Vzdelávanie

Vyhodnotenie a návrh uznesení Valného zhromaždenia

26.3.2020, PT, SZCHKT

Vyhodnotenie uznesení

z 25. valného zhromaždenia SZ CHKT z 29. marca 2019 na Inchebe v Bratislave.

Predstavenstvo

 1. Rokovať o spolupráci s partnerskými organizáciami s cieľom vstupovať do tvorby legislatívy vo vzťahu ku chladiacej a klimatizačnej technike v SR (z hľadiska odb. spôsobilosti, právnych noriem na TČ, TN, vzdelávania v rámci iných organizácií, TI, SPPK, SOPK  a pod.)
 2. Pripomienkovali sme  Zákon o F plynoch na MŽP ohľadom havarijných únikov a...

Zákon o odpadoch 79/2015 Z.z. Zmeny od 1. januára 2020

18.3.2020, PT, SZCHKT

Zákon o odpadoch 79/2015 Z.z.

Zmeny od 1. januára 2020

            O zákone o odpadoch pravidelne informujeme naposledy v Správy 7 a /2018, 4/2019. Aj keď zatiaľ nevznikli nové povinnosti vo vzťahu ku elektroodpadu, táto téma začína byť stále zaujímavejšia, pretože obmena split, multisplit klimatizačných jednotiek bude stále intenzívnejšia. Pri zabezpečovaní správneho nakladania s elektrodpadom musíme rozlišovať medzi FO a PO podnikateľom a FO občanom z hľadiska...

PREČO PODPORUJEME HODINOVÝ KROK

18.3.2020, PT, SZCHKT

PREČO PODPORUJEME HODINOVÝ KROK

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., SZ CHKT Šamorín

 

 Metodika výpočtu tepelnej bilancie potreby tepla pre budovy môže byť rôzna. Podľa vyhlášky č. 324/2016 Z.z. sa používa tzv. mesačná metóda, ktorá je založená na konštantnom teplotnom rozdiele medzi priemernou vonkajšou teplotou v danom mesiaci a vnútornou teplotou v budove. Mesačná metóda nedokáže vypočítať zobraziť rôznu potrebu tepla na vykurovanie a teplú vodu v priebehu dňa,...

Lisované spoje Conex

18.3.2020, PT, SZCHKT

Lisované spoje Conex

Mali byť prezentované na valnom zhromaždení 26.3.2020 v ExpoClube

            Nahradí technológia nerozoberateľných lisovaných  spojov taktiež nerozoberateľné spájkované spoje? Keďže ide o pomerne komfortnú prácu už dlhými rokmi overenú prácu s lisovanými spojmi najmä na vykurovacích medených okruhoch, odpoveď dá zrejme ekonomika montáže.

Už tu boli pomerne drahé lisované spoje Vulkan Lokring, ktoré vzhľadom na svoju cenu neboli konkurencie...

Pevne inštalované detektory

18.3.2020, PT, SZCHKT

Pevne inštalované detektory

Téma na valnom zhromaždení

 

Túto tému sme diskutovali na konferencii v hoteli Grand Praha v roku 2016. Inšpektorka zo SIŽP zo Žiliny pani Galovičová (Správy 8/2016) uviedla tiež problém s nadlimitnými únikmi. Často sú uvedené opakované tie isté poruchy na chladiacich okruhoch ako havárie pri únikoch až 20-60 % za rok. Popis porúch je často nedôveryhodný a opakujúci sa periodicky. Inšpekcia v takýchto prípadoch už nielen upozorňuje, ale...

Zasadnutie predstavenstva - záznam

6.3.2020, PT, SZCHKT

Zasadnutie predstavenstva

6.3.2020 v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A

 

Prítomní: Ladislav Nagy, Ivan Lobík, Róbert Pallya,  Jozef Kováč, V. Orovnický

Rozšírené predstavenstvo:P. Tomlein, Ospravedlnení: Viktor Beláň,

 

Program:

 1. Príprava 26. valného zhromaždenia SZ CHKT 26.marca 2020 na Inchebe
 2. Účet za rok 2019 a rozpočet na rok 2020,  prehľad nedoplatkov členov Zväzu
 3. Hodnotenie činnosti za rok 2019 a zámery na rok 2020. Ocenenia...

ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom

12.2.2020, PT, SZ CHKT

ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom

Podľa Asercom sprievodca

             Význam smerníc ATEX sa dostáva do pozornosti z dôvodu uplatňovania horľavých chladív v chladiacich okruhoch.

Sú dve ATEX smernice:

 1. ATEX “Pracovisko” Smernica 1999/92/EC o bezpečnosti zamestnancov pri práci v atmosfére s rizikom výbuchu.
 2. ATEX “Zariadenia” Smernica 2014/34/EU o bezpečnosti zariadení používaných vo výbušnej atmosfére.

 

 • ATEX “Pracovisko” Smernica...

SPRÁVA O ILEGÁLNOM OBCHODE

12.2.2020, preložil PT

SPRÁVA O ILEGÁLNOM OBCHODE

Preložil Peter Tomlein

Správa ilegálnom obchode s chladivami za rok 2018 bola spracovaná EIA (Environmental Investigation Agency) z UK a publikovaná v marci 2019 k dispozícii na Zväze. Vychádza z údajov colných úradov a z vlastného prieskumu.

 

Kolektív expertov

Výrobcov chladív Chemours, Honeywell, ďalej z asociácie dodávateľov kompresorov, .. ASERCOM, distribútorov chladív Westfalen a Frigoteam uviedol, že v roku 2018 ilegálny dovoz...

Jubilant Vladimír Kubík (70)

12.2.2020, PT, SZ CHKT

Jubilant Vladimír Kubík (70)

Chladiar telom i dušou. V roku 1990 založil a 30 rokov vedie firmu Vladimír Kubík Echos a neskôr aj ECHOS s.r.o. Banská Bystrica. Nechýba na podujatiach Zväzu.  Je vždy tam, kde ho potrebujú a o jeho zručnosti, skúsenosti a vedomosti sa dá vždy oprieť.

 

Spoločnosť ECHOS

Vykonáva vo vlastných priestoroch opravy prepravného chladenia, generálne opravy kompresorov a výmeny kompresorov aj v kaskádnych okruhoch pre kryogénne chladenie do...

160 rokov od narodenia Aurela Stodolu

12.2.2020, PT, SZ CHKT

160 rokov od narodenia Aurela Stodolu

STU Bratislava aula Aurela Stodolu 2.12.2019

           

            Meno Alberta Einsteina pozná celý svet. Ale meno človeka, ktorý ho učil a ktorého si získal, pozná aj máloktorý Slovák. Profesora Aurel Stodolu možno považovať za renesančného človeka, ktorý sa narodil do doby plnej objavov. Okrem toho, že bol už za svojho života považovaný za „otca parných turbín“, mal aj nezvyčajný hudobný talent a bol vynikajúcim...

PONUKA stánku na výstave Rácioenergia 2020

12.2.2020, PT, SZ CHKT

PONUKA

Zväz ako jeden z odborných garantov na výstave:

Rácioenergia Bratislava – NULOVÉ DOMY – TEPELNÉ ČERPADLÁ

v dňoch 25.-28.3. 2020

má k dispozícii vlastný stánok. Vzhľadom na to, že výstavné plochy sú pomerne drahé a ekonomická situácia nie je ľahká, ponúkame záujemcom možnosť zakúpiť si menšiu výstavnú plochu 2-10 m2, ktorá by samostatne nebola dostatočná, ale ako spoločná výstavná plocha (3 a viac firiem) by prezentáciu CHKT a TČ zvýraznila. Ceny za...

Aktualizačné školenia na tepelné čerpadlá

7.2.2020, PT, SZCHKT

Aktualizačné školenia n tepelné čerpadlá

17.1., 6. a 7.2. 2020 v Šamoríne

            Stretnutia odborníkov na inštaláciu tepelných čerpadiel prinášajú zaujímavé diskusie a poznatky, ktoré sa snažíme zovšeobecňovať. Diskusie sú organizované v príjemnom prostredí v sídle Zväzu v Šamoríne, ulica Vicenzy, 2209/8A.

 

Aktualizačné školenie na TČ sa skladá

Z troch hlavných častí:

 • Zmeny v európskej legislatíve najmä EPBD, EED, RES, WEEE a transponovanej...

Techfórum, Nitra

4.2.2020, PT, SZCHKT

Techfórum, Nitra

4. február 2020

Techfórum je zaujímavý projekt spoločnosti Klimak s.r.o. Nitra, ktorý spája dodávateľské firmy technických zariadení budov prezentáciami, kde si navzájom nekonkurujú, skôr sa navzájom dopĺňajú.  To, že dodávateľské firmy sa s chuťou zúčastňujú, je vidieť na prezentáciách s pridanou hodnotou fantázie a interakcie, ktorými sa snažia osloviť účastníkov. Z celkom cca 150 účastníkov sa hlasovania cez mobily zúčastňovalo 84. Bolo...

Skúšky na kategóriu I. - zhodnotenie

1.2.2020, PT, SZCHKT

Skúšky na kategóriu I

Šamorín, priemyselný park Vicenza

Dvadsaťšesť % ná neúspešnosť!

Hodnotenia vynikajúce i veľmi slabé

Teoretickú i praktickú pripravenosť chladiarov pod vedením predsedu skúšobnej komisie Milan Ondrejmiška hodnotili členovia páni Jaroslav Zöldfay, Martin Valent, Ján Jankeje a Ladislav Nagy. Sústredili sa na vedomosti v oblasti prírodných chladív a tiež v zručnostiach, poznanie funkcie nielen komponentov chladiaceho okruhu, ale aj zostáv...

Záznam zo zasadnutia SR CO CHKT

16.12.2019, PT, SZ CHKT

Záznam zo zasadnutia SR CO CHKT

Bratislava, UFO na moste SNP, 16.12.2019

 

 

Prítomní: Ingrid Neuwirthova (SOPK), Ján Baršváry (SPPK) Vladimír Orovnický a Peter Tomlein, (SZCHKT)

Ospravedlnení:  ...

Materiály:Príručka kvality (7 príloh, 7 dokladov), správa z kontroly hospodárenia za rok 2018 a prvý polrok 2019, skúšobný poriadok schválený MŽP, žiadosti, vzory osvedčení certifikátov, cenník a postup certifikácie a obnovovania platnosti na...

Vybrané z predstavenstva 12.12.2019

12.12.2019, PT, SZ CHKT

Predstavenstvo

12. decembra, 2019 v sídle SZ CHKT. Vicenzy 2209/8A, 931010 Šamorín

Zľava Viktor Beláň, Vladimír Orovnický, Jozef Kováč, Ladislav Nagy, Róbert Pallya

 

Vybrané z predstavenstva 12.12.2019

Šamorín od 10:00, sídlo SZ CHKT

Zmena slovného vyjadrenia skratky SZ CHKT

Vývoj techniky s chladiacim okruhom sa dynamicky vyvíja. Uplatnenie chladiaceho okruhu v minulosti prevažovalo v oblasti chladenia, mrazenia potravín. Po roku 1990 vnímame stále...

ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

12.12.2019, PT, SZ CHKT

ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

12. december 2019 SZ CHKT Šamorín

Prítomní: V. Orovnický,  L. Nagy, J. Kováč, R. Pallya, Viktor Beláň, P. Tomlein,

Ospravedlnení:  I. Lobík,

 1. Účet za 1. polrok 2019, prehľad nedoplatkov, plán podujatí na rok 2020
 2. 26. val. zhromaždenie, kooptácia do predstavenstva, F-plyny, ekodizajn, chladivá, TČ...
 3. Plán  na rok 2020 (kalendár podujatí), ponuka na výstavu Rácioenergia, DNT´2020
 4. Aktualizačné školenia na chladivá...

NACE kód je pre nás dôležitý – vyžaduje si našu pozornosť

11.12.2019, PT, SZ CHKT

NACE kód je pre nás dôležitý – vyžaduje si našu pozornosť

Štatistický systém v EÚ a vo svete sústreďuje ekonomické údaje pod tzv. NACE kódmi: „Klasifikácia ekonomických činností“. V súčasnosti ekonomické údaje z výroby, montáží, opráv chladiacich zariadení sú sústreďované najmä pod kódmi:

33 – špecializovaný na priemysel vrátane strojov a zariadení

43 – špecializovaný na stavebníctvo, vrátane technických zariadení budov

 

Oba kódy sa ďalej vetvia na:

33.12...

Vízia AREA do roku 2025

11.12.2019, PT, SZ CHKT

Vízia AREA do roku 2025

Prezident AREA Marco Buoni je výborný organizátor a víziou zviditeľnil AREA.

AREA sa zviditeľňuje ako svojím spôsobom jedinečná organizácia, združujúca národné asociácie bez účasti firiem. Publikovaná vízia je síce len obecný dokument zhrňujúci všeobecne základné oblasti činnosti podporujúcich podnikanie, ale umožnila stretnutie s vedúcou odboru Klíma na EK, zástupcom európskeho parlamentu a predstaviteľmi spolupracujúcich európskych združení...

Návrh na kooptáciu do predstavenstva Zväzu

11.12.2019, PT, SZ CHKT

Návrh na kooptáciu do predstavenstva Zväzu

Na schválenie valným zhromaždením 27.3.2019, ExpoClub Inceba BA

Vzhľadom na odstúpenie Ing. Jozefa Lofflera z funkcie člena predstavenstva Zväzu na vlastnú žiadosť, predstavenstvo Zväzu navrhlo na kooptáciu riaditeľa servisu  Carrier, spol s r.o., Nitra pána Ing. Martina Ilenčíka, ktorý v praxi rieši zložité zákazky vo vzťahu ku obchodnému chladeniu vyšších výkonov. Keďže táto oblasť nie je zatiaľ v predstavenstve...

Na 35. konferencii v Balatofured

20.11.2019, PT, SZ CHKT

Na 35. konferencii v Balatofured

HKVSZ a SZCHKT

20-22.11.2019

 

            Na pozvanie maďarského Zväzu HKVSZ sme sa zúčastnili 35. konferencie HKVZs v meste Balatonfured v Maďarsku. Na konferencii sme prezentovali technickú, energetickú a ekonomickú analýzu retrofitu z AC ventilátorov na EC ventilátory a riziká prestavby chladiacich okruhov s kompresotrmi on/off na tepelné čerpadlá. Tlmočil pán Ákos Korbacska.

Servisnú sekciu viedol Andrász Betowicz, ktorý...

Ponuka SOŠ technológií a remesiel

12.11.2019, PT, SZ CHKT

Ponuka SOŠ technológií a remesiel

Ivanská cesta 21, Bratislava 12.11.2019

            Partnerské firmy sa prezentovali a tak podporili aj praktické vzdelávanie a štúdium technických odborov. Tento deň bol určený najmä žiakom základných škôl 9. a 8. ročníkov, ktorí si hľadajú svoju budúcu školu ako aj ich rodičom, na ktorých je potrebné sa zamerať a argumentovať, že štúdium technických odborov sa v dnešnej dobe oplatí.

            Na stretnutí s pánom riaditeľom...

Zo zasadnutia SV IIR

7.11.2019, PT, SZ CHKT

Zo zasadnutia SV IIR

7. novembra, 2019 v Papierničke

Zasadnutie bolo organizované formou pracovného obeda počas medzinárodnej konferencie organizovanej SZ CHKT 6.-8.11. 2019 v Papierničke. Program zasadnutia bol otvorený premietnutím videa z poslednej konferencie IIR s názvom: Compressors 2017 v Šamoríne. Zasadnutie otvoril a viedol predseda SV IIR Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. Nasledovali prednášky členov SV IIR:

 

 1. Doc. Peter Tomlein, PhD.: Informácia z ICR v...

Slovenský výbor pre spoluprácu s IIR Pozýva na svoje zasadnutie 7.11.2019 v Papierničke

7.11.2019, PT, SZ CHKT

 

Slovenský výbor pre spoluprácu s IIR

Pozýva na svoje zasadnutie 7.11.2019 v Papierničke

SV IIR – Slovenský výbor IIR reprezentuje Slovenskú republiku v medzivládnej organizácii IIR Medzinárodný inštitút pre chladenie so sídlom v Paríži so zameraním na základný, aplikovaný výskum a vzdelávanie v celom rozsahu využívania veľmi nízkych a nízkych teplôt.

 

 

Vedecký výbor IIR

So zastúpením SV IIR

Prezidentom je Piotr Domanski (USA)

 

LORD NORTON A SLUHA JAMES /po dvadsiatich rokoch.../ v Papierničke

7.11.2019, PT, SZ CHKT

LORD NORTON A SLUHA JAMES /po dvadsiatich rokoch.../

Ľuboš Kostelný a Jozef Vajda v Papierničke

7.11.2019 /štvrtok/ o 17.00 hod

            V rámci programu konferencie po prvých blokoch o prieniku právnych noriem, nových technológiách s alternatívnymi chladivami, a diskusii o ekonomickom vývoji malých firiem v ekonomickom prostredí Slovenska i sveta s Prof. Ing. Petrom Staněkom, DrSc. zo SAV sa pobavíme s Ľubošom Kostelným a Jozefom Vajdom.

 

V predstavení...

Naša konferencia Papiernička, zariadenie NR SR

6.11.2019, PT, SZ CHKT

Naša konferencia Papiernička, zariadenie NR SR

6.-8.11.2019

V rámci programu konferencie po prvých blokoch o prieniku právnych noriem, nových technológiách s alternatívnymi chladivami, a diskusii o ekonomickom vývoji malých firiem v ekonomickom prostredí Slovenska i sveta s Prof. Ing. Petrom Staněkom, DrSc. zo SAV sme sa pobavili s Ľubošom Kostelným a Jozefom Vajdom a posledný deň s Michaelom Szatmárym.

Konferencia registrovala 185 účastníkov a konala v kino...

S kým sa stretnete v Papierničke

6.11.2019, PT, SZ CHKT

S kým sa stretnete v Papierničke

LORD NORTON A SLUHA JAMES /po dvadsiatich rokoch.../

Prof. Ing. Peter Staněk, DrSc., Ľuboš Kostelný, Jozef Vajda a Michael Szatmáry

V Papierničke 7.11.2019 /štvrtok/ o 17.00 hod

            V rámci programu konferencie po prvých blokoch o prieniku právnych noriem, nových technológiách s alternatívnymi chladivami, a diskusii o ekonomickom vývoji malých firiem v ekonomickom prostredí Slovenska i sveta s Prof. Ing. Petrom Staněkom, DrSc....

Medzinárodná servisná konferencia - Sekcie a program

6.11.2019, PT, SZ CHKT

Medzinárodná servisná konferencia

Papiernička, 6. 11. 2019 - 8. 11. 2019, registrácia od 1. septembra

 

Sekcie a program

6.11.2019

13:00 - 17:00 Registrácia Daniela Sameková(Vestibul)

13:15 - 14:00 Káva a občerstvenie(Vestibul)

14:00 - 15:00 Okrúhly stôl ku horľavým a vysokotlakovým chladivám, Milan Ondrejmiška(Konferenčná sála)

 

Príspevok

Prezentujúci...

Mladý tvorca a vzdelávanie

5.11.2019, PT, SZ CHKT

Mladý tvorca a vzdelávanie

Agrokomplex Nitra 5.-6.11.2019

Ponuky na vzdelávanie, súťaže a konferencie

Výstava bola rozdelená do troch pavilónov:

M3 – mladý tvorca, kde bol i stánok SZ CHKT

M3 – stredné odborné vzdelávanie

M4 – vysokoškolské vzdelávanie

M5 – konferenčné priestory

 

Zväz sa prezentoval svojím stánkom

Danielka Sameková mala na stánku vzácnu návštevu. Mladý chlapec zo základnej školy dával fundované otázky o funkcii, montáži...

Skúšky na kategóriu I 26.10.2019 s dôrazom na praktické skúšky

26.10.2019, PT, SZ CHKT

Skúšky na kategóriu I 26.10.2019 s dôrazom na praktické skúšky

Šamorín, priemyselný park Vicenza

Celkom 29 uchádzačov na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067

Požadovaná úroveň minimálnych znalostí podľa Nariadení 303/2008 a 2015/2067/EÚ sa nedá dosiahnuť len účasťou na školení. Očakáva sa, že záujemcovia o kategóriu I, II sú aktívni na trhu, práca s chladiacim okruhom je pre nich bežná každodenná prax. Nie je v poriadku, ak sa na kategóriu I, II hlási uchádzač, ktorý...

Valné zhromaždenie AREA Brusel

11.10.2019, PT, SZ CHKT

Valné zhromaždenie AREA

Brusel 11.10.2019

            Valné zhromaždenie AREA po obvyklých formalitách diskutovalo ekonomickú situáciu a zameranie na najbližšie roky v štyroch pracovných skupinách:

 1. Chladivá
  1. F plyny, chladivá s nízkym GWP, REAL Alternatives, RDL, U-TKitAR, Euroskills, ...
 2. Ľudské zdroje
  1. NACE, EN13313_EN ISO 22712:2018, REAL Alternatives 4Life,
 3. Právne a technické normy
  1. PED, ATEX, EN 378,...

Vybavili sme pracovisko Zväzu prístrojmi ovládania školiace stredisko Šamorín

27.9.2019, PT, SZ CHKT

Vybavili sme pracovisko Zväzu prístrojmi ovládania

Školiace stredisko Šamorín

Ovládanie je potrebné najskôr nastaviť. To sa môže robiť cez USB kľúč, cez počítač alebo priamo na ovládacom paneli. Poznať všetky možné varianty nastavenie nie je jednoduché a získať potrebné zručnosti si vyžaduje čas. A tak sa postupne vzdelávajú špecialisti, ktorí túto prácu vykonávajú profesionálne.

Pohľad vpredu na simulátory ovládania elektrických krokových motorov ventilov,...

Skúšky v Štúrove

21.9.2019, PT, SZ CHKT

Skúšky v Štúrove

14.9. a 21.09. 2019 v spoločnosti Insulmaster s.r.o. Štúrovo

Skúšky prebiehali podľa Nar 2015/2067/EÚ

Účastníci pri odbere chladiva a vákuovaní

Okrem  klasickej skúšky zhodnocovania chladiva odberu metódou push pull, sme skúšku vákuovania doplnili o  tlakovú skúšku pevnosti a tesnosti chladiaceho okruhu s určením skúšobného tlaku podľa normy STN EN 378-2, kde je určená skúšobná teplota PT, pre ktorú sa pomocou vzťahu tlaku a teploty...

Školenie a skúšky na MobKlim v LandRoveri

20.9.2019, PT, SZ CHKT

Školenie a skúšky na MobKlim v LandRoveri

Nitra, 13. a 20.09.2019

            Výrobca aut LandRover v Nitre bol iniciátorom školenia a skúšok podľa Nar. 307/2008/EU pre svojich zamestnancov.

Celkový počet odborníkov s kvalifikáciou MobKlim na Slovensku je takmer 1800 a je zatiaľ nižší ako počet osôb s kategóriou I.

Účastníci školenia a skúšok na kategóriu MobKlim v spoločnosti LandRover v Nitre 

 

Postupy pri odbere, plnení chladiva, vákuovaní...

Blahoželáme jubilantom - členom a registrovaným odborníkom

19.9.2019, PT, SZ CHKT

Blahoželáme jubilantom - členom a registrovaným odborníkom

Vek

Meno

Vek

 Meno

Vek

Meno

 

 

 

 

 

 

80

Stanislav Sádecký

Ponuka školení s možnosťou REAL Alternatives 4Life

19.9.2019, PT, SZ CHKT

Ponuka školení

Podľa Nar. 303/2008/ES, 2015/2067/EÚ s možnosťou REAL Alternatives 4Life

Od roku 2009 zabezpečujeme školenia a skúšky podľa Nar. 303/2009/ES, ktoré sme v roku 2017 rozšírili o časť 11 podľa Nar. 2015/2067/EÚ. V tomto roku sme pristúpili k rozšíreniu ponuky podľa európskeho projektu REAL Alternatives 4 Life, do ktorého sme zapojení od roku 2018.

V tomto systéme uchádzač môže skončiť s nasledovnými osvedčeniami podľa:

·        Nar. 303/2008/EÚ...

V Montreale k zníženiu náplne chladiva

27.8.2019, PT, SZ CHKT

V Montreale k zníženiu náplne chladiva

Diskusia 27.8. s Prof. Corberánom z TU Valencia

            Význam znižovania náplne chladiva je najmä ekologický, bezpečnostný a ekonomický. Nielen chladivá s vysokým GWP, ale aj nové chladivá alternatívne si vyžadujú pozornosť. Minimalizácia náplne chladiva sa dá dosiahnuť najmä zmenšovaním častí chladiaceho okruhu, v ktorých sa nachádza kvapalné chladivo. Sem patria najmä výmenníky, kvapalinové potrubia, zberač chladiva, EV,...

Z výkonného výboru IIR

25.8.2019, PT, SZ CHKT

Z výkonného výboru IIR

25.8.2019 Montreal

 

 

Svet sa mení - informácie sú stále lepšie dostupné

IIR musí sa uchádzať o záujem krajín byť členom IIR

O členstvo majú záujem rozvojové krajiny, nemajú však peniaze na účasť na konferenciách a podobne. Fond na podporu rozvojových krajín je založený, ale bez peňazí. Zdôrazňuje sa najmä potreba doplniť chladiace kapacity, skompletizovať chladiacu reťaz a znížiť tak straty na domácej poľnohospodárskej...

Generálna konferencia IIR

25.8.2019, PT, SZ CHKT

Generálna konferencia IIR

25.8.2019 Montreal

IIR je síce medzivládna organizácia, ale v podstate funguje podobne ako náš Zväz. Má sekretariát, ktorý zabezpečuje starostlivosť o členov, vedie databázy zabezpečuje publikačnú činnosť, stará sa o webovú stránku, spolupracuje s inými s inými organizáciami, zabezpečuje činnosť pracovných skupín, zúčastňuje sa projektov a pod.

 

Zmena prezidenta generálnej konferencie

IIR má viacerých funkcionárov. Okrem...

ICR 2019 - Svetový kongres IIR

24.8.2019, PT, SZ CHKT

ICR 2019 - Svetový kongres IIR

August 24-29.2019 Montreal

Zlepšovanie kvality života a udržateľnosť života na Zemi

Jedno z najvýznamnejších podujatí v oblasti chladiacej, klimatizačnej techniky a tepelných čerpadiel, ktoré sa koná raz za štyri roky navštívilo do 900 účastníkov, ktorí si vypočuli takmer 1000 príspevkov v 10 sekciách, 120 bolo posterov a 17 vystavovateľov. Zúčastnil som sa zasadnutí výborov IIR ako predseda SV IIR v zastúpení MŠVVaR a tiež aktívne...

Porada učiteľov

26.6.2019, PT, SZ CHKT

Porada učiteľov

Je súčasťou každoročných stretnutí

Každoročne sa na stretnutiach vzájomne informujeme o počtoch žiakoch, vývoja nových noriem pre školské a duálne vzdelávanie. V Českej republikesú školy sú v dobrej kondícii. Zlepšuje sa tiaž vybavenie pracoviska, ktoré je umiestnené spolu so sídlom Svazu v pražskej škole, ktorá učí aj mechanika chladiacich zariadení. Majú dostatok zanietených učiteľov a vybavenie škôl sa stále zlepšuje. Podarilo sa zaviesť...

Skúšky teoretické i praktické - na počítačoch po prvý krát testové i grafické otázky

26.6.2019, PT, SZ CHKT

Skúšky teoretické i praktické

Na počítačoch po prvý krát testové i grafické otázky

Zaradenie grafických otázok do testu účastníci privítali a so záujmom aj vypracovávali. Ukázalo sa však, že potrebujeme rýchlejší internet, inak budú testy pracovať buď pomaly alebo „mrznúť“. Ak sa podarí splniť všetky podmienky, umožní nám to v budúcnosti znížiť potrebu skladovania papierových testov a nahradiť ich elektronickými.

 

 

Ovládanie chladiacich okruhov...

ČESKÍ A SLOVENSKÍ LEKTORI V ŠAMORÍNE Podľa projektu Real Alternatives 4 Life

24.6.2019, PT, SZ CHKT

ČESKÍ A SLOVENSKÍ LEKTORI V ŠAMORÍNE

Podľa projektu Real Alternatives  4 Life

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., SZ CHKT Šamorín

Projekt nemá právne zázemie a certifikát REAL Alternatives má byť pre zamestnávateľa preukazom odbornej spôsobilosti, praktickej zdatnosti na prácu s alternatívnymi chladivami. Zameranie na zručnosti ho odlišuje od Nar. 2015/2067/EÚ, ktoré je zamerané len na teoretické znalosti. Na stránke Real Alternatives sa doposiaľ registrovalo 3000 záujemcov....

Rozvrh hodín: R744 24.-26.6.2019, Šamorín

11.6.2019, PT, SZ CHKT

Rozvrh hodín: R744

24.-26.6.2019, Šamorín

Rozvrh hodín na dva dni školenia R744 pre účastníkov už skúsených v práci s c HFCs chladivami s dobrými znalosťami o funkcii chladiaceho systému.

Tabuľka nižšie zobrazuje rozvrh s približným časovaním.   Školenie má zahŕňať praktické znalosti práce s chladivom R744 a na zariadení  s chladivom R744 ktoré je k dispozícii.

Ďalšie informácie sú dostupné v nasledujúcich dokumentoch:

 • Požiadavky na školiteľov:...

PRAKTICKÉ HODNOTENIE: R744 Podľa projektu Real Alternatives Life

11.6.2019, PT, SZ CHKT

PRAKTICKÉ HODNOTENIE: R744

Podľa projektu Real Alternatives Life

Preložil Peter Tomlein

 

Toto posudzovanie sa môže vykonať na R744 systéme.  

 

 • Hodnotenie by sa malo vykonať na princípe jeden na jedného (hodnotiteľ na kandidáta).
 • Hodnotenie by sa malo zaznamenať na záznamových listoch uvedených v prílohe 1.   Všimnite si, že činnosti, ktoré sa musia vykonávať správne, sú označené ako nevyhnutné.  Ak sa základná činnosť nevykonáva správne,...

Polstoročie fyziky nízkych teplôt v Košiciach

11.6.2019, PT, SZ CHKT

 

 

Prvé kvapka hélia v Košiciach pred 50timi rokmi

Výskum pri teplotách, blízkych absolútnej nule (to je mínus 273,15 stupňov Celzia) si vyžadoval vybudovanie náročnej experimentálnej a prístrojovej základne.

Základným zariadením vznikajúceho nízkoteplotného laboratória sa stal skvapalňovač hélia ZH4 československej výroby, ktorý bol uvedený do skúšobnej prevádzky koncom roka 1968. Slávnostné uvedenie do činnosti sa konalo 24. februára 1969 a to za...

EN 378, EN 13313, CLP, ADR, PED

11.6.2019, PT, SZ CHKT

EN 378, EN 13313, CLP, ADR, PED

EN TC 182 vytvorila pracovnú skupinu WG12, ktorá by mala spracovať sprievodcu na používanie horľavých chladív. Nepôjde o normu, ale o návod, špecifikáciu. Problém je v rozlišovaní A2L chladív ako mierne horľavých, keďže KBÚ ich označujú ako extrémne horľavé. AREA pripravuje sprievodcu pre normu EN 378. Príprava dokumentu však mešká.

Nariadenie EÚ č. 2015/2067 definujúce minimálne znalosti a zručnosti pre voľný pohyb zamestnancov v sa...

Prihláška aktívnej účasti na 15. medzinárodnú konferenciu

24.5.2019, PT, SZ CHKT

Viac informácií nájdete v časopise Správy 04/2019

Pomôcka pre výrobcov elektrozariadení

24.5.2019, PT, SZ CHKT

Ministerstvo životného prostredia SR

V spolupráci s Koordinačným centrom elektroodpad družstvo, Zväzom automobilového priemyslu a Zväzom pre chladiacu a klimatizačnú techniku, vypracovalo zoznam, ktorý slúži ako pomôcka pre výrobcov elektrozariadení pri určovaní, či sa jedná o elektrozariadenia spadajúce pod druhý oddiel štvrtej časti zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) alebo...

V poľskom PROZONe o CO2 7.-8.11.2019 v rámci projektu Real Alternatives Life

24.5.2019, PT, SZ CHKT

V poľskom PROZONe o CO2

7.-8.11.2019 v rámci projektu Real Alternatives Life

Školenie bolo organizované vo firme Prozon sa ktorou stoja hlavní dodávatelia chladív v Poľsku. Jednou z hlavných úloh je zber, regenerácia, predaj chladív. Popri tom sa zameriava na školiacu činnosť. Náš Zväz v roku 2015 pomohol fy Prozon (pozri Správy 12/2015, ...) zaviesť vzdelávanie a osvedčovanie na HFC chladivá. V roku 2017 už Poľsko zaviedlo vlastný systém, ktorý zabezpečuje 5 školiacich...

UCLL Hasselt workshop 18-19.12.2018 v rámci projektu Real Alternatives Life

24.5.2019, PT, SZ CHKT

UCLL  Hasselt workshop

18-19.12.2018 v rámci projektu Real Alternatives Life

Školenie, na ktorom sa už predpokladala znalosť lnp-h diagramu sa konalo v priemyselnom areáli v Limburgu v školiacom pracovisku, ktoré patrí TU v UCLL v Leuvene, ktorá maž 80 tis študentov vo všetkých študijných odboroch. Z nich cca 15 končí odbor chladenie. Školiace pracovisko slúži aj na celoživotné vzdelávanie. Len cez školenie na chladivo CO2 mali doteraz cez 400 účastníkov najmä z BE, Nl, F....

Ciele KEB sú priemerné za EÚ - Slovensko má nižšie

24.5.2019, PT, SZ CHKT

Ciele KEB sú priemerné za EÚ

Slovensko má nižšie

Do roku 2020 má EÚ cieľ 20 %ný podiel z OZE, pričom plánovaný podiel SR je 14%. Do roku 2030 sa očakáva v EÚ 30 % podiel z OZE a v EE až 32,5 % podiel.

Stanovený podiel výroby z OZE je priemerný za EÚ s tým, že každá krajina k cieľom pristupuje podľa svojich možností. Očakáva sa prírastok 1-2 % na podiele OZE za rok. To by znamenalo približne po prepočítaní na podiel vo vykurovaní celkom 3 % vo vykurovaní za 10...

Školenie učiteľov v rámci projektu Real Alternatives Life

22.5.2019, PT, SZ CHKT

Školenie učiteľov v rámci projektu Real Alternatives Life

22.-23.5.2019 v SŠP v Brne

Školenie zamerané na horľavé chladivá viedol Mgr. Štepán Stojanov a zúčastnili sa ho ako českí tak i slovenskí učitelia s pozorovateľom za poľský Prozon Ing. Tomaszom Lokietkom, PhD.  Celkom prišli 8 účastníci za Slovensko a 16 za Česko. Školenie malo ukázať, vydiskutovať, ako by sa takéto školenia mali vykonávať.

 

Traja hlavní organizátori zľava Ing. Marián Formánek,...

Valné zhromaždenie AREA

4.5.2019, PT, SZ CHKT

Valné zhromaždenie AREA

Bratislava 4.5.2019 hotel Park in

Ako každé valné zhromaždenie schválilo účet a rozpočet. Zhodnotilo doterajšie a schválilo plán činnosti. AREA vidí perspektívu v celosvetovej licenci pre chladiarov na prácu s chladivom. Podporuje certifikáciu firiem na všetky chladivá. Z toho vyplýva zameranie na horľavé chladivá, potrebu nových noriem a následnej prípravy kvalifikovanej pracovnej sily. Zamerať sa bude treba na mládež a pritiahnuť ju k našej...

AREA v Bratislave: Hrad – UFO – Dunajský pivovar

3.5.2019, PT, SZ CHKT

AREA v Bratislave

Hrad – UFO – Dunajský pivovar

Každá hostiteľská krajina sa snaží zanechať v účastníkoch zasadaní AREA čo najlepší dojem. Bratislava určite nesklamala. Všetko sme zvládli pešo v príjemnom počasí.

Účastníci na UFO. Prešli pešo z hotela Park in na UFO a odtiaľ do Dunajského pivovaru. Bratislava zažiarila vďaka pebiehajúcemu majálesu červenými a modrými farmami a zanechala krásne zážitky

 

Počasie vyšlo! Prechádzky Bratislavou, na...

AREA v Bratislave

2.5.2019, PT, SZ CHKT

AREA v Bratislave

2-4. mája 2019 v hoteli Park in

Bratislava zažiarila pestrým osvetlením

Ako obvykle zasadnutie rekapitulovalo právne i technické normy, ktoré sa týkajú chladiacej techniky, chladív, ekológie, ekonomiky, ekodizajnu, hospodárnosti budov, odpadov a bezpečnosti. Očakávané sú najmä normy na horľavé chladivá.

 

Prezentovali sme Leaklog.org

Vo vzťahu k Nariadenieo F plynoch sme prezentovali náš Leaklog.org a výsledky analýz z oznámených údajov....

TECHNICKÁ KOMISIA Č. 81 CHLADIACA TECHNIKA PRI ÚNMS

27.4.2019, PT, SZ CHKT

TECHNICKÁ KOMISIA Č. 81

CHLADIACA TECHNIKA PRI ÚNMS

Zasadla 27.4.2019 na stánku Zväzu na výstave Rácioenergia

Zvyčajne normy zvyčajne nepoužívame, máme pocit že ich nepotrebujeme a často o nich ani nevieme. Hľadáme v nich až vtedy, keď sa vyskytne problém. Sme sklamaní, ak nám neposkytnú rýchle riešenie. Jedna norma sa odvoláva na druhú. Nestačí tak poznať jednu, ale celý súbor noriem. Vyznať sa v nich vyžaduje navyše skúsenosti z ich tvorby a...

Leaklog má 11 rokov

24.4.2019, PT, SZ CHKT

Leaklog má 11 rokov

Od počítačov po mobily -  27.4. v Šamoríne o Leaklogu na webe

Je tomu 11 rokov, čo sme po prvý krát 10. septembra 2008 zverejnili program Leaklog na našej web stránke. Už prvá verzia sa ukázala byť pre našu prax veľmi užitočná, pretože umožňovala viesť zoznam zákazníkov, ich chladiace okruhy, vykonávané kontroly únikov, opravy, spotrebu chladív, sklad, rýchlu agendu o plánovaných kontrolách, oznamovania servisnej organizácie i prevádzkovateľov...

Výzva na predkladanie prednášok na 15. medzinárodnej konferencii

11.4.2019, PT, SZ CHKT

Viac informácií nájdete v časopise Správy 3/2019

IKKE Rheinhausen Ost workshop

11.4.2019, PT, SZ CHKT

IKKE Rheinhausen Ost workshop

29.11.2019 v rámci projektu Real Alternatives Life

Zasadnutie bolo organizované v bývalom areáli spoločnosti Krupp, ktorá vyrábala elektrické výrobky do domácností, predtým i zbrane a zbankrotovala pred rokom 2000. Od roku 2004 začala prestavba na informačné centrum pre chladiacu, klimatizačnú techniku IKKE GmbH v Rheinhausene. Prestavba bola kompletná. Veľkorysé priestory sa začali postupne zapĺňať. V súčasnosti má škola 6 pracovísk, na...

UDRŽTE VAŠE PODNIKANIE PRIPRAVTE SA NA HORĽAVÉ CHLADIVÁ!

11.4.2019, PT, SZ CHKT

UDRŽTE VAŠE PODNIKANIE 

PRIPRAVTE SA NA HORĽAVÉ CHLADIVÁ!

Preložil: Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.

 

PREČO BY STE MALI ČÍTAŤ TIETO INFORMÁCIE?

 

Stručne povedané: Pretože mnohé z chladív s nízkym GWP sú horľavé a pretože používanie horľavých chladív priamo ovplyvní Vašu každodennú prácu

 

 • Po prvé, zapamätajte si, že všetci inštalatéri, ktorí vykonávajú práce na stacionárnych chladiacich, klimatizačných zariadeniach a tepelných čerpadlách...

Predstavenie novej webovej verzie programu Leaklog

11.4.2019, PT, SZ CHKT

Predstavenie novej webovej verzie programu Leaklog

využitie tabletov a mobilov

Bezplatná kontrola citlivosti detektorov úniku, tlakomerov a vývev

Bezplatné školenie na Leaklog-web

 

Program školenia Leaklog 27.04. 2018

v sidle SZ CHKT Šamorín, priemyselný park, ul Vicenzy 2209/8A

1.      08.00  – prezentácia, kontroly detektorov úniku, vývev, ...

2.      08.30  – Zmeny podľa Nariadení č. 517/2014/EU, 2015/2067/EU, EN 378

3.      08.30 –  Úvod...

Najlepšia študentská práca 2018

29.3.2019, PT, SZ CHKT

Najlepšia študentská práca 2018

Ing. Dominik Štrba:

„Ejektorové chladenie a Fresnelove kolektory“

Cieľom práce je využiť ejektory poháňané parami vody vyprodukovanými v generátore s vysokými teplotami dosiahnutými pomocou Fresnelových slnečných kolektorov. Za chladivo bola zvolená voda, ktorá síce zariadenie zväčšuje no na druhej strane je priateľská k životnému prostrediu a tiež nehorľavá a netoxická.

 

Ing. Dominik Štrba postupne v kompresorovom...

Valné zhromaždenie SZCHKT

29.3.2019, PT, SZ CHKT

Valné zhromaždenie

29. marca 2019 B stred

 na Inchebe, výstave Rácioenergia

25. valné zhromaždenie sa konalo Programovom centre v hale B stred počas výstavy Rácioenergia, kde sme hneď vo vedľajšej hale mali aj náš stánok v hale B1. Účastníkov na jubilejnom 25. valnom zhromaždení sme privítali pohárikom vína a podiskutovali sme aj pri voňavom občerstvení. Tieto stanovami Zväzu vyžadované ročné stretnutia musia splniť formálne požiadavky týkajúce sa retrospektívy...

Nízkouhlíkové riešenia pri využívaní energie

28.3.2019, PT, SZ CHKT

Nízkouhlíkové riešenia pri využívaní energie

MH a SIEA 28. marec 2019

 na Inchebe, výstave Rácioenergia

            Každý rok SIEA organizuje každoročne seminár, na ktorom sa zaoberá právnymi normami, ktoré vedú k splneniu požiadaviek záväzkov v tzv. KEB – klimaticko-energetických balíčkoch úspor energie a zvyšovaní podielu z OZE v porovnaní k roku 2007 a k znižovaní emisií v porovnaní k roku 1990 Známe sú KEB:

·        20x20x20 do roku 2020

·        30x32,5x40...

Zväz na Rácioenergii

28.3.2019, PT, SZ CHKT

 

Zväz na Rácioenergii

 

Náš stánok v hale B1

Poradenstvo pre aplikácie tepelných čerpadiel a inšpekcií chladiacich okruhov

 

F plyny, prírodné chladivá, tepelné čerpadlá, ekodizajn

 

 

Podujatia na stánku Zväzu

Okrem neplánovaných diskusií sme na stánku organizovali stretnutie technickej normalizačnej komisie TK81, ďalej seminár k postupom výpočtu parametrov ekodizajnu tepelných čerpadiel...

Technická komisia č 81 pri ÚNMS s názvom Chladiaca technika

27.3.2019, PT, SZ CHKT

Technická komisia č 81 pri ÚNMS s názvom Chladiaca technika

Zasadla 27.3.2019 na stánku Zväzu

Predsedom TK 81, po zlúčení s TK59 Vetranie a klimatizácia je stále Ing. Jozef Löffler. Tajomníčkou TK je Ing. Jana Michalcová, ktorá predniesla prehľad noriem a možnosti štúdia technických noriem na internete na stránke ÚNMS. Zväzom preložené normy STN EN 378 1-4 sú dané do predaja od apríla 2019.  Bol schválený návrh zmeny k norme STN 690012, plán práce TK81 a návrh na preklady...

15. servisná konferencia

27.3.2019, PT, SZ CHKT

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 02/2019

Chladivo R32 v hybridnej technológii

27.3.2019, PT, SZ CHKT

Chladivo R32 v hybridnej technológii

Hybridný systém znamená kombináciu chladiaceho okruhu v časti od vonkajšej jednotky po výmenníky tepla s následným rozdelením prietoku teplej alebo studenej vody do budovy. To znamená, že v budove už nie sú rozvody so syntetickým chladivom, ale s vodou. Tým sa pozornosť na bezpečnosť s chladivom R32 sústreďuje len na vonkajšiu jednotku s potrubiami s chladivom po výmenníky (výparníky a kondenzátory) v centrálnej vnútornej jednotke, od ktorej...

Plnenie a vypúšťanie CO2

27.3.2019, PT, SZ CHKT

Plnenie a vypúšťanie CO2

CO2 má trojný pri -55,6°C/4,2 barg a kritický bod nižšie 31°C/72,8 barg

Plnenie CO2 sa líši od plnenia HFC chladív vďaka vzťahu tlaku a teploty. Trojný bod  je pri tlaku 4,2 barg a to znamená, že pri plnení kvapalinou pod tento tlak by vznikal suchý ľad.

Vypúšťanie chladivá, keďže najmä z malých okruhov zhodnocovanie chladiva nie je potrebné robiť, musí sa zaistiť do voľného priestranstva, tak, aby nikto nebol ohrozený.

 

Chladiaci okruh s CO2

27.3.2019, PT, SZ CHKT

Chladiaci okruh s CO2

Možnosti výučby s prírodnými chladivami sa zlepšili

 

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD, SZ CHKT Šamorín

 

Zväz má k dispozícii chladiace okruhy s horľavými chladivami a pribudol už aj chladiaci okruh s chladivom CO2, ktorý môže pracovať pod i nadkriticky.Chladiaci okruh sa skladá z chladiča plynu, medzichladiča, tepelného výmenníka typu rúrka v rúrke v sacom potrubí, kapilárnej rúrky, a rotačného 2-°kompresora s valivým piestom na CO2.

Účet za rok 2018 a plán na rok 2019

27.3.2019, PT, SZ CHKT

Účet za rok 2018 a plán na rok 2019

            24. valné zhromaždenie  schválilo rozpočet na rok 2019, vychádzajúci zo zostatku na účte k  31.12. 2018  v sume 250000 €, pokladničnej hotovosti  132,74 €. V tabuľkách  je uvedený plán na rok  2018 voči skutočnosti za rok  2018 v eurách a plán na rok 2019.

Príjmy

Plán 2018

Skutočnosť 2018

Plán 2019

Členské...

Projekt Real Alternatives Life

27.3.2019, PT, SZ CHKT

Projekt Real Alternatives Life

            Projekt dospel do fáze vzorových školení na pracoviskách zakladadajúcich krajín projektu Real Alternatives. Naši školitelia sa mali možnosť zúčastniť a dozvedieť sa, ako si školenia a skúšky predstavujú vybrané krajiny. Prístupy boli rôzne. Zhoda bola nakoniec v tom, že školenie na horľavé chladá s skúškou by malo trvať dva a na CO2 tri dni.

Porada riešiteľov projektu Real Alternatives Life 11.10.2018 v Schafler Academy...

Návrh uznesení z 25. valného zhromaždenia SZ CHKT z 29. marca 2019

27.3.2019, PT, SZ CHKT

Návrh uznesení

z 25. valného zhromaždenia SZ CHKT z 29. marca 2019 na Inchebe v Bratislave

Valné zhromaždenie zobralo na vedomie:

 1. Kontrolu plnenia uznesení zo 24. valného zhromaždenia bez pripomienok.
 2. Poďakovanie pani Kováčovej, Slezákovej za organizáciu školení na osvedčenia na Fplyny.
 3. Školenia na VTZ plynové, tlakové a kontroly KZ. Pripravené sú školenia na chladivá s nízkym GWP.
 4. Poďakovanie V. Havelskému,. J. Löfflerovi, za publikačnú a...

Zväz na novej adrese

27.3.2019, PT, SZ CHKT

Zväz na novej adrese

931 01 Šamorín, ulica Vicenzy 2209/8A, Telefón +421 31 550 1674, +421 31 550 1748,

E-mail: szchkt@szchkt.org, Webová stránka: www.szchkt.org

 

Sídla Zväzu

Rovinka, Šamorín Bratislavská, Šamorín priemyselný park ulica Vicenzy

Pokiaľ z Rovinky do Šamorína nás sťahovali tri nákladné autá, teraz už stačili dve. Napriek tomu, že sme značne zredukovali naše písomnosti, presťahovanie vrátane nábytku a dielenského vybavenia bolo...

Predstavenie novej webovej verzie programu Leaklog - využitie tabletov a mobilov

27.3.2019, PT, SZ CHKT

Predstavenie novej webovej verzie programu Leaklog

využitie tabletov a mobilov

Bezplatná kontrola citlivosti detektorov úniku, tlakomerov a vývev

Bezplatné školenie na Leaklog-web

 

Program školenia Leaklog v sobotu 27.04. 2019

v sidle SZ CHKT Šamorín, priemyselný park, ul Vicenzy 2209/8A

 1. 08.00  – prezentácia, kontroly detektorov úniku, vývev, ...
 2. 08.30  – Zmeny podľa Nariadení č. 517/2014/EU, 2015/2067/EU
 3. 08.45 –  Zmeny v norme EN378...

Valné zhromaždenie na Rácioenergii

27.3.2019, PT, SZ CHKT

Naša účasť na Rácioenergii

27.3. 10:00 Programové centrum hala B stred - TK81 Uvedenie noriem chladiaca technika – vstup voľný

27.3. 14:00 Programové centrum hala B stred – Výpočet parametrov TČ – vstup voľný

29.3. 09:30 B stred – Valné zhromaždenie Zväzu, Dni novej techniky – registrácia na szchkt.org

27.-29.3. Stánok Zväzu hala B1

Kooptácia 29.3.2019

Na valnom zhromaždené, ExpoClub Incheba Bratislava

Predstavenstvo Zväzu 6.12.2019 (Správy 1/2019)...

Školenie a skúšky na MobKlim v Púchove

12.3.2019, PT, SZ CHKT

Školenie a skúšky na MobKlim

Púchov, 12.03.2019

            Spoločnosť ContiTrade Púchov zabezpečuje celoslovenský servis a predaj nielen pneumatík, ale tiež komponentov automobilnej techniky prostredníctvom mnohých servisných organizácií. Bola iniciátorom školenia a skúšok podľa Nar. 307/2008/EU pre svojich zákazníkov.

Celkový počet účastníkov bol 23, zväčšia mladých ľudí, ktorí sa živo zaujímali o funkciu chladiaceho okruhu.

 

Účastníci školenia...

Skúšky na kategóriu I. v Šamoríne

11.3.2019, PT, SZ CHKT

Skúšky na kategóriu I

Šamorín, priemyselný park Vicenza

9.3..11.2019 s dôrazom na praktické skúšky

Celkom 32 uchádzačov na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067

Pán predseda skúšobnej komisie Róbert Baxa a členovia páni Jaroslav Zöldfay, Martin Valent a Ladislav Nagy, hodnotili teoretickú i praktickú pripravenosť chladiarov opätovne ako slabšiu. Tentokrát sa ukázali nedostatočné vedomosti v oblasti prírodných chladív a tiež v zručnostiach. Problémy sa týkali poznania...

ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

5.3.2019, PT, SZ CHKT

Zasadnutie predstavenstva

5.3.2019 v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A

 

Prítomní: Ladislav Nagy, Richard Sebera, Jozef Löffler, Róbert Pallya,  M. Kozický, Jozef Kováč, V. Orovnický

Rozšírené predstavenstvo:P. Tomlein, Ospravedlnení:

 

Program:

1.       Príprava 25. valného zhromaždenia SZ CHKT 29.marca 2019 na Inchebe

2.       Účet za rok 2018 a rozpočet na rok 2019,  prehľad nedoplatkov členov Zväzu

3.       Hodnotenie činnosti za rok 2018 a...

Aktualizačné školenie na tepelné čerpadlá

13.2.2019, PT, SZ CHKT

Aktualizačné školenie na tepelné čerpadlá

Po piatich rokoch opäť v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A 13.2.2019

Platnosť osvedčenia pre inštalatérov podľa §13a ods 7 zákona 309/2009 Z.z. je päť rokov a automaticky sa jedenkrát predlžuje o päť rokov, ak sa držiteľ osvedčenia pre inštalatérov zúčastní na aktualizačnej odbornej príprave. Ak sa nezúčastní, platnosť osvedčenia zaniká. Každý záujemca sa však na aktualizačné školenie musí zaregistrovať, aby sa dostali do...

Aquatherm

7.2.2019, PT, SZ CHKT

Aquatherm

07.02.2019 Nitra

Stále väčšia prevaha tepelných čerpadiel charakterizuje vývoj Aquathermu, ktorý bol v Nitre zorganizovaný po dvojročnej prestávke. Áno, táto technológia zatiaľ nemá konkurenciu ak potrebujeme vykurovať, pripraviť teplú vodu, klimatizovať, prípadne vyhriať bazén a podobne. Z hľadiska životného prostredia, táto technológia sa vie dostať až na nulové emisie CO2 pri výrobe elektriny z OE. Platí tak celkom jednoduché pravidlo:

„Ako prvú...

Semináre Piešťany, Šamorín

24.1.2019, PT, SZ CHKT

Semináre Piešťany, Šamorín

6.12.2018 a 24.1.2019

1.     Štatistika tepelných čerpadiel, klimatizácií

2.     Operačné programy a zelená domácnostiam II

 

Štruktúra oznamovania na www.szchkt.org

podľa druhov tepelných čerpadiel si vyžaduje od oznamovateľov, aby správne určovali výkon tepelných čerpadiel a správne zaraďovali tepelné čerpadlá najmä medzi priemysel a služby v súvislosti s priznaným počtom prevádzkových hodín najmä vo vzťahu ku...

Recyklácia a regenerácia

23.1.2019, PT, SZ CHKT

Recyklácia a regenerácia

            Recyklácia je postup čistenia chladív, ktorý bol používaný už na CFC a HCFC chladivá. Napriek tomu postupy recyklácie sú dané viac menej výrobcami recyklačných zariadení. Chýba všeobecný postup a prekrytie právnou normou. Dá sa očakávať, že záujem o recykláciu vzrastie a výrobcovia chladív ponúknu aj ich regeneráciu, kde výstupná kvalita regenerovaného chladiva je popísaná normou ARI 700. Na obrázku je vidieť predpoklad podľa EPEE, akým...

Ilegálny dovoz chladív

23.1.2019, PT, SZ CHKT

Ilegálny dovoz chladív

Podľa správy EEA: https://www.eea.europa.eu/publications/fluorinated-greenhouse-gases-2017 znižovanie spotreby chladív sa uberá podľa nasledujúceho grafu s veľkou redukciou práve v roku 2018.  Zaujímavý je rok 2014, kedy ešte neplatili kvóty a tvorili sa zásoby. Trend poklesu spotreby sa zatiaľ plní. Otázkou je, do akej miery ho ovplyvňuje ilegálny dovoz chladív?

 

 

Opatrenia proti ilegálnemu dovozu

 

Zvýšené kontroly vykonáva...

EN ISO 22712 = STN EN 13313

23.1.2019, PT, SZ CHKT

EN ISO 22712 = STN EN 13313

Pôvodne európska norma STN EN 13313 z roku 2010 bola prijatá za medzinárodnú normu EN ISO 22712. Norma bola vydaná aj u nás a na obrázku je doplnená o ďalšie kvalifikácie, ktoré odborník musí alebo môže získať.

 

 

Schéma popisuje konkrétne požiadavky na znalosti a zručnosti v 13 tich činnostiach pre vybrané druhy chladív

 

Odborník môže stúpať po vyšších štyroch úrovniach teoretických znalostí a zručností

 

EN...

F plyny v Macedónsku online

23.1.2019, PT, SZ CHKT

F plyny v Macedónsku online

Zaujala prezentácia od Vasila Eftimova z Macedónska. Majú elektronický systém zberu údajov, preukazujú vysoký nielen dovoz, ale i recykláciu chladiva v rokoch 2015-2017.

 

 

VRV s chladivom R32 v Chorvátsku i v Rumunsku

Na inštalácie žiadne obmedzenia veľkosti náplne, okrem obmedzení danými EN 378-1

Projektant musí zohľadniť všetky bezpečnostné požiadavky podľa KBÚ

 

Projekty na VRV systémy s náplňou 43 kg s...

Ekodizajn. Ktoré výrobky sú ovplyvnené ekodizajnom

18.1.2019, PT, SZ CHKT

Ekodizajn

Ktoré výrobky sú ovplyvnené ekodizajnom

            Valéria Lammerant (Daikin) prezentovala stav lotov (skupín výrobkov) v Ekodizajne a v tabuľke nižšie je vidieť, ktoré výrobky už sú ekodizajnom ovplyvnené, kde sa vyžaduje energetický štítok. Sú to požiadavky na výrobcov. Zákazník by mal mať možnosť orientovať sa medzi výrobkami podľa energetických štítkov. Výrobcovia teda majú úlohu ekodizajnom stanovené podmienky dosahovať a zákazníci majú možnosť...

EN ISO 52016-1 Hodinová metóda nie je bin metóda

18.1.2019, PT, SZ CHKT

EN ISO 52016-1

Hodinová metóda nie je bin metóda

Norma na energetická hospodárnosť budov nahradila normu EN ISO 13790 a uvádza nielen zlepšenú mesačnú metódu ale aj tzv hodinovú metódu. Hodinová metóda je vztiahnutá k času počas dňa a k vývoju potrieb energie na vykurovanie, chladenie, vetranie, teplú vodu, odvlhčenie s ohľadom na vnútorné a vonkajšie tepelné zisky. Ide o snahu nájsť akúkoľvek možnú úsporu energie. Správnym návrhom technických zariadení budov.

Takéto...

Slovenský výbor pre spoluprácu s IIR

18.1.2019, PT, SZ CHKT

 

Slovenský výbor pre spoluprácu s IIR

SV IIR – Slovenský výbor IIR reprezentuje Slovenskú republiku v medzivládnej organizácii IIR Medzinárodný inštitút pre chladenie so sídlom v Paríži so zameraním na základný, aplikovaný výskum a vzdelávanie v celom rozsahu využívania veľmi nízkych a nízkych teplôt.

 

 

Vedecký výbor IIR

So zastúpením SV IIR

Prezidentom je Piotr Domanski (USA)

 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy...

Inzercie, vystavovatelia, sponzori podujatí Zväzu v roku 2018

18.1.2019, PT, SZ CHKT

Inzercie, vystavovatelia, sponzori

podujatí Zväzu 2018

 

 

 

Časopis IRJ International Refrigeration Journal

Neustále rastie počet príspevkov. V roku 2014 ich bolo 550. V roku 2016 už 818. Počet vydaní sa zvýšil z 8 na 12 za rok. Na stránke časopisu zaznamenali 500 tis stiahnutí. Sú to vysoké čísla svedčiace o záujme o publikované články. Najviac publikovaných článkov je stále z Ázie až 38 %, nasleduje Európa a za ňou severná Amerika.

 

Inzerujte v časopise SPRÁVY SZ CHKT

18.1.2019, PT, SZ CHKT

Rezervácia inzercie v periodiku

"SPRÁVY SZ CHKT"

na rok 2019 papierovo i elektronicky a to spolu v nižšej cene

 

 

Ponúkajte: výrobky, materiál, prístroje, chemikálie, voľné kapacity, služby, voľné miesta, kurzy, školenia, literatúru, konkurzné konania a podobne.

 

Vážení priatelia,

            inzercia je nielen otázkou budovania imidžu, ale i jeho udržiavania. Dáva sústavnú informáciu o Vašej firme, o jej činnosti na trhu. Zároveň buduje...

CHLADENIE, EKOSERVIS 2019 Príhláška

18.1.2019, PT, SZ CHKT

 Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku

90041 Rovinka, tel./fax: 02 45646971, email: szchkt@szchkt.org, www.szchkt.org

 

Vyhlasuje súťaž

 

a s cieľom propagovať výrobky a nové technológie a progresívny servis v Slovenskej republike udelí prestížne ocenenia

 

ktoré na základe prihlášok navrhne nezávislá skupina odborníkov, vedeckých pracovníkov v Slovenskom výbore pre spoluprácu s Medzinárodným inštitútom pre chladenie (SV...

Tepelné čerpadlá budú mať vyjadrený prínos z obnoviteľnej energie

18.1.2019, PT, SZ CHKT

Popis vstupov do štatistiky

Ministerstva hospodárstva a Štatistického úradu SR

Tepelné čerpadlá budú mať vyjadrený prínos z obnoviteľnej energie

 

Ministerstvo hospodárstva na základe Smernice o obnoviteľnej energii (OE) č. 2009/28/EÚ a požiadaviek ŠÚ s cieľom preukazovať podiely OE získané prevádzkovaním tepelných čerpadiel v SR voči EÚ, nám zadalo úlohu, ktorá si vyžaduje pri oznamovaní výrobkov s chladivami podľa zákona č. 286/2009 Z.z. doplniť rozdelenie...

RÁCIOENERGIA BRATISLAVA PONUKA

18.1.2019, PT, SZ CHKT

Zväz ako jeden z odborných garantov na výstave:

 

Rácioenergia Bratislava

v dňoch 27.-30.3. 2019

 

má k dispozícii vlastný stánok. Vzhľadom na to, že výstavné plochy sú pomerne drahé a ekonomická situácia nie je ľahká, ponúkame záujemcom možnosť zakúpiť si menšiu výstavnú plochu 2-10 m2, ktorá by samostatne nebola dostatočná, ale ako spoločná výstavná plocha (3 a viac firiem) by prezentáciu CHKT a TČ zvýraznila. Ceny za výstavnú plochu sa dohadujú...

Zo zasadnutia projektu Real Alternatives

11.12.2018, PT, SZ CHKT

Zo zasadnutia projektu Real Alternatives

11.12.2018 vo firme Bitzer

Zasadnutie bolo organizované formou návštevy Akadémie vzdelávania fy Bitzer založenou pánom Schauflerom. Spoločnosť Bitzer zastupoval riaditeľ Akadémie pán Volker Stamer, ktorý účastníkov previedol jednotlivými ôsmimi školiacimi pracoviskami zameranými na chladivá, návrh, funkčnosť, efektívnosť kompresorov, frekvenčné invertory, monitoring, vyhľadávanie chýb. Budova kombinuje solárne kolektory, tepelné...

Záznam zo zasadnutia SR CO CHKT

10.12.2018, PT, SZ CHKT

Záznam zo zasadnutia SR CO CHKT

Bratislava, Loď Dunajský pivovar, 10.12.2018

 

 

Prítomní: Ingrid Neuwirthova (SOPK), Vladimír Orovnický (SZCHKT), Peter Tomlein, (SZCHKT)

Ospravedlnená:  Jarmila Dubravská (SPPK),

Materiály:Príručka kvality (7 príloh, 7 dokladov), správa z kontroly hospodárenia za rok 2017 a prvý polrok 2018, skúšobný poriadok schválený MŽP a návrh na doplnok, žiadosti, vzory osvedčení certifikátov, cenník a postup certifikácie a obnovovania...

ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

6.12.2018, PT, SZ CHKT

ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

6. december 2018 hotel Magnólia Piešťany

 

Prítomní: V. Orovnický,  L. Nagy, J. Kováč, R. Pallya, J. Löffler, I. Lobík, P. Tomlein,

Ospravedlnení:  M. Kozický

 1. Účet za 1. polrok 2018, prehľad nedoplatkov, plán podujatí na rok 2019
 2. 25. val. zhromaždenie, kooptácia do predstavenstva, F-plyny, ekodizajn, chladivá, TČ...
 3. Plán  na rok 2019 (kalendár podujatí), ponuka na výstavu Rácioenergia, DNT´2019
 4. Aktualizačné...

Skúšky v Štúrove

29.11.2018, PT, SZ CHKT

Skúšky v Štúrove

4.8., 22.9. a 6.10. 2018 v spoločnosti Insulmaster s.r.o. Štúrovo

Súčasne prebiehali aktualizácia i nové skúšky podľa Nar 2015/2067

Maďarskí odborníci s osvedčením majú záujem o aktualizáciu osvedčenia podľa Nar. 2015/2067.  Na aktualizáciu podľa Nar. 2015/2067/EU i nové skúšky zahŕňajúce chladivá s nízkym GWP prichádza približne rovnaký počet záujemcov. Na počítačový test a písomnú skúšku účastníkov pripravuje lektor Akos Korbacska. ...

PONUKA stánku na výstave Rácioenergia 2019

28.11.2018, PT, SZ CHKT

Zväz ako jeden z odborných garantov na výstave:

 

 

Rácioenergia Bratislava

v dňoch 27.-30.3. 2019

 

 

má k dispozícii vlastný stánok. Vzhľadom na to, že výstavné plochy sú pomerne drahé a ekonomická situácia nie je ľahká, ponúkame záujemcom možnosť zakúpiť si menšiu výstavnú plochu 2-10 m2, ktorá by samostatne nebola dostatočná, ale ako spoločná výstavná plocha (3 a viac firiem) by prezentáciu CHKT a TČ zvýraznila. Ceny za výstavnú plochu sa...

Na 34. konferencii vo Visegráde HKVSZ a SZCHKT

23.11.2018, PT, SZ CHKT

Na 34. konferencii vo Visegráde

HKVSZ a SZCHKT

21-23.11.2018

 

            Na pozvanie maďarského Zväzu pripomínajúceho si 25 rokov od založenia sme sa zúčastnili 34. konferencie HKVZs vo Visegrade v Maďarsku. Na konferencii sme prezentovali analýzu únikov a program Leaklog.org zapojeného do systému pri zbere a oznamovaní údajov, tvorby záznamníka podľa nariadenia. Ukázali sme výstupy vo forme trendov vo vývoji nových náplní chladív a únikov podľa druhu chladív...

Skúšky na kategóriu I., 17.11.2018 s dôrazom na praktické skúšky

17.11.2018, PT, SZ CHKT

Skúšky na kategóriu I

Šamorín, priemyselný park Vicenza

17.11.2018 s dôrazom na praktické skúšky

Celkom 27 uchádzačov na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067

Pán predseda skúšobnej komisie Róbert Baxa a členovia páni Jaroslav Zöldfay, Ján Jankeje a Ladislav Nagy, hodnotili teoretickú i praktickú pripravenosť chladiarov opätovne ako slabšiu. Tentokrát sa ukázali nedostatočné vedomosti v oblasti prírodných chladív a tiež v zručnostiach. Problémy sa týkali poznania funkcie...

Welcome day SOŠ technológií a remesiel

13.11.2018, PT, SZ CHKT

Welcome day SOŠ technológií a remesiel

Ivanská cesta 21, Bratislava 13.11.2018

            Partnerské firmy prezentovali a tak podporili aj praktické vzdelávanie a štúdium technických odborov. Tento deň bol určený najmä žiakom základných škôl 9. a 8. ročníkov, ktorí si hľadajú svoju budúcu školu ako aj ich rodičom, na ktorých je potrebné zamerať sa a apelovať, že štúdium technických odborov sa v dnešnej dobe oplatí.

            Na stretnutí s pánom riaditeľom Ing....

CECED končí – pokračuje APPLIA

8.11.2018, PT, SZ CHKT

CECED končí – pokračuje APPLIA

8.11.2018 v Technopole v Bratislave

Nový generálny riaditeľ združenia so sídlom v Bruseli Paolo Falcioni nastúpil do funkcie v združení CECED s myšlienkou zmeniť názov organizácie. CECED čiže Conseil Europeen des Constructeurs d'Appareils Domestiques (v angličtine: European Committee of Manufacturers of Domestic Equipment) je združenie európskych výrobcov domácich spotrebičov založené v roku 1958 na základe iniciatívy západoeurópskych...

Z Medzinárodnej servisnej konferencie

26.10.2018, PT, SZ CHKT

Ubi bene, ibi Patria 

Kde je dobre, tam je Vlasť

Dobre nám bolo v hoteli Patria (prelož „vlasť“) 24.-26.10.2018 na konferencii s vysokou účasťou (takmer 200 účastníkov). Pripomenuli sme si 25 rokov Zväzu, zvolili NAJ realizáciu s mottom:

 

Postoj chvíľa, chceme si Ťa užiť

Máme predsa 25 rokov. Pristavme sa teda. Hodnoťme. Skúsme zabudnúť na malé problémy a myslime na veľké. Myslime síce globálne, ale konajme lokálne. To sú slogany, ktoré nás vedú k tomu,...

Zo zasadnutia SV IIR

25.10.2018, PT, SZ CHKT

Zo zasadnutia SV IIR

25.10.2018 v hoteli Patria na Štrbskom Plese

Zasadnutie bolo organizované formou pracovného obeda 25. októbra počas medzinárodnej konferencie organizovanej SZ CHKT 24-26.10. 2018 v hoteli Patria. Program zasadnutia bol otvorený premietnutím videa z poslednej konferencie IIR s názvom: Compressors 2017 v Šamoríne. Zasadnutie otvoril a viedol predseda SV IIR Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. Nasledovali prednášky členov SV IIR:

 

 1. Ing. Stefan Molokáč,...

Vyhodnotenie NAJ realizácie 1993 - 2018

25.10.2018, PT, SZ CHKT

Medaile NAJ realizácií získalo

10 firiem

Z desiatich NAJ realizácií bolo 5 tepelných čerpadiel a dá sa uvažovať, že aj tie ostatné realizácie k nim mali blízko. Jednoducho platí, že ak využívame obe strany chladiaceho okruhu, to znamená vyrábame teplo i chlad a to najlepšie súčasne, potom energetická efektívnosť sa zvyšuje a dosahuje na 1 kW vloženej energie 9 kW tepla a chladu. Ostatné NAJ realizácie boli nemenej zaujímavé zamerané na chladenie, mrazenie a tiež...

Chillventa

18.10.2018, PT, SZ CHKT

Chillventa

16-18.10. 2018 Norimberg

            Chillventa po dvoch rokoch opäť zaznamenala nielen rast počtu vystavovateľov, ktorý sa vyšplhal nad tisíc, ale tiež rast počtu návštevníkov. Či sa Chillventa už dostala na vrchol ukáže rok 2020

 

Hlavná téma – chladivá

Európske Nariadenie 517 zaviedlo kvotačný systém na umiestňovanie chladív na trhu EÚ. Známy je tzv. „phase down“ to znamená postup znižovania používania chladív s vysokým GWP popísaný aj...

Zborník 25 rokov SZ CHKT

10.10.2018, SZ CHKT

EMBRACO PRINÁŠA KOMPLEXNÉ, INOVATÍVNE RIEŠENIA PRE KOMERČNÉ CHLADENIE

10.10.2018, Bruna Nicolao, preklad Anton Oberhauser

Globálna spoločnosť na výstave Chillventa predstavuje rozšírené portfólio produktov pre maloobchodné prevádzky, chladenie potravín a špeciálne aplikácie

 

 

Od 16. do 18. októbra 2018 sa Embraco zúčastňuje na medzinárodnom veľtrhu Chillventav nemeckom Norimbergu. Plánuje tu potvrdiť pozíciu jedného z najväčších hráčov na trhu v segmente chladenia, ktorý zároveň zvyšuje kvalitu života ľudí prostredníctvom inovatívnych riešení. Popri širokej škále ponúkaných...

EHB a F plyny 3-5.10.2018 v Bukurešti

3.10.2018, PT, SZ CHKT

EHB a F plyny

3-5.10.2018 v Bukurešti

Expertov na energetickú hospodárnosť budov a F plyny spoločnosť Daikin Europe tentokrát pozvala do Bukurešti. Pravidelné stretnutie odborníkov z krajín strednej a východnej Európy sa diskutuje najmä nariadenia EPBD, EED, F Gas, ErP, RES a o súvisiace normy. Ide o rozsiahlu problematiku s rádovo 50 súvisiacimi normami, ktoré sa pravidelne obnovujú, čo zjavne nie vždy je pre ich používanie príjemné.

 

41 účastníkov z 13...

Jubilejné desiate Euroskills 24.-29.9.2018 v Budapešti

29.9.2018, PT, SZ CHKT

Jubilejné v poradí desiate Euroskills

24.-29.9..2018 v Budapešti

Podobne ako športovci majú svoje olympiády aj remeselníci majú národné i nadnárodné súťaže a to v rámci Európy – Euroskills a sveta – Worldskills. Súťaže Euroskills začali v roku 1998 podľa vzoru Worldskills. Iste mnohým napadne otázka, ktorá súťaž má vyššiu úroveň. Odpoveď podľa účastníkov oboch súťaží je jednoznačná. Na World skills prichádzajú reprezentanti z Číny, Japonska, Kórei a iných krajín...

Školenie a skúšky na SF6

13.9.2018, PT, SZ CHKT

Školenie a skúšky na SF6

UK MFF Bratislava a SZ CHKT Rovinka

13.9.2018

            Po pol roku sa opäť zaregistrovali noví kandidáti na osvedčenie na odborné znalosti na prácu so zhášacím izolačným plynom SF6 vo vysokonapäťových vypínačoch, ktoré sa stále dodávajú na trh i keď SF6 má veľmi vysoké GWP na jeden kg SF6, ktoré odpovedá skleníkotvornému účinku až 22800 kg CO2. SF6 je veľmi vítanou alternatívou predošlým olejovým náplniam. Napriek vysokému GWP je tento...

Rokovala Správna rada ZSVTS

7.9.2018, PT, SZ CHKT

Rokovala Správna rada ZSVTS

7.9.2018 v sídle ZSVTS v Bratislave

 

Opäť s vysokou účasťou sa zišla Správna rada ZSVTS – vedecko technického spoločenstva profesionálnych organizácií.  Náš Zväz je tiež členom tejto organizácie, ktorej ekonomika sa riadi podobnými princípmi ako naša a preto využívame služby ZSVTS na kontrolu nášho hospodárenia formou občianskeho združenia.

Byť členom ZSVTS pre nás znamená kontakt so zväzmi rôzneho zamerania, čo nám často prináša...

Pripravujeme sa na Euroskills

18.8.2018, PT, SZ CHKT

Pripravujeme sa na Euroskills

18.8.2018

 

Podobne ako športovci majú svoje olympiády, aj remeselníci majú národné i nadnárodné súťaže a to v rámci Európy – Euroskills a sveta – Worldskills.

 

Zväz v rokoch 1997 až 2007 organizoval súťaže žiakov SOŠT v Novom Meste nad Váhom a v Zlatých Moravciach vždy v deň konania sa valného zhromaždenia, v závere ktorého sme stihli víťaza súťaže oceniť. Súťaž bola zameraná na vykonanie tlakovej skúšky, vákuovania,...

Do Patrie s našimi NAJ

17.8.2018, PT, SZ CHKT

Naše konferencie sú od roku 1994 nielen tradíciou

Sú najvýznamnejším podujatím na stretnutia našich odborníkov

Konferencie sme v uplynulých 24 rokoch zamerali na otázky súvisiace s chladiacim okruhom. Do hotela Patria (čo v preklade znamená vlasť) prichádzame  po 25 rokoch ako jubilujúca organizácia vyhodnocujúca svoje NAJ realizácie za uplynulých 25 rokov.

Hoci uplynulo 25 rokov, mnohé problémy v tom čase prerokovávané sú stále veľmi živé. Medzi tie hlavné patria...

NAJ realizácie Slovenska

17.8.2018, PT, SZ CHKT

NAJ realizáciu SLOVENSKA

zvolíme 26. októbra v hoteli Patria na Štrbskom Plese

1993-2018

Zväz má 25 rokov

 

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku pri príležitosti 25 rokov od svojho založenia s cieľom propagovať výrobky a nové technológie v Slovenskej republike udelí prestížne ocenenia

 

Medaila NAJ realizácie 1993-2018

 

 

SV IIRnezávislá skupina odborníkov, vedeckých pracovníkov v Slovenskom výbore pre spoluprácu...

V Techklime o Leaklogu

15.8.2018, PT, SZ CHKT

V Techklime o Leaklogu

15.8.2018

Prvé školenie na Leaklog komunikujúci medzi servisnou organizáciou a prevádzkovateľom sme uskutočnili v Techklime s.r.o. NMnV. V danom termíne ešte neboli ešte vyjasnené predstavy Ministerstva ohľadom prechodu z papierového na elektronické oznamovanie na stránku certifikačného orgánu. Vzhľadom však na doterajšie skúsenosti s oznamovaním certifikovaných servisných organizácií, najvhodnejšou alternatívou sa ukazovalo zabezpečenie tejto...

V Techklime o Leaklogu 15. 8. 2018

15.8.2018, PT, SZ CHKT

Prvé školenie na Leaklog komunikujúci medzi servisnou organizáciou a prevádzkovateľom sme uskutočnili v Techklime s.r.o. NMnV. V danom termíne neboli ešte vyjasnené predstavy Ministerstva ohľadom prechodu z papierového na elektronické oznamovanie na stránke certifikačného orgánu. Vzhľadom však na doterajšie skúsenosti s oznamovaním certifikovaných servisných organizácií, najvhodnejšou alternatívou sa ukazovalo zabezpečenie tejto povinnosti prevádzkovateľov  s pomocou...

Porada lektorov 1. 8. 2018 v Šamoríne

1.8.2018, PT, SZ CHKT

Otvárame základné kurzy s novým vybavením

Pred prichádzajúcou jeseňou a tým nastupujúcim kolotočom školení sa lektori stretli v sídle Zväzu v Šamoríne, aby sa venovali nasledovnému programu:

 

 1. Učebný plán základného kurzu na prácu s chladivom
 2. Práca a výučba so systémom Unitrain
 3. MTZ základného kurzu
 4. Účasť na Euroskills 26-28.9. v Budapešti
 5. Montáž stola na modelový chladiaci okruh
 6. Nákup elektro a komponentov chladiaceho...

Technická stredná škola

30.7.2018, PT, SZ CHKT

Technická stredná škola

Apollogasse 1 Viedeň

Vyučuje okrem iných technických odborov aj chladiarov a to ako v duálnom tak I školskom systéme. Majú 830 žiakov, 56 tried, 41 účiteľov na 10 profesií.

Zástupca obchodnej komory popísal duálny systém, ktorý sa uprednostňuje, vzhľadom na pracovné návyky, napríklad ranné vstávanie, získavané už od 15 tich rokov. Žiak si musí nájsť zamestnávateľa, ktorý bude ochotný nielen vzdelávať ale žiaka aj platiť. Problém je získať...

Spoločnosť Lucas_Nulle v Kerpene vyrába učebné pomôcky pre vzdelávanie

30.6.2018, PT, SZ CHKT

Spoločnosť Lucas_Nulle v Kerpene

Vyrába učebné pomôcky pre vzdelávanie

 

       Založil ju pán Lucas Nulle a pred cca  40 rokmi a dnes exportujú do takmer  160  krajín sveta. Prvotným segmentom je elektrika a elektronika. Väčší podiel zamestnancov je vo vývoji. Rozhodujúcim know how často nie je ako učebnú pomôcku vyrobiť, ale ako zabezpečiť bezpečnosť. To je hlavný dôvod, prečo zatiaľ nemajú chladiace okruhy s CO2, amoniakom. Majú však už chladiaci okruh...

Stretnutie učiteľov stredných odborných škôl

25.6.2018, PT, SZ CHKT

Stretnutie sa konalo vo fabrike ALCO komponenty, Emerson, Kolín, 25-26.6. 2018

Komponenty chladiacich okruhov na reguláciu, ovládanie, čistenie, atď.

Učitelia z piatich škôl v Ostrave, Kostelci n/O, Brne,  Soběslavi, v Šamoríne a v Novom Meste nad Váhom sa stretli tentokrát vo fabrike na výrobu komponentov chladiaceho okruhu Alco Emerson Technologies v Kolíne v ČR. Chýbali zástupcovia SOŠT Zlaté Moravce a ohlásených nových škôl v Bratislave a Prahe.

 

Situácia v...

Školenie a skúšky MobKlim a I-S

21.6.2018, PT, SZ CHKT

Školenie a skúšky MobKlim a I-S

Šamorín, 21. jún 2018

 

Účastníci z celého Slovenska boli preškolení na kategóriu MobKlim a I-S. Po prvý krát sme tento typ školenia zorganizovali v sídle nášho Zväzu, v ktorom máme sústredené všetky technické podmienky na prezentáciu postupov tlakovej skúšky tesnosti, vákuovania, plnenia chladiva a podobne.

Účastníci nároky na znalosti a zručnosti zvládli, snažili sa vedomosti absorbovať a princípy bezpečnej práce s chladivom...

Stretnutie dodávateľov veľkých tepelných čerpadiel

19.6.2018, PT, SZ CHKT

Energetické nízkouhlíkové stratégie na vykurovanie a chladenie

 

Stretnutie dodávateľov veľkých tepelných čerpadiel

ESM Yzamer, Trnava, 19.6.2018

 

História stretnutí:

•      Marec 2016 Fiving

•      Apríl 2016 Okrúhly stôl

•      Apríl 2017 konferencia Incheba

•      Október 2017 konferencia Grand Praha

•      Jún 2018 ESM Yzamer

 

Stretnutie v ESM Yzamer sa zaoberalo veľkými tepelnými čerpadlami v žiadostiach o podporu v programoch...

Z výkonného výboru IIR

17.6.2018, PT, SZ CHKT

Z výkonného výboru IIR

17.6.2018 v Paríži

IIR (International Institute of Refrigeration – Medzinárodný inštitút pre chladenie so sídlom v Paríži) je medzivládna organizácia založená v roku 2008 v Paríži. Okrem členstva jednotlivých krajín, členmi môžu byť aj firmy, súkromné osoby, mladí ľudia a pod. Z pohľadu počtu členov je to organizácia menšia ak náš Zväz. Dokáže však aktivizovať vedcov na celom svete a vytvára tak publikácie potrebné pre vedeckú, odbornú prax....

Výstava chladu v Paríži

16.6.2018, PT, SZ CHKT

Výstava chladu v Paríži

Park vedy a techniky 16.júna 2018

Chlad je všade. Známy je v oblasti najä od -30 do +10 °C. Dosiahnuť sa však dajú aj podstatne nižšie teploty až po -273,15°C = 0 Kelvin, potrebné pre chémiu, medecínu, materiály a pod.

 

Naľavo Palác vedy a techniky na severovýchode Paríža skrýva obrovské priestory obsahovo pododobné s bratislavským Auréliom. Priestory paláca, knižnice, rôznych výstav, planetária, zemegule, parku a podobne využívajú...

24.2., 14.4. a 2.6. 2018 v spoločnosti Insulmaster s.r.o. Štúrovo

2.6.2018, PT, SZ CHKT

24.2., 14.4. a 2.6. 2018 v spoločnosti Insulmaster s.r.o. Štúrovo

Súčasne prebiehali aktualizácia i nové skúšky podľa Nar 2015/2067

Maďarskí odborníci s osvedčením majú záujem o aktualizáciu osvedčenia podľa Nar. 2015/2067. Podľa 2015/2067/EU pribudli chladivá s nízkym GWP. Na počítačový test a písomnú skúšku účastníkov pripravuje lektor Akos Korbacska.  Na skúške sa venujeme energetickej efektívnosti podkritických a nadkritických obehov a  bezpečnostným skupinám...

Jarné rokovanie AREA

25.5.2018, PT, SZ CHKT

Jarné rokovanie AREA

Viedeň 25-26 máj 2018

Hostiteľom bola ÖKKV

Zasadnutie sa ako obvykle zaoberalo vývojom právnych noriem. Najdôležitejším pre AREA je nariadenie o F plynoch č. 517/2014/EÚ, v ktorom sa zatiaľ  zmeny neočakávajú. Komisia súčasný vývoj cien a nedostatku chladív s vyšším GWP považuje za očakávaný, teda to čo sa plánovalo. Za rozumnú cenu EK považuje až 50 €/tonu CO2 ekv a nepredpokladá žiadne kroky, pokiaľ cena nepresiahne 70 €/tonu CO2 ekv....

Seminár zameraný na výrobky JDK 24.5. v hoteli Autojas v Nitre

24.5.2018, PT, SZ CHKT

Seminár zameraný na

Výrobky JDK  24.5. v hoteli Autojas v Nitre

 

            Seminár viedol Martin Pisár, ktorý zastupuje slovenskú pobočku. Slovenskú pobočku vedú synovia pána Křivského Dan a Jiří. Obchodno technické služby zabezpečuje Martin Pisár a servis má na starosti pán Bošanský. Pani Lenčéšová je  zabezpečuje hlavný kontakt so zákazníkmi, ekonomiku a podobne.

Generálny riaditeľ Ing. Jiří Křivský v úvodnom slove zhodnotil vývoj rodinnej firmy JDK od...

Danfoss školí technológie s CO2 po celom svete

22.5.2018, PT, SZ CHKT

Danfoss školí technológie s CO2 po celom svete

Mobilný kontajner s oxidom uhličitým

Ljublana 22. máj 2018

Transkritické chladiace okruhy s CO2 modifikovateľné ako booster, s paralelnou kompresiou a s multiejektorom osadené v mobilnom rozložiteľnom kontajnery predstavila spoločnosť Danfoss v Ljublane chladiarom z Maďarska, Slovinska, Slovenska, Rumunska a Bulharska. Kontajner cestuje po celom svete. V Európe má plánovaných asi 5 zástavok. V priebehu jedného dňa sú...

Valné zhromaždenie a fórum EHPA 2018

16.5.2018, PT, SZ CHKT

Valné zhromaždenie EHPA

Viedeň, námestie múzeí, 16. mája 2018

Zväz je členom EHPA. Na valnom zhromaždení prezident Martin Forsén zhrnul činnosť predstavenstva EHPA a po ňom so správami vystúpili predsedovia pracovných skupín:

1.     Výrobná – Johannes Brugmann (Stiebel Eltron)

2.     Veľké TČ – Eric Delforge (Mayekava)

3.     PTČ - Marek Miara (Frauenhorf ISE)

4.     Vzdelávacia – (Morgan Willis) Švédska asociácia)

5.     Kvalita – Christian Koefinger...

Zasadala Rada ZSVTS

27.4.2018, PT, SZ CHKT

Zasadala Rada ZSVTS

Voľby do orgánov 27.4.2018

            Bilancia ZSVTS sa za psledné roky dostáva z červených čísiel, ktoré boli spôsobené zlým manažovaním majetku po roku 1993. Prebytočný, nevyužívaný majetok sa predal a zostávajúce domy techniky v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach už hospodária správne a DT Košice už zarába aj na činnosti ZSVTS.

To však stále stále nestačí. Chýbajú väčšie investície, aby sa DT dostali na takú úroveň, aby boli...

Študenti SjF STU Bratislava na meraniach v Šamoríne

25.4.2018, PT, SZ CHKT

Študenti SjF STU Bratislava na meraniach v Šamoríne

25. apríla 2018

 

 

Merania mernej energetickej spotreby, parametrov ventilátora vysvetlil Ing. Ľudovít Pogány

 

 

Pán Nagy vysvetlil odber chladiva, vákuovanie, tlakové skúšky pevnosti a tesnosti.

 

Merania

na chladiacich okruhoch

 

 

 

Merania na chladiacich okruhoch na tepelnom čerpadle a chladiacom boxe sú vykonávané pomocou prístrojov Testo, Fluke...

Technická komisia č 81 pri ÚNM

22.4.2018, PT, SZ CHKT

Technická komisia č 81 pri ÚNMS

s názvom Chladiaca technika

Zasadla 22.4.2018 na stánku Zväzu

 

Predsedom TK 81, po zlúčení s TK59 Vetranie a klimatizácia je stále Ing. Jozef Löffler. Tajomníčkou TK je Ing. Jana Michalcová, ktorá predniesla prehľad noriem a možnosti štúdia technických noriem na internete na stránke ÚNMS. Zväzom preložené normy STN EN 378 1-4 budú dané do predaja od septembra 2018.  Nutné bude upravť normu STN 690012 tak, aby v nej neboli žiadne...

TECHNICKÁ KOMISIA Č. 81 PRI ÚNMS S NÁZVOM CHLADIACA TECHNIKA

22.4.2018, PT, SZ CHKT

TECHNICKÁ KOMISIA Č. 81 PRI ÚNMS S NÁZVOM

CHLADIACA TECHNIKA

Zasadla 22.4.2017 na stánku Zväzu na výstave Rácioenergia

Normy zvyčajne nepoužívame, máme pocit že ich nepotrebujeme a často o nich ani nevieme. Hľadáme v nich až vtedy, keď sa vyskytne problém. Sme sklamaní, ak nám neposkytnú rýchle riešenie. Jedna norma sa ovoláva na druhú. Nestačí tak poznať jednu, ale celý súbor noriem. Vyznať sa v nich vyžaduje navyše skúsenosti z ich tvorby a...

Skúšky na MobKlim

19.4.2018, PT, SZ CHKT

Skúšky na MobKlim

Púchov 13. marec a Šamorín 19. apríl

 

Erik Varga preberá funkciu kompaktného stroja, ktorý chladivo z klimatiácie odoberie, oddelí olej, zbaví vlhkosti, pevných nečistôt a vráti správnu dávku chladiva a oleja. 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 4/2018

Školenie na VTZ plynové sa uskutočnilo v Šamoríne 19. apríl 2018

19.4.2018, PT, SZ CHKT

Školenie na VTZ plynové sa uskutočnilo

V Šamoríne 19. apríl 2018

 

Organizujeme v spolupráci s TI Nitra pravidelne respektíve podľa potreby.  Zúčastnilo sa ho 14 záujemcov, ktorí zväčšia požiadali o osvedčenie podľa §§ 16 a 18. To znamená nielen na montáž podľa §18, ale aj na revízie podľa §16, ktorý umožňuje chladiace zariadenie s nebezpečnými plynmi nielen namontovať, ale aj uviesť do prevádzky ak množstvo chladiva je od 3 do 25 kg.

Na získanie § 16 je...

Vyhodnotenie uznesení z 24. valného zhromaždenia SZ CHKT z 13. apríla 2018

13.4.2018, PT, SZ CHKT

Vyhodnotenie uznesení

z 24. valného zhromaždenia SZ CHKT z 13. apríla 2018 na Inchebe v Bratislave.

Predstavenstvo

 1. Rokovať o spolupráci s partnerskými organizáciami s cieľom vstupovať do tvorby legislatívy vo vzťahu ku chladiacej a klimatizačnej technike v SR (z hľadiska odb. spôsobilosti, právnych noriem na TČ, TN, vzdelávania v rámci iných organizácií, TI, SPPK, SOPK  a pod.)
  • Pripomienkovali sme  Zákon o F plynoch na MŽP ohľadom havarijných únikov...

Vyhodnotenie uznesení z 23. valného zhromaždenia SZ CHKT

13.4.2018, PT, SZ CHKT

Vyhodnotenie uznesení

z 23. valného zhromaždenia SZ CHKT z 24. marca 2017 na Inchebe v Bratislave.

Predstavenstvo

 1. Rokovať o spolupráci s partnerskými organizáciami s cieľom vstupovať do tvorby legislatívy vo vzťahu ku chladiacej a klimatizačnej technike v SR (z hľadiska odb. spôsobilosti, právnych noriem na TČ, TN, vzdelávania v rámci iných organizácií, TI, SPPK, SOPK  a pod.)
 2. Pripomienkovali sme  vyhlášku o F plynoch na MŽP
 3. Pripomienkovali sme...

Zväz na Rácioenergii

13.4.2018, PT, SZ CHKT

 

Na stánku Zväzu v hale B1 sa diskutovalo, na stánku sa stretávali odborníci, študenti i laici. Informácie podávali najmä Ing. Jozef Löffler a pracovnici fy Climaport, ktorí predstavili nové chladivo R52A spolu s parametrami uvedenými v karte bezpečnostných údajov.

Na stánku sa konalo tiež zasadnutie TNK 81

 

Na stánku sa chladiari zoznámili s chladivom R52A. Podľa karty bezpečnostných údajov nové chladivo má kritický bod 3 promile. Po použití postihnutého...

Ocenenie študentských prác v ExpoClube

13.4.2018, PT, SZ CHKT

Ocenenie študentských prác

V ExpoClube

Ocenenie „Najlepšia študentská práca“ od pána prezidenta Ladislava Nagya a Prof. Havelského si prebrali Ing. Juraj Antol a Ing. Ľudovít Pogany. Obe práce viedol Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. Sú to tieto práce:

 

Ing. Juraj Antol:

„Hodnotenie zmien parametrov chladiacich okruhov pri zámene chladív“

Cieľom práce bolo porovnať alternatívne chladivá s nízky GWP za chladivo R404A. Merania sa uskutočnili v Rovinke na chladiacom...

Valné zhromaždenie 13. apríl 2018 ExpoClub v Inchebe

13.4.2018, PT, SZ CHKT

Valné zhromaždenie

13. apríl 2018 ExpoClub

 na Inchebe, výstave Rácioenergia

24. valné zhromaždenie sa konalo v ExpoClube, počas výstavy Rácioenergia, kde sme mali aj náš stánok v hale B1. Účastníkom sa prihovorili členovia predstavenstva so svojou víziou v oblastiach, ktorú vo Zväze reprezentujú. Valné zhromaždenie schválilo predstavenstvo na funkčné obdobie 2018-2022. Následne predstavenstvo si v zmysle Stanov zvolilo prezidenta a viceprezidenta Zväzu pánov Vladimíra...

Ocenená študentská práca

13.4.2018, PT, SZ CHKT

 

Termografické videnie chladiaceho okruhu a kondenzátora

 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 4/2018

Skúšky na kategóriu I 5-7.4.2018 s dôrazom na praktické skúšky

7.4.2018, PT, SZ CHKT

Skúšky na kategóriu I

5-7.4.2018 s dôrazom na praktické skúšky

Po prvý krát v priemyselnom parku v Šamoríne

Celkom 26 uchádzačov na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067

 

Pán predseda skúšobnej komisie Róbert Baxa a členovia páni Jaroslav Zöldfay, Ján Jankeje a Ladislav Nagy, hodnotili teoretickú i praktickú pripravenosť chladiarov ako dobrú, hoci skúšky nespravili 4 uchádzači a 2 boli posunutí do nižšej kategórie.

 

Budova s konferenčnou sálou...

Predstavenie novej webovej verzie programu Leaklog využitie tabletov a mobilov

20.3.2018, PT, SZ CHKT

Predstavenie novej webovej verzie programu Leaklog

využitie tabletov a mobilov

Bezplatná kontrola citlivosti detektorov úniku, tlakomerov a vývev

Bezplatné školenie na Leaklog-web

 

 

Program školenia Leaklog 21.04. 2018

v sidle SZ CHKT Šamorín, priemyselný park, ul Vicenzy 2209/8A

 1. 08.00  – prezentácia, kontroly detektorov úniku, vývev, ...
 2. 08.30  – Zmeny podľa Nariadení č. 517/2014/EU, 2015/2067/EU
 3. 08.45 –  Zmeny v norme EN378...

Stretnutie asociácií tepelných čerpadiel

15.3.2018, PT, SZ CHKT

Stretnutie asociácií tepelných čerpadiel

15.3. 2018 MCE Miláno

            Stretnutiu národných asociácií,  ktoré sa konalo na výstave MCE v Miláne, predsedala Valerie Lampagne za AFPAC Francúzsko. Stretnutie sa zaoberalo:

 

 1. PEF primárnym energetickým faktorom
 2. Štatistikou tepelných čerpadiel
 3. Situáciou v presadzovaní sa tepelných čerpadiel v jednotlivých krajinách
 4. Právnych normách vo vzťahu ku tepelným čerpadlám

 

PEF

Primárny...

Zasadnutie predstavenstva

9.3.2018, PT, SZ CHKT

    Zasadnutie predstavenstva

9.3.2018 v Šamoríne, Bratislavská 81/37

 

 

Prítomní: Ladislav Nagy, Richard Sebera, Jozef Löffler, Róbert Pallya,  M. Kozický

Rozšírené predstavenstvo:P. Tomlein, Ospravedlnení: V. Orovnický, J. Kováč

 

Program:

 1. Príprava 24. valného zhromaždenia SZ CHKT 13.apríla 2018 na Inchebe
 2. Účet za rok 2017 a rozpočet na rok 2018,  prehľad nedoplatkov členov Zväzu
 3. Hodnotenie činnosti za rok 2017 a zámery na rok...

Aktualizačné školenie na tepelné čerpadlá po piatich rokoch opäť v Rovinke

24.1.2018, PT, SZ CHKT

Aktualizačné školenie na tepelné čerpadlá

Po piatich rokoch opäť v Rovinke

24.1.2018

Platnosť osvedčenia pre inštalatérov podľa §13a ods 7 zákona 309/2009 Z.z. je päť rokov a automaticky sa jedenkrát predlžuje o päť rokov, ak sa držiteľ osvedčenia pre inštalatérov zúčastní na aktualizačnej odbornej príprave. Ak sa nezúčastní, platnosť osvedčenia zaniká.

 

Činnosť na trhu

Odborníci s osvedčením, ktorí sú preukázateľne činní na trhu, to znamená,...

Záznam zo zasadnutia SR CO CHKT

15.12.2017, PT, SZ CHKT

Záznam zo zasadnutia SR CO CHKT

Bratislava, most SNP, 15.12.2017

 

 

Prítomní: Ingrid Neuwirthova (SOPK), Ladislav Nagy (SZCHKT), Peter Tomlein, (SZCHKT)

Ospravedlnená:  Jarmila Dubravská (SPPK),

Materiály:Príručka kvality (7 príloh, 7 dokladov), správa z kontroly hospodárenia za rok 2016 a prvý polrok 2017, skúšobný poriadok schválený MŽP a návrh na doplnok, žiadosti, vzory osvedčení certifikátov, cenník a postup certifikácie a obnovovania platnosti na...

Regionálny kongres ASHRAE

10.12.2017, PT, SZ CHKT

Regionálny kongres  ASHRAE

Belehrad 8-10.12.2017

 

            Krajiny Gr, Ro, Pt, Sp, Cy, Ir, UK, Sr, Hu, ktoré vytvorili tzv Chapters v európskom regióne sa stretli, aby prerokovali činnosti za uplynulý rok 2017, schválili činnosti na rok 2018 a školili sa v rôznych oblastiach práce v ASHRAE napríklad v získavaní členskej základne, v hospodárení, v získavaní mladých ľudí, v oceňovaní jednotlivcov, v získavaní výskumných úloh a podobne. Kongres sa konal za účasti TOP...

48. Kongres HVACR – KGH - SMEITS

8.12.2017, PT, SZ CHKT

48. Kongres HVACR – KGH - SMEITS,

Sava centrum, Belehrad, Srbsko

6-8.12. 2017

 

Združenie technikov v oblasti technických a elektrických zariadení budov (SMEITS) zorganizovalo medzinárodný kongres KGH HVAC, ktorého súčasťou bola okrem budov, vetrania, vykurovania aj chladiaca technika.

 

Regionálny kongres DANUBE_ASHRAE

Na kongres SMEITS nadviazal Regionálny kongres ASHRAE, ktorý sa v regióne Európa organizuje raz za rok, pre krajiny, ktoré si vytvorili...

ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

1.12.2017, PT, SZ CHKT

ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

1. december 2017 v Rajeckých Tepliciach v hoteli Aphrodite v sále Thurzo

Prítomní: L. Nagy, J. Kováč, R. Pallya, R. Sebera, J. Löffler, M. Kozický, V. Orovnický, P. Tomlein,

Ospravedlnení:  R. Sebera,

 1. Účet za 1. polrok 2017, prehľad nedoplatkov, plán podujatí na rok 2018, 25 rokov SZ CHKT
 2. 24. val. zhromaždenie, kandidátka do predstavenstva, F-plyny, ekodizajn, chladivá, TČ...
 3. Plán  na rok 2018 (kalendár podujatí), ponuka...

Kandidátka do predstavenstva Zväzu na obdobie 2018-2022

1.12.2017, PT, SZ CHKT

Kandidátka do predstavenstva Zväzu

na obdobie 2018-2022

 

Na základe výzvy v časopise 7/2017 bola zostavené kandidátka do predstavenstva a bola uzavretá 1.12. 2017 v Rajeckých Tepliciach. Z predstavenstva odchádza Richard Sebera, ktorý bol vo funkcii tri funkčné obdobia ako zástupca najväčšieho servisu na Slovensku. Do predstavenstva bol navrhnutý Ivan Lobík, ktorý vedie spoločnosť Sinop Alfa Pezinok špecializujúcu sa na predaj komponentov,...

Chladivá, bezpečnosť 30. novembra 2017

30.11.2017, PT, SZ CHKT

Chladivá, bezpečnosť 30. novembra 2017

Hotel Aphrodite sála Thurzo Rajecké Teplice

Seminár bol rozdelený do dvoch častí. V prvej časti sme sa venovali chladivám ich dostupnosti na trhu v súčasnosti a v blízkej budúcnosti ako aj stratégii v rozhodovaní pri nákupe zariadení s chladivami. V druhej časti sme prebrali čo nového v STN EN 378 1-4.  

 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy...

Na 33. konferencii vo Visegrade HKVZS a SZCHKT

24.11.2017, PT, SZ CHKT

Na 33. konferencii vo Visegrade

HKVZS a SZCHKT

22-24.11.2017

 

            Na pozvanie maďarského Zväzu sme sa zúčastnili konferencie HKVZs v rekreačnej oblasti v blízkosti hradu Visegrad. Na tomto hrade kráľ Matyáš v 14. storočí uskutočnil stretnutie s kráľmi z Čiech a Poľska.V roku 1991 vtedajší maďarský premiér na báze tohto stretnutia založil tzv. Visegrádsku vtedy trojku dnes štvorku krajín Poľsko, Česko, Maďarsko a Slovensko. O takéto stretnutia sa...

Ponúkli sme samostatné aktualizačné školenie

13.11.2017, PT, SZ CHKT

Ponúkli sme samostatné aktualizačné školenie

 podľa Nar. 2015/2067/EU časť 11, 1-4 dňa 13.11.2017 v Rovinke
Pre držiteľov osvedčenia podľa Nar. 303/2008/ES. Ide o európsky uznávanú kvalifikáciu, na ktorú sú stanovené minimálne požiadavky na znalosti v Nar. 2015/2067/EU.

 

Podmienkou účastí na školení a skúške je úspešný postupový test na PC s pripojením na internet a použitím vlastných prihlasovacích údajov vo vymedzenom čase pred školením. Minimálny počet 80 %...

Skúšky na kategóriu F plyny I. s dôrazom na praktické skúšky

11.11.2017, PT, SZ CHKT

Skúšky na kategóriu I

11.11.2017 s dôrazom na praktické skúšky

Celkom 42 uchádzačov na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067

 

Pán predseda skúšobnej komisie Róbert Baxa a členovia páni Jaroslav Zöldfay, Ján Jankeje a Ladislav Nagy, hodnotili teoretickú i praktickú pripravenosť chladiarov ako slabšiu. Tentokrát sa ukázali nedostatočné vedomosti v oblasti prírodných chladív a tiež v zručnostiach, ako aj poznania funkcie komponentov chladiaceho okruhu. Skúšky nespravili 4...

Jesenné rokovanie AREA

27.10.2017, PT, SZ CHKT

Jesenné rokovanie AREA

Brusel 27 októbra 2017

Zasadnutie sa ako obvykle zaoberalo vývojom právnych noriem. Najdôležitejším pre AREA je nariadenie o F plynoch č. 517/2014/EÚ, v ktorom sa zatiaľ  zmeny neočakávajú. Nariadenie definujúce minimálne znalosti a zručnosti pre voľný pohyb zamestnancov v EÚ č. 2015/2067 sa postupne implementuje a naráža na na viaceré otázky a problémy. Nepredpokladá sa certifikácia  pre alternatívne chladivá. V nariadení sa len doplnila časť 11,...

Life Real Alternative európsky projekt

26.10.2017, PT, SZ CHKT

Life Real Alternative európsky project

Brusel 26 októbra 2017

 

CIeľom projektu v hodnote cca 1 mil Euro je vytvoriť elearning, učebné tety, školiaci, testovací a certifikačný systém a vydávanie osvedčení so zameraním na chladivá s nízkym GWP. Na financovaní projektu sa podieľajú štáty, ktoré sa účastnili projektu v posledných troch rokoch, v ktorých sa vytvorili učebné tetym skúšobné otázky a pod. Projekt sprácovávajú v IoR (Inštitút chladiacej techniky v UK)....

Stretnutie odborníkov na používanie noriem v praxi Daikin, Sofia, 9-10 október 2017

10.10.2017, PT, SZ CHKT

Stretnutie odborníkov

Na používanie noriem v praxi

Daikin, Sofia, 9-10 október 2017

 

       Stretnutie odborníkov z krajín strednej a východnej Európy sa stáva už pravidelným. Diskutuje sa najmä o nariadeniach EPBD, EED, F Gas, ErP, RES a o súvisiacich normách. Ide o rozsiahlu problematiku s rádovo 50 súvisiacimi normami, ktoré sa pravidelne obnovujú, čo zjavne nie vždy je pre ich používanie príjemné.

 

 

Mesačne alebo hodinovo

Hodnotiť výkon...

Školenie na VTZ plynové Rovinka 19. september 2017

19.9.2017, PT, SZ CHKT

Školenie na VTZ plynové

Rovinka 19 september 2017

 

Organizujeme v spolupráci s TI Nitra pravidelne respektíve podľa potreby.  Zúčastnilo sa ho 9 záujemcov, ktorí zväčšia požiadali o osvedčenie podľa §§ 16 a 18. To znamená nielen na montáž podľa §18, ale aj na revízie podľa §16, ktorý umožňuje chladiace zariadenie s nebezpečnými plynmi nielen namontovať, ale aj uviesť do prevádzky ak množstvo chladiva je od 3 do 25 kg.

Na získanie § 16 je potrebná maturita...

EDUCOM Vzdelávacia komisia pre TČ pri EHPA

18.9.2017, PT, SZ CHKT

EDUCOM

Vzdelávacia komisia pre TČ pri EHPA

             Zasadala tentokrát 18.9. 2017 v technologickom inštitúte AIT vo Viedni, v ktorom prebiehajú školenia a skúšky inštalatérov tepelných čerpadiel podľa európskej Smernice 2009/28/EÚ, predtým EUCERT, ktorým sme aj my začínali v roku 2006 a transformovali ho do akreditovaného školenie podľa Smernice na MŠVaŠ pod číslo 3279.

 

Cieľ stretnutia

            Sformulovať pripomienky k novelizácie spomenutej Smernice,...

Školenie a skúšky MobKlim Bratislava 13 september 2017

13.9.2017, PT, SZ CHKT

Školenie a skúšky MobKlim

Bratislava 13 september 2017

 

Zamestnanci pobočiek firmy Würth z celého Slovenska boli preškolení na kategóriu I-S. Školenie zorganizoval pán Bobrík. Predaj chladiva v pobočkách zabezpečujú prevažne dámy a tak bolo školenie veľmi aktívne, živo sa diskutovalo.

Aj keď sa účastníčkam nároky na znalosti a zručnosti zdali privysoké, snažili sa vedomosti absorbovať a princípy bezpečnej práce s chladivom pochopiť s cieľom nariadenia...

BOZP na našej servisnej konferencii v hoteli Kormorán

9.9.2017, PT, SZ CHKT

 BOZP na našej servisnej konferencii v hoteli Kormorán

prezentovalo sa 273 nedostatkov

Šamorín 9. september 2017

 

BOZP sme na konferencii venovali dva celé bloky. Hovorilo sa o VTZ plynových, tlakových o chladivách nebezpečných horľavých i výbušných.

 

Hlavný inšpektor Ing. Pribula (stojaci) otvára časť o BOZP na konferencii 7.9.2017 v Šamoríne, na ktorej okrem pracovníkov TI pánov In. Ftáčka, Ing. Zvondára vystúpil aj Ing. Ikrényi za NIP

 

Zo zasadnutia SV IIR

6.9.2017, PT, SZ CHKT

Zo zasadnutia SV IIR

6.9.2017 v hoteli Kormorán

            Tentokrát za účasti riaditeľa IIR pána Didiera Coulomba, ktorého sme oboznámili s reprezentáciou Slovenska v sekciách IIR, podmienkami, ktoré musíme plniť, aby Ministerstvo školstva, uhradilo členský príspevok. Najaktívnejšie sú košická univerzita PJŠ, ktorá v súčinnosti so SAV dosahuje historicky vynikajúce výsledky v základnom výskume magnetických látok. Sú zapojení do medzinárodných projektov a dosahujú mimoriadne...

Vysvetlenia Európskej komisie - Definície na centrálne kompresorové a kondenzačné jednotky

4.8.2017, PT, SZ CHKT

Vysvetlenia Európskej komisie

Definície na centrálne kompresorové a kondenzačné jednotky

Brussels, 4.8.2017 C(2017) 5230 prílohy 1 a 2 ku Správe komisie k posúdeniu požiadaviek 2022 na vylúčenie chladív s vysokým GWP v obchodnom chladení

 

Kľúčové definície vo vzťahu k požiadavkám 2022

Združené centrálne chladiace systémy

Združené centrálne chladiace systémy  sú systémy s dvomi alebo viacerýmikompresormi pracujúcich paralelne a ktoré sú pripojené...