, 73,8 bar g
31°C, 72,8 bar g
81°C, 72,8 bar g
101°C, 73,8 bar g

194

V transkritickoml booster systéme chladivo vystupujúce z výparníka s vyššou výparnou teplotou …


Vstupuje do sania na vyššom stupni kompresie
Je použité na medzistupňové chladenie, aby sa zabránilo zvýšeniu teploty na výtlaku na nižšom stupni kompresie
Vstupuje do sania nižšieho stupňa kompresie
Vstupuje do expanzného ventilu pred výparníkom s nižšou výparnou teplotou

195

Aký bude približný tlak vo fľaši s chladivom R744 ak jeho teplota je 20OC?


56 bar g
72 bar g
4,2 bar g
31 bar g

196

Aká je primárna funkcia tlakového ventilu vo vetve so stredným tlakom v transkritickom systéme?


Udržať konštantný tlak v zberači chladiva
Udržiavať konštantný sací tlak
Regulovať tlak v chladiči plynu
Udržať konštantný v chladiči plynu

197

Aké umiestnenie pevného detektora úniku R744 v chladiarni je správne ?


V prietoku odvádzaného vzduchu do ventilátora na jeho nižšej úrovni
Na úrovni stropu
V prietoku vzduchu každého výparníka
Pri dverách

198

Aký tlak sa očakáva v kvapalinovom potrubí v transkritickom systéme?


20 bar g
Závisí od hmotnosti náplne
46 bar g
Mení sa v závislosti od teploty okolia

199

Objemová chladivosť v podkritickom obehu R744 je približne …


Rovnaký ako s R404A
menšia ako s R404
5-8 krát vyššia v porovnaní s HFC chladivami
2 násobná v porovnaní s R404A

200

Aký je približný tlakový nárast ak teplota uzavretého kvapalného chladiva stúpne z 1OC na 11OC?


Brz nárastu tlaku
10 bar
100 bar
1 bar

201

Prečo má byť kvapalinové potrubie R744 tepelne izolované?


Aby sa zabránilo kondenzácii
Aby sa potrubie ochránilo pred poškodením
Aby sa zabránilo tvorbe mokrých pár
Aby sa zabránilo prehriatiu