F plyny

Všetky | Ľahké otázky | Stredne ťažké otázky | Ťažké otázky

1

Ľahká

Prítomnosť vlhkosti sa pri vákuovej skúške prejaví


dosiahnuté vákuum sa časom nemení
dosiahnuté vákuum plynule bez obmedzenia rastie
spomaľujúcou sa rýchlosťou straty vákua pri opakovanom vákuovaní

2

Ľahká

Bublinková metóda s mydlovou vodou sa vykonáva


za chodu zariadenia
na okruhu s vákuom
vždy, keď je zariadenie v kľude

3

Ľahká

Citlivosť detektorov na únik sa uvádza v jednotkách


g
g za rok
g na kg náplne chladiva

4

Ľahká

Citlivosť elektronických detektorov sa kontroluje podľa Nariadenia 1516/2007/ES raz ročne na únik do


5 g za rok
10 g za rok
3 g za rok

5

Ľahká

Skúšky tesnosti funkčného chladiaceho okruhu na únik chladiva do 5 g/rok sa robia


elektronickým detektorom
zásadne len vákuom a pretlakom a bublinami,
detektorom, halogénovou lampou, bublinami s meraním zmien teploty, UV lampou,

6

Ľahká

Aký je správny postup skúšky tesnosti a plnenia oleja, chladiva po ukončení montáže?


tlaková skúška, plnenie chladiva
tlaková skúška, vákuovanie, plnenie oleja, chladiva
vákuovanie, tlaková skúška, plnenie chladiva

7

Ľahká

Tlaková skúška je vhodná pre


zistenie miesta úniku
zistenie tesnosti okruhu
zistenie veľkosti úniku

8

Ľahká

Ku kontrole tesnosti chladiaceho okruhu naplneného fluoreskujúcou látkou potrebujeme


UV lampu a špeciálne okuliare
UV lampu, špeciálne okuliare a tlakomer
UV lampu, špeciálne okuliare a tlakomer, teplomer

9

Ľahká

Pri určení množstva fluoreskujúcej látky plnenej do chladiaceho okruhu je dôležité


množstvo chladiva v okruhu
objem chladiaceho okruhu
výkon chladiaceho okruhu

10

Ľahká

Prečo sa vákuuje chladiaci okruh?


aby sa z okruhu odstránili pevné nečistoty a olej
aby sa z okruhu odstránili pevné nečistoty, olej a vlhkosť
aby sa z okruhu odstránili vlhkosť a nekondenzovateľné plyny

11

Ľahká

Netesnosť po ukončení vákuovania sa prejaví


miernym zvýšením a následným ustálením tlaku
postupným rastom tlaku v okruhu až do úrovne tlaku okolia
olejovými škvrnami v mieste netesnosti

12

Ľahká

Vákuovanie je ukončené:


ak sa dosiahne požadovaná úroveň vákua
po 60 minútach vákuovania
ak sa dosiahnuté vákuum nemení, tlak v systéme sa nezvyšuje

13

Ľahká

Po ukončení vákuovania, ak je v chladiacom okruhu ešte vlhkosť


tlak v okruhu bude rásť až po úroveň tlaku okolia
tlak najskôr mierne narastie a potom sa ustáli
tlak sa nezmení

14

Ľahká

Na vákuovanie chladiacich okruhov s HFC chladivami  sa používajú vývevy:


dvojstupňové s výkonom odpovedajúcim objemu chladiaceho okruhu (množstvu chladiva) dosahujúce absolútny tlak 100 až 5 Pa
vývevy dosahujúce absolútny tlak pod 1000 Pa
jednostupňové vývevy dosahujúce absolútny tlak 100 až 5 Pa

15

Ľahká

Chladiaci okruh na HFCs chladivá sa vákuuje pomocou


kompresora a dvojstupňovej vývevy
jednostupňovej vývevy
dvojstupňovej vývevy

16

Ľahká

V chladiacom okruhu sa vyskytujú tieto fázy chladiva:


para prehriata, plyn a kvapalina
suchá sýta a mokrá para
para, kvapalina a mokrá para

17

Ľahká

Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia je pri nižšej vyparovacej teplote:


menší
nemení sa
väčší

18

Ľahká

Nedostatok chladiva v chladiacom okruhu


Znižuje chladiaci výkon
Zvyšuje podchladenie chladiva
Zvyšuje kondenzačný tlak

19

Ľahká

Zvýšené podchladenie


Zvyšuje chladiaci výkon
Zvyšuje výparnú teplotu
Zvyšuje kompresný pomer

20

Ľahká

Zanesenie kondenzátora


Zvyšuje výparnú a kondenzačnú teplotu
Zvyšuje podchladenie chladiva
Znižuje výparnú a kondenzačnú teplotu

21

Ľahká

Znížené prehriatie


Zvyšuje kompresný pomer
Zvyšuje možnosť prieniku kapalného chladiva do kompresora
znižuje chladiaci výkon

22

Ľahká

Cudzie plyny v chladiacom okruhu


zvyšujú prepravovaný objem
zvyšujú kondenzačný tlak
zvyšujú výkon kompresora

23

Ľahká

Zvýšená kondenzačná teplota


Znižuje výparnú teplotu
Znižuje kompresný pomer
Znižuje chladiaci výkon

24

Ľahká

Námraza na výparníku a zvýšený obsah oleja


Zvyšujú tepelnú vodivosť výparníka
Znižujú prehriatie chladiva
Znižujú prestup tepla a tým i chladiaci výkon

25

Ľahká

Nedostatok chladiva v chladiacom okruhu


Zvyšuje podchladenie chladiva
Zvyšuje kondenzačný tlak
Znižuje chladiaci výkon

26

Ľahká

Zanesenie kondenzátora


Zvyšuje výparnú a kondenzačnú teplotu
Znižuje výparnú a kondenzačnú teplotu
Zvyšuje podchladenie chladiva a znižuje kondenzačnú teplotu

27

Ľahká

Celkový ekvivalent dopadu oteplenia TEWI vyjadruje:


b) nepriamy prínos prevádzky chladiaceho systému daný spotrebou pohonnej energie
súčet prínosov a/ a b/
a) priamy prínos chladiva ku skleníkovému efektu na základe jeho úniku do atmosféry

28

Ľahká

Odberové zariadenie (recovery) sa používajú na odber chladiva zo zariadenia


do zberných nádob
do zberných nádob a na sušenie chladiaceho okruhu vákuovaním
jeho recykláciu a vrátenie späť do okruhu

29

Ľahká

Ktoré z uvedených stavov chladiva v lnp-h diagrame sa prejaví v priezorníku ako prietok kvapaliny


Nadkritická tekutina
Podchladená kvapalina
Zmes kvapaliny a pary

30

Ľahká

Funkcia kondenzátora je


odovzdať citeľné a latentné teplo z chladiva do okolia pri zmene chladiva z prehriatej pary na podchladenú kvapalinu
absorbovať citeľné teplo z okolia ku zmene chladiva z pary na podchladenú kvapalinu
absorbovať latentné teplo z okolia ku zmene chladiva z kvapaliny na prehriatu paru

31

Ľahká

Podchladenie vzniká keď


chladivo je chladené na jeho teplotu varu
sa znižuje teplota kvapalného chladiva po kondenzácii
sa zvyšuje teplota kvapalného chladiva po kondenzácii

32

Ľahká

Mokrá para je


nasýtená para pri konštantnom tlaku
zmes vriacej kvapaliny a nasýtenej pary v termodynamickej rovnováhe
Nadkritická tekutina

33

Ľahká

Vyparovanie a prehrievanie chladiva vo výparníku prebieha


Prebieha pri konštantnom tlaku v dvoch fázach - kvapalina, para
Prebieha pri konštantnom tlaku v dvoch fázach - kvapalina, prehriata para
Prebieha pri konštantnom tlaku v dvoch fázach - kvapalina + para, prehriata para

34

Ľahká

Podchladenie za kondenzátorom je


rozdiel teplôt medzi teplotou kondenzačnou a teplotou za kondenzátorom
rozdiel teplôt medzi teplotou na satí kompresora a teplotou vo výparníku
rozdiel teplôt medzi teplotou na satí kompresora a teplotou na výtlaku kompresora

35

Ľahká

Kontrola tlakovou skúškou chladiaceho okruhu sa vykonáva


olejom
kvapalným chladivom
suchým vzduchom alebo suchým dusíkom

36

Ľahká

Tlakovou skúškou tesnosti suchým dusíkom zisťujeme predovšetkým


celkovú pevnosť a tesnosť chladiaceho okruhu
miesto úniku
veľkosť úniku

37

Ľahká

Ktoré z uvedených parametrov signalizujú únik chladiva?


Zvýšené prehriatie, zvýšený kondenzačný tlak
Zvýšené prehriatie, zvýšené podchladenie
Zvýšené prehriatie, znížené podchladenie

38

Ľahká

Čistý kondenzátor vedie na chladiacom okruhu ku


nižšiemu kondenzačnému tlaku s vyššou energetickou efektívnosťou
vyššiemu kondenzačnému tlaku s vyššou energetickou efektívnosťou
nižšiemu kondenzačnému tlaku s nižšou energetickou efektívnosťou

39

Ľahká

Kondenzátor je určený na


vyparenie chladiva
stlačenie chladiva
skvapalnenie chladiva

40

Ľahká

Výparník


sprostredkováva prestup tepla z chladeného priestoru do prehriatych pár chladiva
sprostredkováva prestup tepla z vyparujúceho sa chladiva do potravín
sprostredkováva prestup tepla z chladeného priestoru do vyparujúceho sa chladiva

41

Ľahká

Funkciou expanzného ventilu je


zmeniť stav chladiva z kvapaliny na prehriatu paru
znížiť tlak a regulovať prietok chladiva
zabezpečiť cirkuláciu chladiva a zvýšiť jeho tlak

42

Ľahká

Ktoré z prehriatí za výparníkom najviac predlžuje chod kompresora a zvyšuje jeho teplotu?


20 K
5 K
10 K

43

Ľahká

Funkcia termostatického expanzného ventilu je založená na


zaistení redukcie tlaku pre výparník podľa veľkosti podchladenia
regulácii nástreku chladiva podľa veľkosti prehriatia na výstupe z výparníka
regulácii množstva pretekajúceho chladiva podľa teploty v kondenzátore

44

Ľahká

Certifikát o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 286/2009 Z.z. a 348/2015 Z.z. získa fyzická alebo právnická osoba, ktorá


má osvečenie o odborných znalostiach, preukáže že môže použiť technické prostriedky a že vedie dokumentáciu kontroly únikov v elektronickej forme
má osvečenie o odborných znalostiach
má osvedčenie o odborných znalostiach, preukáže že môže použiť technické prostriedky, že vedie dokumentáciu kontroly únikov v elektronickej forme a oznámila údaje o pohybe chladív za predchádzajúci rok

45

Ľahká

Certifikovaná odborne spôsobilá osoba údaje podľa vyhlášky č. 314/2009 Z.z. oznamuje údaje o pohybe F plynov


Ministerstvu
SIŽP
Elektronicky cez web stránku Certifikačného orgánu

46

Ľahká

Ktorý z uvedených vplyvov pocíti ľudský organizmus ako prvý v priestore so zvýšeným obsahom HFC chladiva


tepelný šok
teplotné zmeny
nedostatok kyslíka a/alebo srdečnú arytmiu

47

Ľahká

Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá vykonáva štátny dozor vo veciach nakladania s F plynmi


ukladá opatrenia na nápravu a pokuty
ukladá pokuty
ukladá opatrenia na nápravu

48

Ľahká

Pokuty podľa závažnosti a rozsahu porušenia povinností ukladá SIŽP v rozsahu


500 - 200.000 Eur
500 - 33.000 Eur
500 - 99.600 Eur

49

Ľahká

Podniky, ktoré dodávajú chladivá, vytvoria záznamy s relevantnými informáciami o odberateľoch s údajmi


množstvá fluórovaných skleníkových plynov, ktoré nakúpili
IČO certifikovaných odberateľov a príslušné množstvá fluórovaných skleníkových plynov, ktoré nakúpili
názov a sídlo odberateľa

50

Ľahká

Technické vybavenie potrebné na výkon činností podľa vyhlášky č. 314/2009 Z.z.


nie je predpísané
je predpísané
je odporučené

51

Ľahká

Ako dlho sa uchováva evidencia o F plynoch


počas celej životnosti výrobku, zariadenia
3 roky
5 rokov

52

Ľahká

Ako môže osoba uvádzať na trh F plyny


len osobám s certifikátom o odbornej spôsobilosti a s osvedčením o odborných znalostiach
len s certifikátom o odbornej spôsobilosti a len osobám s certifikátom o odbornej spôsobilosti
len osobám s osvedčením o odborných znalostiach

53

Ľahká

Správneho deliktu sa dopustí ten, kto vykonáva činnosti podľa zákona č. 348/2015 Z.z.


bez hlásenia o nadlimitných únikoch ministerstvu
bez osvedčenia o odbornej spôsobilosti na ozón poškodzujúce látky
bez certifikátu o odbornej spôsobilosti

54

Ľahká

Z akých komponentov sa minimálne skladá kompresorový chladiaci okruh


kompresor, vákuová pumpa, kondenzátor, výparník, škrtiaci orgán
kompresor, kondenzátor, výparník, odberové zariadenie, škrtiaci orgán,
kompresor, kondenzátor, výparník, škrtiaci orgán

55

Ľahká

Aké metódy sa môžu použiť na kontrolu úniku podľa Nariadenia 1516/2007


priame i nepriame, pričom rozhodnutie o použitej metóde musia vykonať zamestnanci s osvedčením
nepriame, ktoré sú založené na identifikácii odchýlok v systéme a na základe anylýzy, porovnaní relevantných parametrov
priame, ktoré zisťujú miesto úniku prostredníctvom zariadení na zisťovanie úniku

56

Ľahká

Aké metódy priameho zisťovania úniku sa môžu použiť pri pravidelných kontrolách úniku podľa Nariadenia (ES) 1516/2007


pomocou zariadení na detekciu úniku plynu, aplikáciou UV detekčnej kvapaliny, špeciálnym mydlovým roztokom
pomocou zariadení na detekciu úniku plynu, aplikáciou UV detekčnej kvapaliny
pomocou zariadení na detekciu úniku plynu, aplikáciou UV detekčnej kvapaliny, špeciálnym mydlovým roztokom a pomocou tlakovej alebo vákuovej skúšky

57

Ľahká

Cieľom Nariadenia (EU) 517/2014 je


postupne vylúčiť používanie fluórovaných skleníkových plynov
obmedziť emisie fluórovaných skleníkových plynov a postupne znižovať a vylučovať používanie fluórovaných skleníkových plynov
obmedziť emisie všetkých chladív

58

Ľahká

Na ktoré činnosti je potrebné osvedčenie o odborných znalostiach


prevádzka zariadenia s F plynmi
dovoz, predaj a prevádzka zariadenia s F plynmi
kontrola únikov, zhodnotenie, recyklácia, regenerácia, zničenie, inštalácia, servis s nakladaním s F plynmi

59

Ľahká

Čo je to fluórovaný uhľovodík HFC


Organická zlúčenina, ktorá pozostáva len z uhlíka a fluóru
Organická zlúčenina, ktorá pozostáva z uhlíka, vodíka a fluóru
Organická zlúčenina, ktorá pozostáva z chlóru, vodíka a fluóru

60

Ľahká

Čo je to jednorázový kontajner


Je to kontajner, ktorý je primárne určený na opakovanú prepravu F plynov
Je to kontajner, ktorý nie je určený na opätovné plnenie F plynov, ktorého používanie v EÚ je zakázané
Je to kontajner, ktorý je určený na opätovné plnenie F plynov

61

Ľahká

Čo je to používanie F plynov


je to využitie F plynov vo výrobe a zneškodňovaní
je to využitie F plynov vo výrobe, servise, údržbe
je to využitie F plynov vo výrobe

62

Ľahká

Čo je to recyklácia chladív


je to opätovné využitie zhodnotených F plynov po procese základného čistenia v tom istom chladiacom okruhu
je to opätovné využitie zhodnotených F plynov s certifikátom kvality podľa normy na výrobu chladív
je to odber a zhodnotenie chladív

63

Ľahká

Čo je to regenerácia chladív


je to opätovné spracovanie zhodnotených F plynov tak, aby spĺňali normy na regenerované, nové chladivo
je to odber, zhodnotenie a recyklácia
je to opätovné využitie zhodnotených F plynov po procese základného čistenia

64

Ľahká

Čo je to zhodnotenie F plynov


je to zber a skladovanie použitých chladív
je to odber chladív
je to recyklácia chladív

65

Ľahká

Čo je to zničenie chladív


je to proces, ktorým sa všetok alebo väčšia časť F plynu premení alebo rozloží na jednu alebo viac stabilných látok, ktoré nie sú F plyny
je to proces, ktorým chladivo stráca svoje termodynamické vlastnosti
je to proces, pri ktorom chladivo mení nevratne svoje skupenstvo na plynné pri úniku do atmosféry

66

Ľahká

Čo je to údržba, servis, opravy podľa Nariadení EP a R 842/2006 a 517/2014


znamená všetky činnosti, ktoré si vyžadujú prerušenie, vstup do okruhu s F plynmi
znamená všetky činnosti, ktoré si vyžaduje chladiaci okruh
znamená všetky činnosti bez prerušenia okruhu s chladivami

67

Ľahká

Aké plyny patria medzi fluórované skleníkové plyny (F plyny) podľa Nariadenia (EU) č. 517/2014


fluórované uhľovodíky (HFC), plnofluórované uhľovodíky (PFC)
fluórované uhľovodíky (HFC)
fluórované uhľovodíky (HFC), plnofluórované uhľovodíky (PFC) a fluorid sírový (SF6)

68

Ľahká

Čo znamená skratka GWP


Relativný potenciál skleníkového efektu vztiahnutý k CO₂
Relativný potenciál skleníkového efektu vztiahnutý k Dobsonovým jednotkám
Relativný potenciál poškodenia ozónovej vrstvy zeme vztiahnutý k CO₂

69

Ľahká

V žiadosti o certifikát o odbornej spôsobilosti fyzickej alebo právnickej osoby je potrebné oznámiť


zoznam technického vybavenia, hlásenie o pohybe chladív za minulý rok
zamestnancov s osvedčením (znalosti), možnosť použiť technické prostriedky, elektronickú evidenciu, pohyb chladív za minulý rok
zoznam osvedčení (znalosti), hlásenie o pohybe chladív za minulý rok, výpis z registra trestov (FO a PO)

70

Ľahká

Ktoré Nariadenia EP a R sú zamerané na F plyny


1005/2009, 517/2014
842/2006, 517/2014
2037/2000, 842/2006

71

Ľahká

Platnosť certifikátu na odbornú spôsobilosť pre fyzické a právnické osoby je


3 roky
5 rokov
1 rok

72

Ľahká

Platnosť osvedčení na odborné znalosti je


5 rokov
1 rok
3 roky

73

Ľahká

Čo je to potenciál globálneho otepľovania (GWP)


je to potenciál klimatického otepľovania F plynu vo vzťahu k potenciálu klimatického otepľovania oxidu uhličitého
je to potenciál klimatického otepľovania F plynu vo vzťahu k potenciálu klimatického otepľovania R11
je to potenciál klimatického otepľovania F plynu vo vzťahu k potenciálu klimatického otepľovania prírodných chladív

74

Ľahká

Použitie jednorázového kontajneru (nevratnej nádoby) na fluórované skleníkové plyny je


možné
povolené
zakázané

75

Ľahká

Skúška na osvedčenie na odborné znalosti


pozostáva z praktickej skúšky so zameraním na funkciu chladiaceho okruhu
má testovú, praktickú a ústnu časť so zameraním na kontroly únikov, nakladanie s chladivami a správne vykonávanie činností, ktoré môžu spôsobiť priamo či nepriamo únik chladiva
pozostáva z ústnej skúšky so zameraním na kontroly únikov

76

Ľahká

Úlohou kompresora je


Stláčať pary chladiva pri zmene jeho stavu na kvapalinu
Stláčať a kondenzovať pary chladiva
Stláčať pary chladiva, zvyšovať ich teplotu a cirkulovať chladivo okruhom

77

Ľahká

Kompresia je:


stláčanie pár chladiva v kompresore
skvapalňovanie pár chladiva
doprava kvapalného chladiva k expanznému ventilu

78

Ľahká

Metóda push-pull je:


vytláčanie chladiva z okruhu inertným plynom,
spôsob odberu chladiva do zbernej nádoby zo zariadenia pomocou rozdielu tlaku vytváraného odberovým zariadením medzi chladiacim okruhom a zbernou nádobou buď pre odber kvapaliny alebo plynu
je odber chladiva zo zariadenia pomocou kompresora chladiaceho zariadenia

79

Ľahká

Odber chladiva sa považuje za ukončený, ak sa:


v zariadení dosiahne podtlak 0,5 MPa
po dosiahnutí primeraného podtlaku a odstavení odberového zariadenia tlak v chladiacom zariadení nezvýši nad úroveň atmosférického tlaku
odberové zariadenie vypne automatickou reguláciou

80

Ľahká

Kto pracuje s recyklačným zariadením:


musí doložiť užívateľovi certifikát o kvalite recyklovaného chladiva
musí mať možnosť vykonania chemickej analýzy kvality kvalita
musí sa rozumieť tomu akú čistotu chladiva môže docieliť, musí včas a dosť často obnovovať vložky filtrov, dehydrátorov, kompresorový olej a musí vedieť, ako sú spoľahlivé jeho indikačné prístroje v dlhodobej praktickej prevádzke

81

Ľahká

Teplota zmesi kvapalného a parného chladiva v uzavretej nádobe je závislá od


množstva chladiva v nádobe
tlaku v nádobe odpovedajúceho teplote okolia
plochy nádoby

82

Ľahká

V miestach, v ktorých pri retrofite chladiaceho zariadenia, zámene chladiva, prišlo k demontáži


môže sa použiť pôvodné tesnenie
nesmie sa použiť pôvodné tesnenie
môže sa použiť pôvodné tesnenie v prípade chladiva R134a

83

Ľahká

Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia je pri nižšej vyparovacej teplote:


menší
nemení sa
väčší

84

Ľahká

Chladiaci výkon je pri vyššej kondenzačnej teplote:


je konštantný
väčší
menší