F plyny

All | Easy questions | Medium questions | Difficult questions

1

Difficult

Maximálne dovolený tlak (Ps) pri tlakovej skúške tesnosti podľa normy STN EN 378 -2 je


0,9 x Ps
1,3 x Ps
1,0 x Ps

2

Difficult

Zariadenie sa rýchlejšie vyvákuuje (zbaví vlhkosti):


zohrievaním okruhu a prerušením dosiahnutého vákua suchým dusíkom, čím sa pomocou efektu zriedenia zrýchli sušenie okruhu
neprerušovaním vákuovania
vákuovaním pri spustenom kompresore

3

Difficult

Ktorý parameter je najsledovanejší pri otvorených piestových kompresoroch?


teplota vinutia elektrického motora
kondenzačná teplota
teplota na výtlaku kompresora

4

Difficult

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia
že olej sa zle vracia späť do kompresora
termostatický expanzný ventil zle zatvára

5

Difficult

Upchatý sací filter


Znižuje prehriatie
Znižuje výparnú a zvyšuje kondenzačnú teplotu
Zvyšuje kompresný pomer

6

Difficult

Ktorý z nasledujúcich termínov popisuje entalpiu


Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku hmotnosti kg
Množstvo tepla obsiahnuté na stupeň teploty
Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku objemu m3

7

Difficult

Objemová chladivosť udávaná v kJ/m3 je


množstvo tepla odbraté z priestoru o veľkosti 1 m3 do výparnika
množstvo tepla potrebné k premene kvapalného chladiva na 1 m3 pary
množstvo tepla potrebné na vyparenie 1 kg chladiva

8

Difficult

Na obrázku ln p-h diagramu proces od vstupu po výstup z výparníka znamená


prehriatie
mernú prácu kompresora
merný chladiaci výkon

9

Difficult

Aký veľký výkon musí mať kondenzátor chladiaceho okruhu s chladiacim výkonom 15 kW a s príkonom kompresora 5 kW


20 kW
15 kW
10kW

10

Difficult

Vypnutie kompresora nízkokotlakým presostatom signalizuje


príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon expanzného ventilu

11

Difficult

Ktorá z uvedených teplôt chladiva v kondenzátore musí byť podľa STN EN 378 vzatá pre určenie minimálnej hodnoty projektovaného tlaku saturovaného chladiva pre oblasť Popradu


55°C
32°C
38°C

12

Difficult

Vypnutie kompresora vysokotlakým presostatom signalizuje


príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš mnoho chladiva a príliš veľký výkon kondenzátora
príliš málo chladiva a nedostatočný výkon kondenzátora

13

Difficult

Ktorý z uvedených typov kondenzátora môže pracovať s najnižšou kondenzačnou teplotou?


vzduchom dynamicky chladený
sprchovaný alebo vodou chladený
vzduchom staticky chladený

14

Difficult

Ak je kondenzátor znečistený alebo nejde ventilátor potom sa chladiaci výkon


zníži
zvýši
nezmení sa

15

Difficult

Aký je rozdiel medzi súprúdym a protiprúdym výmenníkom


na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najteplejšia prvá a najchladnejšia druhá látka, alebo naopak
na súprúdom výmenníku sa na vstupe zmiešavajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka
na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka

16

Difficult

Suchý výparník je


v ktorom chladivo prúdi v smere od vstupu po výstup, pričom sa úplne vyparí
bez prítomnosti vody v chladiacom okruhu
nenamrznutý alebo tesne po odmrazení

17

Difficult

Dochladzovač chladiva - vnútorný výmenník tepla v chladiacom okruhu na zvýšenie podchladenia - zabezpečuje


nižšiu teplotu chladiva za kompresorom
nižšiu teplotu chladiva pred kompresorom
nižšiu teplotu chladiva pred expanzným ventilom

18

Difficult

Ktorý z uvedených stavov vedie k zamrznutiu doskového výparníka


výparná teplota nižšia ako teploty vody a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody
výparná teplota je nižšia ako 0°C a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody
nadmerná náplň chladiva a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody

19

Difficult

Expanzný ventil má byť voči výparníku


bližšie ku kondenzátoru
čo najďalej
čo najbližšie

20

Difficult

Limity únikov za rok z náplne F chladív zo zariadení inštalovaných do 4.7.2011 podľa vyhlášky 314/2009 Z.z. sú


8 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 6 % od 30 do 300 kg, 4 % nad 300 kg
10 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 8 % od 30 do 300 kg, 6 % nad 300 kg
6 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 4 % od 30 do 300 kg, 2 % nad 300 kg

21

Difficult

Kde sa umiestňuje akumulátor (odlučovač kvapaliny) v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?


medzi kompresorom a kondenzátorom
medzi výparníkom a kompresorom
medzi kondenzátorom a expanzným ventilom

22

Difficult

Kde sa umiestňuje odlučovač oleja v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?


medzi kompresorom a kondenzátorom
medzi kondenzátorom a expanzným ventilom
medzi vyíparníkom a kompresorom

23

Difficult

Akú funkciu má regulátor sacieho tlaku


zabezpečuje dostatočný tlak pre mazanie kompresora
reguluje tlak vo výparníku
zabezpečuje ochranu motora kompresora

24

Difficult

Aké princípy sa využívajú na konštrukciu rozdeľovačov?


kombinácia vírivej komôrky a clony
hmotnostný princíp
Venturiho dýza alebo rozdeľovač s clonou a vírivou komôrkou

25

Difficult

Rozdeľovač sa správne montuje v polohe?


v závislosti od konštrukcie výparníka buď vo zvislej alebo horizontálnej polohe
zvislej
horizontálnej

26

Difficult

Použitie rozdeľovača chladiva si vyzaduje termostatický expanzný ventil


s vonkajším vyrovnaním tlaku
s adsorpčnou náplňou
s vnútorným vyrovnaním tlaku

27

Difficult

Rozdelovač chladiva


má funkciu rovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov (sekcií výparníka)
má funkciu nerovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov
má funkciu obtoku chladiva pri prekročení tlaku chladiva pred expanzným ventilom

28

Difficult

Akú funkciu má regulátor tlaku v saní pred kompresorom pri štarte kompresora


reguluje kondenzačný tlak
zatvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom
otvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom

29

Difficult

Ak sa pri použití nepriamej metódy zisťovania úniku predpokladá únik, potom sa


odporučí vykonať oprava úniku
musí sa vykonať záznam a zariadenie označiť štítkom
musí sa použiť priama metóda na zistenie presného miesta úniku

30

Difficult

Ktoré merané parametre sa používajú na nepriame zisťovanie únikov


tlaky, teploty, prúdy elmotora kompresora, hladiny kvapalín
hlučnosť, vibrácie, hladina a teplota kvapalín
hladina a teplota kvapalín

31

Difficult

Izoluje sa predovšetkým:


vysokotlaké potrubie (výtlak)
sacie potrubie
kvapalinové potrubie

32

Difficult

Sacie potrubie je priemeru


väčšieho a v reverzibilných okruhoch môže byť rovnakého priemeru ako výtlačné
menšieho
rovnakého ako výtlačné

33

Difficult

Potrubie na saní musí mať:


spád smerom ku kompresoru
spád smerom ku kondenzátoru
spád smerom ku výparníku

34

Difficult

Sifón na sacom potrubí


zrýchľuje prúdenie chladiva okruhu a tým návrat oleja
pomáha vracať olej do kompresora
zlepšuje účinnosť kompresora

35

Difficult

Rúrky vychádzajúce z rozdeľovača majú byť


rovnakého priemeru,dĺžka nerozhoduje
rovnakej dĺžky, priemer nerozhoduje
rovnakého priemeru a rovnakej dĺžky

36

Difficult

Pri spájkovaní plameňom bránime vzniku okují vo vnútri trubky


ochrannou atmosférou buď dusíka (v zmesi aj s vodíkom), argónu alebo CO₂
ochrannou atmosférou vodíka, argónu, CO₂, NH₃
pretlakom vzduchu

37

Difficult

Hermetizácia chladiaceho okruhu je o výbere prvkov a správnej technológii spájania:


rozoberateľných prvkov chladiaceho okruhu
hermetických nádob v chladiacom okruhu
obmedzeného počtu, až vylúčenia rozoberateľných spojov

38

Difficult

Horizontálne potrubia majú mať :


sklon od kompresora
sklon v smere prúdiaceho chladiva
sklon ku kompresoru

39

Difficult

Prevýšenie sacieho potrubia má byť vedené:


až po vrchnú hranu výparníka
až po úroveň rozdeľovača chladiva
až po úroveň sifónu výparníka

40

Difficult

Vo výtlačnom potrubí z kompresora použijeme spätný ventil, keď:


je kompresor umiestnený vyššie ako kondenzátor
nezáleží na umiestnení, ale type na kompresora
je kompresor umiestnený nižšie ako kondenzátor

41

Difficult

Predčasná expanzia v kvapalinovom potrubí:


znižuje výkon chladiaceho zariadenia
udržuje kvapalné chladivo chladným
je spôsobená veľkým množstvom chladiva

42

Difficult

Príčiny predčasnej expanzie môžu byť:


stúpajúce výtlačné potrubie a zvýšené tlakové straty v ňom
vysoký tlak v kondenzátore
stúpajúce kvapalinové potrubia so zvýšenými tlakovými stratami, upchatý filterdehydrátor, ...

43

Difficult

Dvojité stúpajúce potrubia realizujeme na zariadeniach:  


s malým výkonom
s veľkým výkonom
s premenlivým výkonom

44

Difficult

Výtlačné potrubie má priemer rúrok voči saciemu v nereverzibilnom chladiacom okruhu


väčší
menší
rovnaký

45

Difficult

Dehydrované rúrky sú


zbavené okují po spájkovaní
zbavené mechanických nečistôt
zbavené vlhkosti

46

Difficult

Pre kapilárne spájkovanie meď-meď použijeme:


Ag 19 s kadmiom
Ag 15 bez tavidla
Ag 45 s fosforom

47

Difficult

Sacie potrubia sú navrhované obyčajne na pokles tlaku:


od 0,07 bar
od 0,1 bar
1 -2 K (vztiahnuté k teplote nasýteného plynu )

48

Difficult

Olejové sifóny v sacom potrubí sú potrebné:


vždy pred každým stúpaním
pred každým prvkom v sacom potrubí
pred kompresorom

49

Difficult

Pri realizovaní spojov tvrdým spájkovaním je nutné :


spoje vopred naolejovať
chladiť kompresor vlhkou handrou
vytvoriť ochrannú atmosféru suchým dusíkom

50

Difficult

Pri stúpajúcich potrubiach nad 4 m umiestňujeme sifón každé 3 m (viac pri vyššej rýchlosti chladiva) ak ide o :


sacie potrubie
potrubie kondenzátu
kvapalinové potrubie

51

Difficult

Aké sú hlavné požiadavky pri dimenzovaní priemeru rúrok na sacom potrubí?


zabezpečené vrátenie oleja do kompresora, bezpečnosť odolnosť voči vysokým tlakom, hospodárna prevádzka
nízke výrobné náklady, bezpečnosť, odolnosť voči vysokému tlaku
nízke výrobné náklady a zabezpečené vrátenie oleja do kompresora

52

Difficult

Prečo sa používa dvojstupňová KCHJ


na dosiahnutie veľkého rozdielu teplôt, hlavne smerom k nízkym teplotám - 40 °C a nižšie
na zálohovanie kompresora v nevyhnutných prípadoch
na dosiahnutie veľkého chladiaceho výkonu

53

Difficult

Čo je to kaskádny okruh


dvojstupňový okruh s dvomi chladivami
dva samostatné jednostupňové okruhy s dvomi väčšinou odlišnými chladivami, kde kondenzátor nižšieho stupňa je súčasne výparníkom vyššieho stupňa
je to dvojstupňový okruh s jedným chladivom

54

Difficult

Aké chladivá sa používajú a sú perspektívne pre kaskádny okruh


Kombinácia R13 s R502
Kombinácie chladív R513A, R450A, R290, NH₃, CO₂
Kombinácie R13 s R134a alebo NH₃ s CO₂

55

Difficult

Dvojstupňový parný kompresorový chladiaci okruh by mať mať na každom stupni


tlakový pomer nižší ako 8
tlakový pomer nižší ako 18
tlakový pomer nižší ako 6

56

Difficult

Aký je teplotný rozdiel na výstupe dvojstupňového a kaskádneho okruhu


dvojstupňovým okruhom sa oproti kaskádovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie
dosahované parametre sú podobné, rozdiel je len v technickom riešení
kaskádovým okruhom sa oproti dvojstupňovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie

57

Difficult

V dvojstupňovom chladiacom okruhu môžu byť zabudované


musia byť minimálne dva kompresory
kompresor a dva výparníky
dva kompresory alebo jeden dvojstupňový kompresor pre obidva stupne

58

Difficult

Ako sa udrží olej v kompresore a zabráni rýchlemu vývinu olejovej peny pri jeho spustení


pridaním vhodných aditív a namontovaním odlučovača oleja
zabránením sýteniu oleja v kompresore chladivom (napr. ohrevom)
namontovaním odlučovača oleja

59

Difficult

S koncentráciou oleja v chladive vo výparníku sa


výparná teplota zvyšuje a zhoršuje sa súčiniteľ prestupu tepla
do určitej koncentrácie sa zhoršuje súčiniteľ prestupu tepla
zlepšuje sa súčiniteľ prestupu tepla

60

Difficult

Reakciou medzi esterom a vodou /hydrolýza/ vzniká pri vhodnom tlaku a teplote


kyselina
reakcia nevzniká
kyselina a alkohol

61

Difficult

Olej vo veľkom rozsahu ostáva v chladiacom okruhu. Vtedy predovšetkým


zvolíme správnu rýchlosť chladiva a spádovanie potrubia so sifónmi v chladiacom okruhu
zvolíme iný typ oleja
vyhrievanie oleja kompresora

62

Difficult

Cirkulácia oleja v chladiacom okruhu je pre chladiace zariadenie


nežiaduca, nutný je však návrat oleja zmiešaného s chladivom späť do kompresora
v chladiacom zariadení nezohráva podstatnú úlohu
nevyhnutná

63

Difficult

Ako funguje odlučovač oleja


viaže olej v molekulovom site, ktoré prepúšťa prehriate pary chladiva
viaže olej chemicky
oddeľuje kvapky oleja rôznych veľkostí od prehriatych pár chladiva

64

Difficult

Chladivo v zmesi s olejom sa vyparuje pri teplote voči oleju


nižšej
vyššej
rovnakej

65

Difficult

Výmena oleja v chladiacom zariadení sa vykoná vždy keď je


spálený motor kompresora
zistená vlhkosť v okruhu
znížený výkon motorkompresora

66

Difficult

Vyhrievanie oleja v kompresore spôsobuje


návrat oleja do skrine kompresora
zabráňenie pohlcovaniu chladiva do oleja
odparenie chladiva z kompresora pri vysokej okolitej teplote

67

Difficult

Najúčinnejšie mazanie je


odstredivými silami
tlakové
rozstrekom

68

Difficult

Aký je rozdiel medzi jednoteplotnými a dvojteplotnými združenými jednotkami


jednoteplotné pracujú pre jedno odberné miesto s premenlivým odberom chladu
jednoteplotné pracujú väčšinou s jedným rozsahom výparných teplôt a dvojteplotné s dvomi
jednoteplotné pracujú pre jedno a dvojteplotné pre viac odberných miest buď pre teploty nadnulové alebo podnulové

69

Difficult

Kritériom prínosu združených kompresorových jednotiek je ich porovnanie s


kaskádnym okruhom
dvojstupňovými kompresormi
sólo pracujúcimi kondenzačnými jednotkami pre jednotlivé odberné miesta

70

Difficult

Prečo je regulácia hladiny oleja v združených kompresoroch zložitá prejavujúca sa i po dlhšej prevádzke


pretože olej môže byť nasýtený kvapalným chladivom
pretože množstvo vráteného oleja z okruhu sa mení v závislosti od dynamického zaťaženia kompresorov a tým i odoberaného chladiaceho výkonu v danej potrubnej sieti
pretože je problematické udržiavať rovnakú úroveň hladiny oleja pri viacerých kompresoroch

71

Difficult

Pred nastavovaním prehriatia na TEV v sieti združenej jednotky sa treba presvedčiť či


použitý TEV zodpovedá použitému chladivu
je dobre zvolený TEV na požadovaný chladiaci výkon, výparnú teplotu a použité chladivo v okruhu
je použitá plynná náplň termočlánku

72

Difficult

Združené kompresorové jednotky sú


združené kompresory na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo alebo v kaskáde
združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo
združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme umožňujúce prevádzku zložitejších chladiacich okruhov s väčším počtom odberných miest s nerovnomerným zaťažením a s rôznymi teplotami

73

Difficult

Kondenzačná časť je v združených kompresorových jednotkách umiestnená


vždy na spoločnom ráme s kompresormi
buď na spoločnom ráme s kompresormi alebo na samostatnom ráme, najmä ak sú kompresory umiestnené v strojovni
vždy mimo spoločného rámu kompresorov

74

Difficult

Piestový kompresor


nemá vstavaný tlakový pomer
má vstavaný tlakový pomer
udržiava tlakový pomer

75

Difficult

Ak je bypas pár z kompresora privedený za expanzný venil, najväčšie riziká sú


Obe možnosti sú nesprávne
prienik kvapalného chladiva do kompresora
nízke prehriatie

76

Difficult

Regulátor chladiaceho výkonu bypasom má mať schopnosť regulácie


60 % z celkového chladiaceho výkonu
30 % z celkového chladiaceho výkonu
100 % z celkového chladiaceho výkonu

77

Difficult

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, sa zmení prietok chladiva


v kondenzátore
v oboch prípadoch
cez expanzný ventil

78

Difficult

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak s pripojením pred výparník, sa zvýši


obe teploty
kondenzačná teplota
výparná teplota

79

Difficult

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, kde pripojíme výstup z výkonového regulátora?


za expanzným ventilom
za kondenzátorom
pred expanzným ventilom

80

Difficult

V ktorých prípadoch je ohrev oleja kompresora dôležitý?


Ak je kompresor umiestnenený nižšie ako výparník
Ak je kompresor umiestnený na chladnejšom mieste
V oboch prípadoch

81

Difficult

Kompresor skrol


nemá vstavaný tlakový pomer
má vstavaný tlakový pomer
udržiava tlakový pomer v chladiacom okruhu

82

Difficult

Ktorá z uvedených podmienok pravdepodobne najviac signalizuje poruchu na elektromotore kompresora


studený kompresor
namrznutý kompresor
nadmerne horúci kompresor

83

Difficult

Aká je základná vlastnosť rotačných skrol a skrutkových kompresorov


majú veľký škodlivý priestor
majú regulovaný kompresný pomer
majú vstavaný kompresný pomer

84

Difficult

Prečo je obmedzený rozsah vyparovacích teplôt motorkompresorov


pretože prietok chladiva určuje priemer sacej trubky
pretože elektrický motor je dimenzovaný pre tieto podmienky
mimo tento rozsah nie je zaručené mazanie

85

Difficult

Hermetické kompresory sú chránené najmä pred


nízkym chladiacim výkonom
extrémnymi teplotami na výtlaku a na vinutí elektromotora
vysokým príkonom

86

Difficult

Tlakový pomer chladiaceho zariadenia je


pomer sacieho a vyparovacieho tlaku pred a za TEV
pomer absolútnej hodnoty kondenzačného tlaku a absolútnej hodnoty vyparovacieho tlaku
pomer absolútneho tlaku pred a za výparníkom

87

Difficult

Kompresný pomer je určený


nastavením AEV
druhom chladiva a oleja v chladiacom okruhu
pomerom absolútneho sacieho a výtlačného tlaku

88

Difficult

Ventilový jazýčkový mechanizmus sa používa z hľadiska výkonov pri konštrukcii


turbokompresorov
menších a stredných výkonov kompresorov
veľkých kompresorov

89

Difficult

Plášť hermetického kompresora s vratným pohybom piesta je vystavený


žiadnemu tlaku
kondenzačnému tlaku
saciemu tlaku

90

Difficult

Čo je to škodlivý priestor v kompresore


objem válca medzi hornou úvraťou piesta a ventilovou doskou (vrátane dutín)
objem válca pod dolnou úvraťou piesta
objem válca medzi hornou a dolnou úvraťou piesta

91

Difficult

Čím je najčastejšie spôsobený rast výtlačnej teploty kompresora


nadmerným množstvom chladiva
nedostatkom chladiva
zvýšeným obsahom vlhkosti v chladive

92

Difficult

Kvapalné chladivo sa podchladzuje znižovaním jeho teploty


v kondenzátore a za kondenzátorom až po expanzný ventil
vo výparníku
v kondenzátore a za kondenzátorom až za výparník

93

Difficult

Pary chladiva sa prehrievajú ak sa


sytá para ohrieva
expanduje kvapalné chladivo do výparníka
mokrá para ohrieva

94

Difficult

Tlakový pomer v kompresore je:


je pomer vyparovacieho tlaku a rozbehového tlaku kompresora
je pomer kritického tlaku a vyparovacieho tlaku
je pomer absolútneho tlaku na výtlaku kompresora a absolútneho tlaku na saní kompresora

95

Difficult

Nízkotlakový presostat


chráni kompresor pred nízkym tlakom
chráni kompresor pred vysokým tlakom
udržuje správny tlak vo výparníku

96

Difficult

Pri oprave po spálenom elektrickom motore


vymeníme filterdehydrátor za BO filter
vymeníme filterdehydrátor a montujeme BO filter
čistíme chladiaci okruh, urobíme skúšku tesnosti, vákuujeme, meníme olej, meníme filterdehydrátor, montujeme BO filter na saciu stranu

97

Difficult

Kondenzátor má


väčšiu plochu ako výparník
rovnakú plochu ako výparník
menšiu plochu ako výparník

98

Difficult

Pri zvyšovaní kondenzačnej teploty o 1o C, energetická náročnosť na prevádzkovanie kondenzačnej jednotky


klesne (o cca 3 %)
sa nemení
vzrastie (o cca 3 %)

99

Difficult

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


termostatický expanzný ventil sa zle zatvára
koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia
olej sa zle vracia späť do kompresora

100

Difficult

Pri spustení ventilátora výparníka na opačné otáčky


stúpne chladiaci výkon, klesne príkon kompresora
stúpne príkon kompresora, stúpne kondenzačný tlak pre veľké privretie exp. ventilu
klesne chladiaci výkon, výparník omrzne, klesne príkon kompresora