SZ CHKT Fórum

Diskusné fórum o certifikácii, vzdelávaní, programe Leaklog a iných činnostiach zväzu.

Nie ste prihlásený.

#1 Re: Pomoc » Tlačítko zmrzlého muže » 31.5.2019 14:15:11

Ochrana ľudí, ktorí sú vnútri chladených priestorov je popísaná v norme STN EN 378-1 Príloha D v časti D3 s názvom Núdzový vypínač alebo signál s popisom v bodoch a-

#2 Re: Pomoc » Vetranie strojovne chladenia STN EN 378-3:2016 (E) » 24.5.2019 14:30:43

Vetranie strojovne musí byť dostatočné pre bežné prevádzkové podmienky, ako aj pre núdzové situácie.

Pre núdzové vetranie nútené vetranie sa musí zabezpečiť prietok vzduchu aspoň rovný hodnote vypočítanej podľa vzorca (1) časť 5.13.4, tak ako uvádzate vo Vašej otázke.

Pre systém núdzového vetrania je dostačujúca intenzita výmeny vzduchu 15 výmen vzduchu za hodinu. Podľa vzorca 1 však môže byť aj nižšia.

Vetranie pre obvyklé prevádzkové podmienky alebo pre strojovne s prítomnosťou osôb sa musí zabezpečiť tiež.
Vetranie musí byť v súlade s národnými predpismi s intenzitou výmeny vzduchu minimálne 4-krát za hodinu, keď je strojovňa s prítomnosťou osôb.

Podľa noriem sa náplne jednotlivých okruhov nespočítavajú, pokiaľ tak nie je výslovne určené. Je teda správne, ako uvádzate, do výpočtu intenzity núdzového vetrania použiť najväčšiu náplň zo samostatných chladiacich okruhov, ktoré nie sú navzájom prepojené chladivom.

Poznámka ku spoločnej kaskáde:
Zo strany požiarnej bezpečnosti v prípade použitia horľavých chladív je snaha považovať chladiace okruhy prepojené vodným okruhom za systém a náplne chladiva spočítavať. To však nie je v súlade s normou EN 378:2016. V prípade podobných skúseností, uveďte takéto skúsenosti do diskusie.

Upozornenie:
Tento výklad nenahrádza znenie normy.

#3 Re: Pomoc » poddobné fóra » 6.5.2019 14:00:12

Ak od okamihu izolácie vákuomera od vývevy meraný tlak neustále rastie, je tam netesnosť.
Vo Vašom prípade ide len o merací prístroj s dvomi vstupmi, na ktorých je potrebné skontrolovať tesnosť.
Ak netesnosť neodstránite napríklad výmenou ventilov, .. konzultujte výsledok s výrobcom (dovozcom).
Zrejme ide o malý chladiaci okruh, keďže tlak dosahovaný vývevou je veľmi nízky.

#4 Re: Otvorená diskusia » prevádzkovateľ zariadenia » 20.1.2019 09:57:17

Dobrý deň,

Vaše pripomienky s návrhom riešenia sme vložili na portáli Slov-Lex, kde bol bol odborom legislatívy MŽP SR zverejnený na medzirezortné pripomienkové konanie návrh novely zákona o fluórovaných skleníkových plynoch: 
   
(MPK je od 10.12019 do 30.1.2019).

Pozdravuje
Peter Tomlein

#5 Re: Oznamovanie údajov o F plynoch » Oznamovanie údajov » 8.6.2016 21:18:49

Certifikovaná servisná organizácia oznamuje údaje Certifikačnému orgánu vždy do 30.1. za predchádzajúci rok.
Prevádzkovateľ oznamuje údaje na OÚŽP. Ak si túto povinnosť prevádzkovateľ za predchádzajúci rok nesplnil, je potrebné ho na to upozorniť a prípadne mu ponúknuť, že mu oznámenie pripravíte.

#6 Re: Podávanie žiadostí na F plyny » Školenie f plyny » 15.5.2016 11:04:44

Vaše kvalifikácia a prax sú v poriadku. Podľa zákona č. 286/2009 Z.z. na získanie kategórie II musíte absolvovať dva dni školenia a skúšky.
Prihlásiť sa môžete podaním . Vyberiete si kategóriu a termín školenia a skúšky.
V prípade otázok volajte pani Klimákovú 02/45646971 v čase medzi 8.15 až 14.00.

#7 Re: Právne normy a nariadenia » Aktualizačné školenia a výklad právnych predpisov » 19.12.2014 08:33:59

Dobrý deň prajem,
Je to skôr otázka na MŽP SR, ktoré má pre uplatnenie a kontrolu uplatnenia Nariadenia č. 517/2014/EU upraviť zákon č. 286/2009 Z.z. a jeho vyhlášku č. 314/2009 Z.z.
Ing. Andrea Preisingerová z MŽP SR na konferencii SZ CHKT 25.9.2014 informovala, že predmetná úprava je v pláne na rok 2015 bez bližšieho časového určenia.
To nič nemení na skutočnosti, že ustanovenia Nariadenia č. 517/2014/EU sú platné a máme ich povinnosť v praxi realizovať aj bez národnej právnej úpravy, ktorá umožní neskôr kontrolu a vymáhateľnosť.
V zákone bude uvedené, či budú vyžadované aktualizačné školenia.
Zatiaľ Ministerstvo o aktualizačných školeniach nerozhodlo a preto platnosť osvedčení zatiaľ len predlžujeme.
Pozdravuje
Peter Tomlein
SZ CHKT Rovinka

#8 Re: Školenia a skúšky » skolenie Leaklog » 11.5.2011 06:28:45

Školenia na Leaklog zvykneme organizovať 2x do roka:

v januári v Rovinke

v októbri počas konferencie

Konferencia tohto roku bude 17-19.10. v hoteli Atrium v Novom Smokovci

#9 Re: Leaklog - otázky » Dopĺňanie chladíva R22 náhradami v leaklogu » 11.5.2011 06:20:17

Chladivá v okruhu sa nesmú miešať. Preto zmena chladiva v okruhu si vyžaduje postup s vyradením a zavedením nového okruhu. Ak teda chcete doplniť iné chladivo než ako je špecifikované v okruhu, je potrebné okruh s chladivom R22 vyradiť a vytvoriť ten istý okruh, ale s novým chladivom napríklad s R417A. Nominálna kontrola umožní naplniť chladivo R417A ako novú náplň. V opatreniach je potrebné popísať akým spôsobom sa zmena chladiva uskutočnila (retrofit, drop in) ...

#10 Re: Leaklog - otázky » najblizsie skolenie » 11.5.2011 06:04:50

Školenie na Leaklog robíme 2x do roka a to doposiaľ vždy v januári a počas konferencie, ktorá tohto roku bude 18-19.10. v hoteli Atrium v Novom Smokovci.

#11 Mapa firiem » Konferencia Compressors - Kompresory 2-4 september 2013 » 3.2.2011 18:49:07

Peter Tomlein
Replies: 0

Ponúkame možnosť prihlásiť prednášku na konferenciu Zväzu september 2013 na témy:

- EKONOMIKA SERVISU, PRÁVNE NORMY A MERANIA

- ELEKTRONIZÁCIA, RIADENIE A REGULÁCIA

- KOMPRESORY, NÁVRH A DIMENZOVANIE

- DOMÁCE, KOMERČNÉ CHLADENIE

- SERVIS PRE AUTOKLIMATIZÁCIU

- SERVIS PRE KLIMATIZÁCIU

- TEPELNÉ ČERPADLÁ

- ZÁRUČNÉ OPRAVY

- PANI PORUCHA

-TOMBOLA

#12 Re: Leaklog - návrhy » možnosť úpravy sw » 3.2.2011 18:34:10

Ďakujeme za námety. Postupne ich zapracujeme do ďalšej verzie.

Zápätie

Powered by FluxBB