F plyny

Čo je nové vo svete mazania

12/5/2021, PT, SZ CHKT

Čo je nové vo svete mazania

Vyvíjajú sa oleje s aditívami, stále viac biodegradovateľné, s výbornými mazacími vlastnosťami v širokom rozsahu teplôt pre rôzne druhy chladív.

Oleje sú zmesi molekúl 

obsahujúce antioxidanty, antipeniace, antikorózne aditíva a aditíva na viazanie vlhkosti, kyselín, zlepšovanie mazacích schopností

Aditíva sa nedajú použiť na čistenie chladiacich okruhov napríklad po spálenom vinutí motora. Sú určené len do fungujúceho systému...

Protokol o elektronickom hlasovaní z valného zhromaždenia Zväzu v roku 2020

26/3/2020, PT, SZCHKT

Protokol o elektronickom hlasovaní z valného zhromaždenia Zväzu v roku 2020

 

Podľa Stanov Zväzu článok 9  bod  8

Vzhľadom na štátne obmedzenia s cieľom zamedziť šíreniu sa korona vírusu SARS CoV2 spôsobujúci ochorenie Covid 19, bolo predstavenstvom Zväzu zrušené 26. valné zhromaždenie plánované na 26.3.2020 v ExpoClube na Incheba v Bratislave počas výstavy Rácioenergia, kde Zväz mal mať aj svoj vystavovateľský stánok. 

 

Elektronické hlasovanie

Predstavenstvo...

R134a sa plní len do aut pre export mimo EÚ

11/12/2019, PT, SZ CHKT

R134a sa plní len do aut pre export mimo EÚ

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 8/2019

Vízia AREA do roku 2025

11/12/2019, PT, SZ CHKT

Vízia AREA do roku 2025

Prezident AREA Marco Buoni je výborný organizátor a víziou zviditeľnil AREA.

AREA sa zviditeľňuje ako svojím spôsobom jedinečná organizácia, združujúca národné asociácie bez účasti firiem. Publikovaná vízia je síce len obecný dokument zhrňujúci všeobecne základné oblasti činnosti podporujúcich podnikanie, ale umožnila stretnutie s vedúcou odboru Klíma na EK, zástupcom európskeho parlamentu a predstaviteľmi spolupracujúcich európskych združení...

CIELE EÚ A PHASE DOWN VYBRANÝCH CHLADÍV

11/12/2019, PT, SZ CHKT

CIELE EÚ A PHASE DOWN VYBRANÝCH CHLADÍV

Úvahy a očakávania

 

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.,SZ CHKT Šamorín

 

Nariadenie č. 517/2014/EU zaviedlo postupné znižovanie a vylučovanie HFC chladív, ktoré na celosvetovej úrovni bolo prijaté v októbri 2016 v Kigali v Rwande tak, že sa HFC chladivá začlenili do Montrealského protokolu.

Európsky plán je podstatne ambicióznejší ako svetový plán phase down HFC chladív. Do roku 2030 emisie majú poklesnúť o 80 %....

NECP - Národný energetický a klimatický plán

11/12/2019, PT, SZ CHKT

NECP - Národný energetický a klimatický plán

Hlavné ciele v oblasti energetiky a klímy do roku 2030

V rámci celej Únie, dosiahnuť v porovnaní s rokom 1990 zníženie emisií skleníkových plynov aspoň o 40 % (jednotlivé členské štáty majú určené podiely podľa miestnych podmienok), záväzný cieľ na úrovni Únie je dosiahnuť podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) na hrubej konečnej energetickej spotrebe aspoň 32 %, pričom podiel OZE v doprave musí...

Návrh na doplnenie požiadaviek na ekodizajn podľa Smernice 2009/125/ES

11/12/2019, PT, SZ CHKT

Návrh na doplnenie požiadaviek na ekodizajn podľa Smernice 2009/125/ES

Prístup k informáciám na účely opráv a údržby

Pripravované doplnenie Smernice predpokladá, že pravdepodobne od roku 2022 po uplynutí dvoch rokov od uvedenia prvého kusu na trh bude musieť výrobca, dovozca alebo splnomocnený zástupca poskytnúť odborným opravárom prístup k informáciám na účely opráv a údržby daného spotrebiča za týchto podmienok:

1.      na webovej stránke výrobcu, dovozcu alebo...

Skúšky na kategóriu I 26.10.2019 s dôrazom na praktické skúšky

26/10/2019, PT, SZ CHKT

Skúšky na kategóriu I 26.10.2019 s dôrazom na praktické skúšky

Šamorín, priemyselný park Vicenza

Celkom 29 uchádzačov na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067

Požadovaná úroveň minimálnych znalostí podľa Nariadení 303/2008 a 2015/2067/EÚ sa nedá dosiahnuť len účasťou na školení. Očakáva sa, že záujemcovia o kategóriu I, II sú aktívni na trhu, práca s chladiacim okruhom je pre nich bežná každodenná prax. Nie je v poriadku, ak sa na kategóriu I, II hlási uchádzač, ktorý...

Skúšky v Štúrove

21/9/2019, PT, SZ CHKT

Skúšky v Štúrove

14.9. a 21.09. 2019 v spoločnosti Insulmaster s.r.o. Štúrovo

Skúšky prebiehali podľa Nar 2015/2067/EÚ

Účastníci pri odbere chladiva a vákuovaní

Okrem  klasickej skúšky zhodnocovania chladiva odberu metódou push pull, sme skúšku vákuovania doplnili o  tlakovú skúšku pevnosti a tesnosti chladiaceho okruhu s určením skúšobného tlaku podľa normy STN EN 378-2, kde je určená skúšobná teplota PT, pre ktorú sa pomocou vzťahu tlaku a teploty...

Školenie a skúšky na MobKlim v LandRoveri

20/9/2019, PT, SZ CHKT

Školenie a skúšky na MobKlim v LandRoveri

Nitra, 13. a 20.09.2019

            Výrobca aut LandRover v Nitre bol iniciátorom školenia a skúšok podľa Nar. 307/2008/EU pre svojich zamestnancov.

Celkový počet odborníkov s kvalifikáciou MobKlim na Slovensku je takmer 1800 a je zatiaľ nižší ako počet osôb s kategóriou I.

Účastníci školenia a skúšok na kategóriu MobKlim v spoločnosti LandRover v Nitre 

 

Postupy pri odbere, plnení chladiva, vákuovaní...

F plyny ako chladivá 4 - Úniky

21/10/2009, Peter Tomlein

Základné informácie zisťovania únikov na stacionárnom, prepravnom chladení a klimatizácii

F plyny ako chladivá 7 - Výpočet náplne

21/10/2009, Peter Tomlein

 Návod na výpočet náplne chladiva

F plyny ako chladivá 6 - Vysvetlenia EK

21/10/2009, Peter Tomlein

 Intrepretácia Európskej Komisie
vybraných otázok vyplyvajúcich z Nariadenia (EC) 846/2006 o určitých fluórovaných plynoch

F plyny ako chladivá 5 - Výstup z R22

21/10/2009, Peter Tomlein

Základné informácie o výstupe z HCFCs chladív, predovšetkým z chladiva R22

F plyny ako chladivá 3 - Certifikácia

21/10/2009, Peter Tomlein

 Základné informácie o minimálnych požiadavkách na certifikáciu fyzických a právnických osôb

F plyny ako chladivá 2 - Chladivá

21/10/2009, Peter Tomlein

Základné informácie o chladivách

F plyny ako chladivá 1 - Všeobecne

21/10/2009, Peter Tomlein

Základné informácie pre prevádzkovateľov a odborne spôsobilé osoby o požiadavkách Nariadení ES zákona, vyhlášky NR SR o F plynoch pre chladiacu, klimatizačnú techniku,  tepelné čerpadlá a iné aplikácie

Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

14/8/2009, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

NARIADENIE KOMISIE (ES) 1516/2007 z 19. decembra 2007,

7/8/2009, Peter Tomlein

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú
štandardné požiadavky na kontrolu úniku pre stacionárne chladiace a klimatizačné zariadenia a
tepelné čerpadlá obsahujúce určité fluórované skleníkové plyny

Rokovalo predstavenstvo Zväzu

1/4/2009, Peter Tomlein

Tento krát v nových priestoroch určených aj na školenia spoločnosti Daikin CE v Bratislave 6.3. 2009. Predstavenstvo sa zaoberalo štandardnými úlohami súvisiacimi s funkciou Zväzu doma i v zahraničí. Preberalo viaceré stanoviská vo vzťahu k obnoveniu a podpore učebného odboru chladiarenského mechanika, ktorý sa v súčasnosti skrýva pod úžitkovou technikou, ďalej stanoviská k tlakovým skúškam, preukazovaniu zhody chladiacich okruhov podľa Zákona č....