Chladivá

Ceny chladív podľa Öko-Recherche - Posledný prieskum za 1.Q. 2020 – zverejnený v júni

16/7/2020, preložil PT, SZ CHKT

Ceny chladív podľa Öko-Recherche 

Posledný prieskum za 1.Q. 2020 – zverejnený v júni

72 spoločností z jedenástich členských štátov EÚ (hlavné z Francúzska, Nemecka, Talianska a Poľska) v dodávateľskom reťazci 3 výrobcovia plynu, 10 distribútori chladív, 255 OEM, 31 servisných spoločností, 1 koncový užívateľ a 2 ďalšie spoločnosti nahlásili nákupné a / alebo predajné ceny HFC a alternatívnych chladív s nízkym GWP. Spoločnosti neoznamujú ceny za...

Ceny chladív podľa Öko-Recherche - Posledný prieskum za III.Q. 2019

18/3/2020, preložil PT, SZCHKT

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

Posledný prieskum za III.Q. 2019 – zverejnený január 2020

Posledný prieskum cien HFC chladív vykonal Öko-Recherche (poverená organizácia Európskou komisiou) za tretí kvartál 2019 u celkom o4 predajcov chladív a servisných organizácií. Ceny sú porovnávané voči cenám v roku 2014 (=100%)

Na obrázku je vidieť vývoj cien HFC chladív u predajcov. Vidieť vývoj cien náhrad za R404A, ako napríklad R449A, R448A a náhrad za R134a chladivo...

Požiadali sme žiadosť o Usmernenie MŽP

18/3/2020, PT, SZCHKT

Požiadali sme žiadosť o Usmernenie MŽP

Obrátili sme sa na MŽP so žiadosťou o vydanie Usmernenia na vedenie evidencie zhodnotených chladív.  Evidencia o pohybe F plynov sa podľa zákona o fluórovaných skleníkových plynoch vedie od ich zhodnotenia až po ich regeneráciu alebo zničenie s archiváciou údajov.

O usmernenie sme požiadali, keďže u organizácií oprávnených na nakladanie s odpadmi a zároveň odborne spôsobilých na prácu s fluórovanými plynmi napríklad Arguss...

Recyklácia chladiva v procese phase down F plynov

18/3/2020, PT, SZCHKT

Recyklácia chladiva v procese

phase down F plynov

Phase down F plynov vyvolá nedostatok chladív na trhu, ktorý je čiastočne možné kompenzovať recykláciou a regeneráciou po predchádzajúcom zhodnotení chladív. Zhodnotenie znamená znovuzískanie chladív ich odobratím z chladiaceho okruhu či už v kvapalnej alebo parnej fáze. Je potrebné rozlišovať medzi kvalitou chladiva po odbere, po recyklácii a po regenerácii chladiva. Požiadavky na kvalitu nového chladiva sú uvedené v norme...

Oceníme zhodnotenie chladiva

18/3/2020, PT, SZCHKT

Oceníme zhodnotenie chladiva

Zhodnotene chladiva – jeho odber a uskladnenie

s následnou buď recykláciou alebo predajom – je základom pre zníženie únikov chladiva pri väčších opravách, alebo pri vyraďovaní zariadení z prevádzky. Totiž pri normálnej prevádzke úniky sú pod 1 % a tak asi 9-15 % únikov je možné vztiahnuť na poruchy, havarijné stavy a pri vyraďovaní zariadení z prevádzky. Je dôležité, aby chladivo bolo vždy pred opravou, vyradením z prevádzky zo zariadenia...

CHRÁŇTE SVOJE PODNIKANIE: KUPUJTE OVERENÉ CHLADIVÁ!

27/9/2019, Podľa AREA, ASERCOM, EFCTC, EPEE, preložil Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.

CHRÁŇTE SVOJE PODNIKANIE: KUPUJTE OVERENÉ CHLADIVÁ!

Podľa AREA, ASERCOM, EFCTC, EPEE, preložil Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.

V súvislosti s nariadeniami o F plynoch a s postupným vylučovaní HFC chladív z používania, ponuka na HFC chladiva sa skomplikovala, je nižšia, drahšia, zvlášť tých s vyšším GWP.

 

Chladivá sa stali cenným tovarom. Sú významné pre bezpečný a spoľahlivý chod Vášho podnikania – práve tak ako lieky môžu byť významné pre Vaše zdravie....

Prvý výstup z chladiva R404A sa rýchlo blíži

27/9/2019, PT, SZ CHKT

Prvý výstup z chladiva R404A sa rýchlo blíži

Rok 2020 a potom 2022

 

Zákazy uvedenia výrobkov na trh podľa článku 11 ods. 1Nar. 517/2014/EU, príloha III

 

Výrobky a zariadenia

V prípade potreby sa GWP zmesí obsahujúcich fluórované skleníkové plyny vypočíta v súlade s prílohou IV v zmysle článku 2 bodu 6

Dátum zákazu

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

24/5/2019, PT, SZ CHKT

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

Posledný prieskum za IV.Q. 2018 – zverejnený apríl 2019

Posledný prieskum cien HFC chladív vykonal Öko-Recherche (poverená organizácia Európskou komisiou) za štvrtý kvartál 2018 u 25 predajcov chladív. Ceny sú porovnávané voči cenám v roku 2014 (=100%)

Na obrázku je vidieť vývoj cien HFC chladív u predajcov. Vidieť vývoj cien náhrad za R404A, ako napríklad R449A, R448A a náhrad za R134a chladivo R513A, R1234yf a za R410A chladivo R32. Do...

Hlasovanie o stropnej náplni R290 nakoniec úspešné

1/5/2019, PT, SZ CHKT

Hlasovanie o stropnej náplni R290 nakoniec úspešné

Zmenená stropná náplň m1 zo 150 g na 502 g

Hlasovanie sa uskutočnilo v máji 2019 v medzinárodnej normalizačnej komisii pre normu IEC 60335-2-89. Prijaté znenie umožňuje zvýšenie náplne horľavých chladív v hermeticky uzavretých, obchodných chladničkách a mrazničkách z hranice 150 g na 502 g. Po prvom hlasovaní zmena nebola prijatá (proti hlasovalo viac ako 25 % štátov), čo spôsobilo rozruch medzi výrobcami, ktorí sa na...

Recyklácia chladiva v procese phase down F plynov

27/3/2019, PT, SZ CHKT

Recyklácia chladiva v procese

phase down F plynov

 

Phase down F plynov vyvolá nedostatok chladív na trhu, ktorý je čiastočne možné kompenzovať recykláciou a regeneráciou po predchádzajúcom zhodnotení chladív. Zhodnotenie znamená znovuzískanie chladív ich odobratím z chladiaceho okruhu či už v kvapalnej alebo parnej fáze. Je potrebné rozlišovať medzi kvalitou chladiva po odbere, po recyklácii a po regenerácii chladiva. Požiadavky na kvalitu nového chladiva sú uvedené...

Oceníme zhodnotenie chladiva

27/3/2019, PT, SZ CHKT

Oceníme

zhodnotenie chladiva

            Zhodnotene chladiva – jeho odber a uskladnenie s následnou buď recykláciou alebo predajom – je základom pre zníženie únikov chladiva pri väčších opravách, alebo pri vyraďovaní zariadení z prevádzky. Totiž pri normálnej prevádzke úniky sú pod 1 % a tak asi 9-15 % únikov je možné vztiahnuť na poruchy, havarijné stavy a pri vyraďovaní zariadení z prevádzky. Je dôležité, aby chladivo bolo vždy pred opravou, vyradením z prevádzky zo...

Ilegálny dovoz chladív

23/1/2019, PT, SZ CHKT

Ilegálny dovoz chladív

Podľa správy EEA: https://www.eea.europa.eu/publications/fluorinated-greenhouse-gases-2017 znižovanie spotreby chladív sa uberá podľa nasledujúceho grafu s veľkou redukciou práve v roku 2018.  Zaujímavý je rok 2014, kedy ešte neplatili kvóty a tvorili sa zásoby. Trend poklesu spotreby sa zatiaľ plní. Otázkou je, do akej miery ho ovplyvňuje ilegálny dovoz chladív?

 

 

Opatrenia proti ilegálnemu dovozu

 

Zvýšené kontroly vykonáva...

Neplňte R32 do systémov navrhnutých na chladivo R410A!

30/5/2018, PT, SZ CHKT

Neplňte R32 do systémov

navrhnutých na chladivo R410A!

 

Je nesprávne odobrať z chladiaceho okruhu nehorľavé chladivo R410A (klasifikované v bezpečnostnej skupine A1) a naplniť mierne horľavé chladivo R32 (v skupine A2L). Ide o nesprávny postup, ak okruh bol pôvodne navrhnutý na nehorľavé chladivo R410A a nebolo vykonané potrebné vyhodnotenie rozdielnej charakteristiky, vlastností chladiva určeného na retrofit uviedla vo svojom stanoviskubritská asociácia FETA, člen...

Kategórie použitia chladív v oznamovaní podľa zákona 286/2009 Z.z.

7/2/2013, Peter Tomlein

V tomto roku po prvýkrát sme zaviedli oznamovanie chladív podľa kategórií použitia. Tento postup je podľa metodiky IPCC s cieľom oznamovať za SR správne údaje v rámci kjótskeho protokolu. Podľa metodiky IPCC chladivá je potrebné členiť do kategórií:

  1. Domáce chladenie
  2. Obchodné (komerčné) chladenie
  3. Prepravné chladenie
  4. Priemyselné chladenie
  5. Stacionárna klimatizácia
  6. Mobilná klimatizácia

Správne zaradenie do kategórií použitia

Pokiaľ...

Prírodné chladivá - CO2 v TČ

3/1/2012, Havelský Václav

Prírodné chladivá 1 - CO2

19/2/2011, SZ CHKT Rovinka

Nariadenie (ES) 1005/2009

7/11/2009,

Nariadenie (ES) č 1005-2009 o látkach ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu

Učebné texty - Právne predpisy

6/11/2009, Peter Tomlein

Učebné texty - Ekologické vplyvy

6/11/2009, Peter Tomlein
 Naspäť: Úvod Ďalej: Právne predpisy

Učebné texty - Úvod

6/11/2009, Peter Tomlein

Učebné texty riešia z teoretického aj praktického hľadiska ekologické a technické požiadavky na používanie, zber a náhrady ekologicky škodlivých chladív v Slovenskej republike. Tieto ekologické a technické požiadavky vyplývajú z požiadaviek Montrealského protokolu a následných dodatkov, z ktorých je zrejmá nutnosť riešenia ekologicky vhodného používania škodlivých chladív v oblasti výroby aj servisu chladiacich a klimatizačných zariadení.

Ďalej: 

150 výročie amoniaku

1/6/2009, Peter Tomlein

Presne toľko rokov uplynulo od prvého použitia amoniaku v chladiacom okruhu v roku 1859. Súčasný vývoj sa zameriava na amoniakové systéme s priamou expanziou, čo umožňuje výrazne znížiť náplň chladiva v okruhu a to až na 10 % náplne so zaplaveným výparníkom, ktorá sa už dostáva aj do rozsahu 0,7-0,25 kg amoniaku na kW výkonu.

13. medzinárodná konferencia v Miláne

1/6/2009, Peter Tomlein

 Politecnico 12-13.júna 2009

Dala dohromady prezidentov, predsedov organizácií, asociácií z celého sveta. Prišli významní vedci i zástupcovia európskej komisie. Boli tiež predstavené najnovšie výrobky, komponenty ovplyvňujúce najmä energetickú efektívnosť, náplň chladiva a tesnosť chladiaceho okruhu. Konferencia poskytla celkový pohľad na problémy chladenia a snažila sa tiež o určitú víziu do blízkej i vzdialenejšej budúcnosti.

Výkonný výbor IIR

1/6/2008, Peter Tomlein

13.6.2008 v Paríži

Na zasadnutí sa zúčastnili 33 zástupcovia z celkom 62 členských krajín. Po odsúhlasení záverov z predchádzajúceho zasadnutia IIR v Pekingu počas 22. Kongresu IIR zasadnutie viedol Joachim Paul súčasný prezident IIR, profesor na TU v Kodani s bohatými skúsenosťami v praxi v oblasti výroby kompresorov či zariadení na výrobu tzv. ľadovej kaše. Joachim Paul žartom uviedol, že jeho predchodca Prof. Van Ree (NL) to mal ťažšie, keďže robil...

100 rokov uplynulo, prvý kongres o chladení bol v roku 1908

1/6/2008, Peter Tomlein

V časoch veľkého rozvoja umelého chladenia s obrovským potenciálom rozvoja z iniciatívy francúzskeho inžiniera J.de Loverdo sa uskutočnil v Paríži na Sorbonnskej univerzite prvý medzinárodný kongres o chladení, na ktorom sa zúčastnilo postupne viac ako 5 tis. účastníkov. Kongres bol rozdelený do 6. Sekcií. Kongres dal podnet k vzniku Asociácie pre chladenie, ktorá po 1. Svetovej vojne v roku 1920 sa transformovala do Medzinárodného inštitútu pre chladenie...

Recyklácia zmesí chladív

1/10/2007, Peter Tomlein

Princíp recyklácie zmesí chladív sa nelíši od recyklácie jednozložkových chladív. Azeotropné, ale aj zeotropné chladivá s malým teplotným sklzom zväčšia nemajú problém so zmenou podielov jednotlivých zložiek. Chladivo R407C však takýto problém, vzhľadom na teplotný sklz až 7 °C, už mať môže. Podiely jednotlivých zložiek sa vyhodnocujú analyzátorom TA 400, ktorý vyhodnotí nasledovné nízko, stredo i vysokotlaké chladivá vrátane R410A:

  • R12, R22,...

Recyklácia chladív na Slovensku

1/10/2007, Peter Tomlein

Retrospektíva a perspektíva

Problematiku recyklácie jednozložkových chladív otvoril 7.12.2007 na TSÚ Piešťany prezident Zväzu pán Ladislav Nagy. Uviedol skúsenosti zo zavádzania recyklácie vo firme Chladenie s.r.o. v Bratislave, ktorá recykláciu vykonáva ako službu od roku 2001. Cena recyklácie 40 Sk/kg síce nie je vysoká, je však potrebné chladivo na recykláciu dodať a tiež po recyklácii odobrať. Recyklované množstvá ani v jednom roku neprevýšili 500...

Stratégia výstupu z chladiva R22

1/8/2007, Peter Tomlein

Pozor zásoby netvoríme. Zákon totiž zakazuje nielen uvádzanie na trh ale i použitie nového chladiva po 31.12. 2009. To znamená stratégiu výstupu z chladiva R22 si treba naplánovať tak, aby Vám nové chladivo na sklade k danému termínu neostalo!

Chladíme kondenzátor s CO2 s teplotou pod a nad 20 °C

1/8/2007, Peter Tomlein

Základnou nevýhodou CO2 je nízka kritická teplota 31 °C/74 bar. To znamená, že pokiaľ chceme dosiahnuť kondenzáciu, musíme mať k dispozícii chladiace médium na kondenzačnej strane chladiaceho okruhu o teplote pod 20 °C. V tom prípade CO2 môže byť použité ako ktorékoľvek iné chladivo v chladiacom obehu pod kritickým bodom avšak pri podstatne vyšších prevádzkových tlakoch.

Ako je to s chladivom CO2?

1/8/2007, Peter Tomlein

Toto staré chladivo je opäť nové. Radí sa medzi prírodné chladivá, keďže sa voľne vyskytuje v prírode. Je to atmosferický plyn tvorený dvoma atómami kyslíka a jedným atómom uhlíka. Jeho sumárny chemický vzorec je CO2. Je bezfarebný, nehorľavý, málo reaktívny, ťažší než vzduch. Vzniká ako produkt biologických procesov, napríklad dýchania a kvasenia a ako produkt horenia zlúčenín uhlíka.

Zvyšujúca sa koncentrácia oxidu uhličitého je spojená s...