F-Gas Polish

1

Od jakich czynników zależy stan skupienia materii/substancji?


Od ciśnienia i temperatury.
Od ciśnienia.
Od temperatury.

2

Co to jest ciepło utajone (ciepło przemiany fazowej)?


Jest to ilość ciepła/energii, która jest potrzebna do zamiany stanu skupienia 1 kg substancji
Jest to ilość ciepła/energii, która powoduje zmianę temperatury substancji o 1 K.
Jest to ilość ciepła/energii, która powoduje zmianę stanu skupienia substancji bez zmiany temperatury substancji.

3

Co może spowodować oszronienie parownika?


obniżenie ciepła schłodzonej substancji.
spadek wydajności chłodniczej.
Oszronienie parownika powoduje wzrost oporu przepływu powietrza a co za tym idzie powoduje zwiększenie pracy silnika wentylatora.

4

Kiedy na powierzchni parownika może tworzyć się szron?


Szron się tworzy tylko w przypadku ciągłej pracy instalacji chłodniczej
Na oziębiaczach powietrza zawsze tworzy się szron.
Tylko w przypadku oziębiaczy powietrza, kiedy temperatura powietrza spadnie poniżej zera stopni 0 °C

5

Kiedy możliwe jest odszranianie przy pomocy substancji ochładzanej?


W przypadku oziębiaczy powietrza tylko wtedy, kiedy temperatura powietrza jest wyższa niż zero stopni 0 °C.
Odszranianie przy pomocy substancji ochładzanej nie jest wogóle możliwe.
Nigdy. Do odszraniania użyjemy energii elektrycznej (na przykład przy pomocy specjalnej grzałki elektrycznej).

6

Jakie warunki muszą być spełnione, aby doszło do odszraniania grzałkami elektrycznymi parownika?


Grzałki elektryczne muszą przylegać do powierzchni wymiany ciepła parownika (grzałka styka się z lamelami).
Grzałki elektryczne muszą być umieszczone pod powierzchnią wymiany ciepła parownika.
Dzięki wymuszonemu przepływowi powietrza przez wentylatory ciepło z grzałek omywa wymiennik ciepła.

7

Na czym polega odszranianie parownika za pomocą gorącego gazu?


Podgrzaną parę (gorący gaz) ze sprężarki kierujemy do przewodów rurowych parownika.
Polega na zmianie kierunku obrotów kompresora (sprężarki).
Wymienimy stronę wylotową i stronę wlotową parownika.

8

Gdzie się stosuje i w jakim celu niskociśnieniowe akumulatory o zamkniętym układzie hydraulicznym?


Ten typ pojemnika (akumulatora) stosuje się po stronie ssawnej kompresora (sprężarki), aby zapobiec zalewaniu ciekłym czynnikiem sprężarki.
Są to pojemniki dylatacyjne i/lub pojemniki wyrównawcze zawierające substancje pośredniczące dla oziębiacza cieczy o obiegu zamkniętym.
Ten typ pojemnika (akumulatora) stosuje się po stronie ssawnej kompresora (sprężarki). Do funkcji pojemnika (akumulatora) należy utrzymanie stałej wartości ciśnienia ssania.

9

Co to są zestawy sprężarkowe?


Chodzi o zestawy, które składają się z dwustopniowych sprężarek.
Chodzi o większą ilość (kilka) urządzeń skraplających chłodzonych powietrzem.
Chodzi o większą ilość (kilka) równolegle połączonych sprężarek umieszczonych na wspólnej ramie.

10

Jakie są zalety zestawów sprężarkowych?


Oszczędność przestrzenna i mniejsze zużycie energii.
Są to tanie i łatwe w montażu jednostki.
Możliwość regulacji, według potrzeb, wydajności chłodniczej.

11

Jakie jest maksymalne dopuszczalne ciśnienie urządzenia chłodniczego PS?


Stanowi to czterokrotność ciśnienia po strone ssącej urządzenia.
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie oblicza się na podstawie normy PN EN 378.
Stanowi to dwukrotność ciśnienia po stronie tłocznej urządzenia.

12

Jaka określa się ciśnienie próbne dla próby wytrzymałości ciśnieniowej urządzenia chłodniczego?


Ciśnienie próby oblicza się według normy PN EN 378.
Stanowi to dwukrotność ciśnienia roboczego.
Stanowi to dziesięciokrotność ciśnienia roboczego.

13

Kto powinien przeprowadzić próbę wytrzymałości - próbę ciśnieniową urządzenia chłodniczego?


Specjalista ds. Konserwacji urządzeń.
Producent (firma montująca).
Osoba odpowiedzialna za napełnianie obwodu chłodniczego czynnikiem chłodniczym.

14

Co rozumiemy pod pojęciem "głównej próby szczelności" urządzenia chłodniczego w momencie oddania urządzenia do eksploatacji?


Główną próbę szczelności wykonujemy zanurzając urządzenie chłodnicze do wody i sprawdzając czy pojawią się pęcherzyki powietrza.
Wykonaną próbę ciśnieniową szczelności przed napełnieniem urządzenia chłodniczego czynnikiem chłodniczym.
Kontrola szczelności przy pomocy elektronicznego wykrywacza nieszczelności.

15

Ile wynosi ciśnienie próbne podczas badania szczelności urządzenia?


Według normy PN EN 378 przynajmniej ciśnienie nasycenia dla oczekiwanej temperatury maksymalnej danego czynnika chłodniczego.
Ciśnienie próbne uszczelniania jest równoznaczne z maksymalnym ciśnieniem roboczym, które jest mierzone podczas eksploatacji/pracy urządzenia chłodniczego.
Ciśnienie próbne (maksymalne) wynosi 30 bar.

16

Czy podczas próby ciśnieniowej może dochodzić do zmiany ciśnienia ?


Tak, w przypadku jeżeli podczas próby uległa zmianie temperatura, spowoduje to odpowiadającą jej zmianę ciśnienia.
Tak, podczas próby ciśnieniowej dopuszczalne są odchylenia od wartości - maksimum do 2 bar.
Podczas próby ciśnieniowej nie może dochodzić do zmiany ciśnienia.

17

Dlaczego wszelkie obce substancje są szkodliwe dla wnętrza układu chłodniczego?


Są szkodliwe, ponieważ niekorzystnie wpływają na proces mieszania się oleju smarującego z czynnikiem chłodniczym.
Są szkodliwe, ponieważ uniemożliwiają przepływ powrotny oleju smarującego.
Są szkodliwe, ponieważ mogą one doprowadzić do niepożądanych reakcji

18

Czy próżniowanie jest skuteczną metodą usuwania wilgoci, z obwodu chłodniczego?


Nie, wilgoć zostaje w układzie chłodniczym
Nie, ponieważ podczas bieżącego próżniowania wilgoć zostaje w układzie chłodniczym
Tak, ponieważ wilgoć jest usuwana z obwodu chłodniczego.

19

Czy za pomocą próżniowania można usunąć nieskraplające się gazy, które dostały się do układu chłodniczego?


Nie, ponieważ w żaden sposób nie da się usunąć obcych gazów.
Nie, ponieważ cudze gazy nie da się usunąć opróżnianiem.
Tak, jest to możliwe przy zastosowaniu specjalnego sposobu próżniowania

20

Jakiej pompy próżniowej potrzebujemy do próżniowania obiegów chłodniczych współpracujących z czynnikami HFC?


Potrzebujemy pompy próżniowej, która wytwarza próżnię sięgającą przynajmniej do 0,05 mbar ciśnienia absolutnego (bezwzględnego).
Potrzebujemy pompy próżniowej, która wytwarza próżnię, sięgającą przynajmniej do 0,005 mbar ciśnienia absolutnego (bezwzględnego).
Potrzebujemy pompy próżniowej, która wytwarza próżnię sięgającą przynajmniej do 0,27 mbar ciśnienia absolutnego (bezwzględnego).

21

Czynnik chłodniczy pochłania ciepło, kiedy…


zamarza.
skrapla się (kondensuje).
paruje.

22

W jakim miejscu należy zmierzyć ciśnienie końcowe pompy próżniowej?


Ciśnienie należy mierzyć po stronie ssawnej pompy próżniowej.
Ciśnienie należy mierzyć po stronie tłocznej pompy próżniowej.
Ciśnienie należy mierzyć w miejscu gdzie wąż do pompy próżniowej jest podłączony do obwodu chłodniczego (zawory).

23

W jaki sposób realizujemy płukanie instalacji podczas opróżniania?


Najpierw należy przerwać opróżnianie, następnie napełniamy układ chłodniczy czynnikiem chłodniczym a w dalszej kolejności kontynuujemy opróżnianie.
Najpierw należy przerwać opróżnianie, następnie napełniamy układ chłodniczy powietrzem a w dalszej kolejności kontynuujemy opróżnianie.
Najpierw należy przerwać opróżnianie, następnie napełniamy układ chłodniczy suchym azotem, a w dalszej kolejności kontynuujemy opróżnianie.

24

Jaką funkcję pełni płukanie podczas opróżniania?


Zmniejsza do minimum ilość powietrza w instalacji
Pomaga w usuwaniu wilgoci z opróżnianych instalacji
Przyśpiesza opróżnianie bardziej rozległych instalacji chłodniczych do oczekiwanego poziomu próżni

25

Na czym polega próżniowa próba szczelności?


Po wyłączeniu pompy próżniowej sprawdzamy czy wzrasta ciśnienie w instalacji
Jeżeli dochodziłoby do zwiększenia ciśnienia w układzie chłodniczym, to w razie potrzeby włączamy pompę próżniową.
Dzięki uruchomionej w sposób ciągły pompie próżniowej jesteśmy w stanie zabezpieczyć wymaganą wartość próżni w instalacji

26

Jakie warunki należy spełnić, abyśmy mogli napełnić urządzenie chłodnicze czynnikiem chłodniczym?


Urządzenie chłodnicze musi być oznaczone znakiem CE.
Przeprowadzone próby szczelności wysokociśnieniowe oraz próby próżniowe musza zakończyć się z wynikiem pozytywnym
Układ chłodzenia posiada certyfikat jakości.

27

Po której próbie szczelności jest wskazane napełnienie układu chłodniczego czynnikiem chłodniczym?


Po dowolnej próbie szczelności.
Po udanej próbie prózniowej wprowadzamy czynnik chłodniczy do układu chłodniczego.
Po zanurzeniu układu chłodniczego do wody i po próbie "pęcherzykowej"

28

Jakiego rodzaju czynnikami możemy realizować napełnianie instalacji w stanie skupienia lotnym?


Napełnianie w stanie lotnym możemy zastosować tylko jednoskładnikowych czynników chłodniczych.
Napełniać urządzenia czynnikiem chłodniczym w stanie lotnym możemy dowolnymi czynnikami chłodniczymi, ponieważ stan skupienia nie ma żadnego znaczenia.
Napełnianie czynnikiem chłodniczym w stanie lotnym możemy zastosować przy czynnikach jednoskładnikowych lub mieszaninach azeotropowych.

29

Napełnianie instalacji jakiego rodzaju czynnikami musi odbywać się w stanie skupienia ciekłym?


Czynnikiem chłodniczym w stanie skupienia ciekłym musimy napełniać instalacje na zeotropowe mieszaniny czynników chłodniczych, ponieważ w butli skład cieczy różni się od składu pary.
Napełnianie „cieczą” możemy zastosować dla dowolnych czynników chłodniczych, ponieważ stan skupienia nie ma żadnego znaczenia.
„cieczą” musimy napełniać instalacje na czynniki jednoskładnikowe lub mieszaniny azeotropowe.

30

Dlaczego w przypadku czynników chłodniczych, które są mieszaninami zeotropowymi, skład chemiczny mieszaniny jest inny w stanie skupienia ciekłym niż parowym?


Ponieważ różne są temperatury wrzenia poszczególnych składników mieszaniny zeotropowej. W fazie parowej jest większy udział procentowy składników o niższej temperaturze wrzenia (niższy punkt wrzenia).
Ponieważ składniki nie mieszają się nawzajem w stanie skupienia ciekłym.
Ponieważ składniki nie mieszają się nawzajem w stanie skupienia lotnym.

31

Kiedy jest dopuszczalne napełnianie instalacji chłodniczej czynnikiem chłodniczym będącym mieszaniną zeotropową w fazie parowej?


Kiedy temperatura czynnika chłodniczego spada poniżej zera (0 °C).
Na przykład kiedy cała butla zostanie zużyta do napełnienia jednej instalacji
Kiedy temperatura czynnika chłodniczego przekracza 20 °C.

32

Temperatura wrzenia rośnie (a co za tym idzie rośnie szybkość procesu parowania), jeżeli ciśnienie nad cieczą…


Spada
pozostaje stałe.
Rośnie

33

W jaki sposób napełniamy czynnik chłodniczy do hermetycznego układu chłodniczego wyposażonego w rurkę kapilarną?


Napełnianie czynnikiem chłodniczym odbywa się w trakcie eksploatacji przy pomocy przyłącza wylotowego rurki kapilarnej czynnika chłodniczego.
Napełnianie czynnikiem chłodniczym odbywa się podczas eksploatacji układu chłodniczego i przy pomocy zaworu rozprężnego
Napełnianie czynnikiem chłodniczym odbywa się na stronie ssawnej kompresora (sprężarki).

34

W jaki sposób napełniamy układ czynnikiem chłodniczym gdy jest on wyposażony w zawór rozprężny?


Napełnianie czynnikiem chłodniczym odbywa się w trakcie eksploatacji przy pomocy przyłącza wylotowego rurki kapilarnej czynnika chłodniczego.
za skraplaczem do zbiornika ciekłego czynnika
na stronę ssawną sprężarki

35

Jaka ilość czynnika chłodniczego może znajdować się w obiegu chłodniczym podczas testu szczelności obiegu chłodniczego przy pomocy elektronicznego detektora nieszczelności?


Bardzo mała ilość czynnika chłodniczego. Co do konkretnej ilości, nie obowiązuje tutaj jakaś konkretna zasada czy norma.
Duża ilość czynnika chłodniczego.
W obiegu chłodniczym może być tylko tyle czynnika chłodniczego, aby wystarczyło do przeprowadzenia próby ta metodą.

36

Czy jest dopuszczalne ogrzewanie butli ciśnieniowej z czynnikiem chłodniczym podczas procesu przemiany czynnika chłodniczego w parę? (zmiana stanu skupienia z ciekłego w lotny).


Tak, można ogrzewać do około 80 °C.
Tak, można ogrzewać ale w sposób pośredni przy pomocy wody podgrzanej do około 40 °C.
Nie wolno w żadnym wypadku ogrzewać butli ciśnieniowej.

37

Z jakich głównych elementów składają się układy do próżniowania i napełniania instalacji czynnikiem chłodniczym?


Pompa próżniowa, cylinder napełniający, zestaw manometrów, waga elektroniczna.
Pompa próżniowa oraz cylinder napełniający.
Pompa próżniowa i jeden filtr odpowiedzialny za usuwanie wilgoci.

38

Co to jest teoretyczna wydajność skokowa sprężarki?


Wydajność skokową sprężarki określają wymiary cylindra - jego objętość (cm3)
Wydajność skokowa sprężarki wyraża się poprzez współczynnik wydajności COP
Jest to ilość czynnika dostarczana przez sprężarkę tłokową w ciągu godziny, przez producenta oznaczana najczęściej jako pojemność skokowa. Zależy od jej wymiarów geometrycznych oraz liczby obrotów

39

Jakie funkcje w instalacji chłodniczej spełnia sprężarka?


Sprężarka zasysa pary czynnika chłodniczego z parownika i spręża je a potem wtłacza je do skraplacza, podnosząc ciśnienie do wymaganego ciśnienia skraplania.
Sprężarka skrapla czynnik chłodniczy.
Sprężarka wytwarza próżnię po stronie ssawnej układu

40

Czym jest sprężarkowa instalacja chłodnicza?


Służy do transportu pojemności cieplnej.
Sprężarkowa instalacja chłodnicza jest urządzeniem, które umożliwia transport ciepła (z niższego poziomu temperaturowego na wyższy)
Służy do transportu ciekłego czynnika chłodniczego.

41

Co rozumiemy pod pojęciem zakresu zastosowania sprężarki?


Pod tym pojęciem rozumiemy następujące parametry: jakie temperatury parowania i skraplania (to i tc), względnie jakie wartości ciśnień decydują o zastosowaniu sprężarki
Pod tym pojęciem rozumiemy, że o zakresie zastosowania sprężarki decyduje temperatura parowania "to" podczas pracy urządzenia.
Pod tym pojęciem rozumiemy, że o zakresie zastosowania sprężarki decyduje temperatura parowania "to" przy danej temperaturze otoczenia.

42

Kiedy mamy do czynienia z odpowiednią wydajnością chłodniczą, w przypadku systemów hermetycznych z rurką kapilarną?


Kiedy przy maksymalnie dopuszczalnych obciążeniach cieplnych osiąga się pożądaną wydajność chłodniczą.
Kiedy na stronie ssawnej sprężarki tworzy się szron.
Kiedy tworzy się szron na powierzchni parownika.

43

Co to jest ciepło przegrzania?


Jest to ilość ciepła, dzięki któremu ciecz zamienia się w parę.
Jest to ilość ciepła, dzięki któremu powstała z cieczy para ulegnie przegrzaniu.
Jest to ilość ciepła potrzebnego do podniesienia ciśnienia.

44

Kiedy mamy do czynienia z odpowiednią wydajnością czynnika chłodniczego, w przypadku systemów hermetycznych z zaworami rozprężnymi?


Kiedy ciecz bez pęcherzyków przepływa przez zawór rozprężny i to nawet w sytuacji kiedy urządzenie chłodnicze jest poddane maksymalnemu dopuszczalnemu obciążeniu cieplnemu.
Kiedy na stronie ssawnej sprężarki tworzy się umiarkowana, niewielka ilość szronu.
Kiedy tworzy się szron na powierzchni parownika.

45

Jak można sprawdzić, czy ciekły czynnik chłodniczy dopływa do zaworu rozprężnego bez pęcherzyków pary?


Sprawdzamy przy pomocy manometru cieczowego.
Sprawdzamy przy pomocy wziernika.
Sprawdzamy przy pomocy manometru zamontowanego na stronie tłocznej sprężarki

46

Jak można sprawdzić, czy nie doszło do przepełnienia instalacji czynnikiem chłodniczym?


Układ chłodniczy jest przepełniony czynnikiem chłodniczym w trakcie swojej pracy a przy jakimkolwiek nawet małym obciążeniu cieplnym tworzy się szron po stronie ssawnej sprężarki
Nie można tego sprawdzić w sposób dostatecznie wiarygodny, ponieważ wziernik nie służy temu celowi.
W normalnych warunkach następuje wyraźny wzrost ciśnienia skraplania z racji tego, iż nadmierna ilość czynnika chłodniczego gromadzi się w skraplaczu i zmniejsza się powierzchnia wymiany ciepła w skraplaczu.

47

Jakie wymagania przepisów musi uwzględniać dokumentacja dotycząca układów chłodniczych? Jakie rozporządzenia regulują sposób prowadzenia dokumentacji?


Należy uwzględniać zarówno rozporządzenia UE i dane akty prawne jak i normę PN EN 378.
Należy uwzględniać tylko normę PN EN 378.
Należy uwzględniać tylko rozporządzenia i dyrektywy UE.

48

Jakie funkcje spełnia olej w sprężarce?


Olej smaruje zarówno łożyska i powierzchnie ślizgowe elementów sprężarki jak i chłodzi sprężarkę odprowadzając ciepło powstające w czasie sprężania do zewnętrznej obudowy sprężarki.
Olej pochłania wilgoć z czynnika chłodniczego, które dostaje się do sprężarki.
Olej uszczelnia szczelinę miedzy tłokiem a cylindrem.

49

Na czym polega wymuszone smarowanie olejem?


Polega na smarowaniu sprężarki z zastosowaniem wtryskiwacza tarczowego oleju.
Polega na smarowaniu sprężarki z zastosowaniem pompy olejowej.
Smarowanie sprężarki wymaga specjalnego pojemnika na olej.

50

Jaki jest cel stosowania oleju w instalacji chłodniczej ?


c. Ma to uzasadnienie podczas pracy sprężarki (smarowanie jej podzespołów)
Ma to uzasadnienie w przypadku, kiedy urządzenie chłodnicze zostanie rozebrane na części pierwsze
Ma to uzasadnienie przy zassaniu oleju do sprężarki, przy wykorzystaniu podciśnienia.

51

Które oleje smarne są stosowane do czynników chłodniczych zawierających chlor (na przykład R22)?


Są to oleje mineralne (MO).
Olej mineralny (MO), alkilobenzen (AB) oraz półsyntetyczny olej (MO/AB).
Są to oleje poliesterowe (POE).

52

Od czego zależy temperatura skraplania (kondensacji) chłodzonego powietrzem agregatu?


Od temperatury parowania (wrzenia).
Od temperatury otoczenia.
Od temperatury przegrzania

53

Które oleje smarne są stosowane do czynników chłodniczych nie zawierających chlor (na przykład R 134a)?


Są to oleje mineralne (MO).
Są to takie oleje jak polialkilenoglikole (PAG) czy oleje poliesterowe (POE).
Olej poliesterowy (POE).

54

Jakie oleje są wzajemnie mieszalne?


Wszystkie oleje są wzajemnie mieszalne.
Oleje mineralne i oleje estrowe są wzajemnie mieszalne.
Polialkilenoglikole (PAG), olej poliesterowy (POE).

55

Jakie problemy w funkcjonowaniu urządzenia może spowodować wysoka kwasowość olejów?


Prowadzi do zwiększenia własności smarnych olejów.
Powoduje uszkodzenie silnika napędowego sprężarki a co za tym idzie może doprowadzić do zwarcia i awarii silnika.
Powoduje rozkład czynnika chłodniczego.

56

Na czym polegają właściwości higroskopijne olejów estrowych?


Jest to olej o dużej lepkości.
Jest to olej o małej lepkości
Bardzo dobrze pochłaniają wilgoć.

57

W jaki sposób regulować wydajność chłodniczą zespołu sprężarek?


Stopniowe włączanie i wyłączanie poszczególnych sprężarek - przy pomocy metody FIFO (First "IN" First "OUT" ), ewentualnie regulować pracę sprężarek regulując ich obroty.
Niezależne względem siebie włączanie i wyłączanie poszczególnych sprężarek
Jednoczesne włączenie i wyłączenie poszczególnych sprężarek

58

Jaki jest najbardziej korzystny sposób regulacji wydajności chłodniczej sprężarki?


Przy pomocy zaworu rozprężnego.
Przy pomocy zaworów regulacji ciśnienia.
Poprzez zmianę pojemności skokowej sprężarki, poprzez zmianę prędkości obrotowej, wyłączanie poszczególnych cylindrów

59

Na czym polega regulacja obejściowa (by-pass) sprężarki?


Do przewodu ssącego wprowadza się czynnik chłodniczy w postaci schłodzonych i będących pod wysokim ciśnieniem par.
Po stronie ssącej sprężarki wtryskiwana jest ciecz czynnika chłodniczego o wysokim ciśnieniu.
Po stronie ssącej sprężarki są zasysane gorące, o wysokim ciśnieniu pary czynnika chłodniczego

60

Kiedy używamy dwustopniowego układu chłodniczego?


W przypadku głębokiego chłodzenia.
W przypadku takich urządzeń chłodniczych, gdzie mamy do czynienia z bardzo wysokim stosunkiem ciśnień.
W przypadku stosowania różnego rodzaju czynników chłodniczych.

61

Jaką funkcję pełni skraplacz w urządzeniach chłodniczych?


Ciepło pobrane w parowniku i ze sprężarki jest następnie oddawane do otoczenia za pomocą skraplacza.
Ciepło pobrane w parowniku jest następnie oddawane do otoczenia za pomocą skraplacza
Ciepło ze sprężarki jest następnie oddawane do otoczenia za pomocą skraplacza

62

Jaki proces przebiega w skraplaczu instalacji chłodniczej?


Gorąca para czynnika chłodniczego jest tłoczona ze sprężarki do skraplacza, gdzie ulega ochłodzeniu a następnie skropleniu (kondensacji). W tym wymienniku gorąca para czynnika chłodniczego ulegnie też niewielkiemu przechłodzeniu.
W skraplaczu czynnik chłodniczy oddaje do otoczenia ciepło przyjęte w parowniku.
Czynnik chłodniczy oddaje za pomocą skraplacza ciepło pobrane w sprężarce

63

Jakie płyny naturalne pobierają w skraplaczu ciepło od czynnika chłodniczego?


Woda i mieszanina niezamarzająca.
Powietrze i CO2.
Woda lub powietrze.

64

Czy jest potrzeba dostarczenia energii w przypadku odprowadzania ciepła ze skraplacza do otoczenia?


Tak, w każdym przypadku.
Strumień energii cieplnej równoważy energię włożoną.
Nie, ponieważ zgodnie z II zasadą termodynamiki, energia cieplna przechodzi zawsze od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze.

65

Jakimi kryteriami należy kierować się przy wyborze odpowiedniego skraplacza?


Należy brać pod uwagę wymaganą wydajność skraplacza oraz dane techniczne deklarowane przez producenta
Według rozmiarów, ilości wentylatorów. Trzeba brać pod uwagę parametry geometryczne skraplacza.
Należy wybierać skraplacze według własnego doświadczenia i należy brać pod uwagę parametry geometryczne skraplacza.

66

Na co należy zwracać uwagę podczas pracy/eksploatacji skraplacza?


Należy zwracać uwagę aby temperatura powietrza na wylocie skraplacza była wyższa od temperatury skraplania (kondensacji).
Należy zwracać uwagę aby temperatura powietrza na wlocie skraplacza była niższa od temperatury powietrza na wylocie skraplacza.
Należy zwracać uwagę na ogólną konserwację skraplacza oraz dbać o czystość powierzchni wymiany ciepła.

67

W jaki sposób zanieczyszczenia (kurz, pył, osady) wpływają na wydajność i skuteczność funkcjonowania powierzchni wymiany ciepła w skraplaczach?


Zanieczyszczenia ograniczają wymianę ciepła (obniżenie współczynnika wymiany ciepła) oraz powodują obniżenie ciśnienia skraplania.
Zanieczyszczenia powodują zwiększenie powierzchni wymiany ciepła oraz powodują obniżenie ciśnienia skraplania.
Zanieczyszczenia ograniczają wymianę ciepła (obniżenie współczynnika wymiany ciepła) oraz powodują wzrost temperatury i ciśnienia skraplania a to z kolei powoduje spadek wydajności skraplacza.

68

Dlaczego wskazane jest dochładzanie ciekłego czynnika chłodniczego?


Jest to wskazane, ponieważ umożliwia to stosowanie mniejszego zaworu rozprężnego (mniejsze przegrzanie zaworu).
Jest to wskazane, ponieważ zapewnia że czynnik chłodniczy w fazie płynnej bez pęcherzyków pary dostaje się do zaworu rozprężnego
Jest to wskazane, ponieważ umożliwia to stosowanie mniejszego skraplacza (mniejsza powierzchnia wymiany ciepła).

69

Co się stanie, kiedy spadnie temperatura parowania ?


Zwiększa się wydajność chłodnicza sprężarki
Zwiększa się moc elektryczna potrzebna do napędu sprężarki.
Obniża się wydajność chłodnicza sprężarki.

70

W jaki sposób przebiega dochładzanie czynnika chłodniczego wewnątrz instalacji chłodniczej?


Dochładzanie czynnika chłodniczego olejem (rozpuszczanie czynnika chłodniczego w oleju).
Dochładzanie czynnika chłodniczego przez skroplenie par oraz dzięki dochłodzeniu ciekłego czynnika chłodniczego w końcowej sekcji skraplacza.
Dochładzanie za pomocą gorącej pary o wysokim ciśnieniu.

71

Kiedy dochładzanie jest wystarczające?


Kiedy parownik pokryje się szronem
Kiedy rozdzielacze cieczy są ciepłe.
Kiedy nie będziemy obserwować tworzenia się pęcherzyków pary we wzierniku cieczy.

72

Jaką funkcję spełnia zbiornik cieczy w instalacji chłodniczej?


Zbiornik służy do dochładzania skroplonego czynnika chłodniczego, który opuszcza skraplacz.
Kiedy pracownik ds. montażu nie zna dokładnej potrzebnej ilości czynnika chłodniczego, zbiornik służy jako bezpieczna rezerwa dla całego systemu chłodniczego.
Zbiornik służy do magazynowania i zagwarantowania odpowiedniej ilości czynnika chłodniczego w przypadku wahań obciążeń cieplnych instalacji chłodniczej.

73

Jaka jest rola zbiornika ciekłego czynnika chłodniczego?


Zbiornik służy do dochłodzenia skroplonego czynnika chłodniczego, który opuszcza skraplacz.
Kiedy pracownik ds. montażu nie zna dokładnej potrzebnej ilości czynnika chłodniczego, zbiornik służy jako bezpieczna rezerwa dla całego systemu chłodniczego.
Zbiornik jest potrzebny podczas remontów, kiedy powstaje tymczasowa konieczność zgromadzenia w nim czynnika chłodniczego, które cyrkulował do tej pory w systemie chłodniczym.

74

Gdzie należy zamontować zbiornik cieczy?


Należy go zamontować między sprężarką a skraplaczem.
Należy zamontować za skraplaczem, przed zaworem rozprężnym
Należy go zamontować za parownikiem

75

Jaką funkcję pełni zbiornik cieczy podczas zmiennego przepływu czynnika chłodniczego?


Zbiornik cieczy umożliwia przepływ czynnika chłodniczego bez oleju do zaworu rozprężnego.
Zbiornik cieczy umożliwia dochłodzenie ciekłego czynnika chłodniczego.
Zbiornik cieczy umożliwia przepływ czynnika chłodniczego bez pęcherzyków pary do zaworu rozprężnego.

76

Jaką funkcję pełni oddzielacz cieczy, który jest zamontowany za parownikiem?


Oddzielacz cieczy umożliwia przepływ czynnika chłodniczego bez zawartości oleju do zaworu rozprężnego.
Oddzielacz cieczy zapobiega procesowi ochładzania się pary czynnika chłodniczego
Oddzielacz cieczy zapobiega porywaniu ciekłego czynnika chłodniczego na stronę ssawną sprężarki.

77

Jakie funkcje pełni oddzielacz cieczy, który jest zamontowany za parownikiem?


Poprawia właściwości izolacyjne.
Zgromadzony w oddzielaczu cieczy czynnik chłodniczy odparowuje a zgromadzony tam olej wraca z powrotem do sprężarki.
Umiejscowienie oddzielacza cieczy za parownikiem umożliwia bezpieczne zamontowanie samego parownika

78

Jaką czułością charakteryzują się detektory elektroniczne?


30 g/rok.
1 g/rok.
5 g/rok.

79

Dlaczego zachodzi konieczność uszczelnienia wałów w przypadku dławnicowych kompresorów (sprężarek) chłodniczych?


Ponieważ musimy zapobiec wniknięciu powietrza do kompresora i musimy zapobiec wyciekowi czynnika chłodzącego z kompresora.
Ponieważ zabezpiecza smarowanie łożyska.
Ponieważ zabezpiecza łożysko wału korbowego kompresora.

80

W jaki sposób funkcjonują detektory ultradźwiękowe, które sygnalizują wyciek lub ulatnianie się czynnika chłodniczego?


Detektor ultradźwiękowy rejestruje tylko gazy neutralne.
Detektor ultradźwiękowy rejestruje tylko czynniki chłodnicze.
W miejscu wycieku lub ulatniania się czynnika chłodniczego powstaje emisja ultradźwięku. Detektor za pomocą specjalnego mikrofonu rejestruje dźwięki o wysokich częstotliwościach. Detektor reaguje na każdą substancję.

81

Dlaczego należy ogrzewać skrzynię korbową kompresora (sprężarki)?


Ogrzewanie zapewnia osuszanie oleju smarującego.
Ogrzewanie zapobiega rozpuszczaniu się czynnika chłodniczego w oleju
Ogrzewanie utrzymuje olej smarujący w postaci ciekłej.

82

Jakie ciśnienie jest miarodajne podczas wykonywania prozni w urządzeniu chłodniczym?


Nadciśnienie.
Ciśnienie atmosferyczne.
Absolutna (bezwzględna) wartość ciśnienia.

83

Jak powstaje ozon?


Powstaje w wyniku ogrzania się powietrza.
Powstaje w procesie rozdzielania powietrza.
Powstaje w wyniku oddziaływania promieniowania ultrafioletowego (UV) o najkrótszej długości fali.

84

Co to jest ozon?


Jest to mieszanina wodoru i tlenu.
Ozon jest bardzo niestabilną cząsteczką składającą się z 3 atomów tlenu.Posiada ostry zapach, który drażni błonę śluzową.
Jest to mieszanina tlenu i azotu.

85

Na czym polega efekt cieplarniany?


Powoduje obniżenie średniej temperatury powierzchni Ziemi.
Powoduje zmianę składu powietrza atmosferycznego.
Powoduje zatrzymanie promieniowania cieplnego emitowanego przez Ziemię w górę atmosfery.

86

Co wyraża wskaźnik TEWI (Total Equivalent Warming Impact)?


Jest to średni wskaźnik łatwopalności.
Jest to średnia wartość toksyczności.
TEWI wyraża globalne ocieplenie atmosfery Ziemi.

87

Jakie są możliwe metody odszraniania oziębiaczy powietrza?


Odszranianie elektryczne.
Metody: odszraniania elektronicznego, odszraniania przy użyciu cieczy, lub metoda rozmrażania z użyciem gorącej pary czynnika chłodniczego.
Metoda odtajania gorącym gazem

88

W jaki sposób chłodzone są silniki sprężarek półhermetycznych?


Za pomoca wentylatora
Zasysanie pary czynnika chłodniczego.
Poprzez wstrykiwanie schłodzonej cieczy.

89

W jaki sposób realizowane jest smarowanie sprężarek półhermetycznych?


Poprzez zasysany czynnik chłodniczy.
Poprzez pompę olejową lub rozbryzgiwacz oleju.
Zastosowane są łożyska z wkładką teflonową.

90

Jaka jest funkcja odwadniacza?


Odwadniacz usuwa wilgoć z oleju.
Odwadniacz wiąże w sposób chemiczny wilgoć w przypadku czynników fluorowych.
Odwadniacz czyści czynnik chłodniczy.

91

Na czym polega podstawowa różnica między sprężarkami hermetycznymi a półhermetycznymi?


Sprężarki półhermetyczne cechuje cicha praca całego urządzenia.
Obudowa sprężarek półhermetycznych jest rozbieralna, natomiast obudowa spężarek hermetycznych jest nierozbieralna.
Obudowa sprężarki hermetycznej i sama sprężarka stanowią jedną całość.

92

Co rozumiemy pod pojęciem objętość właściwa substancji?


Iloczyn gęstości i ciśnienia (v = ρ*p).
Odwrotna wartość ciśnienia (v = 1/p).
Odwrotna wartość gęstości (v = 1/ρ).

93

Co to jest stosunek sprężania sprężarki ?


Jest to stosunek ciśnienia tłoczenia do ciśnienia ssania sprężarki (p/po).
Jest to stosunek ciśnienia ssania do ciśnienia tłoczenia sprężarki (po/p).
Jest to stosunek ciśnienia tłocznego do wydajności efektywnej sprężarki (p/Vk).

94

W jaki sposób działa sprężarka typu scroll? (sprężarka spiralna)


Jest to typ urządzenia tłokowego.
Jest to urządzenie wyposażone w dwie spirale. Jest to typ sprężarki wyporowej (objętościowej), w której sprężanie odbywa się dzięki współpracy dwóch spirali.
Sprężarka typu scroll jest znana również pod nazwą turbosprężarki.

95

W jakim celu stosuje się regulację wydajności sprężarki ?


Pozwala na dopasownie wydajności chłodniczej do wymagań.
Regulacja chroni sprężarkę przed małym obciążeniem cieplnym.
Zapewnia regulację wydajności chłodniczej w oparciu o temperatury skraplania.

96

Czemu słóży regulacja obrotów wentylatora skraplacza ?


Regulacja obrotów wentylatora skraplacza zapewnia utrzymanie ciśnienia skraplania na odpowiednim poziomie.
Regulacja obrotów wentylarora skraplacza powoduje pogorszenie efektywności energetycznej .
Regulacja obrotów wentylatora skraplacza zabezpiecza najwyższe dopuszczalne ciśnienie skraplania.

97

Według jakiego kryterium szeregujemy czynniki chłodnicze pod kątem bezpieczeństwa ?


Szeregujemy na podstawie ich wpływu na środowisko naturalne.
Szeregujemy na podstawie ich zdolności do rozkładania ozonu.
Szeregujemy na podstawie ich toksyczności oraz łatwopalności (groźba wybuchu).

98

Które czynniki chłodnicze są łatwopalne?


R 12, R 22, R 502.
R 404A, R 507, R 407C
Propan (R 290), izobutan (R 600a).

99

W jaki sposób urządzenia chłodnicze wpływają na efekt cieplarniany (szklarniowy), wzrost temperatury atmosfery przy powierzchni Ziemi?


Urządzenia chłodnicze emitują w sposób bezpośredni i pośredni CO2.
W sposób pośredni poprzez to ze zuzywają prąd, przy którego produkcji występuje emisja CO2, oraz bezpośredni poprzez emisję czynników chłodniczych do atmosfery.
Poprzez przenikanie czynnika chłodniczego do otoczenia.

100

Jaki wskaźnik określa nasz wpływ na środowisko naturalne?


Wskaźnik ODP (Ozon Depletion Potencial).
Wskaźnik TEWI (Total Equivalent Warming Impact)
Współczynnik COP (Coefficient of Performance).

101

Czym jest efekt cieplarniany zwany również szklarniowym?


Jest to zjawisko zatrzymywania ciepła w atmosferze ziemskiej (utrudnione jest wypromieniowanie ciepła poza atmosferę ziemską).
Odfiltrowanie promieniowania słonecznego.
Pochłanianie promieniowania docierającego do powierzchni Ziemi.

102

W jakich jednostkach podajemy ciśnienie?


N/m
bar.
Nm

103

Co jest miarą próżni?


Pa.
N/m
Nm

104

Czym jest zalewanie sprężarki i czym się charakteryzuje?


Wielka ilość ciekłego czynnika chłodniczego w parowniku.
Zasysanie ciekłego czynnika do przewodu ssawnego sprężarki
Zalewanie ciekłym czynnikiem chłodniczym / olejem, objętości szkodliwej sprężarki .

105

Jaką wartość ciśnienia wskazują manometry serwisowe?


Manometr wskazuje nadcisnienie względem ciśnienia atmosferycznego.
Manometr wskazuje ciśnienie absolutne, (bezwzględne) przy ciśnieniu atmosferycznym.
Wskazują ciśnienie absolutne, (bezwzględne).

106

Od czego zależy czas trwania próby zdolności utrzymania próżni ?


Zależy od ciśnienia próbnego urządzenia.
Zależy od temperatury otoczenia.
Zależy od pojemności wewnętrznej urządzenia.

107

Jak długo należy obowiązkowo przeprowadzać proces opróżniania urządzenia chłodniczego ?


Należy opróżniać co najmniej do momentu osiągnięcia stale utrzymywalnej próżni równej co najmniej 270 Pa.
Należy opróżniać przez co najmniej 30 minut.
Należy opróżniać do momentu osiągnięcia pomiaru próżni około 0,1 bar.

108

W jaki sposób można ustalić miejsce powstania nieszczelności/wycieku podczas procesu opróżniania?


Przy pomocy świecącego barwnika fluorescencyjnego wprowadzonego do czynnika chłodniczego.
Przy pomocy tworzących się pęcherzyków.
Nie jest to możliwe.

109

W jaki sposób można ustalić miejsce powstania nieszczelności/wycieku posługując się elektronicznym detektorem nieszczelności (wykrywaczem elektronicznym)?


Przeprowadzamy kontrolę danego miejsca ewentualnego występowania nieszczelności z odległości do 3 mm od testowanego miejsca .Sonda detektora elektronicznego porusza się z prędkością 3 cm/sek.
Przeprowadzamy kontrolę danego miejsca ewentualnego występowania nieszczelności poruszając sondą z prędkością 30 cm/sek.
Przeprowadzamy kontrolę danego miejsca ewentualnego występowania nieszczelności z odległości do 10 cm od miejsca nieszczelności. Przeprowadzamy kontrolę poruszając sondą.

110

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem jaką czułość powinien posiadać ręczny detektor nieszczelności ?


60 g/rok.
30 g/rok.
5 g/rok .

111

Kiedy należy obowiązkowo zamontować stacjonarny, system wykrywania nieszczelności?


Taką instalację należy zamontować w przypadku kiedy urządzenie chłodnicze zawiera fluorowane gazy cieplarniane w ilościach powyżej 5 do 50 ton ekwiwalentu CO2
Taką instalację należy zamontować w przypadku kiedy urządzenie chłodnicze zawiera fluorowane gazy cieplarniane w ilościach 500 ton ekwiwalentu CO2 lub większej
Taką instalację należy zamontować w przypadku kiedy urządzenie chłodnicze zawiera fluorowane gazy cieplarniane w ilościach powyżej 50 do 500 ton ekwiwalentu CO2

112

W jaki sposób należy napełniać czynnikiem chłodniczym układ chłodniczy po opróżnieniu?


Należy jak najszybciej wprowadzić czynnik chłodniczy co z koleji ma wpływ na wzrost ciśnienia na ssaniu i ma wpływ na temperaturę otoczenia.
Należy układ powoli napełniać czynnikiem chłodniczym, stopniowo zwiększając ciśnienie z uwzględnieniem temperatury otoczenia.
Należy szybko wprowadzić czynnik chłodniczy, co ma wpływ na ciśnienie próbne.

113

jakiej klasy dokładności manometr jest odpowiednim przyrządem kontrolnym, podczas próby zdolności utrymania próżni?


Manometr musi mieć klasę dokładności 3.
Manometr musi mieć klasę dokładności 2.
Manometr musi mieć klasę dokładności co najmniej 0,5.

114

Co to jest objętość szkodliwa kompresora (sprężarki)?


Jest to przestrzeń pomiędzy dolnym punktem tłoku a osłoną wału korbowego.
Jest to przestrzeń pomiędzy płytą zaworową a dolnym punktem tłoku.
Jest to przestrzeń pomiędzy płytą zaworową a górnym punktem tłoku.

115

W jaki sposób należy zwiększać ciśnienie podczas ciśnieniowej próby szczelności?


Zwiększamy ciśnienie w dowolny sposób.
Zwiększamy ciśnienie jak najszybciej.
Zwiększamy ciśnienie stopniowo kontrolując szczelność. Aż do osiągniecia ciśnienia próbnego

116

Jaka jest różnica między falownikiem a przetwornicą częstotliwości?


Nie ma między nimi żadnej różnicy. Falownik jest także przetwornicą częstotliwości.
Falownik służy do obniżania napięcia.
Przetwornica częstotliwości służy do podniesienia napięcia.

117

Dlaczego inwertorowa (odwrotna) regulacja obrotów jest odpowiednia w przypadku sprężarek (kompresorów) chłodniczych?


Inwertorowa regulacja obrotów obniżając obroty silnika spężarki chłodniczej powoduje lepszy przepływ powrotny oleju do sprężarki.
Inwertorowa regulacja obrotów może być stosowana w każdym typie sprężarki w celu zapewnienia sprężace odpowiedniego smarowania.
Inwertorowa regulacja obrotów umożliwia ciągłą, płynną regulację wydajności chłodniczej.

118

Jaka jest podstawowa jednostka masy według międzynarodowego układu jednostek SI (Systeme International D unites)?


kg.
N.
Funt

119

Jaka jest podstawowa jednostka ciśnienia według międzynarodowego układu jednostek SI (Systeme International D unites)?


Psi (Pound per square inch)
Atm. (atmosfera fizyczna).
Pa. (Pascal)

120

Przy pomocy jakiej substancji jest wykonujemy próbę ciśnieniową urządzenia chłodniczego montowanego na miejscu?


Używamy amoniaku.
Używamy azotu.
Używamy helu.

121

Jaką wartość ciśnienia należy brać pod uwagę podczas procesu wykonywaniu prózni w urządzeniu chłodniczym?


Ciśnienie absolutne (bezwzględne).
Ciśnienie atmosferyczne.
Nadciśnienie.

122

Na czym polega odzysk czynnika chłodniczego przy pomocy metody Push-Pull?


Polega na tym, że przy pomocy stacji do odzysku zasysamy (pull) parę czynnika chłodniczego znajdującego się w butli/pojemniku zbiorczym. Następnie wtłaczamy (push) ją na stronę niskiego ciśnienia instalacji.
Polega na tym, że czynnik chłodniczy jest naprzemian wysysany raz od strony ssawnej a raz od strony tłocznej urządzenia chłodniczego (sprężarki).
Polega to na tym, że przy pomocy urządzenia do wysysania (sprężarka) doprowadzimy do tego, że czynnik chłodniczy w postaci cieczy znajdzie się w butli/pojemniku zbiorczym.

123

Im niższa jest temperatura parowania,…


...tym większa jest gęstość czynnika chłodniczego i strumienia masy przepływającego czynnika chłodniczego.
...tym mniejsza jest gęstość czynnika chłodniczego i mniejsza masa przepływającego czynnika chłodniczego.
...tym mniejsza jest gęstość czynnika chłodzącego i tym większa jest wydajność chłodnicza kompresora (sprężarki).

124

Temperaturę czynnika chłodniczego można jednoznacznie określić na podstawie ciśnienia panującego w butli/pojemniku zbiorczym w przypadku, kiedy....


W butli/pojemniku zbiorczym znajduje się tylko para czynnika (gaz).
Znamy rodzaj czynnika chłodniczego oraz w butli/pojemniku zbiorczymj znajduje się jeszcze czynnik chłodniczy w stanie skupienia ciekłym.
W butli/pojemniku zbiorczym magazynowana jest tylko para czynnika (gaz). Nie musimy znać rodzaju czynnika chłodniczego.

125

Jak działa stacja do odzysku czynnika chłodniczego?


Stacja do odzysku czynnika chłodniczego składa się z jednej sprężarki chłodniczej (kompresora). Jednakże w skład urządzenia do odzysku czynnika chłodniczego nie wchodzi skraplacz .
Stacja do odzysku czynnika chłodniczego składa się z jednej pompy próżniowej.
Stacja do odzysku czynnika chłodniczego składa się z niewielkiego agregatu chłodniczego. Odzyskany czynnik chłodniczy jest magazynowany do zewnętrznego zbiornika (butli).

126

Jakie są cechy charakterystyczne czynnika chłodniczego R 410A w porównaniu do czynnika chłodniczego R 407C ?


Ciśnienie nasycenia czynnika chłodniczego R 407C jest o wiele wyższe niż w przypadku R 410A.
Ciśnienie nasycenia czynnika chłodniczego R 410A jest większe niż w przypadku czynnika R 407C.
Ciśnienie nasycenia obydwu czynników chłodniczych jest mniej więcej jednakowe.

127

Jakie są cechy charakterystyczne stacji do odzysku ze sprężarką bezolejową


Urządzenie jest bezolejowe a w związku z tym odzyskany czynnik chłodniczy nie może w żadnym przypadku zawierać oleju.
Urządzenie jest przeznaczone do ściągania i odzysku jedynie takiego czynnika chłodniczego, które cechuje oryginalna jakość.
Urządzenie składa się z tak zwanej sprężarki suchej, która jest wyposażona w specjalne łożyska. Specjalność ww. łożysk polega na tym, iż ściągnięty i odzyskany czynnik chłodniczy używany jest jako środek smarujący łożyska.

128

Co należy uczynić, kiedy w butli zbiorczej (pojemniku) dojdzie do wymieszania różnych rodzajów czynników chłodniczych?


Należy wysłać tę mieszaninę do specjalnej autoryzowanej firmy w celu zneutralizowania mieszaniny.
Należy spróbować rozdzelić mieszaninę na oddzielne grupy składnikowe.
Należy dodać do mieszaniny specjalny czynnik chłodniczy.

129

Które z wymienionych czynników chłodniczych można wykorzystać do napełnienia układu chłodniczego w fazie parowej?


R 134a, ponieważ jest czynnikiem jednoskładnikowym.
R 404A.
R 407C.

130

Które z wymienionych czynników chłodniczych można wykorzystać do napełnienia układu chłodniczego w fazie parowej?


R 404A.
R 507, ponieważ jest mieszaniną azeotropową i zachowuje się jak mieszanina jednoskładnikowa.
R 407C.

131

Które z wymienionych czynników chłodniczych można wykorzystać do napełnienia układu chłodniczego w fazie parowej?


R 134a, ponieważ jest czynnikiem jednoskładnikowym.
R 410A.
R 422D.

132

Które z wymienionych czynników chłodniczych można wykorzystać do napełnienia układu chłodniczego tylko w fazie ciekłej?


R 507.
R 404A, ponieważ jest czynnikiem zeotropowym.
R 134a.

133

Które z wymienionych czynników chłodniczych można wykorzystać do napełnienia układu chłodniczego tylko w ciekłym stanie skupienia?


R 134a.
R 507.
R 407C, ponieważ jest zeotropową mieszaniną czynników chłodniczych.

134

Im niższa temperatura ciekłego czynnika chłodniczego przed zaworem rozprężnym…


...tym mniejszy będzie teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej qo jak również mniejsza będzie wydajność chłodnicza Qo.
... tym większy będzie teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej qo jak również większa będzie wydajność chłodnicza Qo.
...tym mniejszy będzie teoretyczny współczynnik wydajności chłodniczej qo, przy czym wydajność chłodnicza Qo nie ulega zmianie.

135

Jaką mieszaniną czynników chłodniczych możemy zastąpić czynnik chłodniczy R 22 w przypadku normalnego chłodzenia i głębokiego mrożenia?


W przypadku normalnego chłodzenia i głębokiego mrożenia możemy zastąpić czynnik R 22 długoterminową, ekologiczną mieszaniną R 422D.
Możemy zastąpić R 22 czynnikiem chłodniczym R 410A, ponieważ obydwa czynniki chłodnicze mają podobne właściwości termodynamiczne.
Możemy zastąpić R 22 czynnikiem chłodniczym R 134a, ponieważ obydwa czynniki chłodnicze mają podobne właściwości termodynamiczne.

136

Jaka może być maksymalna zawartość resztkowa oleju mineralnego w układzie chłodniczym, w przypadku wymiany czynnika chłodniczego R 22 na nowy czynnik chłodniczy zawierający olej estrowy?


Zawartość resztkowa oleju mineralnego może nawet dochodzić naprzykład do 30%.
Zawartość resztkowa oleju mineralnego nie odgrywa żadnej roli. (nie ma żadnego znaczenia).
Wskazana zawartość resztkowa oleju mineralnego nie powinna przekraczać 5%. Granica do 5% oznacza w praktyce, że możemy zabezpieczyć tę maksymalną zawartość oleju poprzez 2- 3 krotną wymianę oleju.

137

Na czym polega odessanie układu chłodniczego przed wyłączeniem sprężarki?


Jest to taka sytuacja gdy w instalacji chłodniczej jest zbyt mało czynnika chłodniczego.
Jest to sytuacja, kiedy sprężarka pracuje w sposób ciągły jako pompa próżniowa.
Jest to rozwiązanie kiedy zawór elektromagnetycznymagnetyczny, który jest wbudowany w rurociąg cieczowy zamyka drogę przepływu czynnika chłodniczego a sprężarka jest wyłączana przy pomocy presostatu niskiego ciśnienia.

138

Na czym polega kalibracja/kalibrowanie (wzorcowanie) przyrządów pomiarowych?


Kalibracja polega porównaniu danych przyrządów pomiarowych z czujnikiem wzorcowym
Kalibracja to ustawienie punktów zerowych.
Kalibracja polega na wyzerowaniu przyrządu wzorcowanego.

139

Co jest główną cechą tak zwanych silników wentylatorowych ze znakiem EC?


Główną cechą jest to, że dane silniki są produkowane w krajach Unii Europejskiej (UE).
Są to silniki z dużym momentem obrotowym przy rozruchu.
Są to silniki z komutacją elektroniczną, charakteryzuje je doskonała wydajność, około 90%.

140

Które rozporządzenie reguluje kwestię niezbędnych kwalifikacji pracowników firm i osób prowadzących obsługę urządzeń chłodniczych?


Chodzi o normę PN EN 378, która zawiera również przepisy o bezpieczeństwie i eksploatacji urządzeń chłodniczych.
Chodzi o rozporządzenie 310/2008/UE w sprawie substancji kontrolowanych.
Chodzi o rozporządzenie 303/2008/UE które reguluje kwestię niezbędnych kwalifikacji pracowników firm i osób prowadzących obsługę urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

141

Jeżeli w przypadku skraplaczy chłodzonych powietrzem, dojdzie do zanieczyszczenia wymiennika ciepła, to wydajność skraplacza?


Wydajność nie ulega zmianie.
Zwiększa się
Zmniejsza się

142

Jaką wielkość reguluje termostatyczny zawór rozprężny ?


Schładzanie.
Przegrzanie czynnika na końcu parownika.
Ciśnienie parowania po.

143

Jakie gazy zostały sklasyfikowane jako F-gazy według rozporządzenia nr 517/2014/UE o fluorowanych gazach cieplarnianych?


Wszystkie czynniki chłodnicze jako takie.
„fluorowane gazy cieplarniane” oznaczają wodorofluorowęglowodory, perfluorowęglowodory,
Czynniki chłodnicze z grupy CFC, na przykład R 12.

144

Które F-gazy zostały zaklasyfikowane na mocy rozporządzenia UE 517/2014/UE w sprawie F-gazów jako gazy będące fluorowanymi węglowodorami?


Gazy zawierające atomy: wodoru, fluoru oraz węgla "C". To znaczy czynniki chłodnicze z grupy HFC, na przykład R 134a.
Gazy, które nie zawierają atomów fluoru, na przyykład CO2.
Gazy zawierające atomy: chloru, fluoru, wodoru oraz węgla "C", na przykład R 22.

145

Kogo według rozporządzenia UE 517/2014/UE w sprawie F-gazów uznaje się za operatora urządzenia chłodniczego?


„operator” oznacza osobę fizyczną lub prawną sprawującą faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem produktów i urządzeń objętych niniejszym rozporządzeniem; w określonych szczególnych sytuacjach państwo członkowskie może wyznaczyć właściciela jako podmiot odpowiedzialny za obowiązki operatora; Jest to też osoba podejmująca decyzje finansowe dotyczace danego urzadzenia / systemu
nstalator (firma instalacyjna).
Organizacja odpowiedzialna za użytkowanie i kontrolę urządzenia (firma pełniąca usługi serwisowe).

146

Co zgodnie z definicją rozporządzenia UE 517/2014/EU w sprawie F-gazów rozumiemy pod pojęciem "hermetycznie zamknięty system"?


Elementy systemu są połączone ze sobą za pomocą złączy gwintowanych.
Hermetycznie zamkniętym systemem nazywamy system w którym wszystkie części zawierające fluorowany gaz cieplarniany są szczelnie zamknięte za pomocą spawania, lutowania twardego lub innej podobnej metody trwałego łączenia, która może obejmować także zabezpieczone zawory lub zabezpieczone wejścia serwisowe, które umożliwiają prawidłową naprawę lub unieszkodliwianie i których zbadany poziom wycieków jest mniejszy niż 3 gramy rocznie przy ciśnieniu wynoszącym co najmniej jedną czwartą maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia;
Elementy systemu są ze sobą połączone za pomocą złączy kołnierzowych.

147

Co zgodnie z definicją rozporządzenia UE 517/2014/UE w sprawie F-gazów rozumiemy pod pojęciem " niehermetycznie zamknięty system"?


Hermetycznie zamknięty system jest określany jako taki.
Hermetycznie zamkniętym systemem nazywamy system w którym wszystkie części zawierające fluorowany gaz cieplarniany są szczelnie zamknięte za pomocą spawania, lutowania twardego lub innej podobnej metody trwałego łączenia, która może obejmować także zabezpieczone zawory lub zabezpieczone wejścia serwisowe, które umożliwiają prawidłową naprawę lub unieszkodliwianie i których zbadany poziom wycieków jest mniejszy niż 3 gramy rocznie przy ciśnieniu wynoszącym co najmniej jedną czwartą maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia;
Jest to taki system, gdzie znajduje się taki element, który jest połączony z dalszymi elementami za pomocą złącza gwintowego. Oznacza to, że nie możemy zaklasyfikować ten system jako "hermetycznie zamknięty".

148

Co rozumiemy pod pojęciem "odzysk czynnika chłodniczego", zgodnie z definicją rozporządzenia UE 517/2014/UE w sprawie F-gazów?


a. „odzysk” oznacza zbiórkę i magazynowanie fluorowanych gazów cieplarnianych z produktów, w tym pojemników, i urządzeń podczas konserwacji lub serwisowania lub przed unieszkodliwieniem produktów lub urządzeń;
Odzyskiwanie polega na odzyskiwaniu energii cieplnej zawartej w gazach przy pomocy pomp ciepła.
Odzyskiwanie polega na ponownym (powtórnym) napełnianiu urządzenia chłodniczego czynnikiem chłodniczym.

149

Co rozumiemy pod pojęciem recykling zgodnie z definicją "ponowne użycie" rozporządzenia UE 517/2014/UE w sprawie F-gazów?


Unieszkodliwienie czynnika chłodniczego.
Ponowne użycie dotyczy opakowań.
Jest to ponowne wykorzystanie fluorowanych gazów cieplarnianych po wykonaniu podstawowego procesu czyszczania (ale bez certyfikatu jakości).

150

Co rozumiemy pod pojęciem "regeneracja" zgodnie z definicją rozporządzenia UE 517/2014/UE w sprawie F-gazów


Regeneracja oznacza oczyszczenie czynnika chłodniczego od zanieczyszczeń i oleju.
Regeneracja oznacza poddanie procesowi oczyszczenia zanieczyszczonego czynnika chłodniczego.
Regeneracja oznacza ponowne przetwarzanie odzyskanego fluorowanego gazu cieplarnianego w celu osiągnięcia właściwości roboczych odpowiadających właściwościom roboczym substancji pierwotnej, z uwzględnieniem zamierzonego zastosowania. Zregenerowana substancja uzyskuje certyfikat jakości.

151

Co rozumiemy pod pojęciem "niszczenie" zgodnie z definicją rozporządzenia UE 517/2014/UE w sprawie F-gazów?


Jest to przekształcenie czynnika chłodniczego zawierającego fluorowane gazy cieplarniane w jedną lub więcej stabilnych substancji które nie jsą fluorowanym gazem cieplarnianym. Proces niszczenia może odbywać się na przykład poprzez spalanie szkodliwego odpadu.
Niszczenie polega na wypuszczenie czynnika chłodniczego do otoczenia (na przykład do atmosfery).
Niszczenie polega na rozpuszczaniu czynnika w wodzie.

152

Kiedy mamy do czynienia ze stanem przegrzania?


Jest to różnica temperatur między rzeczywistą temperaturą pary a temperaturą nasycenia.
Jest to stan, który powstaje w wyniku różnicy temperatur pomiędzy stroną ssawną a stroną tłoczną kompresora (sprężarki).
Jest to różnica temperatur między temperaturą parowania a temperaturą otoczenia.

153

W jakim czasie należy obowiązkowo przeprowadzić kontrolę szczelności urządzenia chłodniczego po usunięciu nieszczelności, Zgodnie z rozporządzeniem UE 517/2014/UE w sprawie F-gazów ?


do 1 miesiąca
do 12 miesięcy.
W dowolnym czasie.

154

Zgodnie z rozporządzeniem UE 517/2014/UE w sprawie F-gazów, dla urządzeń (instalacji) chłodniczych zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilościach 500 ton ekwiwalentu CO 2 lub większej, należy obowiązkowo zamontować stały system wykrywania wycieków takiego systemu wykrywania nieszczelności?


Należy kontrolować co 12 miesięcy.
Należy kontrolować co 1 miesiąc.
Należy kontrolować co 3 lata.

155

Zgodnie z rozporządzeniem UE 517/2014/UE w sprawie F-gazów operatorzy urządzeń chłodniczych, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane w ilości 5 ton ekwiwalentu CO 2 lub większej są zobowiązani do prowadzenia specjalnej dokumentacji jest jej zakres?


Dokumentacja zawiera informacje o eksploatacji/pracy samego urządzenia chłodniczego
Dokumentacja zawiera wszelkie zmiany dotyczące czynnika chłodniczego (ilość, rodzaj, serwis, sposób konserwacji, ilość odzysku czynnika chłodniczego, informacje o wykonawcy serwisu i wykonywanych usługach serwisowych).
Dokumentacja zawiera dane techniczne urządzenia chłodniczego.

156

Czego dotyczy rozporządzenie UE 1516/2007/EU ?


Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy lutowaniu.
Rozporządzenie dotyczy kontroli szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Rozporządzenie określa wymagania związane z kontrolą szczelności urządzeń.
Rozporządzenie dotyczy kwestii unieszkodliwiania gazów, które wpływają na powstawanie efektu cieplarnianego.

157

Które miejsca instalacji chłodniczych należy obowiązkowo i regularnie kontrolować zgodnie z rozporządzeniem UE 1516/2007/EU w sprawie kontroli szczelności?


Tylko przyłącza sprężarek , ponieważ są one narażone na drania.
1.Przyłączenia sprężarki (kompresora), 2. przyłącza przy zbiorniku ciekłego czynnika.
1. luty, złącza, 2. zawory, 3. uszczelnienia, 4. części/elementy narażone na drgania czy wibracje 5. przyłączenia przy elementach zabezpieczających.

158

Zgodnie z rozporządzeniem UE 1516/2007/EU wyróżniamy kilka metod badania szczelności Jak nazywamy te metody?


Rozróżniamy metody kontroli jakości dostarczanych materiałów oraz metody badania szczelności bez kontroli dostarczanych materiałów.
Rozróżniamy metody kontroli jakości dostarczanych materiałów oraz elektroniczne metody kontroli.
Rozróżniamy metody bezpośrednie i metody pośrednie wykrywania nieszczelność.

159

Zgodnie z rozporządzeniem UE 1516/2007/EU komu możemy powierzyć obowiązki w zakresie kontroli szczelności układu chłodniczego?


Kontrolę może przeprowadzić tylko kompetentna osoba posiadająca odpowiednie umiejętności, która posiada certyfikat poświadczający uzyskanie niezbędnej w tym zakresie wiedzy. Posiadająca również certyfikat dla firm w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń chłodniczych napełnionych F-gazami),
Kontrolę może przeprowadzić specjalista w zakresie kontroli szczelności.
Kontrolę może przeprowadzić tylko taka osoba, która już wcześniej taką kontrolę przeprowadziła.

160

Zgodnie z rozporządzeniem UE 1516/2007/EU jakie warunki należy spełnić , aby móc przeprowadzić badanie szczelności układów chłodniczych za pomocą światła ultrafioletowego (UV)?


Warunkiem przeprowadzenia badania szczelności za pomocą UV jest wykonalność techniczna takiej kontroli.
Warunkiem przeprowadzenia badania szczelności za pomocą UV jest dysponowanie odpowiednimi środkami technicznymi, odpowiednimi dostarczonymi materiałami oraz odpowiednimi okularami ochronnymi.
Producent urządzenia chłodniczego musi potwierdzić możliwość zastosowania wyżej wymienionej metody z użyciem UV. Badanie próby szczelności przy pomocy UV może być przeprowadzone przez wykwalifikowaną osobę, która dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami, certyfikatem.

161

Zgodnie z rozporządzeniem UE 1516/2007/EU które metody badania szczelności zaliczamy do bezpośrednich metod kontroli szczelności?


Próba szczelności za pomocą pomiaru zmian ciśnienia oraz metoda zanurzenia urządzenia/układu do wody.
1. Sygnalizowanie wycieku przy pomocy ręcznego detektora nieszczelności lubalbo stacjonarnego systemu wykrywania nieszczelności, 2. Sygnalizacja nieszczelności przy pomocy specjalnego barwnika o własnościach fluorescencyjnych UV, 3. Sygnalizacja nieszczelności przy pomocy roztworu pieniącego.
Próba szczelności po wywołaniu próżni oraz sygnalizacja nieszczelności przy pomocy roztworu pieniącego.

162

Co oznacza funkcja MOP w zaworach rozprężnych?


To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione na ograniczanie schłodzenia.
To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione tak, aby mogły zapobiegać przegrzaniu.
To oznacza, że dane zawory rozprężne są nastawione na ograniczanie ciśnienia roboczego.

163

Zgodnie z rozporządzeniem UE 1516/2007/EU, jakie metody zaliczamy do pośrednich metod kontroli szczelności?


Sygnalizacja nieszczelności przy pomocy dodatku znacznika UV.
Ta metoda oparta jest na analizie następujących wskaźników jak: ciśnienie, temperatura, ciśnienia pracy , poziom cieczy, wyciek oleju, itp...
Ta metoda jest oparta na badaniu wycieków metodą elektroniczną.

164

Dyrektywa unijna 97/23/EU w sprawie "PED" (Pressure Equipment Directive) dotyczy zbiorników ciśnieniowych. Jakich jeszcze elementów/zespołów dotyczy wspomniana dyrektywa? Jakie ciśnienie obciążające zespoły/elementy dopuszcza się w dyrektywie?


Dyrektywa dotyczy elementów/zespołów, na które oddziaływuje ciśnienie wyższe niż 0,5 bar (tzw. nadciśnienie).
Dyrektywa dotyczy zbiorników ciśnieniowych, gdzie ciśnienie robocze przekracza 30 bar.
Dyrektywa dotyczy każdego zespołu/elementu.

165

Dyrektywa unijna 97/23/EU w sprawie "PED" (Pressure Equipment Directive) dotyczy zbiorników ciśnieniowych. Jakie wartości ciśnienia pod skrótem PS dopuszcza się w dyrektywie?


Skrót PS oznacza ciśnienie robocze parownika.
Skrót PS oznacza najniższe ciśnienie, które występuje w danym urządzeniu.
Skrót PS oznacza dopuszczalne ciśnienie obliczeniowe (większe od 0,5 bara). W tym wypadku określa dopuszczalne ciśnienie dla danego urządzenia lub zbiornika ciśnieniowego.

166

Dyrektywa unijna 97/23/EU w sprawie "PED" (Pressure Equipment Directive) dotyczy zbiorników ciśnieniowych. Od czego zależy klasyfikacja urządzenia chłodniczego do danej kategorii?


Klasyfikacja zależy od ciśnienia i pojemności/objętości a następnie od szkodliwości czynnika chłodniczego (poziom zagrożenia).
Klasyfikacja zależy od rodzaju czynnika chłodniczego.
Klasyfikacja zależy od poziomu temperatury.

167

Jakich układów ciśnieniowych dotyczy dyrektywa unijna 97/23/EU "PED" (Pressure Equipment Directive)?


Dyrektywa podaje wskaźniki kontroli ciśnienia dla wymienników ciepła.
Dyrektywa ustala wymagania w zakresie kontroli ciśnienia w sprężarkach.
Dyrektywa odnosi się do projektowania, wytwarzania i oceny zgodności układów ciśnieniowych o ciśnieniu większym niś 0,5 bara z normami UE (CE).

168

Jakie regulacje zawiera dyrektywa 97/23/EU "PED" (Pressure Equipment Directive) dotycząca przeprowadzania prób wytrzymałości-prób ciśnieniowych?


Określa ciśnienie próby wytrzymałości jako dopuszczalne ciśnienie pomnożone przez współczynnik 1,43 x (PS). Dyrektywa unijna dopuszcza obniżenie tego współczynnika w przypadku zastoswania kombinacji różnych metod badania wytrzymałości ciśnieniowej.
Określa ciśnienie próby wytzrymałosci jako podwojona wartość ciśnienia (PS).
Określa ciśnienie próby wytzrymałości jako połowe ciśnienia (PS).

169

Co nazywamy zbiornikami ciśnieniowymi według normy PN EN 378?


Każdą część instalacji dla której iloczyn baro-litrów (p*v) spełnia wymagania
Zawory rozprężne.
Presostaty

170

Jaka jest różnica między lutowanim twardym a miękkim według normy PN EN 378?


Pod pojęciem lutowania miękkiego rozumiemy lutowanie w temperaturach od 200 do 450 °C a pod pojąciem lutowania twardego rozumiemy lutowanie powyżej temperatury 450 °C. Do lutowania miękiego albo twardego stosujemy spoiwo metalowe albo stopy różnych metali w temperaturach topienia odpowiednich dla lutowania miękkiego albo twardego.
Lutowanie miękkie przebiega w temperaturach topienia od 100 do 200 °C, natomiast lutowanie twarde przebiega w temperaturach topienia od 200 do 300 °C. Do lutowania twardego stosujemy spoiwo metalowe albo stopy różnych metali w temperaturach topienia 200 - 300 °C.
Lutowanie miękie przebiega w tempraturze topienia powyżej 450 °C przy stosowaniu spoiwa metalowego. Natomiast lutowanie twarde przebiega w temperaturze topienia poniżej 450 °C przy stosowaniu spoiwa metalowego albo stopów różnych metali.

171

Na czym polega udział niektórych substancji albo gazów w efekcie cieplarnianym (szklarniowy)?


Niektóre substancje niszczą warstwę ozonową.
Niektóre substancje zatrzymują promieniowanie cieplne a więc to ciepło, które zostało wypromieniowane przez Ziemię do atmosfery. W ten sposób Ziemia się stopniowo ogrzewa i powstaje efekt cieplarniany.
Niektóre substancje ograniczają oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego Słońca na powierzchnię Ziemi.

172

Na jakiej temperaturze wody opiera się skala temperatury Celsjusza?


100 °C. (temperatura wrzenia wody)
273 °C.
459 °C.

173

W przypadku stosowania rurki kapilarnej, jakiego silnika można używać w kompresorze (sprężarce)?


Należy użyć silnika niskoobrotowego.
Należy użyć silnika z wysokim momentem rozruchowym.
Można użyć silnika z niskim momentem rozruchowym

174

Protokół z Kioto zajmuje się zagadnieniami niszczenia…


przyziemnej warstwy atmosfery [troposfery] pod wpływem smogu
warstwy ozonowej Ziemi
klimatu, oddziaływaniem efektu cieplarnianego

175

Protokół Montrealski zajmuje się zagadnieniami niszczenia…


warstwy ozonowej Ziemi
przyziemnej warstwy atmosfery [troposfery] pod wpływem smogu
klimatu, oddziaływaniem efektu cieplarnianego

176

Podstawowym europejskim aktem prawnym dla substancji kontrolowanych jest…


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 40/2006
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009

177

Podstawowym europejskim aktem prawnym dla F - Gazów jest…


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 40/2006

178

Jaki rodzaj lutowania można zastosować przy łączeniu rur obiegów chłodniczych?


Jedynie lutowanie twarde.
Lutowanie twarde i miękkie, jeżeli przestrzegane są wszystkie zalecane procedury technologiczne.
Jedynie lutowanie twarde a lutowanie miękkie jedynie przy zastosowaniu specjalnego topnika i jedynie na rurach ssących.

179

Kto może wykonywać lutowanie łączy obiegów chłodniczych pracujących z freonowym czynnikiem chłodniczym?


Jedynie wykwalifikowany pracownik z egzaminem państwowym spawacza.
Jedynie wykwalifikowany pracownik spełniający wymagania kwalifikacyjne, wymagania zdrowotne i zdolny do spełnienia warunków wykonania łączeń przez lutowanie twarde. Posiadający aktualne „świadectwo egzaminu lutowacza”
Każdy, kto posiada odpowiednie wyposażenie techniczne do wykonania łączenia przez lutowanie.

180

Dla elektronicznych detektorów nieszczelności czułość podawana jest w jednostkach…


g/rok.
g/godz.
g/dzień.

181

Moc chłodnicza urządzenia przy zastosowaniu innego rodzaju czynnika chłodniczego…


może być znacząco inna.
pozostanie taka sama.
nie ulegnie zmianie jedynie w przypadku, kiedy zostanie wymieniony także zawór dławiący.

182

Jeżeli temperatura skraplania jest wyższa, od temperatury krytycznego punktu czynnika chłodniczego, skraplanie…


wystąpi zawsze bez względu na temperaturę.
nie wystąpi.
temperatura nie ma wpływu na skraplanie.

183

Jaką funkcję pełni regulator ciśnienia parowania?


Zabezpiecza przed zbyt wysokim ciśnieniem w parowniku.
Utrzymuje w parowniku ciśnienie na stałym poziomie.
Zabezpiecza przed zbyt niskim ciśnieniem w parowniku.

184

MOP w termostatycznych zaworach rozprężanych oznacza…


maksymalne ciśnienie robocze
maksymalna ochrona presostatu.
minimalne otwarcie przepływu.

185

Funkcją termostatycznego zaworu rozprężenia (TZR ) w instalacji chłodniczej jest…


sterowanie ilością czynnika chłodniczego dostarczanego do parownika w zależności od przegrzania pary opuszczajacej ten wymiennik
spójnie zmienia ciśnienie odparowywania w skraplaczu w zależności od temperatury pary czynnika chłodniczego wychodzących ze skraplacza.
utrzymuje stałe ciśnienie na ssaniu do sprężarki.

186

Zbiornik na czynnik chłodniczy może być napełniony....


na 100%
nie może być w żadnym wypadku wypełniony na 100%
na 100%, jeżeli jest wyposażony w zawór bezpieczeństwa

187

Jaką rolę pełni regulator ciśnienia ssania montowany na przewodzie ssawnym podczas startu sprężarki?


reguluje ciśnienie skraplania...
otwiera się w przypadku obniżenia ciśnienia ssania przed sprężarką...
zamyka się w przypadku obniżenia ciśnienia ssania przed sprężarką.

188

Jaką rolę pełni regulator ciśnienia ssania.?


zabezpiecza silnik sprężarki pzed przeciążeniem
reguluje ciśnienie w parowniku
zapewnia odpowiednie ciśnienie oleju do smarowania sprężarki

189

Rozdzielacz czynnika chłodniczego


zapenia równomierny rozdział czynnika, wytłaczanego przez równolegle połączone sprężarki
pełni rolę bufora dla czynnika chłodniczego w przypadku przekroczenia poziomu ciśnienia przed zaworem rozprężnym
zapewnia równomierny rozdział czynnika chłodniczego do poszczególnych sekcji parownika

190

Jakie zasady są stosowane przy konstruowaniu rozdzielaczy?


wykorzystuje się zasady działania dyszy Venturiego i cyklonu
wykorzystuje się zasadę zachowania masy
wykorzystuje się prawidła komory wirowej i cyklonu

191

Rozdzielacze należy zamontować w pozycji....


pionowej
wszystko zależy od budowy parownika czy w pionowej albo poziomej pozycji
poziomej

192

Zastosowanie rozdzielacza czynnika chłodniczego wymaga użycia


wymaga użycia zaworu termoststycznego z wewnętrznym wyrównaniem ciśnienia
zaworu rozprężnego z adsorpcyjnym wypełnieniem czujnika
wymaga użycia zaworu z zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia

193

Rury ssące mają średnicę....


mają małą średnicę
mają większą średnicę niż rury tłoczne a w przypadku obiegów chłodniczych z przepływem odwracalnym średnica rur ssących może być taka sama jak rur tłocznych
mają taką samą średnicę jak rury tłoczne

194

Jaka jest funkcja regulatora ciśnienia ssania?


Ogranicza ciśnienie ssawne, chroni sprężarkę przed zbyt wysokim ciśnieniem ssawnym.
Utrzymuje wartość ciśnienia ssawnego na stałym poziomie.
Utrzymanie wartości ciśnienia ssawnego na najwyższym możliwym poziomie.

195

rury na ssaniu muszą posiadać..


spadek w kierunku skraplacza
spadek w kierunku parownika
spadek w kierunku sprężarki

196

Syfon zamontowany na rurze ssawnej


przyśpiesza przepływ czynnika chłodniczego w obiegu chłodniczym a tym samym zapewnia powrót oleju
zapewnia powrót oleju do sprężarki
zapewnia lepszą wydajność sprężarki

197

Rurki wychodzące z rozdzielacza muszą mieć..


taką samą długość, średnica rurki nie ma znaczenia
taką samą średnicę, długość rurki nie ma znaczenia
taką samą średnicę oraz taką samą długość

198

W jaki sposób podczas lutowania za pomocą palnika, zapobiegamy tworzeniu się nagaru wewnątrz rurki?


tworzymy warstwę ochronną złożoną z azotu i wodoru lub argonu lub CO2
zapobiegamy nadciśnieniu powietrza
tworzymy warstwę ochronną z wodoru, argonu, CO2 oraz NH3

199

Co decyduje o hermetyczności obiegu chłodniczego ?


zależy od elemnetów rozbieralnych w instalacji chłodniczej.
decyduje szczelność zbiorników zastosowanych w instalacji chłodniczej
decyduje ograniczenie ilości elementów rozłącznych

200

rury poziome muszą mieć...


odpowiednie nachylenie od sprężarki
odpowiednie nachylenie w kierunku sprężarki
odpowiednie nachylenie zgodne z kierunkiem przepływu czynnika chłodniczego

201

Przewyższenie rury ssawnej powinno być do…?


aż do górnej krawędzi parownika
aż do poziomu syfonu parownika
aż do poziomu rozdzielacza czynnika chłodniczego

202

W rurociągu tłocznym sprężarki użyjemy zaworu zwrotnego w przypadku kiedy:


nie ma znaczenia ustawienie ale rodzaj sprężarki
sprężarka jest ustawiona niżej niż skraplacz...
sprężarka jest ustawiona wyżej niż skraplacz....

203

Zbyt wczesne dławienie w rurociągu cieczowym....


jest spowodowane przepełnieniem instalacji czynnikiem chłodniczym
utrzymuje ciekły czynnik chłodniczy w stanie schłodzonym
zariadenia obniża wydajność urządzenia chłodniczego

204

Przyczyny zbyt wczesnego rozprężenia mogą wynikać z....


ze wzrostu ciśnienia w rurociągach tłocznych
wysokiego ciśnienia w skraplaczu...
przedwczesne dławienie czynnika chłodniczego może być spowodowane zatkaniem filtra odwadniacza

205

Jaka jest funkcja zaworu regulacyjnego regulującego przepływ wody przez skraplacz ?


Utrzymanie ciśnienia skraplania na stałym poziomie.
Utrzymanie ciśnienia skraplania na najwyższym możliwym poziomie.
Utrzymanie ciśnienia skraplania na najniższym możliwym poziomie.

206

Podwójny system rurociągów wznoszących się stosujemy w urządzeniach.


z wielką wydajnością...
ze zmienną wydajnością...
z niską wydajnością

207

W obiegu chlodniczym nieodwracalnym , średnica rurociągu tłocznego w stosunku do rurociągu ssawnego jest?


większa
taka sama
mniejsza

208

Osuszone rury to?


pozbawione nagaru po lutowaniu
pozbawione mechanicznych zanieczyszczeń...
pozbawione wilgoci

209

Do lutowania kapilarnego (łączenie miedzi z miedzią) używa się...


Ag 19 (luty srebrne) z kadmem
Ag 45 (luty srebrne) z fosforem
Ag15 (luty srebrne) bez topnika...

210

Rurociągi ssawne są zazwyczaj tak projektowane, że uwzględniają przede wszystkim spadek ciśnienia....


1-2 K (odnosi się do temperatury gazu nasyconego)
od 0,07 bar
od 0,1 bar

211

Syfony olejowe na rurociągu ssawnym są potrzebne:


na wlocie do każego komponentu układu chłodniczego
zawsze przed kazdym wzniosem rurociągu
przed sprężarką

212

izoluje się przede wszystkim


rurociągi tłoczne
rurociągi cieczowe
rurociągi ssawne

213

Podczas łączenia elementów za pomocą lutowania twardego należy obowiązkowo:


wytworzyć atmosferę ochronną z suchego azotu
schładzać sprężarkę przy pomocy wilgotnej szmatki
posmarować olejem elementy, które mają być ze sobą połączone

214

Rurociągi cieczowe znajdują się....


między sprężarką a skraplaczem
między skraplaczem a zbiornikiem cieczy
między parownikiem a sprężarką

215

W przypadku rurociągów pionowych wznośnych o długości większej niż 4 m, umieszczamy co 3 m syfon, jeżeli


mamy do czynienia z rurami skraplacza
mamy do czynienia z rurociągiem ssawnym
mamy do czynienia z rurociągiem cieczowym

216

Na czym polega poślizg temperaturowy?


Polega na obniżeniu temperatury.
Do danego ciśnienia parowania nie można przypisać konkretnej temperatury. Występuje różnica temperatur pomiędzy początkiem a końcem parowania.
Polega na wzroście temperatury.

217

Dlaczego należy zadbać obowiązkowo o izolację rurociągów ssawnych w instalacji chłodniczej


ze względu na bezpieczeństwo personelu
aby temperatura powierzchni spadła poniżej temperatury punktu rosy
aby temperatura powierzchni nie spadła poniżej temperatury punktu rosy i aby można było ograniczyć dopływ ciepła od otoczenia

218

Jakie rodzaje izolacji używamy do izolowania komór chłodniczych?


izolacje polietylenowe
piankę poliuretanową
izolacje kauczukowe

219

Jakie rodzaje izolacji używamy do izolowania rurociągów chłodniczych


otulina polietylenowa niepowlekana
kauczuk NBR/PVC i otulina polietylenowa niepowlekana
kauczuk syntetyczny EPDM i otulina polietylenowa powlekana

220

Elementy izolacyjne, które mogą zakłócić pracę parownika to:


szron, liście, inne elementy izolacyjne które mogą zakłócić przepływ powietrza w parowniku.
zalanie olejem, kamień wodny i inne osady
zalanie olejem, kamień wodny, liście, inne elementy izolacyjne, które zakłócają przepływ powietrza w parowniku

221

Paroszczelna warstwa izolacyjna w pomieszczeniach chłodniczych jest bardzo wskazana:


od wewnętrznej strony komory chłodniczej
od zewnętrznej strony komory chłodniczej
nie istnieje żadne uzasadnienie, aby dbać w sposób szczególny o warstwę paroszczelną

222

paroszczelna warstwa izolacyjna w rurociągach chłodniczych jest bardzo wskazana:


nie istnieje żadne uzasadnienie, aby dbać w sposób szczególny o warstwę paroszczelną
od zewnętrznej strony rurociągu chłodniczego
od wewnętrznej strony rurociągu chłodniczego

223

Jakie właściwości izolacyjne powinna obowiązkowo spełniać izolacja rur w wielkich budowlach


niska zawartość powietrza i gazów izolacyjnych w samej izolacji
niska zawartość ołowiu i niska zawartość gazów izolacyjnych w samym materiale izolacyjnym
ognioszczelna, minimalna zawartość chlorków i bromków

224

Jaka jest różnica w wymaganiach co do jakości izolacji w przypadku pomieszczeń chłodniczych i klimatyzowanych


wymagania co do jakości materiałów izolacyjnych są podobne, ponieważ różnica pomiędzy temperaturami zewnętrznymi i wewnętrznymi pomieszczeń chłodniczych i klimatyzowanych jest podobna.
pomieszczenia klimatyzowane wymagają w przeciwieństwie do pomieszczeń chłodniczych lepszych jakościowo materiałów izolacyjnych ponieważ należy zapobiec obniżeniu jakości klimatyzowanych pomieszczeń w wyniku działania skroplonej wody...
.dla pomieszczeń chłodniczych wymagania jakościowe w stosunku do materiałów izolacyjnych są większe z racji, iż ma miejsce znaczny wpływ temperatury otoczenia, związany z różnicą temperatur (często w okolicach 40C). Natomiast dla pomieszczeń klimatyzacyjnych wymagania jakościowe stawiane materiałom izolacyjnym są mniejsze, z racji, iż ma miejsce mniejszy wpływ temperatury otoczenia,( róznica temperatur ok 20C.)

225

Materiał izolacyjny, który używa się w technice chłodniczej musi mieć


jak najmniejszy współczynnik przewodzenia ciepła
jak największy współczynnik przewodzenia ciepła
zwiększony współczynnik przewodzenia ciepła

226

Najlepszym materiałem izolacyjnym jest


pianka poliuretanowa
próżnia z warstwą niskoemisyjną
kauczuk

227

jaki rodzaj środka spieniającego stosuje się w piankach poliuretanowych do izolacji lodówek i zamrażarek?


CO2, R141b
R134a, R141b
cyklopentan

228

Które rurociągi w instalacji chłodniczej wymagają zabezpieczenia materiałem


tłoczne
cieczowe
ssawne

229

w jakim celu stosuje się dwustopniowe obiegi chłodnicze


aby trzymać w rezerwie sprężarkę w razie potrzeby
aby osiągnąć jak największą wydajność chłodniczą
aby osiągnąć jak najniższy poziom temperatury - minus 40 C i niżej

230

co to jest kaskadowy obieg chłodniczy?


jest to dwustopniowy obieg z jednym czynnikiem chłodniczym
Jest to dwustopniowy obieg z dwoma czynnikami chłodniczymi
Są to dwa samodzielne, oddzielne jednostopniowe obiegi, które mają w większości przypadków różne czynniki chłodnicze. Skraplacz niższego stopnia pełni jednocześnie funkcję parownika wyższego stopnia.

231

Jakie perspektywiczne czynniki chłodnicze stosuje się w przypadku obiegu kaskadowego?


Kombinacja R13 z R502
Kombinacja czynników chłodniczych R134a, R404A ,R507, NH3, CO2
Kombinacja R13 z R134a lub NH3 s CO2,

232

Obieg dwustopniowego parowego sprężarkowego urządzenia chłodniczego powinien mieć w każdym stopniu układu


stopień sprężania mniejszy niż 8
stopień sprężania mniejszy niż 6
stopień sprężania mniejszy niż 18

233

Ile wynosi różnica temperaturowa na wyjściu z obiegu kaskadowego i na wyjściu z obiegu dwustopniowego


W kaskadowym obiegu chłodniczym w przeciwieństwie do dwustoponiwego osiąga się w parowniku temperatury poniżej -80oC
W dwustopniowym obiegu w przeciwieństwie do obiegu kaskadowego osiąga się niskie temperatury w parowniku - minus 80 i jeszcze niższe temperatury
Osiągane parametry są do siebie bardzo zbliżone, różnica dotyczy rozwiązań technicznych

234

W dwustopniowym obiegu chłodniczym mogą być zainstalowane....


sprężarka i dwa parowniki
dwie sprężarki lub jedna sprężarka dwustopniowa o odpowiednich parametrach
minimalnie dwie sprężarki

235

Czy temperatura zasysanego gazu wpływa na wydajność chłodniczą kompresora (sprężarki)?


Temperatura nie ma żadnego wpływu na wydajność chłodniczą kompresora (sprężarki).
Wpływa, ale pod warunkiem głębokiego schłodzenia gazu..
Wpływa w sposób zasadniczy na wydajność.

236

Na podstawie czego dobieramy wartość DT1 parownika?


Na podstawie temperatury parowania.
Na podstawie wydajności chłodniczej.
Na podstawie rodzaju chłodzonego produktu (towaru).

237

Punkt MOP w zaworze rozprężnym ze względu na temperaturę maksymalną parowania urządzenia chłodniczego - "to" - musi być


 ...musi być około 7 K mniejszy.
Wielkość punktu MOP jest bez znaczenia.
... Musi być około 7 K większy.

238

W przypadku termostatycznego zaworu rozprężnego, producent ustala


...wartość przegrzania w trakcie pracy zaworu.....
...wartość przegrzania przy którym zawór zaczyna się otwierać.
...przegrzanie statyczne zaworu.

239

Gdzie występuje wartość zera absolutnego?


Występuje dokładnie przy minus -100 °C.
Występuje dokładnie przy minus -273,15 °C.
Występuje dokładnie przy 0 °C.

240

Do prawidłowej pracy zaworów elektromagnetycznych odcinających servo-sterowanych…


...nie jest wymagany minimalny spadek ciśnienia na zaworze
...wymagany jest minimalny spadek ciśnienia na zaworze

241

Co należy zrobić, kiedy w sprężarce z regulowaną wydajnością nie otwiera się zawór elektromagnetyczny na rurociągu cieczowym?


Należy zwiększyć temperaturę skraplania
Należy wymienić zawór magnetyczny (z pewnością jest uszkodzony).
Należy zainstalować równolegle dwa mniejsze zawory magnetyczne.

242

Kiedy należy używać separatora oleju w przypadku zestawów sprężarkowych złożonych?


Zawsze.
W przypadku głębokiego mrożenia
Nigdy.

243

Czy w przypadku jednostek kompresorowych złożonych wyposażonych w system kontroli poziomu oleju potrzeba sprężarki instalować na tej samej wysokości?


Nie.
Tak.

244

Zastosowanie rurarzu o niedowymiarowanej średnicy w stosunku do potrzeb


powoduje mniejsze straty ciśnienia, ale nie ma to wpływu na wydajność.
powoduje większe straty ciśnienia, ale nie ma to wpływu na wydajność.
powoduje większe straty ciśnienia oraz przyczynia się do obniżenia wydajności chłodniczej.

245

Aby zabezpieczyć powrotny przepływ oleju w instalacji chłodniczej…


konieczna jest odpowiednia, minimalna prędkość przepływu pary.
konieczna jest możliwie jak najmniejsza prędkość przepływu pary.
Potrzebna jest instalacja rurociągowa o jak największej średnicy.

246

W przypadku rozległych instalacji rurowych, można zapobiec procesowi wtórnego parowania czynnika chłodniczego poprzez…


zastosowanie rurek o większej średnicy.
zastosowanie rurek o mniejszej średnicy.
  dodatkowe schładzanie.

247

Jakiemu ciśnieniu odpowiada dawniej stosowana atmosfera techniczna (1at = 1 kp/cm2)?


100 MPa.
10 MPa.
0,1 MPa.

248

Jaka jest podstawowa różnica między lutowaniem a spawaniem?


Przy spawaniu nie topi sie element obrabiany a jedynie drut spawalniczy.
Przy spawaniu topi się element obrabiany i spoiwo (drut) spawalniczy.
Przy lutowaniu topi się element obrabiany.

249

Co rozumiemy pod pojęciem współczynnika wydajności grzewczej (współczynnik wydajności cieplnej ? ) pompy ciepła?


Jest to stosunek wydajności chłodniczej kompresora (sprężarki) do włożonej mocy elektrycznej pobieranej ( ε= Qo/Pel).
Jest to stosunek wydajności grzewczej do włożonej mocy elektrycznej pobranej (ε=Qk/Pel).
Jest to stosunek wydajności grzewczej sprężarki do wydajności chłodniczej sprężarki (ε=Qk/Qo)

250

Jakie właściwości powinny posiadać dobre materiały izolacyjne?


Musi mieć niski współczynnik przewodzenia ciepła.
Musi mieć wysoki współczynnik przewodzenia ciepła.

251

Przed napełnieniem czynnikiem chłodniczym urządzenia chłodniczego należy obowiązkowo…


wykonać próbę szczelności.
wykonać próbę rozruchu.
sprawdzić króćce ssawne i tłoczne sprężarki.

252

Temperatura butli, które będą wypełnione czynnikiem chłodniczym może wynosić maksymalnie…


65 °C.
50 °C.
30 °C.

253

Jakie zasady utrzymywania urządzeń chłodniczych powinny być obowiązkowo przestrzegane?


Racjonalna pod względem ekonomicznym eksploatacja urządzenia, utrzymanie wartości rynkowej i poza rynkowej urządzenia oraz spełnianie odpowiednich wymogów ekologicznych.
Zapewnić optymalne funkcjonowanie urządzenia przez jak najdłuższy okres czasu.

254

Dlaczego należy wszystkie hermetyczne i półhermetyczne systemy chłodnicze opróżnić przy pomocy pompy próżniowej?


Dlatego, że tylko przy pomocy pompy próżniowej można osiągnąć wymagany poziom próżni.
Dlatego, że pompy próżniowe charakteryzują się bardzo dużą wydajnością pompowania.
Dlatego, że nawet stosunkowo krótki czas przebiegu procesu opróżniania jest w zupełności wystarczający.

255

Które czynniki chłodnicze powodują niszczenie warstwy ozonowej?


Wszystkie czynniki chłodnicze, które zawierają w swojej budowie chlor albo brom.
Wszystkie czynniki chłodnicze, które zawierają w swojej budowie fluor i wodór.
Wszystkie czynniki chłodnicze, które zawierają węglowodory.

256

Odzysk czynników chłodniczych w celu ich powtórnego wykorzystania jest możliwy, jeżeli…


Jeżeli odzyskany czynnik chłodniczy zawiera tylko10 % domieszek innych czynników chłodniczych.
Jeżeli odzyskujemy oddzielnie różne czynniki chłodnicze i nie mieszamy ich ze sobą.
Możemy dowolnie mieszać wszystkie czynniki chłodnicze i przeznaczyć je do powtórnego wykorzystania

257

Ważność "ciśnienia próby" dla pojemników z czynnikiem chłodniczym wynosi…


Wydłużony termin ważności - do 15 lat.
Nieograniczony termin ważności.
5 lub 10 lat.

258

Co rozumiemy pod pojęciem pierwszej zasady termodynamiki?


W układzie zamkniętym energia nie ginie, tylko zamieni się w inny rodzaj energii. Na przykład energia cieplna i mechaniczna mają taką samą wartość.
Ciepło zawsze przepływa (płynie) z miejsca cieplejszego do chłodniejszego.
Dana ilość energii nie może być nigdy zamieniona na pracę bez straty pewnej ilości energii.

259

Co rozumiemy pod określeniem "IP" - stopień ochrony urządzenia elektrycznego?


Stan izolacji urządzenia elektrycznego (rezystencja izolacji).
Stopień ochrony urządzenia elektrycznego przed wnikaniem pyłu.
Stopień ochrony ludzi przed dostępem do tej części urządzenia elektrycznego, które znajduje się pod napięciem, stopień ochrony urządzenia elektrycznego przed wnikaniem wody.

260

Jaką podstawową rolę pełnią przekaźniki termistorowej ochrony silników?


Chronią silnik przed narastającym stopniowo przegrzaniem.
Chronią silnik przed nagłym zwarciem do ziemi.
Chronią silnik przed nagłym zablokowaniem w wyniku jego wyłączenia.

261

Kondensator silnika jednofazowego sprężarki…


  jest szeregowo połączony do uzwojenia cewki pomocniczej
jest równolegle połączony do uzwojenia głównego (roboczego).
jest równolegle połączony z cewką pomocniczą

262

Przekaźnik napięciowy silnika jednofazowego sprężarki…


jest równoległe połączony do uzwojenia fazy pomocniczej, ponieważ przekaźnik otwiera się tylko wtedy, kiedy napięcie indukowane w pomocniczej fazie osiąga określoną normatywnie wartość napięcia.
jest równolegle połączony do uzwojenia wentylatora skraplacza.
jest równolegle połączony do uzwojenia głównego (roboczego)

263

Sprawność silników wentylatorów konwencjonalnych jest…


bardzo mała a w związku z tym na pierwszy plan wysuwają się oszczędne pod względem energetycznym silniki EC
bardzo duża a w związku z tym będą one nadal stosowane
bardzo duża, ponieważ rozmiary silników są małe

264

Jaka jest różnica między przewodem neutralnym a przewodem ochronnym?


Przewód neutralny jak również przewód ochronny są pod napięciem podczas eksploatacji
Przewód neutralny a przewód ochronny - są to pojęcia synonimiczne (mogą być używane zamiennie). Nie ma między nimi żadnej różnicy.
Przewód neutralny jest podczas eksploatacji pod napięciem (płynie prąd), natomiast przez przewód ochronny płynie prąd tylko wtedy, kiedy do jego części metalowych zostanie warunkowo doprowadzony prąd, na przykład podczas awarii.

265

W jakim stopniu /zakresie regulujemy prędkość obrotową silnika sprężarki w przypadku użycia przetwornicy częstotliwości?


Maksymalnie do 10 %
Regulacja obrotów silnika sprężarki nie jest tożsama z regulacją wydajności chłodniczej
W przybliżeniu od 30 do 75 Hz, to jest około od 60 % do 150 % wydajności chłodniczej

266

Kiedy dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne?


Dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne, w przypadku gdy podczas próby ciśnienie pozostaje na niezmiennym poziomie. Każdy spadek ciśnienia oznacza nieszczelność i wymaga identyfikacji miejsca jej wystąpienia.
Dane urządzenie jest idealnie szczelne, kiedy wykonaliśmy kontrolę za pomocą na stałe zainstalowanego elektronicznego detektora.
Dane urządzenie możemy uznać za idealnie szczelne, kiedy podczas jego zanurzania do wody pojawią się pęcherzyki gazu.

267

Na czym polegają "ciśnieniowe" metody sprawdzania szczelności, które są przeprowadzane według normy PN - EN 378 ?


Próba ciśnieniowa szczelności, próba utrzymania ciśnienia na określonym poziomie, próba szczelności poprzez wytwarzanie próżni, próba utrzymania próżni przez określony czas.
Próba próżniowa
Próba ciśnieniowa instalacji/urządzenia.

268

Jakie należy stosować wartości ciśnienia przy próbie ciśnieniowej szczelności?


Wartość ciśnienia badania szczelności, która wynosi 2 - 3 bar.
Stosować maksymalne ciśnienie odpowiadające maksymalnemu ciśnieniu roboczemu.
Wartość ciśnienia badania szczelności, która wynosi 10 - 12 bar.

269

Jeśli na manometrze odczytano ciśnienie 0, to jakiemu ciśnieniu absolutnemu odpowiada to w MPa?


0,981 MPa.
0,1013 MPa.
760 MPa.

270

W jaki sposób możemy przyśpieszyć proces wytworzenia się próżni, kiedy w układzie chłodniczym utrzymuje się dużo wilgoci?


Przy pomocy pompy próżniowej o mniejszej mocy
Należy zamknąć zawór upustowy gazu.
Poprzez wytwarzanie w kilku fazach oraz płukanie azotem w przerwach między wytwarzaniem próżni.

271

Przy pomocy jakich urządzeń elektronicznych należy przeprowadzać kontrolę szczelności?


Jedynie przy pomocy urządzeń wyposażonych w rozżarzone katody.
Jedynie przy pomocy urządzeń wyposażonych w detektor promieniowania podczerwonego.
Jedynie przy pomocy urządzeń ze sprawdzoną czułością pomiaru

272

W jakich odstępach czasu należy przeprowadzać kontrolę szczelności urządzeń chłodniczych które zawierają fluorowane gazy cieplarniane w ilości od 5 do 50 ton ekwiwalentu CO2, które nie mają zainstalowanego systemu wykrywania wycieków?


  co trzy lata
raz do roku
co dwa lata

273

W jakich odstępach czasu należy przeprowadzać kontrolę szczelności urządzeń chłodniczych które zawierają fluorowane gazy cieplarniane w ilości od 50 do 500 ton ekwiwalentu CO2, które nie mają zainstalowanego systemu wykrywania wycieków?


raz na trzy lata
raz na dwa lata
raz na pół roku

274

W jakich odstępach czasu należy przeprowadzać kontrolę szczelności urządzeń chłodniczych które zawierają fluorowane gazy cieplarniane w ilości powyżej 500 ton ekwiwalentu CO2, które nie mają zainstalowanego systemu wykrywania wycieków?


raz do roku
co dwa lata
raz na kwartał

275

Jakich konkretnie urządzeń dotyczy norma PN - EN 378 "Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń chłodniczych i pomp ciepła"?


Są to wymagania bezpieczeństwa odnoszące się wyłącznie do pomp ciepła.
Są to wymagania bezpieczeństwa odnoszące się do urządzeń chłodniczych przeznaczonych tylko dla gospodarstw domowych.
Są to wymagania bezpieczeństwa odnoszące się do wszystkich nieprzenośnych i przenośnych urządzeń chłodniczych oraz do pomp ciepła.

276

Od kiedy obowiązuje zakaz stosowania wszystkich czynników chłodniczych z grupy HCFC włącznie z recyklowanymi czynnikami jak na przykład R22?


Od 1 stycznia 2020 roku
Od 1 stycznia 2012 roku.
Od 1 stycznia 2015 roku.

277

Jakie czynniki chłodnicze należą do grupy HCFC?


R 12, R 502
R 134a, R 404A, R 407C.
R 22, R 401A, R 408A.

278

Jakie czynniki chłodnicze należą do grupy HFC ?


R 22, R 401A.
R 134a, R 404A, R 507, R 410A.
R 11, R 12, R 502.

279

Co oznacza wskaźnik GWP?


Jest to wskaźnik wyrażający potencjał niszczenia warstwy ozonowej.
Jest to jednostka wyrażająca zdolność do zwiększania powłoki ozonowej
Jest to potencjał tworzenia efektu cieplarnianego. Wpływ na ocieplenie klimatu spowodowany przez 1 kg danego dazu/ substancji chemicznej, wyrażane wskaźnikiem GWP , (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego przez dany gaz, na przestrzeni 100 lat w odniesieniu do ocieplenia spowodowanego przez 1 kilogram CO2), gdzie GWP=1 oznacza ocieplenie klimatu na przestrzeni 100 lat spowodowane 1 kg CO2

280

Podczas zamiany energii elektrycznej na energię cieplną obowiązuje następujące prawidło:


1 kWh = 427 kcal.
1kWh = 860 kcal.
1 kWh = 539 kcal.

281

Co oznacza wskaźnik ODP?


Jest to wskaźnik wyrażający zdolność do zwiększania efektu cieplarnianego.
Jest to wskaźnik wyrażający zdolność do zmniejszania efektu cieplarnianego.
Jest to wskaźnik wyrażający potencjał niszczenia ozonu.

282

Jaką dokumentację należy skontrolować przed rozpoczęciem kontroli szczelności?


Należy skontrolować książkę eksploatacji oraz instrukcję obsługi maszyny/urządzenia..
Należy skontrolować księgę przychodów i rozchodów (księgowość).
Należy skontrolować instrukcję obsługi maszyny/urządzenia.

283

Które dane należy obowiązkowo zapisać przy sporządzaniu protokołu z kontroli szczelności?


Ilość miejsc gdzie dochodzi do nieszczelności oraz data przeprowadzenia kontroli.
Data przeprowadzenia kontroli i odnotowanie zaistniałego faktu powstania nieszczelności oraz podpis.
Data przeprowadzenia kontroli, ilość usterek (nieszczelności), lokalizacja usterek (nieszczelności), proponowany sposób usunięcia usterki/wady (nieszczelności), załączone dokumenty i podpis.

284

Jakie zasady bezpieczeństwa należy przestrzegać podczas napełniania urządzenia (butli) czynnikiem chłodniczym?


Butlę na czynnik chłodniczy należy napełnić do 95% jej pojemności
Butla na czynnik chłodniczy musi zawierać aktualne dane na temat parametrów technicznych. Butlę należy napełniać tylko dozwoloną ilością czynnika chłodniczego. Nie wolno mieszać różnych czynników chłodniczych. Podczas pełnienia butli czynnikiem chłodniczym należy sprawdzać poziom ciśnienia. Butlę należy oznakować. Nie wolno dopuścić aby do butli dostało się powietrze.
Czynnikiem chłodniczym możemy jedynie napełniać butle posiadające odpowiednie oznakowanie od producenta.

285

W której części urządzenia chłodniczego należy obowiązkowo wykonać zalecaną kontrolę szczelności?


Kontrolę należy wykonać przy zaworach odcinających sprężarki, przy zaworach elektromagnetycznych i przy filtrach.
Kontrolę należy wykonać na tych wszystkich częściach urządzenia chłodniczego, które są połączone ze stroną tłoczną układu chłodniczego.
Kontrolę należy wykonać przy wszystkich miejscach urządzenia chłodniczego, w których istnieje potencjalne ryzyko wycieku czynnika chłodniczego.

286

Jakie są dopuszczalne ewentualne nieszczelności instalacji chłodniczej?


Absolutnie żadne
Dopuszczalne są niewielkie stopnie nieszczelności w układzie chłodniczym po odzysku czynnika chłodniczego na poziomie ciśnienia atmosferycznego, niewielkie stopnie nieszczelności po wykonaniu próżnowania instalacji, niewielkie ilości czynnika chłodniczego, które są potrzebne na przepłukanie tych komponentów, których nie można poddać procesowi opróżniania.
Dopuszczalne tylko w przypadku usuwania czynnika chłodniczego w trakcie procesu próżnowania

287

Jakie pompy próżniowe należy używać przy opróżnianiu czynnika chłodniczego HFC?


Muszą to być pompy próżniowe z próżnią końcową minimum 10 mbar.
Musi to być pompa próżniowa z próżnią końcową minimum 0,005 mbar.
Muszą to być dwustopniowe pompy próżniowe.

288

Jaką wartość próżni powinno się osiągnąć przy wykonywaniu próżni instalacji chłodniczej?


Należy osiągnąć wartość 270 Pa. Przy opróżnianiu obiegu chłodniczego pompa próżniowa powinna stać w bezpiecznej odległości.
Należy osiągnąć wartość maksymalnie do 100 mbar.
Należy osiągnąć wartość maksymalnie do 10 mbar.

289

W jaki sposób należy opróżniać urządzenie chłodnicze pracujące z czynnikiem chłodniczym izobutan R 600?


Należy opróżniać na stronie ssącej kompresora (sprężarki) a sam kompresor musi być wyłączony.
Należy opróżniać na stronie tłocznej i na stronie ssącej kompresora (sprężarki) a sam kompresor musi być wyłączony.
Należy opróżniać na stronie tłocznej kompresora (sprężarki) a sam kompresor musi być wyłączony.

290

Jakie oleje smarne należy stosować w urządzeniach chłodniczych pracujących z czynnikiem chłodniczym izobutan R 600?


Należy stosować syntetyczne oleje estrowe.
Należy stosować oleje mineralne.
Należy stosować oleje polialkiloglikolowe (PAG)

291

Do przepływu ciepła dochodzi, kiedy…


Ciepło przepływa od miejsca o wyższej temperaturze do miejsca o niższej temperaturze.
Ciepło przepływa od miejsca o niższej temperaturze do miejsca o wyższej temperaturze.
Bez dodatkowej naszej ingerencji ciepło się nigdzie nie rozprzestrzenia.

292

Jaką funkcję spełnia ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa?


Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa chroni butle/pojemniki ciśnieniowe przed powstaniem nadciśnienia
Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa wypuszcza gazy nieskraplające się z instalacji chłodniczej
Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa reguluje ciśnienie wewnętrzne.

293

Jakie czynniki chłodnicze nazywamy azeotropowymi czynnikami chłodniczymi?


Są to mieszaniny zawierające czynnik chłodniczy R 22.
Są to mieszaniny zawierające czynnik chłodniczy R 134a.
Są to mieszaniny czynników chłodniczych, które zachowują się jak czynniki jednoskładnikowe.

294

Jakimi czynnikami chłodniczymi można napełniać instalację chłodniczą lub klimatyzacyjną tylko w stanie ciekłym?


Czynnikami chłodniczymi HCFC.
Czynnikami chłodniczymi HFC.
Czynnikami chłodniczymi będącymi mieszaninami zeotropowymi.

295

Które substancje wchodzą w skład pośrednich systemów chłodniczych?


amoniak i woda
powietrze i woda
azot i woda

296

Dlaczego należy obowiązkowo przestrzegać odpowiedniej kolejności faz w przypadku kompresorów (sprężarek) typu scroll i kompresorów (sprężarek) śrubowych?


Ponieważ te typy kompresorów (sprężarek) są wrażliwe na spadki napięcia.
Ponieważ zmiana kolejności faz prowadziłaby do zmiany kierunku obrotu wirników kompresorów (sprężarek) a to może doprowadzić do uszkodzenia kompresorów (sprężarek).
Ponieważ ten typ kompresorów uruchamia się z trudem w przypadku zmiany kolejności faz.

297

Która norma określa zasady instalowania i montażu instalacji chłodniczych?


Norma PN EN 378.
Rozporządzenie w sprawie F-gazów
Dyrektywa/Rozporządzenie UE 2037/2000_EU

298

Jaką funkcję spełnia parownik instalacji chłodniczej?


Powoduje schłodzenie czynnika chłodniczego.
Dzięki parownikowi ochładzane medium oddaje ciepło wrzącemu czynnikowi chłodniczemu
Aby doszło do przegrzania czynnika chłodniczego na jak największej powierzchni wymiany ciepła

299

Jaki proces fizyczny zachodzi w parowniku?


Schładza przemieszczający się przez niego czynnik chłodniczy.
Powoduje skraplanie przemieszczającego się przez niego czynnika chłodniczego.
Ciekły czynnik chłodniczy ulega odparowaniu a niewielka jego ilość ulega przegrzaniu

300

Czy jest możliwa wymiana ciepła między ochładzaną substancją a czynnikiem chłodniczym bez dostarczania energii?


Nie jest to możliwe. Wymiana ciepła polega zawsze na przekazywaniu energii. W sprężarkowych urządzeniach chłodniczych dostarczaną energią jest praca mechaniczna
Przy wymianie ciepła, przekazywanie energii nie ma żadnego znaczenia i nie odgrywa żadnej roli.
Tak jest to możliwe, ponieważ zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, ciepło samorzutnie przepływa od ochładzanej substancji do substancji o temperaturze niższej w tym wypadku parownik instalacji chłodniczej