SV IIR

SV IIR sa prezentuje v Trondheime

10.5.2022,

Slovenská republika sa stala členom IIR na základe uznesenia vlády SR č. 958 z 15. decembra 2009. IIR - International Institute for Refrigeration so sídlom v Paríži, je jediná medzinárodná organizácia zahrňujúca všetky odvetia chladenia v chladiacej reťazi, v klimatizácii, kryogenike, tepelných čerpadlách a rekuperácii tepla. Zabezpečuje rozširovanie informácií, prispieva ku intenzifikácii vedeckého výskumu, technických inovácií pre udržateľný vývoj...

SV IIR Potenciál spolupráce VVVT a výrobných podnikov

26.12.2021, SV IIR

SV IIR pozýva pracoviská VVVT základne a výrobné podniky na vyplnenie dotazníkov k zisteniu potenciálu spolupráce.

Dotazníky môžete vyplniť na týchto odkazoch:

Sumarizované výsledky budú poskytnuté všetkým účastníkom prieskumu.

Záznam z SVIIR 08112012

12.12.2012, Peter Tomlein

Výročná správa SV IIR za r.2010

18.7.2012, Václav Havelský

Slovenská republika vstúpila  do Medzinárodného ústavu chladenia v Paríži ( IIR) v r. 1993, dňa 17.5.1993 bola  zvolaná ustanovujúca schôdza Slovenského výboru IIR (SV IIR) na ktorej bol zvolený predseda a ustanovení členovia SV IIR a vláda potvrdila tieto návrhy svojim rozhodnutím 1510/93-KM. Bývalé Československo bolo členom IIR od jeho vzniku v r.1920.

Činnosť SV IIR je významná najmä z  hľadiska  získavania a rozširovania z celosvetového hľadiska najnovších odborných a...

2012: Zoznam členov Slovenského výboru pre spoluprácu s Medzinárodným ústavom chladenia v Paríži (SV IIR)

18.7.2012, Peter Tomlein

Meno a adresa 

Spojenie  tel/fax/e-mail:

Funkcia

Doc. RNDr. Alexander Fehér,CSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Park Angelinum 9, 041 54 Košice

+421 556 22 7665
+421 556 222 124
alexander.feher@upjs.sk

člen A1

Ing. Jozef Löffler
Výskumný ústav vzduchotechniky
Javorová 34, 921 01...

2009: Zoznam členov Slovenského výboru pre spoluprácu s Medzinárodným ústavom chladenia v Paríži (SV IIR)

3.6.2009, SZ CHKT
Meno a adresa Spojenie tel/fax/e-mail: Funkcia
1. Ing. Ľudomil Pastor, CSc.
Strojnícka fakulta STU
Námestie slobody 17,
812 31 Bratislava
02 57296528, 02 52961725
pastor@sjf.stuba.sk
priv.: 02 45943208
0903750467
predseda SV, B1,Výk. výbor IIR, delegát SR
2. Ing. František Jäger, CSc.
Elektrotechn. ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 842 39 Bratislava

SV IIR v Ľubovni

1.9.2008, Peter Tomlein

Zasadnutie slovenského výboru pre spoluprácu s IIR 2.10. 2008 viedol jeho predseda Prof. Havelský. V úvode odzneli informácie z výkonného výboru IIR z 13.6. v Paríži a informácia z osláv 100. výročia 1. konferencie o chladení, ktorá sa konala z popudu francúzkeho inžiniera Loverda na univerzite Sorbonna v Paríži. K tomuto výročiu IIR vyrobila film, ktorý bol výboru tiež premietnutý.

Potom už Prof. Havelský sa zaoberal aktuálnymi problémami práce výboru. Riešili sa personálne...