NARIADENIE KOMISIE (ES) 1516/2007 z 19. decembra 2007,

7/8/2009, Peter Tomlein

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú
štandardné požiadavky na kontrolu úniku pre stacionárne chladiace a klimatizačné zariadenia a
tepelné čerpadlá obsahujúce určité fluórované skleníkové plyny

Článok 6: Metódy priameho merania

 1. Na zistenie úniku používajú zamestnanci s osvedčením najmenej jednu z týchto metód priameho merania na identifikáciu úniku:
  1. kontrola okruhov a súčastí, ktoré predstavujú riziko úniku, pomocou zariadení na detekciu plynu upravených pre chladivo použité v systéme;
  2. aplikácia ultrafialovej (UV) detekčnej tekutiny alebo vhodného farbiva do okruhu;
  3. použitie špeciálneho bublinového alebo mydlového roztoku.
 2. Zariadenia na detekciu plynu, ktoré sa uvádzajú v odseku 1 písm. a) sa kontrolujú každých 12 mesiacov, aby sa zabezpečila ich správna funkcia. Citlivosť prenosných zariadení na detekciu plynov musí byť aspoň 5 g/rok.

Úsporný kontrolný postup

Riešenie vychádza zo zákona o metrológii. Keďže predmetné zariadenia na detekciu úniku nespadajú pod určené meradlá, ich kontrola sa vykonáva podľa osobitného predpisu na základe vyššie uvedeného Nariadenia (ES) pomocou všeobecne prijatých etalónov v EÚ (etalón - štandard, normál; model nahrádzajúci meraciu jednotku určitej veličiny, v našom prípade únik väčší ako 5 g/rok).

Návrhu kontrolného postupu

Vychádza z podmienok zabezpečenia servisu, ktorý sa zásobuje na Slovensku cez asi 10-15 veľkoobchodov a ich stredísk, kde je možné ponúkať nezávislú službu a to kontrolu správnej funkcie detektora pomocou etalónu úniku. Z povahy kontroly vyplývajú požiadavky na postup a evidenciu. Tieto sú zhrnuté nasledovne:

 • presnosť detektora, detektor po jeho priložení na etalón úniku musí zareagovať do 2 sekúnd. Ak nezareaguje ani po opakovanom priložení, je nutné opotrebené časti alebo detektor vymeniť. Pokiaľ detektory pri kontrole opakovane nevyhovejú požadovaným parametrom, je treba interval kontroly skrátiť. Pokiaľ detektor po oprave nereaguje na etalón úniku, nesmie byť ďalej používaný.
 • interval kontroly detektora: na základe predmetného Nariadenia raz za rok.
 • interval výmeny etalónu: na základe údajov výrobcu alebo na základe skúseností sa navrhne, ako často sa výmena etalónu bude vykonávať.
 • spôsob evidencie: zavedie sa kniha kontrol. Každá kontrola má svoje dátum a poradie. Záznam o kontrole podpíše kontrolór a ten kto skontrolovaný detektor prevzal.

Miesto kontroly a kto môže detektor kontrolovať

Veľkoobchody a ich strediská, odborné gescie, skúšobne a iné nezávislé organizácie, ktoré majú zavedenú evidenciu kontrol, vlastnia etalón na únik (všeobecne prijatý etalón v EÚ) a majú odborne spôsobilú osobu podľa zákona minimálne kategórie IV. Služba môže byť platená.

Evidencia kontrol detektorov

Dátum Certifikovaná firma Meno a priezvisko IČO/Číslo osvedčenia Typ detektoru Rok, číslo výroby Stav áno-nie Kontroloval
               

Spracoval: Peter Tomlein
CO CHKT Rovinka, 7. August 2009

Kategórie dokumentu