Smernica pre overovanie odbornej spôsobilosti osôb na nakladanie s látkami
v nadväznosti na celoživotné vzdelávanie

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku podľa zákona NR SR č. 76 Z.z. z roku 1998 o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 10 ods. 4 tohoto zákona a § 9 až 16 vykonávacej vyhlášky MŽP SR k tomuto zákonu, schválil skúšobný poriadok, ktorým sú upravené podrobnosti o činnosti Skúšobnej komisie menovanej Slovenským zväzom pre chladiacu a klimatizačnú techniku ("organizácia poverená ministerstvom") a podrobnosti o skladaní skúšok.
Na realizáciu školení a skúšok v nadväznosti na celoživotné vzdelávanie vydáva Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku smernicu pre:
 • realizáciu školení na odbornú spôsobilosť na nakladanie s látkami,
 • výkon skúšky,
 • vydávanie osvedčení odbornej spôsobilosti na prácu s látkami podľa Zákona 76/98 Z.z.
 • nadväznosť na celoživotné vzdelávanie podľa Stanov SZ CHKT.
 • V nadväznosti na skúšobný poriadok a uvedenú smernicu Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku vydáva v zmysle Stanov Zväzu

  predpis na výkon základných školení a vydávanie preukazov registrovaných odborníkov Zväzu
  .


  Prehľadná schéma vzdelávania Zväzu
  .