F plyny

Všetky | Ľahké otázky | Stredne ťažké otázky | Ťažké otázky

1

Ťažká

Maximálne dovolený tlak (Ps) pri tlakovej skúške tesnosti podľa normy STN EN 378 -2 je


1,0 x Ps
1,3 x Ps
0,9 x Ps

2

Ťažká

Zariadenie sa rýchlejšie vyvákuuje (zbaví vlhkosti):


vákuovaním pri spustenom kompresore
zohrievaním okruhu a prerušením dosiahnutého vákua suchým dusíkom, čím sa pomocou efektu zriedenia zrýchli sušenie okruhu
neprerušovaním vákuovania

3

Ťažká

Ktorý parameter je najsledovanejší pri otvorených piestových kompresoroch?


teplota vinutia elektrického motora
kondenzačná teplota
teplota na výtlaku kompresora

4

Ťažká

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia
že olej sa zle vracia späť do kompresora
termostatický expanzný ventil zle zatvára

5

Ťažká

Upchatý sací filter


Znižuje výparnú a zvyšuje kondenzačnú teplotu
Zvyšuje kompresný pomer
Znižuje prehriatie

6

Ťažká

Ktorý z nasledujúcich termínov popisuje entalpiu


Množstvo tepla obsiahnuté na stupeň teploty
Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku hmotnosti kg
Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku objemu m3

7

Ťažká

Objemová chladivosť udávaná v kJ/m3 je


množstvo tepla potrebné na vyparenie 1 kg chladiva
množstvo tepla odbraté z priestoru o veľkosti 1 m3 do výparnika
množstvo tepla potrebné k premene kvapalného chladiva na 1 m3 pary

8

Ťažká

Na obrázku ln p-h diagramu proces od vstupu po výstup z výparníka znamená


merný chladiaci výkon
mernú prácu kompresora
prehriatie

9

Ťažká

Aký veľký výkon musí mať kondenzátor chladiaceho okruhu s chladiacim výkonom 15 kW a s príkonom kompresora 5 kW


10kW
20 kW
15 kW

10

Ťažká

Vypnutie kompresora nízkokotlakým presostatom signalizuje


príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon expanzného ventilu
príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora

11

Ťažká

Ktorá z uvedených teplôt chladiva v kondenzátore musí byť podľa STN EN 378 vzatá pre určenie minimálnej hodnoty projektovaného tlaku saturovaného chladiva pre oblasť Popradu


32°C
55°C
38°C

12

Ťažká

Vypnutie kompresora vysokotlakým presostatom signalizuje


príliš mnoho chladiva a príliš veľký výkon kondenzátora
príliš málo chladiva a nedostatočný výkon kondenzátora
príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora

13

Ťažká

Ktorý z uvedených typov kondenzátora môže pracovať s najnižšou kondenzačnou teplotou?


sprchovaný alebo vodou chladený
vzduchom dynamicky chladený
vzduchom staticky chladený

14

Ťažká

Ak je kondenzátor znečistený alebo nejde ventilátor potom sa chladiaci výkon


zvýši
nezmení sa
zníži

15

Ťažká

Aký je rozdiel medzi súprúdym a protiprúdym výmenníkom


na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka
na súprúdom výmenníku sa na vstupe zmiešavajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka
na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najteplejšia prvá a najchladnejšia druhá látka, alebo naopak

16

Ťažká

Suchý výparník je


bez prítomnosti vody v chladiacom okruhu
v ktorom chladivo prúdi v smere od vstupu po výstup, pričom sa úplne vyparí
nenamrznutý alebo tesne po odmrazení

17

Ťažká

Dochladzovač chladiva - vnútorný výmenník tepla v chladiacom okruhu na zvýšenie podchladenia - zabezpečuje


nižšiu teplotu chladiva za kompresorom
nižšiu teplotu chladiva pred kompresorom
nižšiu teplotu chladiva pred expanzným ventilom

18

Ťažká

Ktorý z uvedených stavov vedie k zamrznutiu doskového výparníka


výparná teplota je nižšia ako 0°C a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody
nadmerná náplň chladiva a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody
výparná teplota nižšia ako teploty vody a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody

19

Ťažká

Expanzný ventil má byť voči výparníku


bližšie ku kondenzátoru
čo najďalej
čo najbližšie

20

Ťažká

Limity únikov za rok z náplne F chladív zo zariadení inštalovaných do 4.7.2011 podľa vyhlášky 314/2009 Z.z. sú


10 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 8 % od 30 do 300 kg, 6 % nad 300 kg
6 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 4 % od 30 do 300 kg, 2 % nad 300 kg
8 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 6 % od 30 do 300 kg, 4 % nad 300 kg

21

Ťažká

Kde sa umiestňuje akumulátor (odlučovač kvapaliny) v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?


medzi kondenzátorom a expanzným ventilom
medzi kompresorom a kondenzátorom
medzi výparníkom a kompresorom

22

Ťažká

Kde sa umiestňuje odlučovač oleja v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?


medzi kompresorom a kondenzátorom
medzi vyíparníkom a kompresorom
medzi kondenzátorom a expanzným ventilom

23

Ťažká

Akú funkciu má regulátor sacieho tlaku


zabezpečuje ochranu motora kompresora
zabezpečuje dostatočný tlak pre mazanie kompresora
reguluje tlak vo výparníku

24

Ťažká

Aké princípy sa využívajú na konštrukciu rozdeľovačov?


Venturiho dýza alebo rozdeľovač s clonou a vírivou komôrkou
kombinácia vírivej komôrky a clony
hmotnostný princíp

25

Ťažká

Rozdeľovač sa správne montuje v polohe?


horizontálnej
zvislej
v závislosti od konštrukcie výparníka buď vo zvislej alebo horizontálnej polohe

26

Ťažká

Použitie rozdeľovača chladiva si vyzaduje termostatický expanzný ventil


s vnútorným vyrovnaním tlaku
s vonkajším vyrovnaním tlaku
s adsorpčnou náplňou

27

Ťažká

Rozdelovač chladiva


má funkciu rovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov (sekcií výparníka)
má funkciu obtoku chladiva pri prekročení tlaku chladiva pred expanzným ventilom
má funkciu nerovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov

28

Ťažká

Akú funkciu má regulátor tlaku v saní pred kompresorom pri štarte kompresora


reguluje kondenzačný tlak
zatvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom
otvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom

29

Ťažká

Ak sa pri použití nepriamej metódy zisťovania úniku predpokladá únik, potom sa


musí sa použiť priama metóda na zistenie presného miesta úniku
odporučí vykonať oprava úniku
musí sa vykonať záznam a zariadenie označiť štítkom

30

Ťažká

Ktoré merané parametre sa používajú na nepriame zisťovanie únikov


hlučnosť, vibrácie, hladina a teplota kvapalín
tlaky, teploty, prúdy elmotora kompresora, hladiny kvapalín
hladina a teplota kvapalín

31

Ťažká

Izoluje sa predovšetkým:


vysokotlaké potrubie (výtlak)
kvapalinové potrubie
sacie potrubie

32

Ťažká

Sacie potrubie je priemeru


väčšieho a v reverzibilných okruhoch môže byť rovnakého priemeru ako výtlačné
rovnakého ako výtlačné
menšieho

33

Ťažká

Potrubie na saní musí mať:


spád smerom ku výparníku
spád smerom ku kompresoru
spád smerom ku kondenzátoru

34

Ťažká

Sifón na sacom potrubí


pomáha vracať olej do kompresora
zrýchľuje prúdenie chladiva okruhu a tým návrat oleja
zlepšuje účinnosť kompresora

35

Ťažká

Rúrky vychádzajúce z rozdeľovača majú byť


rovnakého priemeru,dĺžka nerozhoduje
rovnakého priemeru a rovnakej dĺžky
rovnakej dĺžky, priemer nerozhoduje

36

Ťažká

Pri spájkovaní plameňom bránime vzniku okují vo vnútri trubky


pretlakom vzduchu
ochrannou atmosférou buď dusíka (v zmesi aj s vodíkom), argónu alebo CO₂
ochrannou atmosférou vodíka, argónu, CO₂, NH₃

37

Ťažká

Hermetizácia chladiaceho okruhu je o výbere prvkov a správnej technológii spájania:


rozoberateľných prvkov chladiaceho okruhu
hermetických nádob v chladiacom okruhu
obmedzeného počtu, až vylúčenia rozoberateľných spojov

38

Ťažká

Horizontálne potrubia majú mať :


sklon ku kompresoru
sklon od kompresora
sklon v smere prúdiaceho chladiva

39

Ťažká

Prevýšenie sacieho potrubia má byť vedené:


až po úroveň rozdeľovača chladiva
až po vrchnú hranu výparníka
až po úroveň sifónu výparníka

40

Ťažká

Vo výtlačnom potrubí z kompresora použijeme spätný ventil, keď:


je kompresor umiestnený vyššie ako kondenzátor
je kompresor umiestnený nižšie ako kondenzátor
nezáleží na umiestnení, ale type na kompresora

41

Ťažká

Predčasná expanzia v kvapalinovom potrubí:


udržuje kvapalné chladivo chladným
znižuje výkon chladiaceho zariadenia
je spôsobená veľkým množstvom chladiva

42

Ťažká

Príčiny predčasnej expanzie môžu byť:


stúpajúce kvapalinové potrubia so zvýšenými tlakovými stratami, upchatý filterdehydrátor, ...
stúpajúce výtlačné potrubie a zvýšené tlakové straty v ňom
vysoký tlak v kondenzátore

43

Ťažká

Dvojité stúpajúce potrubia realizujeme na zariadeniach:  


s veľkým výkonom
s premenlivým výkonom
s malým výkonom

44

Ťažká

Výtlačné potrubie má priemer rúrok voči saciemu v nereverzibilnom chladiacom okruhu


väčší
menší
rovnaký

45

Ťažká

Dehydrované rúrky sú


zbavené vlhkosti
zbavené okují po spájkovaní
zbavené mechanických nečistôt

46

Ťažká

Pre kapilárne spájkovanie meď-meď použijeme:


Ag 45 s fosforom
Ag 19 s kadmiom
Ag 15 bez tavidla

47

Ťažká

Sacie potrubia sú navrhované obyčajne na pokles tlaku:


od 0,1 bar
od 0,07 bar
1 -2 K (vztiahnuté k teplote nasýteného plynu )

48

Ťažká

Olejové sifóny v sacom potrubí sú potrebné:


pred kompresorom
pred každým prvkom v sacom potrubí
vždy pred každým stúpaním

49

Ťažká

Pri realizovaní spojov tvrdým spájkovaním je nutné :


spoje vopred naolejovať
chladiť kompresor vlhkou handrou
vytvoriť ochrannú atmosféru suchým dusíkom

50

Ťažká

Pri stúpajúcich potrubiach nad 4 m umiestňujeme sifón každé 3 m (viac pri vyššej rýchlosti chladiva) ak ide o :


potrubie kondenzátu
sacie potrubie
kvapalinové potrubie

51

Ťažká

Aké sú hlavné požiadavky pri dimenzovaní priemeru rúrok na sacom potrubí?


nízke výrobné náklady a zabezpečené vrátenie oleja do kompresora
nízke výrobné náklady, bezpečnosť, odolnosť voči vysokému tlaku
zabezpečené vrátenie oleja do kompresora, bezpečnosť odolnosť voči vysokým tlakom, hospodárna prevádzka

52

Ťažká

Prečo sa používa dvojstupňová KCHJ


na dosiahnutie veľkého chladiaceho výkonu
na dosiahnutie veľkého rozdielu teplôt, hlavne smerom k nízkym teplotám - 40 °C a nižšie
na zálohovanie kompresora v nevyhnutných prípadoch

53

Ťažká

Čo je to kaskádny okruh


dvojstupňový okruh s dvomi chladivami
je to dvojstupňový okruh s jedným chladivom
dva samostatné jednostupňové okruhy s dvomi väčšinou odlišnými chladivami, kde kondenzátor nižšieho stupňa je súčasne výparníkom vyššieho stupňa

54

Ťažká

Aké chladivá sa používajú a sú perspektívne pre kaskádny okruh


Kombinácie R13 s R134a alebo NH₃ s CO₂
Kombinácia R13 s R502
Kombinácie chladív R513A, R450A, R290, NH₃, CO₂

55

Ťažká

Dvojstupňový parný kompresorový chladiaci okruh by mať mať na každom stupni


tlakový pomer nižší ako 8
tlakový pomer nižší ako 6
tlakový pomer nižší ako 18

56

Ťažká

Aký je teplotný rozdiel na výstupe dvojstupňového a kaskádneho okruhu


kaskádovým okruhom sa oproti dvojstupňovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie
dosahované parametre sú podobné, rozdiel je len v technickom riešení
dvojstupňovým okruhom sa oproti kaskádovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie

57

Ťažká

V dvojstupňovom chladiacom okruhu môžu byť zabudované


kompresor a dva výparníky
musia byť minimálne dva kompresory
dva kompresory alebo jeden dvojstupňový kompresor pre obidva stupne

58

Ťažká

Ako sa udrží olej v kompresore a zabráni rýchlemu vývinu olejovej peny pri jeho spustení


pridaním vhodných aditív a namontovaním odlučovača oleja
zabránením sýteniu oleja v kompresore chladivom (napr. ohrevom)
namontovaním odlučovača oleja

59

Ťažká

S koncentráciou oleja v chladive vo výparníku sa


do určitej koncentrácie sa zhoršuje súčiniteľ prestupu tepla
výparná teplota zvyšuje a zhoršuje sa súčiniteľ prestupu tepla
zlepšuje sa súčiniteľ prestupu tepla

60

Ťažká

Reakciou medzi esterom a vodou /hydrolýza/ vzniká pri vhodnom tlaku a teplote


reakcia nevzniká
kyselina
kyselina a alkohol

61

Ťažká

Olej vo veľkom rozsahu ostáva v chladiacom okruhu. Vtedy predovšetkým


vyhrievanie oleja kompresora
zvolíme správnu rýchlosť chladiva a spádovanie potrubia so sifónmi v chladiacom okruhu
zvolíme iný typ oleja

62

Ťažká

Cirkulácia oleja v chladiacom okruhu je pre chladiace zariadenie


v chladiacom zariadení nezohráva podstatnú úlohu
nevyhnutná
nežiaduca, nutný je však návrat oleja zmiešaného s chladivom späť do kompresora

63

Ťažká

Ako funguje odlučovač oleja


oddeľuje kvapky oleja rôznych veľkostí od prehriatych pár chladiva
viaže olej v molekulovom site, ktoré prepúšťa prehriate pary chladiva
viaže olej chemicky

64

Ťažká

Chladivo v zmesi s olejom sa vyparuje pri teplote voči oleju


nižšej
vyššej
rovnakej

65

Ťažká

Výmena oleja v chladiacom zariadení sa vykoná vždy keď je


zistená vlhkosť v okruhu
spálený motor kompresora
znížený výkon motorkompresora

66

Ťažká

Vyhrievanie oleja v kompresore spôsobuje


odparenie chladiva z kompresora pri vysokej okolitej teplote
návrat oleja do skrine kompresora
zabráňenie pohlcovaniu chladiva do oleja

67

Ťažká

Najúčinnejšie mazanie je


tlakové
odstredivými silami
rozstrekom

68

Ťažká

Aký je rozdiel medzi jednoteplotnými a dvojteplotnými združenými jednotkami


jednoteplotné pracujú väčšinou s jedným rozsahom výparných teplôt a dvojteplotné s dvomi
jednoteplotné pracujú pre jedno odberné miesto s premenlivým odberom chladu
jednoteplotné pracujú pre jedno a dvojteplotné pre viac odberných miest buď pre teploty nadnulové alebo podnulové

69

Ťažká

Kritériom prínosu združených kompresorových jednotiek je ich porovnanie s


dvojstupňovými kompresormi
sólo pracujúcimi kondenzačnými jednotkami pre jednotlivé odberné miesta
kaskádnym okruhom

70

Ťažká

Prečo je regulácia hladiny oleja v združených kompresoroch zložitá prejavujúca sa i po dlhšej prevádzke


pretože množstvo vráteného oleja z okruhu sa mení v závislosti od dynamického zaťaženia kompresorov a tým i odoberaného chladiaceho výkonu v danej potrubnej sieti
pretože olej môže byť nasýtený kvapalným chladivom
pretože je problematické udržiavať rovnakú úroveň hladiny oleja pri viacerých kompresoroch

71

Ťažká

Pred nastavovaním prehriatia na TEV v sieti združenej jednotky sa treba presvedčiť či


je dobre zvolený TEV na požadovaný chladiaci výkon, výparnú teplotu a použité chladivo v okruhu
použitý TEV zodpovedá použitému chladivu
je použitá plynná náplň termočlánku

72

Ťažká

Združené kompresorové jednotky sú


združené kompresory na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo alebo v kaskáde
združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo
združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme umožňujúce prevádzku zložitejších chladiacich okruhov s väčším počtom odberných miest s nerovnomerným zaťažením a s rôznymi teplotami

73

Ťažká

Kondenzačná časť je v združených kompresorových jednotkách umiestnená


vždy na spoločnom ráme s kompresormi
buď na spoločnom ráme s kompresormi alebo na samostatnom ráme, najmä ak sú kompresory umiestnené v strojovni
vždy mimo spoločného rámu kompresorov

74

Ťažká

Piestový kompresor


má vstavaný tlakový pomer
udržiava tlakový pomer
nemá vstavaný tlakový pomer

75

Ťažká

Ak je bypas pár z kompresora privedený za expanzný venil, najväčšie riziká sú


prienik kvapalného chladiva do kompresora
Obe možnosti sú nesprávne
nízke prehriatie

76

Ťažká

Regulátor chladiaceho výkonu bypasom má mať schopnosť regulácie


100 % z celkového chladiaceho výkonu
30 % z celkového chladiaceho výkonu
60 % z celkového chladiaceho výkonu

77

Ťažká

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, sa zmení prietok chladiva


cez expanzný ventil
v kondenzátore
v oboch prípadoch

78

Ťažká

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak s pripojením pred výparník, sa zvýši


kondenzačná teplota
obe teploty
výparná teplota

79

Ťažká

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, kde pripojíme výstup z výkonového regulátora?


za expanzným ventilom
za kondenzátorom
pred expanzným ventilom

80

Ťažká

V ktorých prípadoch je ohrev oleja kompresora dôležitý?


Ak je kompresor umiestnenený nižšie ako výparník
Ak je kompresor umiestnený na chladnejšom mieste
V oboch prípadoch

81

Ťažká

Kompresor skrol


nemá vstavaný tlakový pomer
udržiava tlakový pomer v chladiacom okruhu
má vstavaný tlakový pomer

82

Ťažká

Ktorá z uvedených podmienok pravdepodobne najviac signalizuje poruchu na elektromotore kompresora


nadmerne horúci kompresor
namrznutý kompresor
studený kompresor

83

Ťažká

Aká je základná vlastnosť rotačných skrol a skrutkových kompresorov


majú regulovaný kompresný pomer
majú vstavaný kompresný pomer
majú veľký škodlivý priestor

84

Ťažká

Prečo je obmedzený rozsah vyparovacích teplôt motorkompresorov


mimo tento rozsah nie je zaručené mazanie
pretože elektrický motor je dimenzovaný pre tieto podmienky
pretože prietok chladiva určuje priemer sacej trubky

85

Ťažká

Hermetické kompresory sú chránené najmä pred


nízkym chladiacim výkonom
extrémnymi teplotami na výtlaku a na vinutí elektromotora
vysokým príkonom

86

Ťažká

Tlakový pomer chladiaceho zariadenia je


pomer absolútneho tlaku pred a za výparníkom
pomer sacieho a vyparovacieho tlaku pred a za TEV
pomer absolútnej hodnoty kondenzačného tlaku a absolútnej hodnoty vyparovacieho tlaku

87

Ťažká

Kompresný pomer je určený


druhom chladiva a oleja v chladiacom okruhu
pomerom absolútneho sacieho a výtlačného tlaku
nastavením AEV

88

Ťažká

Ventilový jazýčkový mechanizmus sa používa z hľadiska výkonov pri konštrukcii


turbokompresorov
veľkých kompresorov
menších a stredných výkonov kompresorov

89

Ťažká

Plášť hermetického kompresora s vratným pohybom piesta je vystavený


žiadnemu tlaku
kondenzačnému tlaku
saciemu tlaku

90

Ťažká

Čo je to škodlivý priestor v kompresore


objem válca medzi hornou a dolnou úvraťou piesta
objem válca medzi hornou úvraťou piesta a ventilovou doskou (vrátane dutín)
objem válca pod dolnou úvraťou piesta

91

Ťažká

Čím je najčastejšie spôsobený rast výtlačnej teploty kompresora


zvýšeným obsahom vlhkosti v chladive
nadmerným množstvom chladiva
nedostatkom chladiva

92

Ťažká

Kvapalné chladivo sa podchladzuje znižovaním jeho teploty


v kondenzátore a za kondenzátorom až po expanzný ventil
v kondenzátore a za kondenzátorom až za výparník
vo výparníku

93

Ťažká

Pary chladiva sa prehrievajú ak sa


sytá para ohrieva
mokrá para ohrieva
expanduje kvapalné chladivo do výparníka

94

Ťažká

Tlakový pomer v kompresore je:


je pomer kritického tlaku a vyparovacieho tlaku
je pomer absolútneho tlaku na výtlaku kompresora a absolútneho tlaku na saní kompresora
je pomer vyparovacieho tlaku a rozbehového tlaku kompresora

95

Ťažká

Nízkotlakový presostat


chráni kompresor pred vysokým tlakom
chráni kompresor pred nízkym tlakom
udržuje správny tlak vo výparníku

96

Ťažká

Pri oprave po spálenom elektrickom motore


vymeníme filterdehydrátor a montujeme BO filter
čistíme chladiaci okruh, urobíme skúšku tesnosti, vákuujeme, meníme olej, meníme filterdehydrátor, montujeme BO filter na saciu stranu
vymeníme filterdehydrátor za BO filter

97

Ťažká

Kondenzátor má


menšiu plochu ako výparník
rovnakú plochu ako výparník
väčšiu plochu ako výparník

98

Ťažká

Pri zvyšovaní kondenzačnej teploty o 1o C, energetická náročnosť na prevádzkovanie kondenzačnej jednotky


sa nemení
vzrastie (o cca 3 %)
klesne (o cca 3 %)

99

Ťažká

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


termostatický expanzný ventil sa zle zatvára
koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia
olej sa zle vracia späť do kompresora

100

Ťažká

Pri spustení ventilátora výparníka na opačné otáčky


klesne chladiaci výkon, výparník omrzne, klesne príkon kompresora
stúpne príkon kompresora, stúpne kondenzačný tlak pre veľké privretie exp. ventilu
stúpne chladiaci výkon, klesne príkon kompresora