Všetky články

Správy 7/2021

16/9/2021, SZ CHKT

Vízia vzdelávania a certifikácie inštalatérov tepelných čerpadiel

1/8/2021, PT, SZ CHKT

Vízia vzdelávania a certifikácie inštalatérov tepelných čerpadiel

EHPA s Frankom Gerardom  z EC 19. apríla 2021

Porada sa zamerala na potrebu vzdelávaní inštalatérov TČ pri vízii štvornásobného počtu inštalácií do roku 2030. Doterajšie systémy v členských štátoch sú zväčšia povinné len v prípade inštalácií dotovaných TČ, podobne ako je to aj na Slovensku. Nie je zabezpečený prehľad vzdelávacích, prípadne certifikačných organizácií a popisy...

Ako štvornásobiť počet tepelných čerpadiel

1/8/2021, PT, SZ CHKT

Ako štvornásobiť počet tepelných čerpadiel 

Do roku 2030

Aj takúto otázku si postavila EHPA na svojom valnom zhromaždení 26.5.2021 ktorého sa zúčastnilo 80 členov z celkom 145. EHPA s obratom takmer 600 tis. ročne so stavom na účte 1 195224 €, s 15členným predstavenstvom a s 12 zamestnancami zorganizovali  v roku 2020 20 webinárov s 2170 účastníkmi. Mnohé konferencie sa odložili na september 2021.

EHPA sa hrdí plnou digitalizáciou. Vedie štatistiku tepelných...

Čo prinesie Európsky klimatický predpis a „Balík noriem Fit for 55“

1/8/2021, PT, SZ CHKT

Čo prinesie Európsky klimatický predpis a „Balík noriem Fit for 55“

Balík „Fit for 55“ prijatý na jar 2021 horizontálne upravuje ciele EÚ a právne ustanovujúce cieľ klimatickej neutrality na EÚ úrovni do 2050, ku ktorej sa Slovensko pridalo.

Cieľom klimatickej politiky nie je len znižovanie dôsledkov zmeny klímy (tzv. mitigácia) a prispôsobovanie sa jej (tzv. adaptácia), ale hlavne nízko uhlíková transformácia Slovenska s cieľom dosiahnuť klimatickú...

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ

1/8/2021, PT, SZ CHKT

Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ

V poradí štvrté školenia a skúšky boli online

Online neúspešnosť je vyššia!

Hodnotenia vynikajúce i veľmi slabé

Marci a apríli 2021 prebehli v poradí už štvrté a piate školenia a skúšky online. Na marcovom školení s celkom 37 uchádzačmi bolo:

  • 10 uchádzačov o kategóriu II, z ktorých jeden neuspel a štyria skončili bez alternatívnych chladív
  • 27 uchádzačov o kategóriu I, z ktorých 9 neuspelo, o kategóriu...

Základná časť výrobkovej značky ATEX

1/8/2021, PT, SZ CHKT

Základná časť výrobkovej značky ATEX 

V Európskej únii označenie CE (požiadavka) označuje, aká by mala byť základná časť označenia ATEX. 

Táto požiadavka je špecifikovaná v európskej smernici 2014/34/EU. Za označením CE a prípadne identifikačným číslom notifikovaného kontrolného orgánu nasleduje špecifické označenie ochrany pred výbuchom, symboly skupiny a kategória zariadenia".

 

Tabuľka Základná časť značky ATEX

Kategória zariadení označuje, v...

Klasifikácia rizikovej zóny pri umiestnení chladiaceho systému vo výbušnej zóne podľa ATEX

1/8/2021, PT, SZ CHKT

Klasifikácia rizikovej zóny 

pri umiestnení chladiaceho systému vo výbušnej zóne podľa ATEX

V ATEX smernici sú plyny zoskupené podľa skupín výbušného prostredia. Bez ohľadu na minimálnu energiu vznietenia sa rozlišuje predovšetkým medzi plynmi v baniach (metán, skupina I) a inými plynmi v povrchových aplikáciách (skupina II). 

Táto druhá skupina II (A-propán) je zasa rozdelená podľa hodnoty minimálnej energie zapálenia EMI:

(EMI= Je to minimálna energia iskry,...

ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom podľa ASERCOM

1/8/2021, PT, SZ CHKT

ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom podľa ASERCOM

Chladiace okruhy s horľavými chladivami pracujúce v horľavom prostredí 

Význam smerníc ATEX sa dostáva do pozornosti výrobcov, projektantov najmä z dôvodu uplatňovania horľavých chladív v chladiacich okruhoch v horľavom prostredí.

Sú dve ATEX smernice súvisiace s umiestňovaním výrobkov vo výbušnom prostredí: 

  1. ATEX “Pracovisko” Smernica 1999/92/EC o bezpečnosti zamestnancov pri práci v atmosfére...

ANALÝZA RIZÍK S HORĽAVÝMI CHLADIVAMI

1/8/2021, PT, SZ CHKT

Analýza rizík s horľavými chladivami

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., SZ CHKT Rovinka, výber z príručiek k horľavým chladivám

Horľavé a tiež toxické chladivá sa používajú od začiatku existencie chladiacich okruhov už takmer 150 rokov. Vzhľadom na stále intenzívnejšie používanie horľavých chladív a to aj v komfortnej klimatizácii môžeme sledovať množstvo publikácií od ASERCOM, JSRAE, UNEP, IIR, AEFYT, ISO, CEN ..., ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou pri práci...

Profesor Ing. Jiří Petrák, CSc., ČVÚT, SjF, Praha

1/8/2021, PT, SZ CHKT

Profesor Ing. Jiří Petrák, CSc., ČVÚT, SjF, Praha

1938 - 2021†

Ostane vzácnym príkladom skvelého učiteľa

            Prof. Petrák patril do silnej generácieprofesorov Chlumského, Dvořáka a iných, ktorí zanechali za sebou výraznú vedeckú, odbornú, publikačnú stopu, ktorú Prof. Petrák ďalej rozvíjal a tiež prenášal do praxe a stal sa výraznou osobnosťou v našom odbore. 

            Do chladenia zasvätil aj mnohých slovenských inžinierov, ktorí študovali...

Rozumne s energiou v budovách

1/8/2021, PT, SZ CHKT

Rozumne s energiou v budovách

Inteligentné riešenia v budovách
Uhlíková neutralita – balíčky právnych noriem
Objektívne hodnotenie energetickej, efektívnosti, hospodárnosti

Cieľom je z trhu vyradiť nielen energeticky neefektívne výrobky, ale i budovy a stavať len energeticky efektívne budovy podľa harmonogramu na obrázku.

Aké má EÚ mechanizmy na dosahovanie cieľov uhlíkovej neutrality:

  • Zariadenia (ErP) – energetické ekodizajn, energetické štítky
  • Budovy -...