Všetky články

Správy 3/2020

31.3.2020, SZ CHKT

Vyhodnotenie a návrh uznesení Valného zhromaždenia

26.3.2020, PT, SZCHKT

Vyhodnotenie uznesení

z 25. valného zhromaždenia SZ CHKT z 29. marca 2019 na Inchebe v Bratislave.

Predstavenstvo

 1. Rokovať o spolupráci s partnerskými organizáciami s cieľom vstupovať do tvorby legislatívy vo vzťahu ku chladiacej a klimatizačnej technike v SR (z hľadiska odb. spôsobilosti, právnych noriem na TČ, TN, vzdelávania v rámci iných organizácií, TI, SPPK, SOPK  a pod.)
 2. Pripomienkovali sme  Zákon o F plynoch na MŽP ohľadom havarijných únikov a...

Opatrenia Zväzu v súvislosti s Covid-19

24.3.2020, SZCHKT

V súvislosti s aktuálnymi opatreniami Vlády SR zareagoval Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku nasledovnými krokmi:

 1. Formu hlasovania Valného zhromaždenia sme operatívne zmenili na elektronickú. Registrácia členov SZ CHKT je možná do 26. 3. 2020 na tomto linku: https://szchkt.org/a/conf/event_dates/53/show. Zahlasovať môžete tu: https://forms.gle/yjpwB3HyNhbioteJA
 2. Presúvame plánované školenia, skúšky a kurzy na neskoršie termíny. Plánované nové termíny...

Usmernenia Covid-19

21.3.2020, SZ CHKT

Informácie tu sú nezáväzné

Odporúčame aktuálnosť informácií overovať

" Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky potvrdzuje, že opatrenie č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020 sa nevzťahuje  na servisné služby pre chladiacu a klimatizačnú techniku a teda tieto je naďalej možné vykonávať. Z hľadiska ochrany verejného zdravia je momentálna situácia vnímaná práve ako zvýšená potreba výkonu takýchto služieb, kvôli predchádzaniu možným havarijným stavom, ktoré by...

Ceny chladív podľa Öko-Recherche - Posledný prieskum za III.Q. 2019

18.3.2020, preložil PT, SZCHKT

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

Posledný prieskum za III.Q. 2019 – zverejnený január 2020

Posledný prieskum cien HFC chladív vykonal Öko-Recherche (poverená organizácia Európskou komisiou) za tretí kvartál 2019 u celkom o4 predajcov chladív a servisných organizácií. Ceny sú porovnávané voči cenám v roku 2014 (=100%)

Na obrázku je vidieť vývoj cien HFC chladív u predajcov. Vidieť vývoj cien náhrad za R404A, ako napríklad R449A, R448A a náhrad za R134a chladivo...

Požiadali sme žiadosť o Usmernenie MŽP

18.3.2020, PT, SZCHKT

Požiadali sme žiadosť o Usmernenie MŽP

Obrátili sme sa na MŽP so žiadosťou o vydanie Usmernenia na vedenie evidencie zhodnotených chladív.  Evidencia o pohybe F plynov sa podľa zákona o fluórovaných skleníkových plynoch vedie od ich zhodnotenia až po ich regeneráciu alebo zničenie s archiváciou údajov.

O usmernenie sme požiadali, keďže u organizácií oprávnených na nakladanie s odpadmi a zároveň odborne spôsobilých na prácu s fluórovanými plynmi napríklad Arguss...

Zákon o odpadoch 79/2015 Z.z. Zmeny od 1. januára 2020

18.3.2020, PT, SZCHKT

Zákon o odpadoch 79/2015 Z.z.

Zmeny od 1. januára 2020

            O zákone o odpadoch pravidelne informujeme naposledy v Správy 7 a /2018, 4/2019. Aj keď zatiaľ nevznikli nové povinnosti vo vzťahu ku elektroodpadu, táto téma začína byť stále zaujímavejšia, pretože obmena split, multisplit klimatizačných jednotiek bude stále intenzívnejšia. Pri zabezpečovaní správneho nakladania s elektrodpadom musíme rozlišovať medzi FO a PO podnikateľom a FO občanom z hľadiska...

Projekt Interreg Central Europe Geoplasma-CE bol ukončený

18.3.2020, PT, SZCHKT

Projekt Interreg Central Europe Geoplasma-CE

Bol ukončený

zdroj: www.interreg-central.eu

Ministerstvo životného prostredia má relevantné podklady

Projekt spojil partnerov zo 6 krajín – SR, ČR, Poľsko, Rakúsko, Nemecko a Slovinsko – v snahe o zlepšenie hospodárenia s plytkou geotermálnou energiou. Projekt sa zaoberá hodnotením geologického prostredia pre účely využívania plytkej geotermálnej energie na vykurovanie a chladenie v strednej Európe. Cieľom projektu bolo...

PREČO PODPORUJEME HODINOVÝ KROK

18.3.2020, PT, SZCHKT

PREČO PODPORUJEME HODINOVÝ KROK

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., SZ CHKT Šamorín

 

 Metodika výpočtu tepelnej bilancie potreby tepla pre budovy môže byť rôzna. Podľa vyhlášky č. 324/2016 Z.z. sa používa tzv. mesačná metóda, ktorá je založená na konštantnom teplotnom rozdiele medzi priemernou vonkajšou teplotou v danom mesiaci a vnútornou teplotou v budove. Mesačná metóda nedokáže vypočítať zobraziť rôznu potrebu tepla na vykurovanie a teplú vodu v priebehu dňa,...

Recyklácia chladiva v procese phase down F plynov

18.3.2020, PT, SZCHKT

Recyklácia chladiva v procese

phase down F plynov

Phase down F plynov vyvolá nedostatok chladív na trhu, ktorý je čiastočne možné kompenzovať recykláciou a regeneráciou po predchádzajúcom zhodnotení chladív. Zhodnotenie znamená znovuzískanie chladív ich odobratím z chladiaceho okruhu či už v kvapalnej alebo parnej fáze. Je potrebné rozlišovať medzi kvalitou chladiva po odbere, po recyklácii a po regenerácii chladiva. Požiadavky na kvalitu nového chladiva sú uvedené v norme...

Oceníme zhodnotenie chladiva

18.3.2020, PT, SZCHKT

Oceníme zhodnotenie chladiva

Zhodnotene chladiva – jeho odber a uskladnenie

s následnou buď recykláciou alebo predajom – je základom pre zníženie únikov chladiva pri väčších opravách, alebo pri vyraďovaní zariadení z prevádzky. Totiž pri normálnej prevádzke úniky sú pod 1 % a tak asi 9-15 % únikov je možné vztiahnuť na poruchy, havarijné stavy a pri vyraďovaní zariadení z prevádzky. Je dôležité, aby chladivo bolo vždy pred opravou, vyradením z prevádzky zo zariadenia...

Lisované spoje Conex

18.3.2020, PT, SZCHKT

Lisované spoje Conex

Mali byť prezentované na valnom zhromaždení 26.3.2020 v ExpoClube

            Nahradí technológia nerozoberateľných lisovaných  spojov taktiež nerozoberateľné spájkované spoje? Keďže ide o pomerne komfortnú prácu už dlhými rokmi overenú prácu s lisovanými spojmi najmä na vykurovacích medených okruhoch, odpoveď dá zrejme ekonomika montáže.

Už tu boli pomerne drahé lisované spoje Vulkan Lokring, ktoré vzhľadom na svoju cenu neboli konkurencie...

Pevne inštalované detektory

18.3.2020, PT, SZCHKT

Pevne inštalované detektory

Téma na valnom zhromaždení

 

Túto tému sme diskutovali na konferencii v hoteli Grand Praha v roku 2016. Inšpektorka zo SIŽP zo Žiliny pani Galovičová (Správy 8/2016) uviedla tiež problém s nadlimitnými únikmi. Často sú uvedené opakované tie isté poruchy na chladiacich okruhoch ako havárie pri únikoch až 20-60 % za rok. Popis porúch je často nedôveryhodný a opakujúci sa periodicky. Inšpekcia v takýchto prípadoch už nielen upozorňuje, ale...

Správy 2/2020

7.3.2020, SZ CHKT

Zasadnutie predstavenstva - záznam

6.3.2020, PT, SZCHKT

Zasadnutie predstavenstva

6.3.2020 v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A

 

Prítomní: Ladislav Nagy, Ivan Lobík, Róbert Pallya,  Jozef Kováč, V. Orovnický

Rozšírené predstavenstvo:P. Tomlein, Ospravedlnení: Viktor Beláň,

 

Program:

 1. Príprava 26. valného zhromaždenia SZ CHKT 26.marca 2020 na Inchebe
 2. Účet za rok 2019 a rozpočet na rok 2020,  prehľad nedoplatkov členov Zväzu
 3. Hodnotenie činnosti za rok 2019 a zámery na rok 2020. Ocenenia...

Teplo z výroby ľadu využívajú na vykurovanie a vzduchotechniku

12.2.2020, PT, SZ CHKT

Teplo z výroby ľadu využívajú na vykurovanie a vzduchotechniku

Športové centrum Montreal

Nahradili stroje s 900 kg R22 za systém s 500 kg CO2 s výkonom 362 kW, 110/20 bar

Pred 10 rokmi fungoval celý športový areál na R22 teraz na CO2 a to na mrazenie, chladenie, vykurovanie i klimatizáciu. V celkových prevádzkových nákladoch dosiahli úsporu 30 % vďaka aj využívaniu kondenzačného tepla na vykurovanie, ohrev teplej vody a tiež ohrev bazénovej vody. Aby systém zvládol...

ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom

12.2.2020, PT, SZ CHKT

ATEX smernice vo vzťahu ku chladiacim okruhom

Podľa Asercom sprievodca

             Význam smerníc ATEX sa dostáva do pozornosti z dôvodu uplatňovania horľavých chladív v chladiacich okruhoch.

Sú dve ATEX smernice:

 1. ATEX “Pracovisko” Smernica 1999/92/EC o bezpečnosti zamestnancov pri práci v atmosfére s rizikom výbuchu.
 2. ATEX “Zariadenia” Smernica 2014/34/EU o bezpečnosti zariadení používaných vo výbušnej atmosfére.

 

 • ATEX “Pracovisko” Smernica...

SPRÁVA O ILEGÁLNOM OBCHODE

12.2.2020, preložil PT

SPRÁVA O ILEGÁLNOM OBCHODE

Preložil Peter Tomlein

Správa ilegálnom obchode s chladivami za rok 2018 bola spracovaná EIA (Environmental Investigation Agency) z UK a publikovaná v marci 2019 k dispozícii na Zväze. Vychádza z údajov colných úradov a z vlastného prieskumu.

 

Kolektív expertov

Výrobcov chladív Chemours, Honeywell, ďalej z asociácie dodávateľov kompresorov, .. ASERCOM, distribútorov chladív Westfalen a Frigoteam uviedol, že v roku 2018 ilegálny dovoz...

Jubilant Vladimír Kubík (70)

12.2.2020, PT, SZ CHKT

Jubilant Vladimír Kubík (70)

Chladiar telom i dušou. V roku 1990 založil a 30 rokov vedie firmu Vladimír Kubík Echos a neskôr aj ECHOS s.r.o. Banská Bystrica. Nechýba na podujatiach Zväzu.  Je vždy tam, kde ho potrebujú a o jeho zručnosti, skúsenosti a vedomosti sa dá vždy oprieť.

 

Spoločnosť ECHOS

Vykonáva vo vlastných priestoroch opravy prepravného chladenia, generálne opravy kompresorov a výmeny kompresorov aj v kaskádnych okruhoch pre kryogénne chladenie do...

160 rokov od narodenia Aurela Stodolu

12.2.2020, PT, SZ CHKT

160 rokov od narodenia Aurela Stodolu

STU Bratislava aula Aurela Stodolu 2.12.2019

           

            Meno Alberta Einsteina pozná celý svet. Ale meno človeka, ktorý ho učil a ktorého si získal, pozná aj máloktorý Slovák. Profesora Aurel Stodolu možno považovať za renesančného človeka, ktorý sa narodil do doby plnej objavov. Okrem toho, že bol už za svojho života považovaný za „otca parných turbín“, mal aj nezvyčajný hudobný talent a bol vynikajúcim...

PONUKA stánku na výstave Rácioenergia 2020

12.2.2020, PT, SZ CHKT

PONUKA

Zväz ako jeden z odborných garantov na výstave:

Rácioenergia Bratislava – NULOVÉ DOMY – TEPELNÉ ČERPADLÁ

v dňoch 25.-28.3. 2020

má k dispozícii vlastný stánok. Vzhľadom na to, že výstavné plochy sú pomerne drahé a ekonomická situácia nie je ľahká, ponúkame záujemcom možnosť zakúpiť si menšiu výstavnú plochu 2-10 m2, ktorá by samostatne nebola dostatočná, ale ako spoločná výstavná plocha (3 a viac firiem) by prezentáciu CHKT a TČ zvýraznila. Ceny za...

Aktualizačné školenia na tepelné čerpadlá

7.2.2020, PT, SZCHKT

Aktualizačné školenia n tepelné čerpadlá

17.1., 6. a 7.2. 2020 v Šamoríne

            Stretnutia odborníkov na inštaláciu tepelných čerpadiel prinášajú zaujímavé diskusie a poznatky, ktoré sa snažíme zovšeobecňovať. Diskusie sú organizované v príjemnom prostredí v sídle Zväzu v Šamoríne, ulica Vicenzy, 2209/8A.

 

Aktualizačné školenie na TČ sa skladá

Z troch hlavných častí:

 • Zmeny v európskej legislatíve najmä EPBD, EED, RES, WEEE a transponovanej...

Techfórum, Nitra

4.2.2020, PT, SZCHKT

Techfórum, Nitra

4. február 2020

Techfórum je zaujímavý projekt spoločnosti Klimak s.r.o. Nitra, ktorý spája dodávateľské firmy technických zariadení budov prezentáciami, kde si navzájom nekonkurujú, skôr sa navzájom dopĺňajú.  To, že dodávateľské firmy sa s chuťou zúčastňujú, je vidieť na prezentáciách s pridanou hodnotou fantázie a interakcie, ktorými sa snažia osloviť účastníkov. Z celkom cca 150 účastníkov sa hlasovania cez mobily zúčastňovalo 84. Bolo...

Skúšky na kategóriu I. - zhodnotenie

1.2.2020, PT, SZCHKT

Skúšky na kategóriu I

Šamorín, priemyselný park Vicenza

Dvadsaťšesť % ná neúspešnosť!

Hodnotenia vynikajúce i veľmi slabé

Teoretickú i praktickú pripravenosť chladiarov pod vedením predsedu skúšobnej komisie Milan Ondrejmiška hodnotili členovia páni Jaroslav Zöldfay, Martin Valent, Ján Jankeje a Ladislav Nagy. Sústredili sa na vedomosti v oblasti prírodných chladív a tiež v zručnostiach, poznanie funkcie nielen komponentov chladiaceho okruhu, ale aj zostáv...

Správy 1/2020

21.1.2020, SZ CHKT

Manuscript Template

30.12.2019,

Záznam zo zasadnutia SR CO CHKT

16.12.2019, PT, SZ CHKT

Záznam zo zasadnutia SR CO CHKT

Bratislava, UFO na moste SNP, 16.12.2019

 

 

Prítomní: Ingrid Neuwirthova (SOPK), Ján Baršváry (SPPK) Vladimír Orovnický a Peter Tomlein, (SZCHKT)

Ospravedlnení:  ...

Materiály:Príručka kvality (7 príloh, 7 dokladov), správa z kontroly hospodárenia za rok 2018 a prvý polrok 2019, skúšobný poriadok schválený MŽP, žiadosti, vzory osvedčení certifikátov, cenník a postup certifikácie a obnovovania platnosti na...

Vybrané z predstavenstva 12.12.2019

12.12.2019, PT, SZ CHKT

Predstavenstvo

12. decembra, 2019 v sídle SZ CHKT. Vicenzy 2209/8A, 931010 Šamorín

Zľava Viktor Beláň, Vladimír Orovnický, Jozef Kováč, Ladislav Nagy, Róbert Pallya

 

Vybrané z predstavenstva 12.12.2019

Šamorín od 10:00, sídlo SZ CHKT

Zmena slovného vyjadrenia skratky SZ CHKT

Vývoj techniky s chladiacim okruhom sa dynamicky vyvíja. Uplatnenie chladiaceho okruhu v minulosti prevažovalo v oblasti chladenia, mrazenia potravín. Po roku 1990 vnímame stále...

ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

12.12.2019, PT, SZ CHKT

ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

12. december 2019 SZ CHKT Šamorín

Prítomní: V. Orovnický,  L. Nagy, J. Kováč, R. Pallya, Viktor Beláň, P. Tomlein,

Ospravedlnení:  I. Lobík,

 1. Účet za 1. polrok 2019, prehľad nedoplatkov, plán podujatí na rok 2020
 2. 26. val. zhromaždenie, kooptácia do predstavenstva, F-plyny, ekodizajn, chladivá, TČ...
 3. Plán  na rok 2020 (kalendár podujatí), ponuka na výstavu Rácioenergia, DNT´2020
 4. Aktualizačné školenia na chladivá...

R134a sa plní len do aut pre export mimo EÚ

11.12.2019, PT, SZ CHKT

R134a sa plní len do aut pre export mimo EÚ

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 8/2019

NACE kód je pre nás dôležitý – vyžaduje si našu pozornosť

11.12.2019, PT, SZ CHKT

NACE kód je pre nás dôležitý – vyžaduje si našu pozornosť

Štatistický systém v EÚ a vo svete sústreďuje ekonomické údaje pod tzv. NACE kódmi: „Klasifikácia ekonomických činností“. V súčasnosti ekonomické údaje z výroby, montáží, opráv chladiacich zariadení sú sústreďované najmä pod kódmi:

33 – špecializovaný na priemysel vrátane strojov a zariadení

43 – špecializovaný na stavebníctvo, vrátane technických zariadení budov

 

Oba kódy sa ďalej vetvia na:

33.12...

Vízia AREA do roku 2025

11.12.2019, PT, SZ CHKT

Vízia AREA do roku 2025

Prezident AREA Marco Buoni je výborný organizátor a víziou zviditeľnil AREA.

AREA sa zviditeľňuje ako svojím spôsobom jedinečná organizácia, združujúca národné asociácie bez účasti firiem. Publikovaná vízia je síce len obecný dokument zhrňujúci všeobecne základné oblasti činnosti podporujúcich podnikanie, ale umožnila stretnutie s vedúcou odboru Klíma na EK, zástupcom európskeho parlamentu a predstaviteľmi spolupracujúcich európskych združení...

CIELE EÚ A PHASE DOWN VYBRANÝCH CHLADÍV

11.12.2019, PT, SZ CHKT

CIELE EÚ A PHASE DOWN VYBRANÝCH CHLADÍV

Úvahy a očakávania

 

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.,SZ CHKT Šamorín

 

Nariadenie č. 517/2014/EU zaviedlo postupné znižovanie a vylučovanie HFC chladív, ktoré na celosvetovej úrovni bolo prijaté v októbri 2016 v Kigali v Rwande tak, že sa HFC chladivá začlenili do Montrealského protokolu.

Európsky plán je podstatne ambicióznejší ako svetový plán phase down HFC chladív. Do roku 2030 emisie majú poklesnúť o 80 %....

NECP - Národný energetický a klimatický plán

11.12.2019, PT, SZ CHKT

NECP - Národný energetický a klimatický plán

Hlavné ciele v oblasti energetiky a klímy do roku 2030

V rámci celej Únie, dosiahnuť v porovnaní s rokom 1990 zníženie emisií skleníkových plynov aspoň o 40 % (jednotlivé členské štáty majú určené podiely podľa miestnych podmienok), záväzný cieľ na úrovni Únie je dosiahnuť podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) na hrubej konečnej energetickej spotrebe aspoň 32 %, pričom podiel OZE v doprave musí...

Návrh na doplnenie požiadaviek na ekodizajn podľa Smernice 2009/125/ES

11.12.2019, PT, SZ CHKT

Návrh na doplnenie požiadaviek na ekodizajn podľa Smernice 2009/125/ES

Prístup k informáciám na účely opráv a údržby

Pripravované doplnenie Smernice predpokladá, že pravdepodobne od roku 2022 po uplynutí dvoch rokov od uvedenia prvého kusu na trh bude musieť výrobca, dovozca alebo splnomocnený zástupca poskytnúť odborným opravárom prístup k informáciám na účely opráv a údržby daného spotrebiča za týchto podmienok:

1.      na webovej stránke výrobcu, dovozcu alebo...

Návrh na kooptáciu do predstavenstva Zväzu

11.12.2019, PT, SZ CHKT

Návrh na kooptáciu do predstavenstva Zväzu

Na schválenie valným zhromaždením 27.3.2019, ExpoClub Inceba BA

Vzhľadom na odstúpenie Ing. Jozefa Lofflera z funkcie člena predstavenstva Zväzu na vlastnú žiadosť, predstavenstvo Zväzu navrhlo na kooptáciu riaditeľa servisu  Carrier, spol s r.o., Nitra pána Ing. Martina Ilenčíka, ktorý v praxi rieši zložité zákazky vo vzťahu ku obchodnému chladeniu vyšších výkonov. Keďže táto oblasť nie je zatiaľ v predstavenstve...

Správy 8/2019

30.11.2019, SZ CHKT

Na 35. konferencii v Balatofured

20.11.2019, PT, SZ CHKT

Na 35. konferencii v Balatofured

HKVSZ a SZCHKT

20-22.11.2019

 

            Na pozvanie maďarského Zväzu HKVSZ sme sa zúčastnili 35. konferencie HKVZs v meste Balatonfured v Maďarsku. Na konferencii sme prezentovali technickú, energetickú a ekonomickú analýzu retrofitu z AC ventilátorov na EC ventilátory a riziká prestavby chladiacich okruhov s kompresotrmi on/off na tepelné čerpadlá. Tlmočil pán Ákos Korbacska.

Servisnú sekciu viedol Andrász Betowicz, ktorý...

Ponuka SOŠ technológií a remesiel

12.11.2019, PT, SZ CHKT

Ponuka SOŠ technológií a remesiel

Ivanská cesta 21, Bratislava 12.11.2019

            Partnerské firmy sa prezentovali a tak podporili aj praktické vzdelávanie a štúdium technických odborov. Tento deň bol určený najmä žiakom základných škôl 9. a 8. ročníkov, ktorí si hľadajú svoju budúcu školu ako aj ich rodičom, na ktorých je potrebné sa zamerať a argumentovať, že štúdium technických odborov sa v dnešnej dobe oplatí.

            Na stretnutí s pánom riaditeľom...

Zo zasadnutia SV IIR

7.11.2019, PT, SZ CHKT

Zo zasadnutia SV IIR

7. novembra, 2019 v Papierničke

Zasadnutie bolo organizované formou pracovného obeda počas medzinárodnej konferencie organizovanej SZ CHKT 6.-8.11. 2019 v Papierničke. Program zasadnutia bol otvorený premietnutím videa z poslednej konferencie IIR s názvom: Compressors 2017 v Šamoríne. Zasadnutie otvoril a viedol predseda SV IIR Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. Nasledovali prednášky členov SV IIR:

 

 1. Doc. Peter Tomlein, PhD.: Informácia z ICR v...

Slovenský výbor pre spoluprácu s IIR Pozýva na svoje zasadnutie 7.11.2019 v Papierničke

7.11.2019, PT, SZ CHKT

 

Slovenský výbor pre spoluprácu s IIR

Pozýva na svoje zasadnutie 7.11.2019 v Papierničke

SV IIR – Slovenský výbor IIR reprezentuje Slovenskú republiku v medzivládnej organizácii IIR Medzinárodný inštitút pre chladenie so sídlom v Paríži so zameraním na základný, aplikovaný výskum a vzdelávanie v celom rozsahu využívania veľmi nízkych a nízkych teplôt.

 

 

Vedecký výbor IIR

So zastúpením SV IIR

Prezidentom je Piotr Domanski (USA)

 

LORD NORTON A SLUHA JAMES /po dvadsiatich rokoch.../ v Papierničke

7.11.2019, PT, SZ CHKT

LORD NORTON A SLUHA JAMES /po dvadsiatich rokoch.../

Ľuboš Kostelný a Jozef Vajda v Papierničke

7.11.2019 /štvrtok/ o 17.00 hod

            V rámci programu konferencie po prvých blokoch o prieniku právnych noriem, nových technológiách s alternatívnymi chladivami, a diskusii o ekonomickom vývoji malých firiem v ekonomickom prostredí Slovenska i sveta s Prof. Ing. Petrom Staněkom, DrSc. zo SAV sa pobavíme s Ľubošom Kostelným a Jozefom Vajdom.

 

V predstavení...

Naša konferencia Papiernička, zariadenie NR SR

6.11.2019, PT, SZ CHKT

Naša konferencia Papiernička, zariadenie NR SR

6.-8.11.2019

V rámci programu konferencie po prvých blokoch o prieniku právnych noriem, nových technológiách s alternatívnymi chladivami, a diskusii o ekonomickom vývoji malých firiem v ekonomickom prostredí Slovenska i sveta s Prof. Ing. Petrom Staněkom, DrSc. zo SAV sme sa pobavili s Ľubošom Kostelným a Jozefom Vajdom a posledný deň s Michaelom Szatmárym.

Konferencia registrovala 185 účastníkov a konala v kino...

S kým sa stretnete v Papierničke

6.11.2019, PT, SZ CHKT

S kým sa stretnete v Papierničke

LORD NORTON A SLUHA JAMES /po dvadsiatich rokoch.../

Prof. Ing. Peter Staněk, DrSc., Ľuboš Kostelný, Jozef Vajda a Michael Szatmáry

V Papierničke 7.11.2019 /štvrtok/ o 17.00 hod

            V rámci programu konferencie po prvých blokoch o prieniku právnych noriem, nových technológiách s alternatívnymi chladivami, a diskusii o ekonomickom vývoji malých firiem v ekonomickom prostredí Slovenska i sveta s Prof. Ing. Petrom Staněkom, DrSc....

Medzinárodná servisná konferencia - Sekcie a program

6.11.2019, PT, SZ CHKT

Medzinárodná servisná konferencia

Papiernička, 6. 11. 2019 - 8. 11. 2019, registrácia od 1. septembra

 

Sekcie a program

6.11.2019

13:00 - 17:00 Registrácia Daniela Sameková(Vestibul)

13:15 - 14:00 Káva a občerstvenie(Vestibul)

14:00 - 15:00 Okrúhly stôl ku horľavým a vysokotlakovým chladivám, Milan Ondrejmiška(Konferenčná sála)

 

Príspevok

Prezentujúci...

Mladý tvorca a vzdelávanie

5.11.2019, PT, SZ CHKT

Mladý tvorca a vzdelávanie

Agrokomplex Nitra 5.-6.11.2019

Ponuky na vzdelávanie, súťaže a konferencie

Výstava bola rozdelená do troch pavilónov:

M3 – mladý tvorca, kde bol i stánok SZ CHKT

M3 – stredné odborné vzdelávanie

M4 – vysokoškolské vzdelávanie

M5 – konferenčné priestory

 

Zväz sa prezentoval svojím stánkom

Danielka Sameková mala na stánku vzácnu návštevu. Mladý chlapec zo základnej školy dával fundované otázky o funkcii, montáži...

Skúšky na kategóriu I 26.10.2019 s dôrazom na praktické skúšky

26.10.2019, PT, SZ CHKT

Skúšky na kategóriu I 26.10.2019 s dôrazom na praktické skúšky

Šamorín, priemyselný park Vicenza

Celkom 29 uchádzačov na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067

Požadovaná úroveň minimálnych znalostí podľa Nariadení 303/2008 a 2015/2067/EÚ sa nedá dosiahnuť len účasťou na školení. Očakáva sa, že záujemcovia o kategóriu I, II sú aktívni na trhu, práca s chladiacim okruhom je pre nich bežná každodenná prax. Nie je v poriadku, ak sa na kategóriu I, II hlási uchádzač, ktorý...

Valné zhromaždenie AREA Brusel

11.10.2019, PT, SZ CHKT

Valné zhromaždenie AREA

Brusel 11.10.2019

            Valné zhromaždenie AREA po obvyklých formalitách diskutovalo ekonomickú situáciu a zameranie na najbližšie roky v štyroch pracovných skupinách:

 1. Chladivá
  1. F plyny, chladivá s nízkym GWP, REAL Alternatives, RDL, U-TKitAR, Euroskills, ...
 2. Ľudské zdroje
  1. NACE, EN13313_EN ISO 22712:2018, REAL Alternatives 4Life,
 3. Právne a technické normy
  1. PED, ATEX, EN 378,...

Vybavili sme pracovisko Zväzu prístrojmi ovládania školiace stredisko Šamorín

27.9.2019, PT, SZ CHKT

Vybavili sme pracovisko Zväzu prístrojmi ovládania

Školiace stredisko Šamorín

Ovládanie je potrebné najskôr nastaviť. To sa môže robiť cez USB kľúč, cez počítač alebo priamo na ovládacom paneli. Poznať všetky možné varianty nastavenie nie je jednoduché a získať potrebné zručnosti si vyžaduje čas. A tak sa postupne vzdelávajú špecialisti, ktorí túto prácu vykonávajú profesionálne.

Pohľad vpredu na simulátory ovládania elektrických krokových motorov ventilov,...

CHRÁŇTE SVOJE PODNIKANIE: KUPUJTE OVERENÉ CHLADIVÁ!

27.9.2019, Podľa AREA, ASERCOM, EFCTC, EPEE, preložil Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.

CHRÁŇTE SVOJE PODNIKANIE: KUPUJTE OVERENÉ CHLADIVÁ!

Podľa AREA, ASERCOM, EFCTC, EPEE, preložil Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.

V súvislosti s nariadeniami o F plynoch a s postupným vylučovaní HFC chladív z používania, ponuka na HFC chladiva sa skomplikovala, je nižšia, drahšia, zvlášť tých s vyšším GWP.

 

Chladivá sa stali cenným tovarom. Sú významné pre bezpečný a spoľahlivý chod Vášho podnikania – práve tak ako lieky môžu byť významné pre Vaše zdravie....

Budovy NZEB a tepelné čerpadlá v stavebnicových domoch Concordia univerzita Montreal

27.9.2019, PT, SZ CHKT

Budovy NZEB a tepelné čerpadlá v stavebnicových domoch

Concordia univerzita Montreal

Univerzita nielen vyučuje, ale je zapojená tiež do výskumných projektov, do ktorých pozýva vedcov z celého sveta. V stratégii výskumu sa tiež zameriavajú na budovy:

s takmer nulovou spotrebou energie (NZEB)

alebo budovy, ktoré poháňajú samé seba, respektíve vyrobia viac energie ako spotrebujú. Majú strategické partnerstvá v EÚ, USA i doma v Kanade.

 

Budovy poháňajú FV...

Prvý výstup z chladiva R404A sa rýchlo blíži

27.9.2019, PT, SZ CHKT

Prvý výstup z chladiva R404A sa rýchlo blíži

Rok 2020 a potom 2022

 

Zákazy uvedenia výrobkov na trh podľa článku 11 ods. 1Nar. 517/2014/EU, príloha III

 

Výrobky a zariadenia

V prípade potreby sa GWP zmesí obsahujúcich fluórované skleníkové plyny vypočíta v súlade s prílohou IV v zmysle článku 2 bodu 6

Dátum zákazu

Správy 7/2019

26.9.2019, SZ CHKT

Skúšky v Štúrove

21.9.2019, PT, SZ CHKT

Skúšky v Štúrove

14.9. a 21.09. 2019 v spoločnosti Insulmaster s.r.o. Štúrovo

Skúšky prebiehali podľa Nar 2015/2067/EÚ

Účastníci pri odbere chladiva a vákuovaní

Okrem  klasickej skúšky zhodnocovania chladiva odberu metódou push pull, sme skúšku vákuovania doplnili o  tlakovú skúšku pevnosti a tesnosti chladiaceho okruhu s určením skúšobného tlaku podľa normy STN EN 378-2, kde je určená skúšobná teplota PT, pre ktorú sa pomocou vzťahu tlaku a teploty...

Školenie a skúšky na MobKlim v LandRoveri

20.9.2019, PT, SZ CHKT

Školenie a skúšky na MobKlim v LandRoveri

Nitra, 13. a 20.09.2019

            Výrobca aut LandRover v Nitre bol iniciátorom školenia a skúšok podľa Nar. 307/2008/EU pre svojich zamestnancov.

Celkový počet odborníkov s kvalifikáciou MobKlim na Slovensku je takmer 1800 a je zatiaľ nižší ako počet osôb s kategóriou I.

Účastníci školenia a skúšok na kategóriu MobKlim v spoločnosti LandRover v Nitre 

 

Postupy pri odbere, plnení chladiva, vákuovaní...

Balíček čistej energie podporuje tepelné čerpadlá

19.9.2019, PT, SZ CHKT

Balíček čistej energie podporuje tepelné čerpadlá

Platí to aj naopak, že tepelné čerpadlá podporujú realizáciu balíčka čistej energie. Podľa našich hodnotení, študentských diplomových prác, dostupnej literatúry platí, že tepelné čerpadlá majú byť východziou technológiou pri návrhu budov vyžadujúcich si vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody. Ak tak projektant neurobí, spôsobí, že budova bude z pohľadu EEE hodnotenia horšia. Je teda dôležité:

 • Návrhy TZB...

Ceny chladív podľa Öko-Recherche Posledný prieskum za I.Q. 2019 – zverejnený júl 2019

19.9.2019, PT, SZ CHKT

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

Posledný prieskum za I.Q. 2019 – zverejnený júl 2019

Posledný prieskum cien HFC chladív vykonal Öko-Recherche (poverená organizácia Európskou komisiou) za prvý kvartál 2019 u 26 predajcov chladíva 34 servisných organizácií v krajinách I, G, F, S. Ceny sú porovnávané voči cenám v roku 2014 (=100%)

Na obrázku je vidieť vývoj cien HFC chladív u predajcov. Vidieť vývoj cien HFC chladív R404A, R410A, R407C a R134a. Ich ceny sú vyrovnanejšie...

Blahoželáme jubilantom - členom a registrovaným odborníkom

19.9.2019, PT, SZ CHKT

Blahoželáme jubilantom - členom a registrovaným odborníkom

Vek

Meno

Vek

 Meno

Vek

Meno

 

 

 

 

 

 

80

Stanislav Sádecký

Ponuka školení s možnosťou REAL Alternatives 4Life

19.9.2019, PT, SZ CHKT

Ponuka školení

Podľa Nar. 303/2008/ES, 2015/2067/EÚ s možnosťou REAL Alternatives 4Life

Od roku 2009 zabezpečujeme školenia a skúšky podľa Nar. 303/2009/ES, ktoré sme v roku 2017 rozšírili o časť 11 podľa Nar. 2015/2067/EÚ. V tomto roku sme pristúpili k rozšíreniu ponuky podľa európskeho projektu REAL Alternatives 4 Life, do ktorého sme zapojení od roku 2018.

V tomto systéme uchádzač môže skončiť s nasledovnými osvedčeniami podľa:

·        Nar. 303/2008/EÚ...

GlobalFACT

27.8.2019, PT, SZ CHKT

GlobalFACT

www.globalfact.org

ICR kongres Montreal 27.8.2019

Globalfact je nezisková asociácia, ktorej členmi sú väčšinou výrobcovia pokrokových chladiacich technológií s alternatívnymi syntetickými chladivami HFO s nízkym GWP respektíve so zmesami HFC/HFO, teda so syntetickými chladivami, bez tzv. prírodných chladív.  Inými slovami podporujú klasických výrobcov chladív a zdôrazňujú nízke GWP, vysoké účinnosti, rôznorodosť chladiacich výkonov a ich použitia. Sú opozíciou...

V Montreale k zníženiu náplne chladiva

27.8.2019, PT, SZ CHKT

V Montreale k zníženiu náplne chladiva

Diskusia 27.8. s Prof. Corberánom z TU Valencia

            Význam znižovania náplne chladiva je najmä ekologický, bezpečnostný a ekonomický. Nielen chladivá s vysokým GWP, ale aj nové chladivá alternatívne si vyžadujú pozornosť. Minimalizácia náplne chladiva sa dá dosiahnuť najmä zmenšovaním častí chladiaceho okruhu, v ktorých sa nachádza kvapalné chladivo. Sem patria najmä výmenníky, kvapalinové potrubia, zberač chladiva, EV,...

Z výkonného výboru IIR

25.8.2019, PT, SZ CHKT

Z výkonného výboru IIR

25.8.2019 Montreal

 

 

Svet sa mení - informácie sú stále lepšie dostupné

IIR musí sa uchádzať o záujem krajín byť členom IIR

O členstvo majú záujem rozvojové krajiny, nemajú však peniaze na účasť na konferenciách a podobne. Fond na podporu rozvojových krajín je založený, ale bez peňazí. Zdôrazňuje sa najmä potreba doplniť chladiace kapacity, skompletizovať chladiacu reťaz a znížiť tak straty na domácej poľnohospodárskej...

Generálna konferencia IIR

25.8.2019, PT, SZ CHKT

Generálna konferencia IIR

25.8.2019 Montreal

IIR je síce medzivládna organizácia, ale v podstate funguje podobne ako náš Zväz. Má sekretariát, ktorý zabezpečuje starostlivosť o členov, vedie databázy zabezpečuje publikačnú činnosť, stará sa o webovú stránku, spolupracuje s inými s inými organizáciami, zabezpečuje činnosť pracovných skupín, zúčastňuje sa projektov a pod.

 

Zmena prezidenta generálnej konferencie

IIR má viacerých funkcionárov. Okrem...

ICR 2019 - Svetový kongres IIR

24.8.2019, PT, SZ CHKT

ICR 2019 - Svetový kongres IIR

August 24-29.2019 Montreal

Zlepšovanie kvality života a udržateľnosť života na Zemi

Jedno z najvýznamnejších podujatí v oblasti chladiacej, klimatizačnej techniky a tepelných čerpadiel, ktoré sa koná raz za štyri roky navštívilo do 900 účastníkov, ktorí si vypočuli takmer 1000 príspevkov v 10 sekciách, 120 bolo posterov a 17 vystavovateľov. Zúčastnil som sa zasadnutí výborov IIR ako predseda SV IIR v zastúpení MŠVVaR a tiež aktívne...

Správy 6/2019

12.8.2019, SZ CHKT

Aktualizačné školenia na tepelné čerpadlá

3.7.2019, PT, SZ CHKT

Aktualizačné školenia na tepelné čerpadlá

27.6. v Tatramat Poprad a 3.7. 2019 v Šamoríne

            Stretnutia odborníkov na inštaláciu tepelných čerpadiel prinášajú zaujímavé diskusie a poznatky, ktoré sa snažíme zovšeobecňovať. Diskusie boli organizované v príjemnom prostredí podniku Tatramat Poprad a v sídle Zväzu v Šamoríne, ulica Vicenzy, 2209/8A.

 

Sídlo Zväzu v Šamoríne a jeho učebné priestory

 

Aktualizačné školenie na TČ sa...

Porada učiteľov

26.6.2019, PT, SZ CHKT

Porada učiteľov

Je súčasťou každoročných stretnutí

Každoročne sa na stretnutiach vzájomne informujeme o počtoch žiakoch, vývoja nových noriem pre školské a duálne vzdelávanie. V Českej republikesú školy sú v dobrej kondícii. Zlepšuje sa tiaž vybavenie pracoviska, ktoré je umiestnené spolu so sídlom Svazu v pražskej škole, ktorá učí aj mechanika chladiacich zariadení. Majú dostatok zanietených učiteľov a vybavenie škôl sa stále zlepšuje. Podarilo sa zaviesť...

Skúšky teoretické i praktické - na počítačoch po prvý krát testové i grafické otázky

26.6.2019, PT, SZ CHKT

Skúšky teoretické i praktické

Na počítačoch po prvý krát testové i grafické otázky

Zaradenie grafických otázok do testu účastníci privítali a so záujmom aj vypracovávali. Ukázalo sa však, že potrebujeme rýchlejší internet, inak budú testy pracovať buď pomaly alebo „mrznúť“. Ak sa podarí splniť všetky podmienky, umožní nám to v budúcnosti znížiť potrebu skladovania papierových testov a nahradiť ich elektronickými.

 

 

Ovládanie chladiacich okruhov...

ČESKÍ A SLOVENSKÍ LEKTORI V ŠAMORÍNE Podľa projektu Real Alternatives 4 Life

24.6.2019, PT, SZ CHKT

ČESKÍ A SLOVENSKÍ LEKTORI V ŠAMORÍNE

Podľa projektu Real Alternatives  4 Life

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., SZ CHKT Šamorín

Projekt nemá právne zázemie a certifikát REAL Alternatives má byť pre zamestnávateľa preukazom odbornej spôsobilosti, praktickej zdatnosti na prácu s alternatívnymi chladivami. Zameranie na zručnosti ho odlišuje od Nar. 2015/2067/EÚ, ktoré je zamerané len na teoretické znalosti. Na stránke Real Alternatives sa doposiaľ registrovalo 3000 záujemcov....

Ukážka tvorby suchého ľadu 13.6. 2019 v spoločnosti EHOS v Banskej Bystrici

13.6.2019, PT, SZ CHKT

Ukážka tvorby suchého ľadu

13.6. 2019 v spoločnosti EHOS v Banskej Bystrici

V rámci prípravy na praktickú časť školení sme v spolupráci s Vladom Kubíkom vyrobili zariadenie na ukážku tvorby suchého ľadu z kvapalného chladiva oxidu uhličitého R744 (CO2) v medenej rúre z K65 s dvomi priezorníkmi s poistným ventilom s dvomi uzatvárateľnými ventilmi a dvomi plniacimi ventilmi. K tvorbe suchého ľadu bola potrebná fľaša k plneniu kvapalinou, redukčný ventil, manometrický...

Rozvrh hodín: R744 24.-26.6.2019, Šamorín

11.6.2019, PT, SZ CHKT

Rozvrh hodín: R744

24.-26.6.2019, Šamorín

Rozvrh hodín na dva dni školenia R744 pre účastníkov už skúsených v práci s c HFCs chladivami s dobrými znalosťami o funkcii chladiaceho systému.

Tabuľka nižšie zobrazuje rozvrh s približným časovaním.   Školenie má zahŕňať praktické znalosti práce s chladivom R744 a na zariadení  s chladivom R744 ktoré je k dispozícii.

Ďalšie informácie sú dostupné v nasledujúcich dokumentoch:

 • Požiadavky na školiteľov:...

PRAKTICKÉ HODNOTENIE: R744 Podľa projektu Real Alternatives Life

11.6.2019, PT, SZ CHKT

PRAKTICKÉ HODNOTENIE: R744

Podľa projektu Real Alternatives Life

Preložil Peter Tomlein

 

Toto posudzovanie sa môže vykonať na R744 systéme.  

 

 • Hodnotenie by sa malo vykonať na princípe jeden na jedného (hodnotiteľ na kandidáta).
 • Hodnotenie by sa malo zaznamenať na záznamových listoch uvedených v prílohe 1.   Všimnite si, že činnosti, ktoré sa musia vykonávať správne, sú označené ako nevyhnutné.  Ak sa základná činnosť nevykonáva správne,...

Polstoročie fyziky nízkych teplôt v Košiciach

11.6.2019, PT, SZ CHKT

 

 

Prvé kvapka hélia v Košiciach pred 50timi rokmi

Výskum pri teplotách, blízkych absolútnej nule (to je mínus 273,15 stupňov Celzia) si vyžadoval vybudovanie náročnej experimentálnej a prístrojovej základne.

Základným zariadením vznikajúceho nízkoteplotného laboratória sa stal skvapalňovač hélia ZH4 československej výroby, ktorý bol uvedený do skúšobnej prevádzky koncom roka 1968. Slávnostné uvedenie do činnosti sa konalo 24. februára 1969 a to za...

EN 378, EN 13313, CLP, ADR, PED

11.6.2019, PT, SZ CHKT

EN 378, EN 13313, CLP, ADR, PED

EN TC 182 vytvorila pracovnú skupinu WG12, ktorá by mala spracovať sprievodcu na používanie horľavých chladív. Nepôjde o normu, ale o návod, špecifikáciu. Problém je v rozlišovaní A2L chladív ako mierne horľavých, keďže KBÚ ich označujú ako extrémne horľavé. AREA pripravuje sprievodcu pre normu EN 378. Príprava dokumentu však mešká.

Nariadenie EÚ č. 2015/2067 definujúce minimálne znalosti a zručnosti pre voľný pohyb zamestnancov v sa...

EBBD a SRI Čo je v tejto oblasti nové?

11.6.2019, PT, SZ CHKT

EBBD a SRI

Čo je v tejto oblasti nové?

            Implementácia EPBD – energetickej hospodárnosti budov zavedením certifikátov, je pre nás dôležitá, pretože aj keď je tento systém technologicky neutrálny, v budovách, kde je potrebné vykurovať aj chladiť vychádzajú z hľadiska primárnej energie a emisií CO2 najvýhodnejšie tepelné čerpadlá.

            Dlhodobý cieľ je vyjadrený stratégiou dekarbonizácie  vykurovania a chladenia, kde komunikačným priestorom je “A Clean...

Stanovisko Zväzu k retrofitom

11.6.2019, PT, SZ CHKT

Stanovisko Zväzu k retrofitom

V smere vývoja k novým chladivám, retrofitom je jasné. Podľa skúseností s prechodom z chladív R12 a R22 odporúčame udržať zariadenie s pôvodnym chladivom v prevádzke do času výmeny celého zariadenia. K retrofitom pristupovať len v odôvodnených prípadoch, zodpovedajúco technickému stavu, energetickej efektívnosti, perspektívnej prevádzky daného zariadenia.  Pozor treba dať na chladivá A1/A2L v prípade najhoršej frakcionácie.   ...

Svetový deň chladenia

11.6.2019, PT, SZ CHKT

Svetový deň chladenia

IIR chce svetový deň chladenia prijať na kongrese IIR 24-30.8.2019 v Montreale

 

Snaha je zvýrazniť nielen prínosy, historické úspechy, ale aj vízie na prekonanie výziev, ktorým chladenia v súčasnosti čelí.

26.6.2018 je výročie narodenia Lorda Kelvina a zároveň 110. výročie založenia IIR – Medzinárodného inštitútu chladenia so sídlom v Paríži v roku 1908.

 

Prečo práve 26. jún?

Je to deň narodenia lorda Kelvina

 

Správy 5/2019

3.6.2019, SZ CHKT

Základným problémom budov je tepelná ochrana

29.5.2019, PT, SZ CHKT

Základným problémom budov je tepelná ochrana

29.5.2019 SKSI Bratislava

Pod záštitou SPP distribúcia zorganizovala SKSI konferenciu venovanú inovatívnym technológiám a trendom v oblasti energetiky a hospodárnosti budov. Logicky teda dominovali riešenia s plynom. Tepelné čerpadlá boli uvedené ako drahé riešenia s tým, že pri súčasnom pomere ceny tepla z plynu a elektriny sú pre investorov neekonomické. Slovensko umiestnené v prvej desiatke krajín s najnižšími emisiami pri...

Prihláška aktívnej účasti na 15. medzinárodnú konferenciu

24.5.2019, PT, SZ CHKT

Viac informácií nájdete v časopise Správy 04/2019

Pomôcka pre výrobcov elektrozariadení

24.5.2019, PT, SZ CHKT

Ministerstvo životného prostredia SR

V spolupráci s Koordinačným centrom elektroodpad družstvo, Zväzom automobilového priemyslu a Zväzom pre chladiacu a klimatizačnú techniku, vypracovalo zoznam, ktorý slúži ako pomôcka pre výrobcov elektrozariadení pri určovaní, či sa jedná o elektrozariadenia spadajúce pod druhý oddiel štvrtej časti zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) alebo...

V poľskom PROZONe o CO2 7.-8.11.2019 v rámci projektu Real Alternatives Life

24.5.2019, PT, SZ CHKT

V poľskom PROZONe o CO2

7.-8.11.2019 v rámci projektu Real Alternatives Life

Školenie bolo organizované vo firme Prozon sa ktorou stoja hlavní dodávatelia chladív v Poľsku. Jednou z hlavných úloh je zber, regenerácia, predaj chladív. Popri tom sa zameriava na školiacu činnosť. Náš Zväz v roku 2015 pomohol fy Prozon (pozri Správy 12/2015, ...) zaviesť vzdelávanie a osvedčovanie na HFC chladivá. V roku 2017 už Poľsko zaviedlo vlastný systém, ktorý zabezpečuje 5 školiacich...

UCLL Hasselt workshop 18-19.12.2018 v rámci projektu Real Alternatives Life

24.5.2019, PT, SZ CHKT

UCLL  Hasselt workshop

18-19.12.2018 v rámci projektu Real Alternatives Life

Školenie, na ktorom sa už predpokladala znalosť lnp-h diagramu sa konalo v priemyselnom areáli v Limburgu v školiacom pracovisku, ktoré patrí TU v UCLL v Leuvene, ktorá maž 80 tis študentov vo všetkých študijných odboroch. Z nich cca 15 končí odbor chladenie. Školiace pracovisko slúži aj na celoživotné vzdelávanie. Len cez školenie na chladivo CO2 mali doteraz cez 400 účastníkov najmä z BE, Nl, F....

Ciele KEB sú priemerné za EÚ - Slovensko má nižšie

24.5.2019, PT, SZ CHKT

Ciele KEB sú priemerné za EÚ

Slovensko má nižšie

Do roku 2020 má EÚ cieľ 20 %ný podiel z OZE, pričom plánovaný podiel SR je 14%. Do roku 2030 sa očakáva v EÚ 30 % podiel z OZE a v EE až 32,5 % podiel.

Stanovený podiel výroby z OZE je priemerný za EÚ s tým, že každá krajina k cieľom pristupuje podľa svojich možností. Očakáva sa prírastok 1-2 % na podiele OZE za rok. To by znamenalo približne po prepočítaní na podiel vo vykurovaní celkom 3 % vo vykurovaní za 10...

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

24.5.2019, PT, SZ CHKT

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

Posledný prieskum za IV.Q. 2018 – zverejnený apríl 2019

Posledný prieskum cien HFC chladív vykonal Öko-Recherche (poverená organizácia Európskou komisiou) za štvrtý kvartál 2018 u 25 predajcov chladív. Ceny sú porovnávané voči cenám v roku 2014 (=100%)

Na obrázku je vidieť vývoj cien HFC chladív u predajcov. Vidieť vývoj cien náhrad za R404A, ako napríklad R449A, R448A a náhrad za R134a chladivo R513A, R1234yf a za R410A chladivo R32. Do...

Školenie učiteľov v rámci projektu Real Alternatives Life

22.5.2019, PT, SZ CHKT

Školenie učiteľov v rámci projektu Real Alternatives Life

22.-23.5.2019 v SŠP v Brne

Školenie zamerané na horľavé chladivá viedol Mgr. Štepán Stojanov a zúčastnili sa ho ako českí tak i slovenskí učitelia s pozorovateľom za poľský Prozon Ing. Tomaszom Lokietkom, PhD.  Celkom prišli 8 účastníci za Slovensko a 16 za Česko. Školenie malo ukázať, vydiskutovať, ako by sa takéto školenia mali vykonávať.

 

Traja hlavní organizátori zľava Ing. Marián Formánek,...

Správy 4/2019

5.5.2019, SZ CHKT

Valné zhromaždenie AREA

4.5.2019, PT, SZ CHKT

Valné zhromaždenie AREA

Bratislava 4.5.2019 hotel Park in

Ako každé valné zhromaždenie schválilo účet a rozpočet. Zhodnotilo doterajšie a schválilo plán činnosti. AREA vidí perspektívu v celosvetovej licenci pre chladiarov na prácu s chladivom. Podporuje certifikáciu firiem na všetky chladivá. Z toho vyplýva zameranie na horľavé chladivá, potrebu nových noriem a následnej prípravy kvalifikovanej pracovnej sily. Zamerať sa bude treba na mládež a pritiahnuť ju k našej...

AREA v Bratislave: Hrad – UFO – Dunajský pivovar

3.5.2019, PT, SZ CHKT

AREA v Bratislave

Hrad – UFO – Dunajský pivovar

Každá hostiteľská krajina sa snaží zanechať v účastníkoch zasadaní AREA čo najlepší dojem. Bratislava určite nesklamala. Všetko sme zvládli pešo v príjemnom počasí.

Účastníci na UFO. Prešli pešo z hotela Park in na UFO a odtiaľ do Dunajského pivovaru. Bratislava zažiarila vďaka pebiehajúcemu majálesu červenými a modrými farmami a zanechala krásne zážitky

 

Počasie vyšlo! Prechádzky Bratislavou, na...

AREA v Bratislave

2.5.2019, PT, SZ CHKT

AREA v Bratislave

2-4. mája 2019 v hoteli Park in

Bratislava zažiarila pestrým osvetlením

Ako obvykle zasadnutie rekapitulovalo právne i technické normy, ktoré sa týkajú chladiacej techniky, chladív, ekológie, ekonomiky, ekodizajnu, hospodárnosti budov, odpadov a bezpečnosti. Očakávané sú najmä normy na horľavé chladivá.

 

Prezentovali sme Leaklog.org

Vo vzťahu k Nariadenieo F plynoch sme prezentovali náš Leaklog.org a výsledky analýz z oznámených údajov....

Hlasovanie o stropnej náplni R290 nakoniec úspešné

1.5.2019, PT, SZ CHKT

Hlasovanie o stropnej náplni R290 nakoniec úspešné

Zmenená stropná náplň m1 zo 150 g na 502 g

Hlasovanie sa uskutočnilo v máji 2019 v medzinárodnej normalizačnej komisii pre normu IEC 60335-2-89. Prijaté znenie umožňuje zvýšenie náplne horľavých chladív v hermeticky uzavretých, obchodných chladničkách a mrazničkách z hranice 150 g na 502 g. Po prvom hlasovaní zmena nebola prijatá (proti hlasovalo viac ako 25 % štátov), čo spôsobilo rozruch medzi výrobcami, ktorí sa na...

TECHNICKÁ KOMISIA Č. 81 CHLADIACA TECHNIKA PRI ÚNMS

27.4.2019, PT, SZ CHKT

TECHNICKÁ KOMISIA Č. 81

CHLADIACA TECHNIKA PRI ÚNMS

Zasadla 27.4.2019 na stánku Zväzu na výstave Rácioenergia

Zvyčajne normy zvyčajne nepoužívame, máme pocit že ich nepotrebujeme a často o nich ani nevieme. Hľadáme v nich až vtedy, keď sa vyskytne problém. Sme sklamaní, ak nám neposkytnú rýchle riešenie. Jedna norma sa odvoláva na druhú. Nestačí tak poznať jednu, ale celý súbor noriem. Vyznať sa v nich vyžaduje navyše skúsenosti z ich tvorby a...

Leaklog má 11 rokov

24.4.2019, PT, SZ CHKT

Leaklog má 11 rokov

Od počítačov po mobily -  27.4. v Šamoríne o Leaklogu na webe

Je tomu 11 rokov, čo sme po prvý krát 10. septembra 2008 zverejnili program Leaklog na našej web stránke. Už prvá verzia sa ukázala byť pre našu prax veľmi užitočná, pretože umožňovala viesť zoznam zákazníkov, ich chladiace okruhy, vykonávané kontroly únikov, opravy, spotrebu chladív, sklad, rýchlu agendu o plánovaných kontrolách, oznamovania servisnej organizácie i prevádzkovateľov...

Výzva na predkladanie prednášok na 15. medzinárodnej konferencii

11.4.2019, PT, SZ CHKT

Viac informácií nájdete v časopise Správy 3/2019

IKKE Rheinhausen Ost workshop

11.4.2019, PT, SZ CHKT

IKKE Rheinhausen Ost workshop

29.11.2019 v rámci projektu Real Alternatives Life

Zasadnutie bolo organizované v bývalom areáli spoločnosti Krupp, ktorá vyrábala elektrické výrobky do domácností, predtým i zbrane a zbankrotovala pred rokom 2000. Od roku 2004 začala prestavba na informačné centrum pre chladiacu, klimatizačnú techniku IKKE GmbH v Rheinhausene. Prestavba bola kompletná. Veľkorysé priestory sa začali postupne zapĺňať. V súčasnosti má škola 6 pracovísk, na...

UDRŽTE VAŠE PODNIKANIE PRIPRAVTE SA NA HORĽAVÉ CHLADIVÁ!

11.4.2019, PT, SZ CHKT

UDRŽTE VAŠE PODNIKANIE 

PRIPRAVTE SA NA HORĽAVÉ CHLADIVÁ!

Preložil: Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.

 

PREČO BY STE MALI ČÍTAŤ TIETO INFORMÁCIE?

 

Stručne povedané: Pretože mnohé z chladív s nízkym GWP sú horľavé a pretože používanie horľavých chladív priamo ovplyvní Vašu každodennú prácu

 

 • Po prvé, zapamätajte si, že všetci inštalatéri, ktorí vykonávajú práce na stacionárnych chladiacich, klimatizačných zariadeniach a tepelných čerpadlách...

Predstavenie novej webovej verzie programu Leaklog

11.4.2019, PT, SZ CHKT

Predstavenie novej webovej verzie programu Leaklog

využitie tabletov a mobilov

Bezplatná kontrola citlivosti detektorov úniku, tlakomerov a vývev

Bezplatné školenie na Leaklog-web

 

Program školenia Leaklog 27.04. 2018

v sidle SZ CHKT Šamorín, priemyselný park, ul Vicenzy 2209/8A

1.      08.00  – prezentácia, kontroly detektorov úniku, vývev, ...

2.      08.30  – Zmeny podľa Nariadení č. 517/2014/EU, 2015/2067/EU, EN 378

3.      08.30 –  Úvod...

Vykurovanie - Tepelné čerpadlá a CZT

1.4.2019, PT, SZ CHKT

Vykurovanie

Tepelné čerpadlá a CZT

Pripravenosť budovy uspokojovať potreby jej obyvateľov

1.-5. apríla hotel Permon Podbanské

            Každý rok SSTP organizuje jednu z najväčších konferencií zameranú na vykurovanie, na ktorej odzneli veľmi zaujímavé príspevky o tepelných čerpadlách vo vzťahu k ich zapojeniu do centrálneho zásobovania tepla CZT, ktoré do roku 2025 sa má prerobiť na tzv

účinné centralizované zásobovanie teplom. Jeho definícia je známa od...

Správy 3/2019

1.4.2019, SZ CHKT

Najlepšia študentská práca 2018

29.3.2019, PT, SZ CHKT

Najlepšia študentská práca 2018

Ing. Dominik Štrba:

„Ejektorové chladenie a Fresnelove kolektory“

Cieľom práce je využiť ejektory poháňané parami vody vyprodukovanými v generátore s vysokými teplotami dosiahnutými pomocou Fresnelových slnečných kolektorov. Za chladivo bola zvolená voda, ktorá síce zariadenie zväčšuje no na druhej strane je priateľská k životnému prostrediu a tiež nehorľavá a netoxická.

 

Ing. Dominik Štrba postupne v kompresorovom...

Valné zhromaždenie SZCHKT

29.3.2019, PT, SZ CHKT

Valné zhromaždenie

29. marca 2019 B stred

 na Inchebe, výstave Rácioenergia

25. valné zhromaždenie sa konalo Programovom centre v hale B stred počas výstavy Rácioenergia, kde sme hneď vo vedľajšej hale mali aj náš stánok v hale B1. Účastníkov na jubilejnom 25. valnom zhromaždení sme privítali pohárikom vína a podiskutovali sme aj pri voňavom občerstvení. Tieto stanovami Zväzu vyžadované ročné stretnutia musia splniť formálne požiadavky týkajúce sa retrospektívy...

Nízkouhlíkové riešenia pri využívaní energie

28.3.2019, PT, SZ CHKT

Nízkouhlíkové riešenia pri využívaní energie

MH a SIEA 28. marec 2019

 na Inchebe, výstave Rácioenergia

            Každý rok SIEA organizuje každoročne seminár, na ktorom sa zaoberá právnymi normami, ktoré vedú k splneniu požiadaviek záväzkov v tzv. KEB – klimaticko-energetických balíčkoch úspor energie a zvyšovaní podielu z OZE v porovnaní k roku 2007 a k znižovaní emisií v porovnaní k roku 1990 Známe sú KEB:

·        20x20x20 do roku 2020

·        30x32,5x40...

Zväz na Rácioenergii

28.3.2019, PT, SZ CHKT

 

Zväz na Rácioenergii

 

Náš stánok v hale B1

Poradenstvo pre aplikácie tepelných čerpadiel a inšpekcií chladiacich okruhov

 

F plyny, prírodné chladivá, tepelné čerpadlá, ekodizajn

 

 

Podujatia na stánku Zväzu

Okrem neplánovaných diskusií sme na stánku organizovali stretnutie technickej normalizačnej komisie TK81, ďalej seminár k postupom výpočtu parametrov ekodizajnu tepelných čerpadiel...

Technická komisia č 81 pri ÚNMS s názvom Chladiaca technika

27.3.2019, PT, SZ CHKT

Technická komisia č 81 pri ÚNMS s názvom Chladiaca technika

Zasadla 27.3.2019 na stánku Zväzu

Predsedom TK 81, po zlúčení s TK59 Vetranie a klimatizácia je stále Ing. Jozef Löffler. Tajomníčkou TK je Ing. Jana Michalcová, ktorá predniesla prehľad noriem a možnosti štúdia technických noriem na internete na stránke ÚNMS. Zväzom preložené normy STN EN 378 1-4 sú dané do predaja od apríla 2019.  Bol schválený návrh zmeny k norme STN 690012, plán práce TK81 a návrh na preklady...

15. servisná konferencia

27.3.2019, PT, SZ CHKT

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 02/2019

Chladivo R32 v hybridnej technológii

27.3.2019, PT, SZ CHKT

Chladivo R32 v hybridnej technológii

Hybridný systém znamená kombináciu chladiaceho okruhu v časti od vonkajšej jednotky po výmenníky tepla s následným rozdelením prietoku teplej alebo studenej vody do budovy. To znamená, že v budove už nie sú rozvody so syntetickým chladivom, ale s vodou. Tým sa pozornosť na bezpečnosť s chladivom R32 sústreďuje len na vonkajšiu jednotku s potrubiami s chladivom po výmenníky (výparníky a kondenzátory) v centrálnej vnútornej jednotke, od ktorej...

Plnenie a vypúšťanie CO2

27.3.2019, PT, SZ CHKT

Plnenie a vypúšťanie CO2

CO2 má trojný pri -55,6°C/4,2 barg a kritický bod nižšie 31°C/72,8 barg

Plnenie CO2 sa líši od plnenia HFC chladív vďaka vzťahu tlaku a teploty. Trojný bod  je pri tlaku 4,2 barg a to znamená, že pri plnení kvapalinou pod tento tlak by vznikal suchý ľad.

Vypúšťanie chladivá, keďže najmä z malých okruhov zhodnocovanie chladiva nie je potrebné robiť, musí sa zaistiť do voľného priestranstva, tak, aby nikto nebol ohrozený.

 

Chladiaci okruh s CO2

27.3.2019, PT, SZ CHKT

Chladiaci okruh s CO2

Možnosti výučby s prírodnými chladivami sa zlepšili

 

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD, SZ CHKT Šamorín

 

Zväz má k dispozícii chladiace okruhy s horľavými chladivami a pribudol už aj chladiaci okruh s chladivom CO2, ktorý môže pracovať pod i nadkriticky.Chladiaci okruh sa skladá z chladiča plynu, medzichladiča, tepelného výmenníka typu rúrka v rúrke v sacom potrubí, kapilárnej rúrky, a rotačného 2-°kompresora s valivým piestom na CO2.

Účet za rok 2018 a plán na rok 2019

27.3.2019, PT, SZ CHKT

Účet za rok 2018 a plán na rok 2019

            24. valné zhromaždenie  schválilo rozpočet na rok 2019, vychádzajúci zo zostatku na účte k  31.12. 2018  v sume 250000 €, pokladničnej hotovosti  132,74 €. V tabuľkách  je uvedený plán na rok  2018 voči skutočnosti za rok  2018 v eurách a plán na rok 2019.

Príjmy

Plán 2018

Skutočnosť 2018

Plán 2019

Členské...

Projekt Real Alternatives Life

27.3.2019, PT, SZ CHKT

Projekt Real Alternatives Life

            Projekt dospel do fáze vzorových školení na pracoviskách zakladadajúcich krajín projektu Real Alternatives. Naši školitelia sa mali možnosť zúčastniť a dozvedieť sa, ako si školenia a skúšky predstavujú vybrané krajiny. Prístupy boli rôzne. Zhoda bola nakoniec v tom, že školenie na horľavé chladá s skúškou by malo trvať dva a na CO2 tri dni.

Porada riešiteľov projektu Real Alternatives Life 11.10.2018 v Schafler Academy...

Návrh uznesení z 25. valného zhromaždenia SZ CHKT z 29. marca 2019

27.3.2019, PT, SZ CHKT

Návrh uznesení

z 25. valného zhromaždenia SZ CHKT z 29. marca 2019 na Inchebe v Bratislave

Valné zhromaždenie zobralo na vedomie:

 1. Kontrolu plnenia uznesení zo 24. valného zhromaždenia bez pripomienok.
 2. Poďakovanie pani Kováčovej, Slezákovej za organizáciu školení na osvedčenia na Fplyny.
 3. Školenia na VTZ plynové, tlakové a kontroly KZ. Pripravené sú školenia na chladivá s nízkym GWP.
 4. Poďakovanie V. Havelskému,. J. Löfflerovi, za publikačnú a...

Dovoz vopred plnených zariadení

27.3.2019, PT, SZ CHKT

Dovoz vopred plnených zariadení

Táto informácia sa zameriava predovšetkým na povinnosti podľa systému kvót fluórovaných uhľovodíkov, ktoré súvisia s dovozom chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel vopred plnených fluórovanými uhľovodíkmi (článok 14 nariadenia 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch).

 

Podľa požiadaviek (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynov pre spoločnosti, ktoré dovážajú zariadenia obsahujúce plyny uvedené v...

Zväz na novej adrese

27.3.2019, PT, SZ CHKT

Zväz na novej adrese

931 01 Šamorín, ulica Vicenzy 2209/8A, Telefón +421 31 550 1674, +421 31 550 1748,

E-mail: szchkt@szchkt.org, Webová stránka: www.szchkt.org

 

Sídla Zväzu

Rovinka, Šamorín Bratislavská, Šamorín priemyselný park ulica Vicenzy

Pokiaľ z Rovinky do Šamorína nás sťahovali tri nákladné autá, teraz už stačili dve. Napriek tomu, že sme značne zredukovali naše písomnosti, presťahovanie vrátane nábytku a dielenského vybavenia bolo...

Recyklácia chladiva v procese phase down F plynov

27.3.2019, PT, SZ CHKT

Recyklácia chladiva v procese

phase down F plynov

 

Phase down F plynov vyvolá nedostatok chladív na trhu, ktorý je čiastočne možné kompenzovať recykláciou a regeneráciou po predchádzajúcom zhodnotení chladív. Zhodnotenie znamená znovuzískanie chladív ich odobratím z chladiaceho okruhu či už v kvapalnej alebo parnej fáze. Je potrebné rozlišovať medzi kvalitou chladiva po odbere, po recyklácii a po regenerácii chladiva. Požiadavky na kvalitu nového chladiva sú uvedené...

Oceníme zhodnotenie chladiva

27.3.2019, PT, SZ CHKT

Oceníme

zhodnotenie chladiva

            Zhodnotene chladiva – jeho odber a uskladnenie s následnou buď recykláciou alebo predajom – je základom pre zníženie únikov chladiva pri väčších opravách, alebo pri vyraďovaní zariadení z prevádzky. Totiž pri normálnej prevádzke úniky sú pod 1 % a tak asi 9-15 % únikov je možné vztiahnuť na poruchy, havarijné stavy a pri vyraďovaní zariadení z prevádzky. Je dôležité, aby chladivo bolo vždy pred opravou, vyradením z prevádzky zo...

Predstavenie novej webovej verzie programu Leaklog - využitie tabletov a mobilov

27.3.2019, PT, SZ CHKT

Predstavenie novej webovej verzie programu Leaklog

využitie tabletov a mobilov

Bezplatná kontrola citlivosti detektorov úniku, tlakomerov a vývev

Bezplatné školenie na Leaklog-web

 

Program školenia Leaklog v sobotu 27.04. 2019

v sidle SZ CHKT Šamorín, priemyselný park, ul Vicenzy 2209/8A

 1. 08.00  – prezentácia, kontroly detektorov úniku, vývev, ...
 2. 08.30  – Zmeny podľa Nariadení č. 517/2014/EU, 2015/2067/EU
 3. 08.45 –  Zmeny v norme EN378...

Valné zhromaždenie na Rácioenergii

27.3.2019, PT, SZ CHKT

Naša účasť na Rácioenergii

27.3. 10:00 Programové centrum hala B stred - TK81 Uvedenie noriem chladiaca technika – vstup voľný

27.3. 14:00 Programové centrum hala B stred – Výpočet parametrov TČ – vstup voľný

29.3. 09:30 B stred – Valné zhromaždenie Zväzu, Dni novej techniky – registrácia na szchkt.org

27.-29.3. Stánok Zväzu hala B1

Kooptácia 29.3.2019

Na valnom zhromaždené, ExpoClub Incheba Bratislava

Predstavenstvo Zväzu 6.12.2019 (Správy 1/2019)...

Školenie a skúšky na MobKlim v Púchove

12.3.2019, PT, SZ CHKT

Školenie a skúšky na MobKlim

Púchov, 12.03.2019

            Spoločnosť ContiTrade Púchov zabezpečuje celoslovenský servis a predaj nielen pneumatík, ale tiež komponentov automobilnej techniky prostredníctvom mnohých servisných organizácií. Bola iniciátorom školenia a skúšok podľa Nar. 307/2008/EU pre svojich zákazníkov.

Celkový počet účastníkov bol 23, zväčšia mladých ľudí, ktorí sa živo zaujímali o funkciu chladiaceho okruhu.

 

Účastníci školenia...

Skúšky na kategóriu I. v Šamoríne

11.3.2019, PT, SZ CHKT

Skúšky na kategóriu I

Šamorín, priemyselný park Vicenza

9.3..11.2019 s dôrazom na praktické skúšky

Celkom 32 uchádzačov na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067

Pán predseda skúšobnej komisie Róbert Baxa a členovia páni Jaroslav Zöldfay, Martin Valent a Ladislav Nagy, hodnotili teoretickú i praktickú pripravenosť chladiarov opätovne ako slabšiu. Tentokrát sa ukázali nedostatočné vedomosti v oblasti prírodných chladív a tiež v zručnostiach. Problémy sa týkali poznania...

ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

5.3.2019, PT, SZ CHKT

Zasadnutie predstavenstva

5.3.2019 v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A

 

Prítomní: Ladislav Nagy, Richard Sebera, Jozef Löffler, Róbert Pallya,  M. Kozický, Jozef Kováč, V. Orovnický

Rozšírené predstavenstvo:P. Tomlein, Ospravedlnení:

 

Program:

1.       Príprava 25. valného zhromaždenia SZ CHKT 29.marca 2019 na Inchebe

2.       Účet za rok 2018 a rozpočet na rok 2019,  prehľad nedoplatkov členov Zväzu

3.       Hodnotenie činnosti za rok 2018 a...

Aktualizačné školenie na tepelné čerpadlá

13.2.2019, PT, SZ CHKT

Aktualizačné školenie na tepelné čerpadlá

Po piatich rokoch opäť v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A 13.2.2019

Platnosť osvedčenia pre inštalatérov podľa §13a ods 7 zákona 309/2009 Z.z. je päť rokov a automaticky sa jedenkrát predlžuje o päť rokov, ak sa držiteľ osvedčenia pre inštalatérov zúčastní na aktualizačnej odbornej príprave. Ak sa nezúčastní, platnosť osvedčenia zaniká. Každý záujemca sa však na aktualizačné školenie musí zaregistrovať, aby sa dostali do...

Aquatherm

7.2.2019, PT, SZ CHKT

Aquatherm

07.02.2019 Nitra

Stále väčšia prevaha tepelných čerpadiel charakterizuje vývoj Aquathermu, ktorý bol v Nitre zorganizovaný po dvojročnej prestávke. Áno, táto technológia zatiaľ nemá konkurenciu ak potrebujeme vykurovať, pripraviť teplú vodu, klimatizovať, prípadne vyhriať bazén a podobne. Z hľadiska životného prostredia, táto technológia sa vie dostať až na nulové emisie CO2 pri výrobe elektriny z OE. Platí tak celkom jednoduché pravidlo:

„Ako prvú...

Stretnutie asociácií tepelných čerpadiel

5.2.2019, PT, SZ CHKT

Stretnutie asociácií tepelných čerpadiel

5.-6.2. 2019 Brusel

            Stretnutiu národných asociácií,  ktoré sa konalo v dome pre obnoviteľné energie, predsedala Valerie Lampagne za AFPAC Francúzsko. Stretnutie sa zaoberalo štandardným programom:

 

 1. Balíčkom noriem čistej energie
 2. Štatistikou tepelných čerpadiel
 3. Situáciou v presadzovaní sa tepelných čerpadiel v jednotlivých krajinách

 

Čo sledujú v jednotlivých krajinách

           ...

Semináre Piešťany, Šamorín

24.1.2019, PT, SZ CHKT

Semináre Piešťany, Šamorín

6.12.2018 a 24.1.2019

1.     Štatistika tepelných čerpadiel, klimatizácií

2.     Operačné programy a zelená domácnostiam II

 

Štruktúra oznamovania na www.szchkt.org

podľa druhov tepelných čerpadiel si vyžaduje od oznamovateľov, aby správne určovali výkon tepelných čerpadiel a správne zaraďovali tepelné čerpadlá najmä medzi priemysel a služby v súvislosti s priznaným počtom prevádzkových hodín najmä vo vzťahu ku...

Recyklácia a regenerácia

23.1.2019, PT, SZ CHKT

Recyklácia a regenerácia

            Recyklácia je postup čistenia chladív, ktorý bol používaný už na CFC a HCFC chladivá. Napriek tomu postupy recyklácie sú dané viac menej výrobcami recyklačných zariadení. Chýba všeobecný postup a prekrytie právnou normou. Dá sa očakávať, že záujem o recykláciu vzrastie a výrobcovia chladív ponúknu aj ich regeneráciu, kde výstupná kvalita regenerovaného chladiva je popísaná normou ARI 700. Na obrázku je vidieť predpoklad podľa EPEE, akým...

Ilegálny dovoz chladív

23.1.2019, PT, SZ CHKT

Ilegálny dovoz chladív

Podľa správy EEA: https://www.eea.europa.eu/publications/fluorinated-greenhouse-gases-2017 znižovanie spotreby chladív sa uberá podľa nasledujúceho grafu s veľkou redukciou práve v roku 2018.  Zaujímavý je rok 2014, kedy ešte neplatili kvóty a tvorili sa zásoby. Trend poklesu spotreby sa zatiaľ plní. Otázkou je, do akej miery ho ovplyvňuje ilegálny dovoz chladív?

 

 

Opatrenia proti ilegálnemu dovozu

 

Zvýšené kontroly vykonáva...

EN ISO 22712 = STN EN 13313

23.1.2019, PT, SZ CHKT

EN ISO 22712 = STN EN 13313

Pôvodne európska norma STN EN 13313 z roku 2010 bola prijatá za medzinárodnú normu EN ISO 22712. Norma bola vydaná aj u nás a na obrázku je doplnená o ďalšie kvalifikácie, ktoré odborník musí alebo môže získať.

 

 

Schéma popisuje konkrétne požiadavky na znalosti a zručnosti v 13 tich činnostiach pre vybrané druhy chladív

 

Odborník môže stúpať po vyšších štyroch úrovniach teoretických znalostí a zručností

 

EN...

F plyny v Macedónsku online

23.1.2019, PT, SZ CHKT

F plyny v Macedónsku online

Zaujala prezentácia od Vasila Eftimova z Macedónska. Majú elektronický systém zberu údajov, preukazujú vysoký nielen dovoz, ale i recykláciu chladiva v rokoch 2015-2017.

 

 

VRV s chladivom R32 v Chorvátsku i v Rumunsku

Na inštalácie žiadne obmedzenia veľkosti náplne, okrem obmedzení danými EN 378-1

Projektant musí zohľadniť všetky bezpečnostné požiadavky podľa KBÚ

 

Projekty na VRV systémy s náplňou 43 kg s...

Ekodizajn. Ktoré výrobky sú ovplyvnené ekodizajnom

18.1.2019, PT, SZ CHKT

Ekodizajn

Ktoré výrobky sú ovplyvnené ekodizajnom

            Valéria Lammerant (Daikin) prezentovala stav lotov (skupín výrobkov) v Ekodizajne a v tabuľke nižšie je vidieť, ktoré výrobky už sú ekodizajnom ovplyvnené, kde sa vyžaduje energetický štítok. Sú to požiadavky na výrobcov. Zákazník by mal mať možnosť orientovať sa medzi výrobkami podľa energetických štítkov. Výrobcovia teda majú úlohu ekodizajnom stanovené podmienky dosahovať a zákazníci majú možnosť...

EN ISO 52016-1 Hodinová metóda nie je bin metóda

18.1.2019, PT, SZ CHKT

EN ISO 52016-1

Hodinová metóda nie je bin metóda

Norma na energetická hospodárnosť budov nahradila normu EN ISO 13790 a uvádza nielen zlepšenú mesačnú metódu ale aj tzv hodinovú metódu. Hodinová metóda je vztiahnutá k času počas dňa a k vývoju potrieb energie na vykurovanie, chladenie, vetranie, teplú vodu, odvlhčenie s ohľadom na vnútorné a vonkajšie tepelné zisky. Ide o snahu nájsť akúkoľvek možnú úsporu energie. Správnym návrhom technických zariadení budov.

Takéto...

Slovenský výbor pre spoluprácu s IIR

18.1.2019, PT, SZ CHKT

 

Slovenský výbor pre spoluprácu s IIR

SV IIR – Slovenský výbor IIR reprezentuje Slovenskú republiku v medzivládnej organizácii IIR Medzinárodný inštitút pre chladenie so sídlom v Paríži so zameraním na základný, aplikovaný výskum a vzdelávanie v celom rozsahu využívania veľmi nízkych a nízkych teplôt.

 

 

Vedecký výbor IIR

So zastúpením SV IIR

Prezidentom je Piotr Domanski (USA)

 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy...

Inzercie, vystavovatelia, sponzori podujatí Zväzu v roku 2018

18.1.2019, PT, SZ CHKT

Inzercie, vystavovatelia, sponzori

podujatí Zväzu 2018

 

 

 

Časopis IRJ International Refrigeration Journal

Neustále rastie počet príspevkov. V roku 2014 ich bolo 550. V roku 2016 už 818. Počet vydaní sa zvýšil z 8 na 12 za rok. Na stránke časopisu zaznamenali 500 tis stiahnutí. Sú to vysoké čísla svedčiace o záujme o publikované články. Najviac publikovaných článkov je stále z Ázie až 38 %, nasleduje Európa a za ňou severná Amerika.

 

Inzerujte v časopise SPRÁVY SZ CHKT

18.1.2019, PT, SZ CHKT

Rezervácia inzercie v periodiku

"SPRÁVY SZ CHKT"

na rok 2019 papierovo i elektronicky a to spolu v nižšej cene

 

 

Ponúkajte: výrobky, materiál, prístroje, chemikálie, voľné kapacity, služby, voľné miesta, kurzy, školenia, literatúru, konkurzné konania a podobne.

 

Vážení priatelia,

            inzercia je nielen otázkou budovania imidžu, ale i jeho udržiavania. Dáva sústavnú informáciu o Vašej firme, o jej činnosti na trhu. Zároveň buduje...

CHLADENIE, EKOSERVIS 2019 Príhláška

18.1.2019, PT, SZ CHKT

 Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku

90041 Rovinka, tel./fax: 02 45646971, email: szchkt@szchkt.org, www.szchkt.org

 

Vyhlasuje súťaž

 

a s cieľom propagovať výrobky a nové technológie a progresívny servis v Slovenskej republike udelí prestížne ocenenia

 

ktoré na základe prihlášok navrhne nezávislá skupina odborníkov, vedeckých pracovníkov v Slovenskom výbore pre spoluprácu s Medzinárodným inštitútom pre chladenie (SV...

Hlučnosť tepelných čerpadiel

18.1.2019, PT, SZ CHKT

Hlučnosť tepelných čerpadiel

Významný parameter tepelných čerpadiel a klimatizácie

            Všeobecne platí, že to čo sa pohybuje a je hlučné sa neukazuje, nezviditeľňuje, pretože už samotný pohyb evokuje pocit hluku.  Okrem hlučnosti a vibrácií sa však musí v prípade tepelných čerpadiel riešiť odvod kondenzátu a smerovanie výstupného vzduchu z výparníka, aby potencionálny šmykľavý povrch nikoho neohrozoval.

 

 

Na druhej strane, ak hlučné...

Tepelné čerpadlá budú mať vyjadrený prínos z obnoviteľnej energie

18.1.2019, PT, SZ CHKT

Popis vstupov do štatistiky

Ministerstva hospodárstva a Štatistického úradu SR

Tepelné čerpadlá budú mať vyjadrený prínos z obnoviteľnej energie

 

Ministerstvo hospodárstva na základe Smernice o obnoviteľnej energii (OE) č. 2009/28/EÚ a požiadaviek ŠÚ s cieľom preukazovať podiely OE získané prevádzkovaním tepelných čerpadiel v SR voči EÚ, nám zadalo úlohu, ktorá si vyžaduje pri oznamovaní výrobkov s chladivami podľa zákona č. 286/2009 Z.z. doplniť rozdelenie...

RÁCIOENERGIA BRATISLAVA PONUKA

18.1.2019, PT, SZ CHKT

Zväz ako jeden z odborných garantov na výstave:

 

Rácioenergia Bratislava

v dňoch 27.-30.3. 2019

 

má k dispozícii vlastný stánok. Vzhľadom na to, že výstavné plochy sú pomerne drahé a ekonomická situácia nie je ľahká, ponúkame záujemcom možnosť zakúpiť si menšiu výstavnú plochu 2-10 m2, ktorá by samostatne nebola dostatočná, ale ako spoločná výstavná plocha (3 a viac firiem) by prezentáciu CHKT a TČ zvýraznila. Ceny za výstavnú plochu sa dohadujú...

Správy 1/2019

5.1.2019, SZ CHKT

Zo zasadnutia projektu Real Alternatives

11.12.2018, PT, SZ CHKT

Zo zasadnutia projektu Real Alternatives

11.12.2018 vo firme Bitzer

Zasadnutie bolo organizované formou návštevy Akadémie vzdelávania fy Bitzer založenou pánom Schauflerom. Spoločnosť Bitzer zastupoval riaditeľ Akadémie pán Volker Stamer, ktorý účastníkov previedol jednotlivými ôsmimi školiacimi pracoviskami zameranými na chladivá, návrh, funkčnosť, efektívnosť kompresorov, frekvenčné invertory, monitoring, vyhľadávanie chýb. Budova kombinuje solárne kolektory, tepelné...

Záznam zo zasadnutia SR CO CHKT

10.12.2018, PT, SZ CHKT

Záznam zo zasadnutia SR CO CHKT

Bratislava, Loď Dunajský pivovar, 10.12.2018

 

 

Prítomní: Ingrid Neuwirthova (SOPK), Vladimír Orovnický (SZCHKT), Peter Tomlein, (SZCHKT)

Ospravedlnená:  Jarmila Dubravská (SPPK),

Materiály:Príručka kvality (7 príloh, 7 dokladov), správa z kontroly hospodárenia za rok 2017 a prvý polrok 2018, skúšobný poriadok schválený MŽP a návrh na doplnok, žiadosti, vzory osvedčení certifikátov, cenník a postup certifikácie a obnovovania...

ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

6.12.2018, PT, SZ CHKT

ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

6. december 2018 hotel Magnólia Piešťany

 

Prítomní: V. Orovnický,  L. Nagy, J. Kováč, R. Pallya, J. Löffler, I. Lobík, P. Tomlein,

Ospravedlnení:  M. Kozický

 1. Účet za 1. polrok 2018, prehľad nedoplatkov, plán podujatí na rok 2019
 2. 25. val. zhromaždenie, kooptácia do predstavenstva, F-plyny, ekodizajn, chladivá, TČ...
 3. Plán  na rok 2019 (kalendár podujatí), ponuka na výstavu Rácioenergia, DNT´2019
 4. Aktualizačné...

Skúšky v Štúrove

29.11.2018, PT, SZ CHKT

Skúšky v Štúrove

4.8., 22.9. a 6.10. 2018 v spoločnosti Insulmaster s.r.o. Štúrovo

Súčasne prebiehali aktualizácia i nové skúšky podľa Nar 2015/2067

Maďarskí odborníci s osvedčením majú záujem o aktualizáciu osvedčenia podľa Nar. 2015/2067.  Na aktualizáciu podľa Nar. 2015/2067/EU i nové skúšky zahŕňajúce chladivá s nízkym GWP prichádza približne rovnaký počet záujemcov. Na počítačový test a písomnú skúšku účastníkov pripravuje lektor Akos Korbacska. ...

Servisné organizácie a elektroodpad

29.11.2018, PT, SZ CHKT

Servisné organizácie a elektroodpad

Zákon o odpadoch č. 79/2015

         V časopise Správy č. 7/2018 sme sa venovali novej kategorizácii elektrozariadení, ktorá platí od 15. augusta 2018. Do kategórie 1 – zariadenia na tepelnú výmenu spadajú všetky elektrozariadenia, ktoré so občan môže kúpiť  a zapojiť doma do elektriny. Môže sa tak zdať, že sa to týka aj fixne namontovanej bytovej klimatizácie. Tú však musí montovať odborne spôsobilá certifikovaná organizácia. Predaj...

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

29.11.2018, PT, SZ CHKT

Ceny chladív podľa Öko-Recherche

Posledný prieskum za II.Q. 2018

 

Posledný prieskum cien HFC chladív vykonal Öko-Recherche (organizácia poverená Európskou komisiou) za druhý kvartál 2018. Ceny sa vzťahujú k roku 2014 = 100%. Ceny oznámilo 21 veľkopredajcov chladív. Na obrázku je vidieť vývoj cien HFC chladív. Chýba však vývoj cien náhrad za R404A, ako napríklad R449A, R448A a náhrada za R134a chladivo R513A. Ich ceny stále tiež rastú i keď miernejšie.

OD STN EN 779 PO ISO 16890

29.11.2018, PT, SZ CHKT

OD STN EN 779 PO ISO 16890

ZVYKAJME SI NA REKLASIFIKÁCIU FILTROV - PLATÍ OD 09/2018

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD, SZ CHKT Šamorín

 

Informáciu o zmenách v normách s novou kategorizáciou predniesol 12.4.2018  v priestoroch Zväzu na výstave Rácioenergia Ing. Bálint zo spoločnosti Camfil. Venoval sa veľkosti častíc, ktoré vdychujeme z pohľadu ohrozenia nášho zdravia a filtrom, ktoré ich dokážu zachytiť. Normu EN779:2012 nahradzuje norma ISO16890, ktorá prístup...

PONUKA stánku na výstave Rácioenergia 2019

28.11.2018, PT, SZ CHKT

Zväz ako jeden z odborných garantov na výstave:

 

 

Rácioenergia Bratislava

v dňoch 27.-30.3. 2019

 

 

má k dispozícii vlastný stánok. Vzhľadom na to, že výstavné plochy sú pomerne drahé a ekonomická situácia nie je ľahká, ponúkame záujemcom možnosť zakúpiť si menšiu výstavnú plochu 2-10 m2, ktorá by samostatne nebola dostatočná, ale ako spoločná výstavná plocha (3 a viac firiem) by prezentáciu CHKT a TČ zvýraznila. Ceny za výstavnú plochu sa...

Správy 8/2018

27.11.2018, SZ CHKT

Na 34. konferencii vo Visegráde HKVSZ a SZCHKT

23.11.2018, PT, SZ CHKT

Na 34. konferencii vo Visegráde

HKVSZ a SZCHKT

21-23.11.2018

 

            Na pozvanie maďarského Zväzu pripomínajúceho si 25 rokov od založenia sme sa zúčastnili 34. konferencie HKVZs vo Visegrade v Maďarsku. Na konferencii sme prezentovali analýzu únikov a program Leaklog.org zapojeného do systému pri zbere a oznamovaní údajov, tvorby záznamníka podľa nariadenia. Ukázali sme výstupy vo forme trendov vo vývoji nových náplní chladív a únikov podľa druhu chladív...

Skúšky na kategóriu I., 17.11.2018 s dôrazom na praktické skúšky

17.11.2018, PT, SZ CHKT

Skúšky na kategóriu I

Šamorín, priemyselný park Vicenza

17.11.2018 s dôrazom na praktické skúšky

Celkom 27 uchádzačov na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067

Pán predseda skúšobnej komisie Róbert Baxa a členovia páni Jaroslav Zöldfay, Ján Jankeje a Ladislav Nagy, hodnotili teoretickú i praktickú pripravenosť chladiarov opätovne ako slabšiu. Tentokrát sa ukázali nedostatočné vedomosti v oblasti prírodných chladív a tiež v zručnostiach. Problémy sa týkali poznania funkcie...

Welcome day SOŠ technológií a remesiel

13.11.2018, PT, SZ CHKT

Welcome day SOŠ technológií a remesiel

Ivanská cesta 21, Bratislava 13.11.2018

            Partnerské firmy prezentovali a tak podporili aj praktické vzdelávanie a štúdium technických odborov. Tento deň bol určený najmä žiakom základných škôl 9. a 8. ročníkov, ktorí si hľadajú svoju budúcu školu ako aj ich rodičom, na ktorých je potrebné zamerať sa a apelovať, že štúdium technických odborov sa v dnešnej dobe oplatí.

            Na stretnutí s pánom riaditeľom Ing....

CECED končí – pokračuje APPLIA

8.11.2018, PT, SZ CHKT

CECED končí – pokračuje APPLIA

8.11.2018 v Technopole v Bratislave

Nový generálny riaditeľ združenia so sídlom v Bruseli Paolo Falcioni nastúpil do funkcie v združení CECED s myšlienkou zmeniť názov organizácie. CECED čiže Conseil Europeen des Constructeurs d'Appareils Domestiques (v angličtine: European Committee of Manufacturers of Domestic Equipment) je združenie európskych výrobcov domácich spotrebičov založené v roku 1958 na základe iniciatívy západoeurópskych...

Z Medzinárodnej servisnej konferencie

26.10.2018, PT, SZ CHKT

Ubi bene, ibi Patria 

Kde je dobre, tam je Vlasť

Dobre nám bolo v hoteli Patria (prelož „vlasť“) 24.-26.10.2018 na konferencii s vysokou účasťou (takmer 200 účastníkov). Pripomenuli sme si 25 rokov Zväzu, zvolili NAJ realizáciu s mottom:

 

Postoj chvíľa, chceme si Ťa užiť

Máme predsa 25 rokov. Pristavme sa teda. Hodnoťme. Skúsme zabudnúť na malé problémy a myslime na veľké. Myslime síce globálne, ale konajme lokálne. To sú slogany, ktoré nás vedú k tomu,...

Zo zasadnutia SV IIR

25.10.2018, PT, SZ CHKT

Zo zasadnutia SV IIR

25.10.2018 v hoteli Patria na Štrbskom Plese

Zasadnutie bolo organizované formou pracovného obeda 25. októbra počas medzinárodnej konferencie organizovanej SZ CHKT 24-26.10. 2018 v hoteli Patria. Program zasadnutia bol otvorený premietnutím videa z poslednej konferencie IIR s názvom: Compressors 2017 v Šamoríne. Zasadnutie otvoril a viedol predseda SV IIR Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. Nasledovali prednášky členov SV IIR:

 

 1. Ing. Stefan Molokáč,...

Vyhodnotenie NAJ realizácie 1993 - 2018

25.10.2018, PT, SZ CHKT

Medaile NAJ realizácií získalo

10 firiem

Z desiatich NAJ realizácií bolo 5 tepelných čerpadiel a dá sa uvažovať, že aj tie ostatné realizácie k nim mali blízko. Jednoducho platí, že ak využívame obe strany chladiaceho okruhu, to znamená vyrábame teplo i chlad a to najlepšie súčasne, potom energetická efektívnosť sa zvyšuje a dosahuje na 1 kW vloženej energie 9 kW tepla a chladu. Ostatné NAJ realizácie boli nemenej zaujímavé zamerané na chladenie, mrazenie a tiež...

Chillventa

18.10.2018, PT, SZ CHKT

Chillventa

16-18.10. 2018 Norimberg

            Chillventa po dvoch rokoch opäť zaznamenala nielen rast počtu vystavovateľov, ktorý sa vyšplhal nad tisíc, ale tiež rast počtu návštevníkov. Či sa Chillventa už dostala na vrchol ukáže rok 2020

 

Hlavná téma – chladivá

Európske Nariadenie 517 zaviedlo kvotačný systém na umiestňovanie chladív na trhu EÚ. Známy je tzv. „phase down“ to znamená postup znižovania používania chladív s vysokým GWP popísaný aj...

Zborník 25 rokov SZ CHKT

10.10.2018, SZ CHKT

EMBRACO PRINÁŠA KOMPLEXNÉ, INOVATÍVNE RIEŠENIA PRE KOMERČNÉ CHLADENIE

10.10.2018, Bruna Nicolao, preklad Anton Oberhauser

Globálna spoločnosť na výstave Chillventa predstavuje rozšírené portfólio produktov pre maloobchodné prevádzky, chladenie potravín a špeciálne aplikácie

 

 

Od 16. do 18. októbra 2018 sa Embraco zúčastňuje na medzinárodnom veľtrhu Chillventav nemeckom Norimbergu. Plánuje tu potvrdiť pozíciu jedného z najväčších hráčov na trhu v segmente chladenia, ktorý zároveň zvyšuje kvalitu života ľudí prostredníctvom inovatívnych riešení. Popri širokej škále ponúkaných...

EHB a F plyny 3-5.10.2018 v Bukurešti

3.10.2018, PT, SZ CHKT

EHB a F plyny

3-5.10.2018 v Bukurešti

Expertov na energetickú hospodárnosť budov a F plyny spoločnosť Daikin Europe tentokrát pozvala do Bukurešti. Pravidelné stretnutie odborníkov z krajín strednej a východnej Európy sa diskutuje najmä nariadenia EPBD, EED, F Gas, ErP, RES a o súvisiace normy. Ide o rozsiahlu problematiku s rádovo 50 súvisiacimi normami, ktoré sa pravidelne obnovujú, čo zjavne nie vždy je pre ich používanie príjemné.

 

41 účastníkov z 13...

Jubilejné desiate Euroskills 24.-29.9.2018 v Budapešti

29.9.2018, PT, SZ CHKT

Jubilejné v poradí desiate Euroskills

24.-29.9..2018 v Budapešti

Podobne ako športovci majú svoje olympiády aj remeselníci majú národné i nadnárodné súťaže a to v rámci Európy – Euroskills a sveta – Worldskills. Súťaže Euroskills začali v roku 1998 podľa vzoru Worldskills. Iste mnohým napadne otázka, ktorá súťaž má vyššiu úroveň. Odpoveď podľa účastníkov oboch súťaží je jednoznačná. Na World skills prichádzajú reprezentanti z Číny, Japonska, Kórei a iných krajín...

Správa o pozícii spoločnosti Embraco: Ľahké komerčné chladenie - Výhľad chladív - 2018

24.9.2018, Marek Zgliczynski, Embraco

Správa o pozícii spoločnosti Embraco: Ľahké komerčné chladenie

Výhľad chladív - 2018

 

Uhľovodíky (izobután-R600a a propán-R290) predstavujú najlepšie, dlhodobé riešenie pre ľahké komerčné aplikácie v nízkom aj strednom tlaku. Ďalšie budúce očakávané zmeny právnych predpisov odstránia časť existujúcich blokov na ceste súvisiacich s obmedzeniami náplní.

 

Po postupnom vyraďovaní R404A počas prechodného obdobia pred rokom 2022, na základe predbežného...

Školenie a skúšky na SF6

13.9.2018, PT, SZ CHKT

Školenie a skúšky na SF6

UK MFF Bratislava a SZ CHKT Rovinka

13.9.2018

            Po pol roku sa opäť zaregistrovali noví kandidáti na osvedčenie na odborné znalosti na prácu so zhášacím izolačným plynom SF6 vo vysokonapäťových vypínačoch, ktoré sa stále dodávajú na trh i keď SF6 má veľmi vysoké GWP na jeden kg SF6, ktoré odpovedá skleníkotvornému účinku až 22800 kg CO2. SF6 je veľmi vítanou alternatívou predošlým olejovým náplniam. Napriek vysokému GWP je tento...

Rokovala Správna rada ZSVTS

7.9.2018, PT, SZ CHKT

Rokovala Správna rada ZSVTS

7.9.2018 v sídle ZSVTS v Bratislave

 

Opäť s vysokou účasťou sa zišla Správna rada ZSVTS – vedecko technického spoločenstva profesionálnych organizácií.  Náš Zväz je tiež členom tejto organizácie, ktorej ekonomika sa riadi podobnými princípmi ako naša a preto využívame služby ZSVTS na kontrolu nášho hospodárenia formou občianskeho združenia.

Byť členom ZSVTS pre nás znamená kontakt so zväzmi rôzneho zamerania, čo nám často prináša...

Správy 7/2018

7.9.2018, SZ CHKT

Pripravujeme sa na Euroskills

18.8.2018, PT, SZ CHKT

Pripravujeme sa na Euroskills

18.8.2018

 

Podobne ako športovci majú svoje olympiády, aj remeselníci majú národné i nadnárodné súťaže a to v rámci Európy – Euroskills a sveta – Worldskills.

 

Zväz v rokoch 1997 až 2007 organizoval súťaže žiakov SOŠT v Novom Meste nad Váhom a v Zlatých Moravciach vždy v deň konania sa valného zhromaždenia, v závere ktorého sme stihli víťaza súťaže oceniť. Súťaž bola zameraná na vykonanie tlakovej skúšky, vákuovania,...

Do Patrie s našimi NAJ

17.8.2018, PT, SZ CHKT

Naše konferencie sú od roku 1994 nielen tradíciou

Sú najvýznamnejším podujatím na stretnutia našich odborníkov

Konferencie sme v uplynulých 24 rokoch zamerali na otázky súvisiace s chladiacim okruhom. Do hotela Patria (čo v preklade znamená vlasť) prichádzame  po 25 rokoch ako jubilujúca organizácia vyhodnocujúca svoje NAJ realizácie za uplynulých 25 rokov.

Hoci uplynulo 25 rokov, mnohé problémy v tom čase prerokovávané sú stále veľmi živé. Medzi tie hlavné patria...

NAJ realizácie Slovenska

17.8.2018, PT, SZ CHKT

NAJ realizáciu SLOVENSKA

zvolíme 26. októbra v hoteli Patria na Štrbskom Plese

1993-2018

Zväz má 25 rokov

 

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku pri príležitosti 25 rokov od svojho založenia s cieľom propagovať výrobky a nové technológie v Slovenskej republike udelí prestížne ocenenia

 

Medaila NAJ realizácie 1993-2018

 

 

SV IIRnezávislá skupina odborníkov, vedeckých pracovníkov v Slovenskom výbore pre spoluprácu...

Podpora inštaláciám veľkých tepelných čerpadiel pri spracovaní energetických nízkouhlíkových stratégií miest a obcí

17.8.2018, PT, SZ CHKT

Spracovanie energetických a nízkouhlíkových stratégií

Je aktuálne pre mestá, obce, podniky, atď. Bez tepelných čerpadiel to pri hľadaní východísk pre dekarbonizáciu vykurovania a chladenia s až 50 % spotrebou všetkej energie nepôjde. V inteligentných mestách ich využitie prinesie ďalšie úžitky. Energetici veľkých európskych miest „skloňujú energie“ a rokujú o energetických, nízkouhlíkových stratégiách s veľkými tepelnými čerpadlami na budovách, komplexoch, autonómnych...

Recyklácia chladiva v procese phase down F plynov

17.8.2018, PT, SZ CHKT

Phase down F plynov vyvolá nedostatok chladív na trhu, ktorý je čiastočne možné kompenzovať recykláciou a regeneráciou po predchádzajúcom zhodnotení chladív. Zhodnotenie znamená znovuzískanie chladív ich odobratím z chladiaceho okruhu či už v kvapalnej alebo parnej fáze. Je potrebné rozlišovať medzi kvalitou chladiva po odbere, po recyklácii a po regenerácii chladiva. Požiadavky na kvalitu nového chladiva sú uvedené v norme ARI 700.

 

Potrebuje prevádzku zariadení...

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/844

17.8.2018, PT, SZ CHKT

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/844

ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti 30. mája 2018.

Smernica priniesla okrem iného zmenu v článku 15 ohľadom kontroly klimatizačných systémov s výkonom vyšším ako 70 kW (predtým 12 kW) nasledovne:

1.   pravidelné kontroly prístupných častí klimatizačných systémov alebo kombinovaných klimatizačných a vetracích systémov s účinným menovitým...

CO2 systémy sú teraz konkurencieschopné aj v teplejších regiónoch

17.8.2018, PT, SZ CHKT

CO2 systémy sú teraz konkurencieschopné aj v teplejších regiónoch

Konferencia Gustáva Lorentzena vo Valencii

Čo je nové po 20.6.2018 podľa iir.org

Medzi 175 prezentáciami na 13. IIR - Gustav Lorentzen konferencii o prírodných chladivách v júni 18-20, 2018 vo Valencii, Španielsko bolo najčastejšie skloňované CO2 chladivo. CO2 bolo predmetom 93 prezentácií, pred uhľovodíkmi (44 prezentácií) a vodou (6 prezentácií). 43 z 93 štúdií týkajúcich sa CO2 v oblasti komerčného...

Obmedzenie náplne chladiva pre chladiace systémy

17.8.2018, PT, SZ CHKT

OBMEDZENIE NÁPLNE CHLADIVA PRE CHLADIACE SYSTÉMY

Doc. Ing. Peter Tomlein, CSc.,SZ CHKT, Šamorín, výber z noriem

 

Príďte diskutovať na konferenciu v hoteli Patria

 

24.10.2018 organizujeme okrúhly stôl k rizikám pri používaní horľavých chladív. Príďte sa podeliť o svoje skúsenosti a získajte nové vedomosti.  

 

Limity náplne chladiva sa vypočítajú podľa STN EN 378-1:2016 prílohy C tabuľky C1 a C2 v závislosti od toxicity...

Zákon o odpadoch č. 79/2015

16.8.2018, PT, SZ CHKT

Zákon o odpadoch č. 79/2015

Čo je nové po 15.8.2018

Ako sa nás dotýka nová kategorizácia elektrozariadení?

V podstate došlo k zmene v kategorizácii podľa §32 prílohy 6, ktorá pôvodných 10 kategórii zmenila na 6 kategórií elektrozariadení, na ktoré sa vzťahuje tento zákon od 15. augusta 2018:

 1. Zariadenia na tepelnú výmenu (sem od 15.8.2018 spadajú domáce chladničky, ...)
 2. Obrazovky, monitory a zariadenia,
 3. Svetelné zdroje
 4. Veľké zariadenia (s...

Používame chladivá R32, HFO, HC. Zvyšujeme tým náhodné požiarne zaťaženie?

16.8.2018, PT, SZ CHKT

Používame chladivá R32, HFO, HC.

Zvyšujeme tým náhodné požiarne zaťaženie?

 

Áno, používaním horľavých chladív zatriedených v bezpečnostných skupinách A2L, A2 a A3 uvedených v norme STN EN 378-1 zvyšujeme náhodné požiarne zaťaženie daného priestoru. STN EN 378-1 používame na to, aby sme vypočítali maximálnu dovolenú náplň chladiva pre daný priestor, umiestnenie chladiaceho okruhu, pohyb ľudí a podobne.

 

Rozlišuje sa aj sústredené, stále požiarne...

Ilegálny dovoz chladív

16.8.2018, PT, SZ CHKT

 Poľsko a Grécko zaplavené ilegálnym chladivom

25, Júl 2018, Cooling Post

Poľskí distribútori a veľkopredajcovia chladív signalizujú masívny ilegálny dovoz HFCs chladív. Nezisková organizácia Prozon na zber, recykláciu, regeneráciu chladív, ktorú vytvorili hlavní dovozcovia chladív, informovala časopis Cooling Post, že ilegálny dovoz a predaj sa naštartoval začiatkom tohto roka a v servise autoklimatizácií môže tvoriť až 30 %.

 

Ilegálny dovoz zahŕňa najmä...

10. výročie Leaklog

16.8.2018, PT, SZ CHKT

Leaklog má 10 rokov

Od počítačov po mobily

Je tomu 10 rokov, čo sme po prvý krát 10. septembra 2008 zverejnili program Leaklog na našej web stránke. Už prvá verzia sa ukázala byť pre našu prax veľmi užitočná, pretože umožňovala viesť zoznam zákazníkov, ich chladiace okruhy, vykonávané kontroly únikov, opravy, spotrebu chladív, sklad, rýchlu agendu o plánovaných kontrolách, oznamovania servisnej organizácie i prevádzkovateľov a podobne.

Leaklog v...

Svetový deň chladenia

16.8.2018, PT, SZ CHKT

Chladenie bude mať svoj svetový deň

Bude ním 26. jún.

Svetový deň chladenia - to je výsledok diskusie svetových organizácií zameraných na chladenie. Má zvýrazniť pozíciu chladenia, mrazenia, vykurovania chladiacim okruhom vo svetovej ekonomike a v spoločnosti.

Snahou je zvýrazniť nielen prínosy, historické úspechy, ale aj vízie na prekonanie výziev, ktorým chladenie v súčasnosti čelí. 26.6.2018 je výročie narodenia lorda Kelvina a zároveň 110. výročie založenia IIR...

V Techklime o Leaklogu

15.8.2018, PT, SZ CHKT

V Techklime o Leaklogu

15.8.2018

Prvé školenie na Leaklog komunikujúci medzi servisnou organizáciou a prevádzkovateľom sme uskutočnili v Techklime s.r.o. NMnV. V danom termíne ešte neboli ešte vyjasnené predstavy Ministerstva ohľadom prechodu z papierového na elektronické oznamovanie na stránku certifikačného orgánu. Vzhľadom však na doterajšie skúsenosti s oznamovaním certifikovaných servisných organizácií, najvhodnejšou alternatívou sa ukazovalo zabezpečenie tejto...

V Techklime o Leaklogu 15. 8. 2018

15.8.2018, PT, SZ CHKT

Prvé školenie na Leaklog komunikujúci medzi servisnou organizáciou a prevádzkovateľom sme uskutočnili v Techklime s.r.o. NMnV. V danom termíne neboli ešte vyjasnené predstavy Ministerstva ohľadom prechodu z papierového na elektronické oznamovanie na stránke certifikačného orgánu. Vzhľadom však na doterajšie skúsenosti s oznamovaním certifikovaných servisných organizácií, najvhodnejšou alternatívou sa ukazovalo zabezpečenie tejto povinnosti prevádzkovateľov  s pomocou...

Porada lektorov 1. 8. 2018 v Šamoríne

1.8.2018, PT, SZ CHKT

Otvárame základné kurzy s novým vybavením

Pred prichádzajúcou jeseňou a tým nastupujúcim kolotočom školení sa lektori stretli v sídle Zväzu v Šamoríne, aby sa venovali nasledovnému programu:

 

 1. Učebný plán základného kurzu na prácu s chladivom
 2. Práca a výučba so systémom Unitrain
 3. MTZ základného kurzu
 4. Účasť na Euroskills 26-28.9. v Budapešti
 5. Montáž stola na modelový chladiaci okruh
 6. Nákup elektro a komponentov chladiaceho...

Sľubné chladiace využitie elektrokalorického efektu vo vrstve polyméru

30.7.2018, PT, SZ CHKT

Sľubné chladiace využitie elektrokalorického efektu vo vrstve polyméru

 

Pomocou ľahkého ferroelektrického polyméru sa podarilo vytvoriť malé a pružné zariadenie, ktoré umožňuje dosiahnúť veľkú tepelnú zmenu. Tenká vrstva tejto látky, vložená medzi zdroj a odvod tepla, zabezpečila po jej zelektrizovaní výrazný konečný chladiaci účinok.  Oznámil to sedemčlenný tím vedcov. Výsledky uverejnili vo vedeckom časopise Science.

 

 

Dvojaké...

Nemecko, Švédsko, Rakúsko signalizujú nedostatok chladív

30.7.2018, PT, SZ CHKT

Nemecko, Švédsko, Rakúsko

Signalizujú nedostatok chladív

Po ohlase nemeckých zväzov na adresu Ministerstiev (pozri Správy 2/2018) pridal svoj hlas švédsky zväz najmä ohľadom zabezpečenia prevádzky tepelných čerpadiel, ktoré vo Švédsku vo vykurovaní prevládajú. V máji sa pridal aj rakúsky zväz pod hlavičkou obchodnej komory.

Rakúsky sektor chladenia, klimatizácie a tepelného čerpadla zdôrazňuje, že sa jednoznačne zaviazal k základnému cieľu nariadenia EÚ o F-plynoch a...

Dar REHAU Auréliu

30.7.2018, PT, SZ CHKT

Dar REHAU Auréliu

 

Aurélium je zážitkové centrum vedy v Bratislave na Bojnickej ulici v areáli Matadoru. Aurélium je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Centrum vedy používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania. Idea centra vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov. Preto sa...

Technická stredná škola

30.7.2018, PT, SZ CHKT

Technická stredná škola

Apollogasse 1 Viedeň

Vyučuje okrem iných technických odborov aj chladiarov a to ako v duálnom tak I školskom systéme. Majú 830 žiakov, 56 tried, 41 účiteľov na 10 profesií.

Zástupca obchodnej komory popísal duálny systém, ktorý sa uprednostňuje, vzhľadom na pracovné návyky, napríklad ranné vstávanie, získavané už od 15 tich rokov. Žiak si musí nájsť zamestnávateľa, ktorý bude ochotný nielen vzdelávať ale žiaka aj platiť. Problém je získať...

EHPA ocenenie WAMAK tepelný čerpadlám

30.7.2018, PT, SZ CHKT

EHPA ocenenie WAMAK tepelný čerpadlám

Zelená technológia

 

Dve tepelné čerpadlá Wamak AWK 47 s EVI systémom slovenské výrobcu, jedno pre vykurovanie a druhé nielen pre vykurovanie ale aj pre chladenie osadené v komplexe budov so vzdialeným monitorovaním. Komplex nielenže využíva tepelné čerpadlá, ale má vlastnú výrobu elektriny a vyrobené teplo, chlad buď využíva v komplexe budov, alebo akumuluje do studní.

 

 

Zelená technológia s výrobou elektriny...

Správy 6/2018

5.7.2018, SZ CHKT

ZISŤOVANIE A HODNOTENIE ÚNIKOV CHLADIVA

30.6.2018, Peter Tomlein

ZISŤOVANIE A HODNOTENIE ÚNIKOV CHLADIVA

 

Peter Tomlein

 Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, 900 41 Rovinka,

 www.szchkt.org

 

Oznámenie únikov podľa druhu nasadenia (komerčné, priemyselné chladenie, klimatizácia, …) je realizované pomocou funkcie programu na záznam údajov o použití chladív s názvom Leaklog. Táto funkcia bola doplnená pre potreby porovnávania veľkosti únkov podľa záväzkov SR v rámci Kjótskeho protokolu podľa metodiky IPCC...

Spoločnosť Lucas_Nulle v Kerpene vyrába učebné pomôcky pre vzdelávanie

30.6.2018, PT, SZ CHKT

Spoločnosť Lucas_Nulle v Kerpene

Vyrába učebné pomôcky pre vzdelávanie

 

       Založil ju pán Lucas Nulle a pred cca  40 rokmi a dnes exportujú do takmer  160  krajín sveta. Prvotným segmentom je elektrika a elektronika. Väčší podiel zamestnancov je vo vývoji. Rozhodujúcim know how často nie je ako učebnú pomôcku vyrobiť, ale ako zabezpečiť bezpečnosť. To je hlavný dôvod, prečo zatiaľ nemajú chladiace okruhy s CO2, amoniakom. Majú však už chladiaci okruh...

Merania tvrdosti starších gumených kompenzátorov

30.6.2018, PT, SZ CHKT

Merania tvrdosti starších  gumených kompenzátorov

Gumené kompenzátory, podobne ako pneumatiky na automobile musia byť občasne kontrolované. V bežnej údržbe je možné len urobiť kontrolu vizuálne /trhlinky, praskliny,...

 

Odpoveď na otázku, či je gumený kompenzátor v dobrej kondícii alebo je nutná výmena pomôže odhaliť meranie tvrdosti povrchu gumeného kompenzátora. Za týmto účelom sa používa prístroj s vyhodnotením tvrdosti gumy.

 

 

Nový...

Regulátory a kompenzátory kompenzujú dĺžkovú rozťažnosť. Starnú tvrdnutím

30.6.2018, PT, SZ CHKT

Regulátory a kompenzátory

Kompenzujú dĺžkovú rozťažnosť. Starnú tvrdnutím

 

Účel použitia: v rozvodoch vykurovacích a chladiacich zariadení, studenej pitnej vody, teplej ako aj úžitkovej vody, tlakového vzduchu na zachytávanie mechanických vibrácii, axiálnych a dĺžkových dilatácií, kompenzáciu nepresnosti pri montáži a na tlmenie hluku. Mali by byť vhodné' na styk s pitnou vodou, mať tlakovú pevnosť', odolnosť na poruchový tlak, odolnosť' proti vibráciám,...

Stretnutie učiteľov stredných odborných škôl

25.6.2018, PT, SZ CHKT

Stretnutie sa konalo vo fabrike ALCO komponenty, Emerson, Kolín, 25-26.6. 2018

Komponenty chladiacich okruhov na reguláciu, ovládanie, čistenie, atď.

Učitelia z piatich škôl v Ostrave, Kostelci n/O, Brne,  Soběslavi, v Šamoríne a v Novom Meste nad Váhom sa stretli tentokrát vo fabrike na výrobu komponentov chladiaceho okruhu Alco Emerson Technologies v Kolíne v ČR. Chýbali zástupcovia SOŠT Zlaté Moravce a ohlásených nových škôl v Bratislave a Prahe.

 

Situácia v...

Školenie a skúšky MobKlim a I-S

21.6.2018, PT, SZ CHKT

Školenie a skúšky MobKlim a I-S

Šamorín, 21. jún 2018

 

Účastníci z celého Slovenska boli preškolení na kategóriu MobKlim a I-S. Po prvý krát sme tento typ školenia zorganizovali v sídle nášho Zväzu, v ktorom máme sústredené všetky technické podmienky na prezentáciu postupov tlakovej skúšky tesnosti, vákuovania, plnenia chladiva a podobne.

Účastníci nároky na znalosti a zručnosti zvládli, snažili sa vedomosti absorbovať a princípy bezpečnej práce s chladivom...

Stretnutie dodávateľov veľkých tepelných čerpadiel

19.6.2018, PT, SZ CHKT

Energetické nízkouhlíkové stratégie na vykurovanie a chladenie

 

Stretnutie dodávateľov veľkých tepelných čerpadiel

ESM Yzamer, Trnava, 19.6.2018

 

História stretnutí:

•      Marec 2016 Fiving

•      Apríl 2016 Okrúhly stôl

•      Apríl 2017 konferencia Incheba

•      Október 2017 konferencia Grand Praha

•      Jún 2018 ESM Yzamer

 

Stretnutie v ESM Yzamer sa zaoberalo veľkými tepelnými čerpadlami v žiadostiach o podporu v programoch...

Z výkonného výboru IIR

17.6.2018, PT, SZ CHKT

Z výkonného výboru IIR

17.6.2018 v Paríži

IIR (International Institute of Refrigeration – Medzinárodný inštitút pre chladenie so sídlom v Paríži) je medzivládna organizácia založená v roku 2008 v Paríži. Okrem členstva jednotlivých krajín, členmi môžu byť aj firmy, súkromné osoby, mladí ľudia a pod. Z pohľadu počtu členov je to organizácia menšia ak náš Zväz. Dokáže však aktivizovať vedcov na celom svete a vytvára tak publikácie potrebné pre vedeckú, odbornú prax....

Výstava chladu v Paríži

16.6.2018, PT, SZ CHKT

Výstava chladu v Paríži

Park vedy a techniky 16.júna 2018

Chlad je všade. Známy je v oblasti najä od -30 do +10 °C. Dosiahnuť sa však dajú aj podstatne nižšie teploty až po -273,15°C = 0 Kelvin, potrebné pre chémiu, medecínu, materiály a pod.

 

Naľavo Palác vedy a techniky na severovýchode Paríža skrýva obrovské priestory obsahovo pododobné s bratislavským Auréliom. Priestory paláca, knižnice, rôznych výstav, planetária, zemegule, parku a podobne využívajú...

Správy 5/2018

8.6.2018, SZ CHKT

24.2., 14.4. a 2.6. 2018 v spoločnosti Insulmaster s.r.o. Štúrovo

2.6.2018, PT, SZ CHKT

24.2., 14.4. a 2.6. 2018 v spoločnosti Insulmaster s.r.o. Štúrovo

Súčasne prebiehali aktualizácia i nové skúšky podľa Nar 2015/2067

Maďarskí odborníci s osvedčením majú záujem o aktualizáciu osvedčenia podľa Nar. 2015/2067. Podľa 2015/2067/EU pribudli chladivá s nízkym GWP. Na počítačový test a písomnú skúšku účastníkov pripravuje lektor Akos Korbacska.  Na skúške sa venujeme energetickej efektívnosti podkritických a nadkritických obehov a  bezpečnostným skupinám...

Neplňte R32 do systémov navrhnutých na chladivo R410A!

30.5.2018, PT, SZ CHKT

Neplňte R32 do systémov

navrhnutých na chladivo R410A!

 

Je nesprávne odobrať z chladiaceho okruhu nehorľavé chladivo R410A (klasifikované v bezpečnostnej skupine A1) a naplniť mierne horľavé chladivo R32 (v skupine A2L). Ide o nesprávny postup, ak okruh bol pôvodne navrhnutý na nehorľavé chladivo R410A a nebolo vykonané potrebné vyhodnotenie rozdielnej charakteristiky, vlastností chladiva určeného na retrofit uviedla vo svojom stanoviskubritská asociácia FETA, člen...

Odrezať a spájkovať?

30.5.2018, PT, SZ CHKT

Odrezať a spájkovať???

Otázka už zodpovedaná sa opakuje!

Zodpovedali sme ju v časopise Správy č. 6/2016

 

O čo ide? O mylnú predstavu, že montážne organizácie sú oprávnené bez poverenia výrobcu odrezať rozoberateľný spoj vonkajšej a vnútornej jednotky. Potom spojenie napr. v prípade bytovej klimatizácie s chladivom R32 (split systém) realizovať spájkovaním. K tejto úvahe vedie používanie chladiva R32 z bezpečnostnej skupiny A2L, ktoré je mierne horľavé...

Jarné rokovanie AREA

25.5.2018, PT, SZ CHKT

Jarné rokovanie AREA

Viedeň 25-26 máj 2018

Hostiteľom bola ÖKKV

Zasadnutie sa ako obvykle zaoberalo vývojom právnych noriem. Najdôležitejším pre AREA je nariadenie o F plynoch č. 517/2014/EÚ, v ktorom sa zatiaľ  zmeny neočakávajú. Komisia súčasný vývoj cien a nedostatku chladív s vyšším GWP považuje za očakávaný, teda to čo sa plánovalo. Za rozumnú cenu EK považuje až 50 €/tonu CO2 ekv a nepredpokladá žiadne kroky, pokiaľ cena nepresiahne 70 €/tonu CO2 ekv....

Seminár zameraný na výrobky JDK 24.5. v hoteli Autojas v Nitre

24.5.2018, PT, SZ CHKT

Seminár zameraný na

Výrobky JDK  24.5. v hoteli Autojas v Nitre

 

            Seminár viedol Martin Pisár, ktorý zastupuje slovenskú pobočku. Slovenskú pobočku vedú synovia pána Křivského Dan a Jiří. Obchodno technické služby zabezpečuje Martin Pisár a servis má na starosti pán Bošanský. Pani Lenčéšová je  zabezpečuje hlavný kontakt so zákazníkmi, ekonomiku a podobne.

Generálny riaditeľ Ing. Jiří Křivský v úvodnom slove zhodnotil vývoj rodinnej firmy JDK od...

Danfoss školí technológie s CO2 po celom svete

22.5.2018, PT, SZ CHKT

Danfoss školí technológie s CO2 po celom svete

Mobilný kontajner s oxidom uhličitým

Ljublana 22. máj 2018

Transkritické chladiace okruhy s CO2 modifikovateľné ako booster, s paralelnou kompresiou a s multiejektorom osadené v mobilnom rozložiteľnom kontajnery predstavila spoločnosť Danfoss v Ljublane chladiarom z Maďarska, Slovinska, Slovenska, Rumunska a Bulharska. Kontajner cestuje po celom svete. V Európe má plánovaných asi 5 zástavok. V priebehu jedného dňa sú...

Priemyselné tepelné čerpadlá na radnici

17.5.2018, PT, SZ CHKT

Priemyselné tepelné čerpadlá na radnici

Viedeň 17. mája 2018

Už samotné miesto konferencie, jej uvedenie konferencie hlavným energetikom mesta Viedeň s príhovorom zástupcu ministerstva svedčí o záujme, ktorá sa prikladá využitiu tepelných čerpadiel. Konferenciu o priemyselných tepelných čerpadlách na Radnici vo Viedni v sále senátorov organizovali rakúske v spolupráci so švajčiarskym a nemeckým združením pre tepelné čerpadlá a bolo vedené v nemeckom jazyku.

 

Valné zhromaždenie a fórum EHPA 2018

16.5.2018, PT, SZ CHKT

Valné zhromaždenie EHPA

Viedeň, námestie múzeí, 16. mája 2018

Zväz je členom EHPA. Na valnom zhromaždení prezident Martin Forsén zhrnul činnosť predstavenstva EHPA a po ňom so správami vystúpili predsedovia pracovných skupín:

1.     Výrobná – Johannes Brugmann (Stiebel Eltron)

2.     Veľké TČ – Eric Delforge (Mayekava)

3.     PTČ - Marek Miara (Frauenhorf ISE)

4.     Vzdelávacia – (Morgan Willis) Švédska asociácia)

5.     Kvalita – Christian Koefinger...

Správy 4/2018

8.5.2018,

KOMPARATÍVNA ŠTÚDIA ALTERNATÍVNYCH CHLADÍV ZA R134a a R404A

30.4.2018, PT, SZ CHKT

KOMPARATÍVNA ŠTÚDIA ALTERNATÍVNYCH CHLADÍV ZA R134a a R404A

Jose Luis Uribe-Echebarria, Javier Martinez De Ilarduya, Leire Lonbide Intxausti, Frinsa S.L. Máj 2017

 

 

 1. ÚVOD

Cieľom tejto štúdie je poskytnúť nástroj pre montážnych technikov aj technikov údržby, ako aj pre návrhárov a distribútorov plynných chladív, ako si podľa svojich potrieb vybrať najvhodnejšie chladivo v dôsledku veľkého množstva nových plynov, ktoré sa objavili na trhu. Je potrebné...

Zasadala Rada ZSVTS

27.4.2018, PT, SZ CHKT

Zasadala Rada ZSVTS

Voľby do orgánov 27.4.2018

            Bilancia ZSVTS sa za psledné roky dostáva z červených čísiel, ktoré boli spôsobené zlým manažovaním majetku po roku 1993. Prebytočný, nevyužívaný majetok sa predal a zostávajúce domy techniky v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach už hospodária správne a DT Košice už zarába aj na činnosti ZSVTS.

To však stále stále nestačí. Chýbajú väčšie investície, aby sa DT dostali na takú úroveň, aby boli...

Študenti SjF STU Bratislava na meraniach v Šamoríne

25.4.2018, PT, SZ CHKT

Študenti SjF STU Bratislava na meraniach v Šamoríne

25. apríla 2018

 

 

Merania mernej energetickej spotreby, parametrov ventilátora vysvetlil Ing. Ľudovít Pogány

 

 

Pán Nagy vysvetlil odber chladiva, vákuovanie, tlakové skúšky pevnosti a tesnosti.

 

Merania

na chladiacich okruhoch

 

 

 

Merania na chladiacich okruhoch na tepelnom čerpadle a chladiacom boxe sú vykonávané pomocou prístrojov Testo, Fluke...

Nidec nadobudol obchod s kompresormi korporácie Whirlpool

24.4.2018, PT, SZ CHKT

Nidec nadobudol obchod s kompresormi korporácie Whirlpool

Tlačová správa  z 2 4. apríla 2018

Japonská spoločnosť Nidec  podpísala dohodu o nadobudnutí spoločnosti Embraco – Whirlpool Corporation’s zameranú na výrobu kompresorov.

 

 

Nidec je špecialista na elektromotory, ktoré bude vyrábať aj s kompresormi

 

Akvizícia spoločnosti Embraco je významným článkom stratégie rastu spoločnosti Nidec ktorá dovoľuje expandovať na trh chladenia s...

Technická komisia č 81 pri ÚNM

22.4.2018, PT, SZ CHKT

Technická komisia č 81 pri ÚNMS

s názvom Chladiaca technika

Zasadla 22.4.2018 na stánku Zväzu

 

Predsedom TK 81, po zlúčení s TK59 Vetranie a klimatizácia je stále Ing. Jozef Löffler. Tajomníčkou TK je Ing. Jana Michalcová, ktorá predniesla prehľad noriem a možnosti štúdia technických noriem na internete na stránke ÚNMS. Zväzom preložené normy STN EN 378 1-4 budú dané do predaja od septembra 2018.  Nutné bude upravť normu STN 690012 tak, aby v nej neboli žiadne...

TECHNICKÁ KOMISIA Č. 81 PRI ÚNMS S NÁZVOM CHLADIACA TECHNIKA

22.4.2018, PT, SZ CHKT

TECHNICKÁ KOMISIA Č. 81 PRI ÚNMS S NÁZVOM

CHLADIACA TECHNIKA

Zasadla 22.4.2017 na stánku Zväzu na výstave Rácioenergia

Normy zvyčajne nepoužívame, máme pocit že ich nepotrebujeme a často o nich ani nevieme. Hľadáme v nich až vtedy, keď sa vyskytne problém. Sme sklamaní, ak nám neposkytnú rýchle riešenie. Jedna norma sa ovoláva na druhú. Nestačí tak poznať jednu, ale celý súbor noriem. Vyznať sa v nich vyžaduje navyše skúsenosti z ich tvorby a...

Skúšky na MobKlim

19.4.2018, PT, SZ CHKT

Skúšky na MobKlim

Púchov 13. marec a Šamorín 19. apríl

 

Erik Varga preberá funkciu kompaktného stroja, ktorý chladivo z klimatiácie odoberie, oddelí olej, zbaví vlhkosti, pevných nečistôt a vráti správnu dávku chladiva a oleja. 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 4/2018

Školenie na VTZ plynové sa uskutočnilo v Šamoríne 19. apríl 2018

19.4.2018, PT, SZ CHKT

Školenie na VTZ plynové sa uskutočnilo

V Šamoríne 19. apríl 2018

 

Organizujeme v spolupráci s TI Nitra pravidelne respektíve podľa potreby.  Zúčastnilo sa ho 14 záujemcov, ktorí zväčšia požiadali o osvedčenie podľa §§ 16 a 18. To znamená nielen na montáž podľa §18, ale aj na revízie podľa §16, ktorý umožňuje chladiace zariadenie s nebezpečnými plynmi nielen namontovať, ale aj uviesť do prevádzky ak množstvo chladiva je od 3 do 25 kg.

Na získanie § 16 je...

Správy 3/2018

16.4.2018, SZ CHKT

Vyhodnotenie uznesení z 24. valného zhromaždenia SZ CHKT z 13. apríla 2018

13.4.2018, PT, SZ CHKT

Vyhodnotenie uznesení

z 24. valného zhromaždenia SZ CHKT z 13. apríla 2018 na Inchebe v Bratislave.

Predstavenstvo

 1. Rokovať o spolupráci s partnerskými organizáciami s cieľom vstupovať do tvorby legislatívy vo vzťahu ku chladiacej a klimatizačnej technike v SR (z hľadiska odb. spôsobilosti, právnych noriem na TČ, TN, vzdelávania v rámci iných organizácií, TI, SPPK, SOPK  a pod.)
  • Pripomienkovali sme  Zákon o F plynoch na MŽP ohľadom havarijných únikov...

Vyhodnotenie uznesení z 23. valného zhromaždenia SZ CHKT

13.4.2018, PT, SZ CHKT

Vyhodnotenie uznesení

z 23. valného zhromaždenia SZ CHKT z 24. marca 2017 na Inchebe v Bratislave.

Predstavenstvo

 1. Rokovať o spolupráci s partnerskými organizáciami s cieľom vstupovať do tvorby legislatívy vo vzťahu ku chladiacej a klimatizačnej technike v SR (z hľadiska odb. spôsobilosti, právnych noriem na TČ, TN, vzdelávania v rámci iných organizácií, TI, SPPK, SOPK  a pod.)
 2. Pripomienkovali sme  vyhlášku o F plynoch na MŽP
 3. Pripomienkovali sme...

Zväz na Rácioenergii

13.4.2018, PT, SZ CHKT

 

Na stánku Zväzu v hale B1 sa diskutovalo, na stánku sa stretávali odborníci, študenti i laici. Informácie podávali najmä Ing. Jozef Löffler a pracovnici fy Climaport, ktorí predstavili nové chladivo R52A spolu s parametrami uvedenými v karte bezpečnostných údajov.

Na stánku sa konalo tiež zasadnutie TNK 81

 

Na stánku sa chladiari zoznámili s chladivom R52A. Podľa karty bezpečnostných údajov nové chladivo má kritický bod 3 promile. Po použití postihnutého...

Ocenenie študentských prác v ExpoClube

13.4.2018, PT, SZ CHKT

Ocenenie študentských prác

V ExpoClube

Ocenenie „Najlepšia študentská práca“ od pána prezidenta Ladislava Nagya a Prof. Havelského si prebrali Ing. Juraj Antol a Ing. Ľudovít Pogany. Obe práce viedol Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. Sú to tieto práce:

 

Ing. Juraj Antol:

„Hodnotenie zmien parametrov chladiacich okruhov pri zámene chladív“

Cieľom práce bolo porovnať alternatívne chladivá s nízky GWP za chladivo R404A. Merania sa uskutočnili v Rovinke na chladiacom...

Valné zhromaždenie 13. apríl 2018 ExpoClub v Inchebe

13.4.2018, PT, SZ CHKT

Valné zhromaždenie

13. apríl 2018 ExpoClub

 na Inchebe, výstave Rácioenergia

24. valné zhromaždenie sa konalo v ExpoClube, počas výstavy Rácioenergia, kde sme mali aj náš stánok v hale B1. Účastníkom sa prihovorili členovia predstavenstva so svojou víziou v oblastiach, ktorú vo Zväze reprezentujú. Valné zhromaždenie schválilo predstavenstvo na funkčné obdobie 2018-2022. Následne predstavenstvo si v zmysle Stanov zvolilo prezidenta a viceprezidenta Zväzu pánov Vladimíra...

Ocenená študentská práca

13.4.2018, PT, SZ CHKT

 

Termografické videnie chladiaceho okruhu a kondenzátora

 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 4/2018

Nízkouhlíkové riešenia pri využívaní energie

12.4.2018, PT, SZ CHKT

Nízkouhlíkové riešenia pri využívaní energie

MH a SIEA 12. apríl 2018

 na Inchebe, výstave Rácioenergia

Dekarbonizácia vykurovania

Do roku 2020 má EÚ cieľ 20 %ný podiel z OZE, pričom plánovaný podiel SR je 14%. Do roku 2030 sa očakáva v EÚ 27 % podiel z OZE a v EP sa diskutuje až 35 % podiel.

 

Ciele sú priemerné za EÚ

Stanovený podiel výroby z OZE je priemerný za EÚ s tým, že každá krajina k cieľom pristupuje podľa svojich možností. Očakáva sa...

Skúšky na kategóriu I 5-7.4.2018 s dôrazom na praktické skúšky

7.4.2018, PT, SZ CHKT

Skúšky na kategóriu I

5-7.4.2018 s dôrazom na praktické skúšky

Po prvý krát v priemyselnom parku v Šamoríne

Celkom 26 uchádzačov na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067

 

Pán predseda skúšobnej komisie Róbert Baxa a členovia páni Jaroslav Zöldfay, Ján Jankeje a Ladislav Nagy, hodnotili teoretickú i praktickú pripravenosť chladiarov ako dobrú, hoci skúšky nespravili 4 uchádzači a 2 boli posunutí do nižšej kategórie.

 

Budova s konferenčnou sálou...

Štítky na www.szchkt.org

30.3.2018, PT, SZ CHKT

Štítky na www.szchkt.org

Tlač na PES etikety do vonkajšieho prostredia

Doplnili sme štítok kontroly inštalovaného detektora úniku

 

Na stránke Zväzu je pre certifikované firmy k dispozícii tlač štítkov podľa zákona č. 286/2009 teraz 348/2015 Z.z. a vyhlášky 314/2009 teraz 382/2016 Z.z. Zákazníci si vyžadujú aj štítky po kontrole inštalovaného (fixného) detektora úniku, ktorý treba kontrolovať raz za rok podľa Nariadenia (EÚ) č. 517/2014 čl. 5 ods. 3, 4 a normy STN...

4 dôvody, prečo servisní technici v HVAC odvetví budú stále vysoko žiadaní

22.3.2018, Energie portál

4 dôvody, prečo servisní technici v HVAC odvetví budú stále vysoko žiadaní

Energie portál 22.3.2018

 

Hoci robotizácia a automatizácia nahrádzajú ľudí vo viacerých oblastiach, odborníci na vykurovanie a klimatizáciu budú naďalej potrební. Tu sú dôvody.

 

 

Kevin Burns zo spoločnosti Bob Jenson Air Conditioning and Heating

píše na stránke magazínu Air Conditioning, Heating and Refrigeration News o tom, prečo odvetvie vykurovania, chladenia a...

Predstavenie novej webovej verzie programu Leaklog využitie tabletov a mobilov

20.3.2018, PT, SZ CHKT

Predstavenie novej webovej verzie programu Leaklog

využitie tabletov a mobilov

Bezplatná kontrola citlivosti detektorov úniku, tlakomerov a vývev

Bezplatné školenie na Leaklog-web

 

 

Program školenia Leaklog 21.04. 2018

v sidle SZ CHKT Šamorín, priemyselný park, ul Vicenzy 2209/8A

 1. 08.00  – prezentácia, kontroly detektorov úniku, vývev, ...
 2. 08.30  – Zmeny podľa Nariadení č. 517/2014/EU, 2015/2067/EU
 3. 08.45 –  Zmeny v norme EN378...

Stretnutie asociácií tepelných čerpadiel

15.3.2018, PT, SZ CHKT

Stretnutie asociácií tepelných čerpadiel

15.3. 2018 MCE Miláno

            Stretnutiu národných asociácií,  ktoré sa konalo na výstave MCE v Miláne, predsedala Valerie Lampagne za AFPAC Francúzsko. Stretnutie sa zaoberalo:

 

 1. PEF primárnym energetickým faktorom
 2. Štatistikou tepelných čerpadiel
 3. Situáciou v presadzovaní sa tepelných čerpadiel v jednotlivých krajinách
 4. Právnych normách vo vzťahu ku tepelným čerpadlám

 

PEF

Primárny...

Správy 2/2018

10.3.2018,

Zasadnutie predstavenstva

9.3.2018, PT, SZ CHKT

    Zasadnutie predstavenstva

9.3.2018 v Šamoríne, Bratislavská 81/37

 

 

Prítomní: Ladislav Nagy, Richard Sebera, Jozef Löffler, Róbert Pallya,  M. Kozický

Rozšírené predstavenstvo:P. Tomlein, Ospravedlnení: V. Orovnický, J. Kováč

 

Program:

 1. Príprava 24. valného zhromaždenia SZ CHKT 13.apríla 2018 na Inchebe
 2. Účet za rok 2017 a rozpočet na rok 2018,  prehľad nedoplatkov členov Zväzu
 3. Hodnotenie činnosti za rok 2017 a zámery na rok...

Klimaticky priaznivé chladenie v supermarkete v Jordánsku

2.3.2018, PT, SZ CHKT

Klimaticky priaznivé chladenie v supermarkete v Jordánsku

Projekt má demonštrovať vhodnosť chladiaceho systému s chladivom CO2 v regiónoch s vysokými priemernými teplotami. Zdroj CCAC Secretariat, 2 Marec, 2018

 

V supermarkete v kasárňach Al Salam

využívali v minulosti chladiaci systém s ODP chladivami poškodzjúcimi nielen ozónovú vrstvu ale aj s vysokým skleníkovým efektom. Systém bol nahradený zariadením s chladivom CO2 od talianského výrobcu, Enex S.r.l.,...

Tepelné čerpadlá v domoch s takmer nulovou spotrebou energie

10.2.2018, PT, SZ CHKT

Tepelné čerpadlá v domoch s takmer nulovou spotrebou energie

Budú v nich tepelné čerpadlá?

 

Aj keď táto otázka pre väčšinu výrobcov nie je zatiaľ dôležitá, keďže výroba nestačí uspokojiť potreby praxe vo vyšších výkonoch, objavuje sa v diskusiách najmä odporcov tepelných čerpadiel, vykresľujúcim tepelným čerpadlám čiernu budúcnosť. Vznikajú otázky:

 1. Aké budovy (najmä s ohľadom na tepelné straty a typ vykurovacej sústavy, ohrevu TV) sú vhodné na...

Zastavte inštalácie s chladivami R404A/R507A

10.2.2018, PT, SZ CHKT

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

AREA, ASERCOM, EFCTC, EPEE

Zastavte inštalácie s chladivami

R404A/R507A

 

PREČO JE TÁTO VÝZVA NALIEHAVÁ?

 1. Masívne zníženie používania HFC chladív v rámci phase down v roku 2018 až o 37 % voči roku 2015 a limit GWP<2500 od roku 2020 Vám už nedáva na výber.
 2. Ak chcete pokračovať vo Vašom podnikaní, musíte prestať používať R404A/R507A už teraz!

Od roku 2018 Nariadenie 517/2014/EU výrazne znižuje dovolené množstvá HFCs...

Zväz sa sťahoval z Rovinky do Šamorína

1.2.2018, PT, SZ CHKT

Zväz sa sťahoval

Z Rovinky do Šamorína

V Rovinke sme boli 25 rokov

Štátni zamestnanci sa vracajú do Rovinky do svojej budovy. Oznámenie prišlo 2 dni pred vianočnými sviatkami. Vyberali sme z troch možností. V Bratislave na ZSVTS, kde náš Zväz je členskou organizáciou, STU, SjF, kde sa vyučuje chladiaca technika, alebo mimo Bratislavy v Šamoríne, kde organizujeme konferencie, predstavenstvá a podobne. V diskusii predstavenstva Zväzu prevládol názor riešiť sídlo mimo...

Aktualizačné školenie na tepelné čerpadlá po piatich rokoch opäť v Rovinke

24.1.2018, PT, SZ CHKT

Aktualizačné školenie na tepelné čerpadlá

Po piatich rokoch opäť v Rovinke

24.1.2018

Platnosť osvedčenia pre inštalatérov podľa §13a ods 7 zákona 309/2009 Z.z. je päť rokov a automaticky sa jedenkrát predlžuje o päť rokov, ak sa držiteľ osvedčenia pre inštalatérov zúčastní na aktualizačnej odbornej príprave. Ak sa nezúčastní, platnosť osvedčenia zaniká.

 

Činnosť na trhu

Odborníci s osvedčením, ktorí sú preukázateľne činní na trhu, to znamená,...

Správy 1/2018

4.1.2018, SZ CHKT

Záznam zo zasadnutia SR CO CHKT

15.12.2017, PT, SZ CHKT

Záznam zo zasadnutia SR CO CHKT

Bratislava, most SNP, 15.12.2017

 

 

Prítomní: Ingrid Neuwirthova (SOPK), Ladislav Nagy (SZCHKT), Peter Tomlein, (SZCHKT)

Ospravedlnená:  Jarmila Dubravská (SPPK),

Materiály:Príručka kvality (7 príloh, 7 dokladov), správa z kontroly hospodárenia za rok 2016 a prvý polrok 2017, skúšobný poriadok schválený MŽP a návrh na doplnok, žiadosti, vzory osvedčení certifikátov, cenník a postup certifikácie a obnovovania platnosti na...

Správy 8/2017

14.12.2017, SZ CHKT

Regionálny kongres ASHRAE

10.12.2017, PT, SZ CHKT

Regionálny kongres  ASHRAE

Belehrad 8-10.12.2017

 

            Krajiny Gr, Ro, Pt, Sp, Cy, Ir, UK, Sr, Hu, ktoré vytvorili tzv Chapters v európskom regióne sa stretli, aby prerokovali činnosti za uplynulý rok 2017, schválili činnosti na rok 2018 a školili sa v rôznych oblastiach práce v ASHRAE napríklad v získavaní členskej základne, v hospodárení, v získavaní mladých ľudí, v oceňovaní jednotlivcov, v získavaní výskumných úloh a podobne. Kongres sa konal za účasti TOP...

48. Kongres HVACR – KGH - SMEITS

8.12.2017, PT, SZ CHKT

48. Kongres HVACR – KGH - SMEITS,

Sava centrum, Belehrad, Srbsko

6-8.12. 2017

 

Združenie technikov v oblasti technických a elektrických zariadení budov (SMEITS) zorganizovalo medzinárodný kongres KGH HVAC, ktorého súčasťou bola okrem budov, vetrania, vykurovania aj chladiaca technika.

 

Regionálny kongres DANUBE_ASHRAE

Na kongres SMEITS nadviazal Regionálny kongres ASHRAE, ktorý sa v regióne Európa organizuje raz za rok, pre krajiny, ktoré si vytvorili...

ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

1.12.2017, PT, SZ CHKT

ZASADNUTIE PREDSTAVENSTVA ZVÄZU

1. december 2017 v Rajeckých Tepliciach v hoteli Aphrodite v sále Thurzo

Prítomní: L. Nagy, J. Kováč, R. Pallya, R. Sebera, J. Löffler, M. Kozický, V. Orovnický, P. Tomlein,

Ospravedlnení:  R. Sebera,

 1. Účet za 1. polrok 2017, prehľad nedoplatkov, plán podujatí na rok 2018, 25 rokov SZ CHKT
 2. 24. val. zhromaždenie, kandidátka do predstavenstva, F-plyny, ekodizajn, chladivá, TČ...
 3. Plán  na rok 2018 (kalendár podujatí), ponuka...

Kandidátka do predstavenstva Zväzu na obdobie 2018-2022

1.12.2017, PT, SZ CHKT

Kandidátka do predstavenstva Zväzu

na obdobie 2018-2022

 

Na základe výzvy v časopise 7/2017 bola zostavené kandidátka do predstavenstva a bola uzavretá 1.12. 2017 v Rajeckých Tepliciach. Z predstavenstva odchádza Richard Sebera, ktorý bol vo funkcii tri funkčné obdobia ako zástupca najväčšieho servisu na Slovensku. Do predstavenstva bol navrhnutý Ivan Lobík, ktorý vedie spoločnosť Sinop Alfa Pezinok špecializujúcu sa na predaj komponentov,...

Chladivá, bezpečnosť 30. novembra 2017

30.11.2017, PT, SZ CHKT

Chladivá, bezpečnosť 30. novembra 2017

Hotel Aphrodite sála Thurzo Rajecké Teplice

Seminár bol rozdelený do dvoch častí. V prvej časti sme sa venovali chladivám ich dostupnosti na trhu v súčasnosti a v blízkej budúcnosti ako aj stratégii v rozhodovaní pri nákupe zariadení s chladivami. V druhej časti sme prebrali čo nového v STN EN 378 1-4.  

 

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy...

Už je to tu! Nie je dosť chladiva! Ceny prudko rastú!

30.11.2017, PT, SZ CHKT

Už je to tu! Nie je dosť chladiva! Ceny prudko rastú!

Diskutovali sme ku chladivám a k normám

Rajecké Teplice 30. novembra 2017

Napriek snehovej nádielke predovšetkým v Bratislave, sa na seminári zúčastnilo 41 odborníkov, ktorí si vypočuli informácie o dynamických zmenách a vývoji v dostupnosti chladív a rastu ich cien.

 

Čo sa deje na trhu?

 • Výrobcovia i predajcovia rešpektujú kvóty.
 • Chladív najmä R404A je menej na trhu a ceny prudko...

Na 33. konferencii vo Visegrade HKVZS a SZCHKT

24.11.2017, PT, SZ CHKT

Na 33. konferencii vo Visegrade

HKVZS a SZCHKT

22-24.11.2017

 

            Na pozvanie maďarského Zväzu sme sa zúčastnili konferencie HKVZs v rekreačnej oblasti v blízkosti hradu Visegrad. Na tomto hrade kráľ Matyáš v 14. storočí uskutočnil stretnutie s kráľmi z Čiech a Poľska.V roku 1991 vtedajší maďarský premiér na báze tohto stretnutia založil tzv. Visegrádsku vtedy trojku dnes štvorku krajín Poľsko, Česko, Maďarsko a Slovensko. O takéto stretnutia sa...

VTS news 3/2017

14.11.2017, ZSVTS

Ponúkli sme samostatné aktualizačné školenie

13.11.2017, PT, SZ CHKT

Ponúkli sme samostatné aktualizačné školenie

 podľa Nar. 2015/2067/EU časť 11, 1-4 dňa 13.11.2017 v Rovinke
Pre držiteľov osvedčenia podľa Nar. 303/2008/ES. Ide o európsky uznávanú kvalifikáciu, na ktorú sú stanovené minimálne požiadavky na znalosti v Nar. 2015/2067/EU.

 

Podmienkou účastí na školení a skúške je úspešný postupový test na PC s pripojením na internet a použitím vlastných prihlasovacích údajov vo vymedzenom čase pred školením. Minimálny počet 80 %...

Skúšky na kategóriu F plyny I. s dôrazom na praktické skúšky

11.11.2017, PT, SZ CHKT

Skúšky na kategóriu I

11.11.2017 s dôrazom na praktické skúšky

Celkom 42 uchádzačov na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067

 

Pán predseda skúšobnej komisie Róbert Baxa a členovia páni Jaroslav Zöldfay, Ján Jankeje a Ladislav Nagy, hodnotili teoretickú i praktickú pripravenosť chladiarov ako slabšiu. Tentokrát sa ukázali nedostatočné vedomosti v oblasti prírodných chladív a tiež v zručnostiach, ako aj poznania funkcie komponentov chladiaceho okruhu. Skúšky nespravili 4...

Nebezpečné chladničky - Známe nešťastia s horľavými chladivami

1.11.2017, PT, SZ CHKT

Nebezpečné chladničky

Známe nešťastia s horľavými chladivami

V mestečku Dissen v okrese Osnabruck, došlo k explózii propánu. Explodoval kontajner s inštalovaným chladiacim zariadením. Podľa dostupných správ v dôsledku neospravedlniteľnej ignorancie a ľahkomyseľnosti. Z chladiaceho zariadenia bolo vypúšťané chladivo – propán – pravdepodobne v čase, kedy sa vedľa zváralo. Nie sú známe ďalšie podrobnosti. V každom prípade by ale neškodilo si uvedomiť, že časy...

Jesenné rokovanie AREA

27.10.2017, PT, SZ CHKT

Jesenné rokovanie AREA

Brusel 27 októbra 2017

Zasadnutie sa ako obvykle zaoberalo vývojom právnych noriem. Najdôležitejším pre AREA je nariadenie o F plynoch č. 517/2014/EÚ, v ktorom sa zatiaľ  zmeny neočakávajú. Nariadenie definujúce minimálne znalosti a zručnosti pre voľný pohyb zamestnancov v EÚ č. 2015/2067 sa postupne implementuje a naráža na na viaceré otázky a problémy. Nepredpokladá sa certifikácia  pre alternatívne chladivá. V nariadení sa len doplnila časť 11,...

Life Real Alternative európsky projekt

26.10.2017, PT, SZ CHKT

Life Real Alternative európsky project

Brusel 26 októbra 2017

 

CIeľom projektu v hodnote cca 1 mil Euro je vytvoriť elearning, učebné tety, školiaci, testovací a certifikačný systém a vydávanie osvedčení so zameraním na chladivá s nízkym GWP. Na financovaní projektu sa podieľajú štáty, ktoré sa účastnili projektu v posledných troch rokoch, v ktorých sa vytvorili učebné tetym skúšobné otázky a pod. Projekt sprácovávajú v IoR (Inštitút chladiacej techniky v UK)....

Kontroly klimatizačných zariadení podľa zákona č. 314/2012 Z.z.

19.10.2017, PT, SZ CHKT

Kontroly klimatizačných zariadení

podľa zákona č. 314/2012 Z.z.

15 účastníkov 19.10.2017 v SIEA Bratislava

 

Medzi 15 účastníkmi boli uchádzači z radov najmä servisných organizácii s kategóriou I. Spoločnosti, ktoré vykonávajú komplený servis na klimatizačné zariadenia mali možnosť sa zúčastniť školenia organizovaného Zväzom a skúšok organizovanými SIEA v Bratislave na odbornú spôsobilosť na vykonávanie pravidelných kontrol klimatizačných zariadení podľa...

Stretnutie odborníkov na používanie noriem v praxi Daikin, Sofia, 9-10 október 2017

10.10.2017, PT, SZ CHKT

Stretnutie odborníkov

Na používanie noriem v praxi

Daikin, Sofia, 9-10 október 2017

 

       Stretnutie odborníkov z krajín strednej a východnej Európy sa stáva už pravidelným. Diskutuje sa najmä o nariadeniach EPBD, EED, F Gas, ErP, RES a o súvisiacich normách. Ide o rozsiahlu problematiku s rádovo 50 súvisiacimi normami, ktoré sa pravidelne obnovujú, čo zjavne nie vždy je pre ich používanie príjemné.

 

 

Mesačne alebo hodinovo

Hodnotiť výkon...

Správy 7/2017

29.9.2017, SZ CHKT

Správy 6/2017

29.9.2017, SZ CHKT

S CO2 sa chladí komfortne

27.9.2017, PT, SZ CHKT

 S CO2 sa chladí komfortne

27 september v Banskej Bystrici na Tescu a v Kauflande

Strojovne s chladivom CO2 boli nielen čisté, ale aj pomerne tiché, čo je dané najmä menším tlakovým pomerom stláčania a môže z toho vyplynúť aj vyššia tesnosť, menšia poruchovosť, najmä čo sa týka úniku chladiva.

Hranica 40 kW v obchodnom chladení od roku 2022

Chladiace okruhy s CO2 sa presadili najmä v obchodnom chladení od výkonu 40 kW pre ZKJ. 40 kW podľa Nar. 517/2014/EU bodu 13...

Školenie na VTZ plynové Rovinka 19. september 2017

19.9.2017, PT, SZ CHKT

Školenie na VTZ plynové

Rovinka 19 september 2017

 

Organizujeme v spolupráci s TI Nitra pravidelne respektíve podľa potreby.  Zúčastnilo sa ho 9 záujemcov, ktorí zväčšia požiadali o osvedčenie podľa §§ 16 a 18. To znamená nielen na montáž podľa §18, ale aj na revízie podľa §16, ktorý umožňuje chladiace zariadenie s nebezpečnými plynmi nielen namontovať, ale aj uviesť do prevádzky ak množstvo chladiva je od 3 do 25 kg.

Na získanie § 16 je potrebná maturita...

EDUCOM Vzdelávacia komisia pre TČ pri EHPA

18.9.2017, PT, SZ CHKT

EDUCOM

Vzdelávacia komisia pre TČ pri EHPA

             Zasadala tentokrát 18.9. 2017 v technologickom inštitúte AIT vo Viedni, v ktorom prebiehajú školenia a skúšky inštalatérov tepelných čerpadiel podľa európskej Smernice 2009/28/EÚ, predtým EUCERT, ktorým sme aj my začínali v roku 2006 a transformovali ho do akreditovaného školenie podľa Smernice na MŠVaŠ pod číslo 3279.

 

Cieľ stretnutia

            Sformulovať pripomienky k novelizácie spomenutej Smernice,...

Správa za rok 2016

17.9.2017, SZ CHKT

Školenie a skúšky MobKlim Bratislava 13 september 2017

13.9.2017, PT, SZ CHKT

Školenie a skúšky MobKlim

Bratislava 13 september 2017

 

Zamestnanci pobočiek firmy Würth z celého Slovenska boli preškolení na kategóriu I-S. Školenie zorganizoval pán Bobrík. Predaj chladiva v pobočkách zabezpečujú prevažne dámy a tak bolo školenie veľmi aktívne, živo sa diskutovalo.

Aj keď sa účastníčkam nároky na znalosti a zručnosti zdali privysoké, snažili sa vedomosti absorbovať a princípy bezpečnej práce s chladivom pochopiť s cieľom nariadenia...

BOZP na našej servisnej konferencii v hoteli Kormorán

9.9.2017, PT, SZ CHKT

 BOZP na našej servisnej konferencii v hoteli Kormorán

prezentovalo sa 273 nedostatkov

Šamorín 9. september 2017

 

BOZP sme na konferencii venovali dva celé bloky. Hovorilo sa o VTZ plynových, tlakových o chladivách nebezpečných horľavých i výbušných.

 

Hlavný inšpektor Ing. Pribula (stojaci) otvára časť o BOZP na konferencii 7.9.2017 v Šamoríne, na ktorej okrem pracovníkov TI pánov In. Ftáčka, Ing. Zvondára vystúpil aj Ing. Ikrényi za NIP

 

Zo zasadnutia SV IIR

6.9.2017, PT, SZ CHKT

Zo zasadnutia SV IIR

6.9.2017 v hoteli Kormorán

            Tentokrát za účasti riaditeľa IIR pána Didiera Coulomba, ktorého sme oboznámili s reprezentáciou Slovenska v sekciách IIR, podmienkami, ktoré musíme plniť, aby Ministerstvo školstva, uhradilo členský príspevok. Najaktívnejšie sú košická univerzita PJŠ, ktorá v súčinnosti so SAV dosahuje historicky vynikajúce výsledky v základnom výskume magnetických látok. Sú zapojení do medzinárodných projektov a dosahujú mimoriadne...

Vysvetlenia Európskej komisie - Definície na centrálne kompresorové a kondenzačné jednotky

4.8.2017, PT, SZ CHKT

Vysvetlenia Európskej komisie

Definície na centrálne kompresorové a kondenzačné jednotky

Brussels, 4.8.2017 C(2017) 5230 prílohy 1 a 2 ku Správe komisie k posúdeniu požiadaviek 2022 na vylúčenie chladív s vysokým GWP v obchodnom chladení

 

Kľúčové definície vo vzťahu k požiadavkám 2022

Združené centrálne chladiace systémy

Združené centrálne chladiace systémy  sú systémy s dvomi alebo viacerýmikompresormi pracujúcich paralelne a ktoré sú pripojené...

Komparatívna štúdia nových ekologických chladív

21.6.2017, Uribe-echebarria, Martinez De Ilarduya, Iturriotz, Lonbide Intxausti, Frinsa S.L.

Správy 5/2017

4.6.2017, SZ CHKT

Správy 4/2017

1.5.2017, SZ CHKT

Správy 3/2017

13.4.2017, SZ CHKT

Správy 2/2017

12.3.2017, SZ CHKT

Správy 1/2017

23.12.2016, SZ CHKT

Správy 8/2016

2.12.2016, SZ CHKT

Správy 7/2016

3.9.2016, SZ CHKT

Štruktúry SZ CHKT

28.7.2016, SZ CHKT

Správy 4/2016

9.5.2016, SZ CHKT

Správy 3/2016

15.4.2016, SZ CHKT

Správy 2/2016

11.3.2016, SZ CHKT

Chladivá s nízkym GWP

6.3.2016, SZ CHKT

Správy 1/2016

15.1.2016, SZ CHKT

Správy 8/2015

13.12.2015, SZ CHKT

Cenník inzercií a kalendár podujatí

13.12.2015, Peter Tomlein

Certifikácia inštalatérov tepelných čerpadiel v rámci EÚ.CERT.HP

24.9.2015, SZ CHKT

Táto učebnica je rozdelená do kapitol. Každá kapitola začína vlastným obsahom a tabuľkou, v ktorej sú uvedené odborné spôsobilosti podľa významu pre uchádzača o certifikáciu ako povinné, dôležité, alebo doplňujúce. Uchádzačom sa odporúča preštudovať celú učebnicu, aby porozumeli nielen technické, projekčné detaily, ale tiež ekonomické, energetické a ekologické nadväznosti na predaj a inštaláciu tepelných čerpadiel.  

 1. Obsah
 2. Marketing – nepoznané, veda a len pre...

Správy 7/2015

24.9.2015, SZ CHKT

Správy 6/2015

14.7.2015,

Výpočet SCOP

10.7.2015, SZ CHKT

Výpočet SPF

9.7.2015,

Správy 5/2015

13.6.2015, SZ CHKT

Správy 4/2015

17.5.2015, SZ CHKT

Späť k základom - Kondenzačné jednotky

3.4.2015, Ing. Marián Blaha, CSc.

Správy 3/2015

3.4.2015, SZ CHKT

Správy 2/2015

14.3.2015, SZ CHKT

Správy 1/2015

9.1.2015, SZ CHKT

Správy 8/2014

14.12.2014, SZ CHKT

Správy 7/2014

16.11.2014, SZ CHKT

Správy 6/2014

30.7.2014, Peter Tomlein

Efektívnosť členstva - IIR

27.7.2014, SZ CHKT

Správy 5/2014

2.7.2014, Peter Tomlein

Ako vložiť prezentáciu

26.6.2014, SZ CHKT

Po prijatí Vášho príspevku (o čom budete informovaný emailom), budete môcť vložiť prezentáciu, ktorú budete prezentovať na konferencii.

Pre vloženie prezentácie, nasledujte tieto kroky:

 1. Kliknite na tento odkaz: http://szchkt.org/a/conf/submissions?event_date_id=21&login=1
 2. Prihláste sa pomocou prihlasovacích údajov, ktoré ste použili na vloženie abstraktu (ak ste zabudli heslo, môžete požiadať o nové tu)
 3. Kliknite na názov Vášho príspevku
 4. Kliknite na...

Ako vložiť príspevok

26.6.2014, SZ CHKT

Po podaní abstraktu a jeho prijatí (o čom budete informovaný emailom), budete môcť vložiť príspevok vo formáte PDF a Word.

Nasledujte tieto kroky na vloženie príspevku:

 1. Kliknite na tento odkaz: http://szchkt.org/a/conf/submissions?event_date_id=21&login=1
 2. Prihláste sa pomocou prihlasovacích údajov, ktoré ste použili na vloženie abstraktu (ak ste zabudli heslo, môžete požiadať o nové tu)
 3. Kliknite na názov Vášho príspevku
 4. Kliknite na odkaz "Vložiť...

Ako vložiť abstrakt

26.6.2014,

  Pre vloženie abstraktu na Medzinárodnú servisnú konferenciu, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Kliknite na tento odkaz:  http://szchkt.org/a/conf/submissions/create?event_date_id=21&login=1
 2. Budete vyzvaný na prihlásenie alebo registráciu
  1. Ak už máte prihlasovacie údaje na stránku szchkt.org, použite ich na prihlásenie (ak ste ich zabudli, požiadajte o ich zaslanie na email v časti "Neviete, nemáte alebo ste zabudli svoje prihlasovacie údaje?")
  2. Ak...

Správy 4/2014

22.5.2014, Peter Tomlein

KlimaTrend

EDT

Obsah

Pripravujeme

VTZ plynové a Smernica o EE

Program konferencie „Bezpečnosť chladiacich okruhov“

Drop in a Retrofit v záznamníku Leaklog

Návšteva z Ukrajiny

Školenia v Rovinke

AREA...

Správy 3/2014

11.5.2014, Peter Tomlein

Správy 2/2014

13.3.2014, Peter Tomlein

Elektrotechnika III

20.1.2014, Marián Blaha

Elektrotechnika II

20.1.2014, Marián Blaha

Elektrotechnika II

20.1.2014, Marián Blaha

Elektrotechnika I

19.1.2014, Marián Blaha

Správy 1/2014

19.1.2014, Peter Tomlein

Stanovy CO CHKT

14.12.2013, CO CHKT

Správy 8/2013

13.12.2013, Peter Tomlein

Správy 7/2013

9.11.2013, Peter Tomlein

Ako integrovať mapu inštalovaných TČ na stránku firmy

24.9.2013,

Firmy, ktoré hlásili informácie o tepelných čerpadlách a dostali certifikát, majú možnosť integrovať mapu ich inštalovaných tepelných čerpadiel na svoju firemnú stránku. Nižšie uvádzame návod ako pri tom postupovať.

Tento návod vyžaduje prístup k zdrojovým kódom Vašej firemnej stránky a môže vyžadovať právomoci administrátora firemnej stránky.

 1. Kliknite na názov Vašej firmy v zozname v spodnej časti tejto stránky:

História konferencie Compressors

12.8.2013, Peter Tomlein

Koncepcia činnosti Zväzu

12.8.2013, Ladislav Nagy

Ladislav Nagy
prezident Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku,
20 rokov Zväzu

Počas uplynulého dvadsaťročného obdobia sa zástupcovia predstavenstva, jednotlivých sekcií, komisií, redakčnej rady a lektorského zboru nášho Zväzu sa vo svojej činnosti každým rokom zamýšľali nad intenzitou doterajšej činnosti a jej zameraním pre ďalšie roky. Žiada sa spomenúť, že po založení nášho Zväzu 28.7. 1993, sme vstúpili do roku 1994 už ako...

Továreň na chladničky N.P. Zlaté Moravce

12.8.2013, Ing. Benedikt Manek

Ing. Benedikt Manek, čestný člen SZ CHKT, Zlaté Moravce, pokračovanie Správy 9/2001 †

Korene

Zámery Státní planovací komise Praha sa začali ihneď realizovať, dokonca i pred jej záverečným rozhodnutím a už vôbec nehovoriac o legislatívnom procese. Projekčný útvar Považských strojární spolu s Kovoprojektou Brno začali prerábať projekt Strojárenského závodu na Továreň na chladničky n.p. Zlaté Moravce. Najzložitejším problémom bola kotolňa, v...

Program konferencie Compressors v Papierničke

29.7.2013,

2.9.2013

10:00 - 17:00 Registration (Papiernička)

11:00 - 14:00 Lunch (Papiernička)

14:00 - 15:00 Coffee (Papiernička)

15:00 - 18:00 Plenary Session (Cinema Hall)

Predsedovia komisie: Marek Zgliczynski; Václav Havelský, Prof; Tomas Brath; Didier Coulomb; Volkmar Pfeil, Dipl.-ing.; Eckhard Groll, Dr. Eng.;

Light Commercial Refrigeration Segment Trends Sustainabile Approach From Embraco Prospective
Marek Zgliczynski
Prezentujúci: Marek...

Program servisnej konferencie Kompresory a chladiace okruhy

29.7.2013,

Zámok Smolenice, Papiernička, Červený Kameň, 2.9.2013 - 4.9.2013

2.9.2013
11.00 – 13.50 Obed a odchod autobusu do Papierničky
15:00 - 18:00 Plenary Papers IIR Compressors (Papiernička Kinosála)
18:00 - 19:00 Večera (Papiernička)
19:00 - 22:00 Prehliadka hradu Červený kameň a spoločenský program v hradných pivniciach Ubytovanie na zámku Smolenice

3.9.2013
09:30 - 12:00 Servisná sekcia (Kongresová sála na zámku Smolenice)

 • Ladislav Nagy: Ekonomika servisu vo...

Z histórie výroby chladničiek v Calexe v Zlatých Moravciach

29.7.2013, Ing. Benedikt Manek

Ing. Benedikt Manek, čestný člen SZ CHKT, Zlaté Moravce †

l. Úvod

Dnes, keď Nový Calex zápasí o prežitie, len málokto si spomenie, že v tomto roku (v roku 2000) uplynulo 50 rokov od začiatku výroby chladničiek v Zlatých Moravciach. Výrobky Calex spoľahlivo slúžia skoro v každej rodine v celom bývalom Československu. Stali sa symbolom kvality a životnosti výrobku. Chladničky Calex dali meno nielen továrni v ktorej vznikali, ale šírili aj um technikov a...

IIR konferencia v Paperničke bude vedená v anglickom jazyku

29.7.2013, Peter Tomlein

Opäť sa u nás po štyroch rokoch zídu odborníci z celého sveta od Japonska po Brazíliu, aby diskutovali problémy, trendy, nové riešenia v oblasti kompresorov, chladív, olejov a podobne. IIR konferencia Compressors vedena v anglickom jazyku bude prebiehať v Papierničke. Účastníci slovensky prebiehajúcej konferencie v Smoleniciach budú mať možnosť sa zúčastniť aj konferencie v Papierničke, ktorá bude mať viac sekcií:

2 September obed o 11.30 v Smoleniciach o 15.00...

Zvoľte si svoj program v Smoleniciach a v Papierničke

29.7.2013, Peter Tomlein

Na slovensky a anglicky vedenej konferencii.

Účastníci konferencie na zámku v Smoleniciach vedenej v slovenskom jazyku si budú môcť vybrať rozsah svojej účasti paralelne s konferenciou vedenou v anglickom jazyku v Papierničke

Na zámku v Smoleniciach je k dispozícii obmedzená ubytovacia kapacita. To však neobmedzuje účasť na konferencii bez ubytovania.

Hlavná časť programu na zámku v Smoleniciach sa bude konať 3.9.2013 v kongresovej sále s nasledovným...

Správy 6/2013

29.7.2013, Peter Tomlein

How to Upload a Presentation

11.7.2013, SZ CHKT

After your submission has been accepted you will be able to upload a presentation that will be presented at the conference.

To upload a presentation for the conference Compressors 2017 follow these steps:

 1. Click this link: http://www.szchkt.org/a/conf/submissions?event_date_id=49&locale=en_GB&login=1
 2. Login using your login credentials (in case you forgot your password, you can request a new one here)
 3. Click the title of the submission you want to submit a paper...

Správy 5/2013

1.7.2013, Peter Tomlein

Správy 4/2013

30.6.2013, Peter Tomlein

Správy 3/2013

30.6.2013, Peter Tomlein

Harmonogram konferencie

4.6.2013, SZ CHKT

How to Register for the Conference

9.5.2013, SZ CHKT

To register for the conference Compressors 2013 follow these steps:

 1. Click this link: http://www.szchkt.org/a/conf/event_attendees/create?event_date_id=6&locale=en_GB
 2. You will be prompted to log in or create an account
  1. If you already have an account on szchkt.org, you can login using your login credentials or request new ones if you forgot your password
  2. If this is the first you use the website, you will need to create an...

Rodinné domy, tepelné čerpadlá a náklady na energie

29.4.2013, Ing. Luděk Klazar, PZP Komplet a.s. Opočno

ÚVOD

Trvalý růst cen energií vede stále častěji k otázce, jaký způsob vytápění volit, abychom snížili náklady na vytápění. Ukazuje se ale, že takto položená otázka není zcela správná a to ze dvou důvodů.

  *   I když potřeba tepla pro vytápění u převážné většiny současných rodinných domů představuje největší podíl z nároků na energie pro provoz rodinného domu, je podíl nákladů na vytápění zpravidla vždy menší než podíl energetických nároků. Náklady na...

Conference Preface - Václav Havelský

24.4.2013, Václav Havelský

Václav Havelský,

Conference President

Conference Preface - Didier Coulomb

24.4.2013, Didier Coulomb

Didier Coulomb,

Director of the International Institute of Refrigeration (IIR)

Správy 2/2013

7.4.2013, SZ CHKT

Správy 1/2013

27.3.2013, Peter Tomlein

How to Review Submissions

8.3.2013, SZ CHKT

The submission evaluation is only open to the reviewers of the conference Compressors 2020.

To review submissions for the conference Compressors 2020 follow these steps:

 1. Click this link: http://szchkt.org/a/conf/submission_reviews?event_date_id=49&locale=en_GB
 2. Unless you are already logged in, you will be asked to enter your username and password
  1. If you forgot your password, you can ask for a new a password here:  

Kategórie použitia chladív v oznamovaní podľa zákona 286/2009 Z.z.

7.2.2013, Peter Tomlein

V tomto roku po prvýkrát sme zaviedli oznamovanie chladív podľa kategórií použitia. Tento postup je podľa metodiky IPCC s cieľom oznamovať za SR správne údaje v rámci kjótskeho protokolu. Podľa metodiky IPCC chladivá je potrebné členiť do kategórií:

 1. Domáce chladenie
 2. Obchodné (komerčné) chladenie
 3. Prepravné chladenie
 4. Priemyselné chladenie
 5. Stacionárna klimatizácia
 6. Mobilná klimatizácia

Správne zaradenie do kategórií použitia

Pokiaľ...

Presentation Template

31.1.2013, SZ CHKT

How to Submit a Paper

24.1.2013, SZ CHKT

Submitting your paper

After you receive an e-mail saying your abstract was accepted, you will be able to submit a paper.

Follow these steps to submit a paper:

 1. Click this link: http://www.szchkt.org/a/conf/submissions?event_date_id=49&locale=en_GB&login=1
 2. Login using your login credentials (in case you forgot your password, you can request a new one here)
 3. Click the title of the submission you want to submit a paper for
 4. Click the link "Add...

How to Review Abstracts

16.1.2013, SZ CHKT

The abstract evaluation is only open to the reviewers of the conference Compressors 2020.

To review abstracts for the conference Compressors 2020 follow these steps:

 1. Click this link: http://szchkt.org/a/conf/abstract_reviews?event_date_id=49&locale=en_GB
 2. Unless you are already logged in, you will be asked to enter your username and password
  • If you forgot your password, you can ask for a new a password here:  

Správy 8/2012

13.12.2012, Peter Tomlein

Záznam z SVIIR 08112012

12.12.2012, Peter Tomlein

How to Submit an Abstract

28.10.2012, SZ CHKT

 To submit an abstract for the conference Compressors 2020 follow these steps:

 1. Go to the website of the conference http://szchkt.org/a/compressors/2020
 2. In the left navigation under sponsors, open the category "Submissions" and click the link "Add submission"
 3. You will be prompted to log in or create an account
  1. If you already have an account on szchkt.org, you can login using your login credentials or request new ones if you forgot your...

Správy 7/2012

26.10.2012, Peter Tomlein

Ako sa registrovať na Medzinárodnú servisnú konferenciu 2012

8.10.2012, SZ CHKT

Registrácia na Medzinárodná servisná konferencia 2012 je otvorená na stránke http://szchkt.org v términoch od 20.9 do 3.11. Registrovať sa je možné iba elektronicky na stránke.

Postup registrácie

 • Na stránke http://szchkt.org kliknite na odkaz „Medzinárodná servisná konferencia“ v strednej časti stránky pod nadpisom „Nadchádzajúce udalosti“.

 • Následne kliknite na rok 2012

 • Otvorí sa stránka konferencie. Na tejto stránke uvidíte...

Správy 6/2012

28.9.2012, Peter Tomlein

Conference schedule

13.8.2012, SZ CHKT

 

Monday, September 2
12:00 Exhibition, installation, registration and accomodation
14:00 Bus from the Castle Smolenice
Registration, coffee
Opening Ceremony
15:00 Plenary Lectures (congress hall)
17:00 Dinner
18:50 Visit of Castle Red...

Conference plan

13.8.2012, Peter Tomlein

In summary, the Conference will feature:

 • Podium oral presentations of 60 technical papers (12 sessions, 18 hours of presentations)
 • Plenary lectures of 7 internationally recognized experts 
 • Exhibition of leading innovation companies and leading edge institutions
 • Meetings of 2 IIR commissions
 • Visits of two 2 castles
 • Rich cultural programme including a welcoming " glass of wine " Fujara´s show and social and cultural programme at both...

Správy 5/2012

8.8.2012, Peter Tomlein

Instructions for Speakers

8.8.2012, SZ CHKT

There will be parallel technical sessions during conference. Most sessions will be 100 minutes long. The morning sessions will be 60 minutes long. Each session will typically consist of:

 • Oral Session Opening Lecture (20 min.),
 • Oral Session Lecture (15 min.), or
 • Oral Session Short Lecture (5 min.), accompanied by a Poster.

There will be time for 1-2 questions in between the opening and “regular” lectures (3 minutes). There will also be time for speakers...

Guidelines for Preparation of Manuscripts

8.8.2012, SZ CHKT

Papers presented at the 9th IIR International Conference on Compressors will be published in the Congress Proceedings in electronic format. The entire manuscript (i.e. text, figures, tables, references and abstracts) should not exceed 8 pages, or 12 pages for plenary lectures. In order to standardize manuscript presentation, authors are asked to follow the instructions below.

Click here to download the manuscript template.

CONTENTS

The manuscripts should report on original...

Pozvánka Sitno 2012

24.7.2012, Peter Tomlein

Výkonný výbor IIR 15.6.2012 Paríž

18.7.2012, Peter Tomlein

          Slovenská republika je členom medzivládnej organizácie IIR (Medzinárodný inštitút pre chladenie so sídlom v Paríži), ktorá už vyše 100 rokov sa snaží viesť odbor chladenia dopredu. Vďaka tejto organizácii sa vedci na celom svete pravidelne stretávajú, pripravujú podmienky na publikačnú činnosť, spracovávanie vedeckých poznatkov a podobne. Slovenský výbor pre spoluprácu s IIR má asi 10 členov. Z toho 5 sú vo funkciách IIR. Tento výbor...

Zhodnotenie aktivity členstva SR v IIR za rok 2011

18.7.2012, Václav Havelský

Ukazovatele pre zhodnotenie efektivity členstva SR v medzinárodných medzivládnych a mimovládnych organizáciách výskumu a vývoja, európskych programoch a iniciatívach za rok 2011

Názov medzinárodnej medzivládnej/mimovládnej organizácie výskumu a vývoja/európskeho program/európskej iniciatívy (ďalej len „centrum MVTS“):

Vyhodnotenie účasti SR v centrách MVTS podľa nasledujúcich kategórií a ukazovateľov:

Kategória 1: Posunutie  hraníc poznania

Kvantifikácia ukazovateľov výskumu a vývoja za rok 2010

18.7.2012, Václav Havelský
Príloha 1  
   
Kategória Počet
I.  
1. Publikácie a citácie v karentovaných časopisoch  
počet publikácií 45 (13)
počet citácií podľa SCI 355 (35)
2. Ostatné  
počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých...

Výročná správa SV IIR za r.2010

18.7.2012, Václav Havelský

Slovenská republika vstúpila  do Medzinárodného ústavu chladenia v Paríži ( IIR) v r. 1993, dňa 17.5.1993 bola  zvolaná ustanovujúca schôdza Slovenského výboru IIR (SV IIR) na ktorej bol zvolený predseda a ustanovení členovia SV IIR a vláda potvrdila tieto návrhy svojim rozhodnutím 1510/93-KM. Bývalé Československo bolo členom IIR od jeho vzniku v r.1920.

Činnosť SV IIR je významná najmä z  hľadiska  získavania a rozširovania z celosvetového hľadiska najnovších odborných a...

2012: Zoznam členov Slovenského výboru pre spoluprácu s Medzinárodným ústavom chladenia v Paríži (SV IIR)

18.7.2012, Peter Tomlein

Meno a adresa 

Spojenie  tel/fax/e-mail:

Funkcia

Doc. RNDr. Alexander Fehér,CSc.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Park Angelinum 9, 041 54 Košice

+421 556 22 7665
+421 556 222 124
alexander.feher@upjs.sk

člen A1

Ing. Jozef Löffler
Výskumný ústav vzduchotechniky
Javorová 34, 921 01...

Správy 4/2012

8.5.2012, Peter Tomlein

Nízkoteplotné vykurovanie 2012

6.5.2012, SZ CHKT

Prihlášku na konferenciu si môžete stiahnuť kliknutím na odkaz vyššie.

Správy 3/2012

8.4.2012, Peter Tomlein

Správy 2/2012

8.3.2012, Peter Tomlein

Správy 1/2012

8.2.2012, Peter Tomlein

Štítok kvality TČ Stiebel Eltron

24.1.2012, Peter Tomlein

Správy 8/2011

3.1.2012, Tomlein Peter

Správy 7/2011

3.1.2012, Tomlein Peter

Správy 6/2011

3.1.2012, Tomlein Peter

Prírodné chladivá - CO2 v TČ

3.1.2012, Havelský Václav

Skrutkové kompresory

3.1.2012, Blaha Marián

Montážne listy v Leaklogu

1.11.2011, Matúš Tomlein

Leaklog 0.9.8 ponúka funkcie na tvorbu a správu montážnych listov. Montážne listy je možné vytvárať zároveň s kontrolami a je ich možné prispôsobiť, aby spĺňali požiadavky používateľa.

Čo je nové v programe Leaklog 0.9.8

1.11.2011, Michal Tomlein

Leaklog 0.9.8 prinesie mnohé zmeny a vylepšenia, na ktorých sme pracovali od začiatku tohto roka.

Ako sa registrovať na Medzinárodnú servisnú konferenciu 2011

2.9.2011, SZ CHKT

Tento návod je aktuálny len v období registrácie na konferenciu (1.9.2011 - 10.10.2011).

 1. Na stránke http://szchkt.org kliknite na odkaz „Medzinárodná servisná konferencia“ v strednej časti stránky pod nadpisom „Nadchádzajúce udalosti“.
 2. Otvorí sa stránka s informáciami o konferencii, v ľavej časti kliknite na dátum konferencie (17.10.2011 - 19.10.2011).
 3. Na tejto stránke uvidíte ďalšie informácie o konferencii, s možnosťou zobrazenia...

Poznáte povinnosti prevádzkovateľa chladiacich zariadení s HFC chladivami?

31.7.2011, Peter Tomlein

Prevádzkovatelia zariadení a systémov s obsahom, na ktoré sa vzťahuje nariadenie EP a Rady (ES) č. 842/2006 a zákon č. 286/2009 Z. z., majú niekoľko povinností, ktoré im tieto právne úpravy ukladajú – v prvom rade sú zodpovední za bezpečnú, spoľahlivú a správnu technickú i energeticky efektívnu prevádzku zariadení a systémov. Vzniká pre nich aj oznamovacia povinnosť – príslušnému obvodnému úradu životného prostredia oznamujú údaje podľa prílohy...

Chcem certifikát firmy pre TČ

26.7.2011, Peter Tomlein

Program konferencie 2011

26.7.2011, Peter Tomlein

Kompresory III

21.7.2011, Marián Blaha

Správy 5/2011

21.7.2011,

Správy 4/2011

21.7.2011,

Správy 3/2011

21.7.2011,

Správy 2/2011

21.7.2011,

Čo je nové v programe Leaklog 0.9.7

1.7.2011, Michal Tomlein

Leaklog 0.9.7 prináša nové funkcie, zlepšenia a opravené chyby.

Školenie a skúšky inštalatérov TČ so zameraním predaj, montáž a servis tepelných čerpadiel

19.4.2011, Peter Tomlein
Školenie je prípravou na skúšky podľa EÚ-CERT.HP (inštalatérov TČ)
Termín: 6.-7. jún a 13.-14. jún´2011 od 8.00 a skúška 15. jún 2011 o 8.00 hod.
Miesto: SZ CHKT Rovinka a STU 
 • Podmienkou vystavenia certifikátu po úspešnom absolvovaní skúšky je doloženie kópií dokladov o vzdelaní a účasť na inštalácii minimálne jedného tepelného čerpadla potvrdená certifikovanou firmou na www.szchkt.org.
 • Podmienkou obnovenia certifikátu po dobe...

Prírodné chladivá 1 - CO2

19.2.2011, SZ CHKT Rovinka

Správy 1/2011

19.2.2011, SZ CHKT Rovinka

Spájanie databáz v programe Leaklog 0.9.6

5.2.2011, Michal Tomlein
Spájanie databáz je jednou z foriem kolaborácie, ktoré umožňuje program Leaklog. Je vhodné v prípadoch, keď nemáte možnosť zriadiť firemný databázový server alebo potrebujete často pracovať s programom bez pripojenia k internetu.

Spájanie databáz znamená pridanie nových záznamov a prenesenie úprav záznamov z jednej databázy do druhej. Aby bolo možné spojiť dve databázy, vyžaduje sa dodržiavanie niekoľkých zásad systematickej práce:

 • Zákazníkom...

Najčastejšie chyby pri oznamovaní údajov o tepelných čerpadlách

31.1.2011, Peter Tomlein

Pri oznamovaní údajov o tepelných čerpadlách si dajte pozor na tieto najčastejšie sa vyskytujúce chyby:

 1. Minimálne je potrebné uviesť kvôli výpočtom druh TČ, výkon, počet prevádzkových hodín, COP, inštalatérov.
 2. Nezvolili ste správny typ organizácie, aby ste mohli oznámiť dovoz, inštaláciu alebo oboje pre štatistiku (napr. dovozca/inštalačná firma, ...)
 3. Neuviedli ste, respektíve nepridali k nainštalovaným TČ inštalatérov (od ich...

Kompresory II

17.11.2010, Marián Blaha

Kompresory I

17.11.2010, Marián Blaha

Chladivá HFCs

17.11.2010, Marán Blaha

Chladivá 1

17.11.2010, Václav Havelský

Oleje

17.11.2010, Marián Blaha

Správy 7/2010

2.11.2010, SZ CHKT Rovinka

Postup podávania žiadostí na tepelné čerpadlá

25.9.2010, Peter Tomlein

Podávanie žiadostí podľa smernice európskeho parlamentu a rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie o udelenie osvedčení článok 14 (3) o odborných znalostiach podľa metodiky EU.CERT.HP koordinovanej EHPA a certifikátu odbornej spôsobilosti na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa metodiky SZCHKT a EHPA.

Certifikát o odbornej spôsobilosti FO a PO na inštaláciu tepelných čerpadiel bude pridelený len členom SZ CHKT.

Ako si vytvoriť webovú stránku

10.8.2010, SZ CHKT
Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku ponúka možnosť jednoduchej tvorby firemnej webovej stránky bez znalosti programovania alebo web dizajnu. Certifikované organizácie, ktoré sú členmi zväzu, si môžu niekoľkými kliknutiami vytvoriť stránku s možnosťou rýchleho pridávania noviniek a s profesionálnym vzhľadom.

Služba ponúka prehľadnú prezentáciu kontaktných informácii o Vašej firme, jej polohu na mape, rýchle pridávanie článkov a...

Cenník osvedčovania a certifikácie

6.8.2010, Peter Tomlein

Cenník osvedčovania a certifikácie v odbore chladiaca a klimatizačná technika.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES

30.7.2010, Európsky parlament a Rada Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES 

Elektronické faktúry SZ CHKT a CO CHKT

20.7.2010, SZ CHKT

Elektronické faktúry vydané Slovenským zväzom pre chladiacu a klimatizačnú techniku a Certifikačným orgánom pre chladiacu a klimatizačnú techniku vo formáte PDF sú podpísané elektronickým podpisom certifikačnej autority CA Disig.

Pre úspešné overenie elektronicky podpísaného PDF je potrebné mať nainštalovaný certifikát CA Disig v prehliadači Microsoft Internet Explorer (od decembra 2008 je nainštalovaný predvolene). Ak tento certifikát nemáte...

Výzva na prednášky 5-6.10. hotel Sitno

30.4.2010, Peter Tomlein

Ponuka na prihlasovanie prednášok a aktívnu účasť na konferencii

Ako zadať polohu certifikovanej organizácie na mapu firiem

4.3.2010, Matúš Tomlein

Certifikované organizácie, ktoré sú členmi Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku, môžu využiť službu Mapa firiem na stránke szchkt.org.

Čo je nové v programe Leaklog 0.9.6

3.3.2010, Michal Tomlein

Leaklog 0.9.6 prináša nové funkcie, zlepšenia a opravené chyby.

Postup pri prihlásení sa na školenie o F plynoch

27.1.2010, Peter Tomlein

Organizácia oprávnená vykonávať školenia a skúšky:
Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, 931 01  Šamorín

Upozornenia o podávaní žiadostí

23.1.2010, Peter Tomlein

Ak je firma s pracovníkom, alebo pracovník s platným osvedčením na práce s látkami podľa zákona 76/1998 Z.z. môže si ihneď podať žiadosť na vystavenie dočasného certifikátu o odbornej spôsobilosti (napravo hore). Tento certifikát je možné vydávať do 4.7.2011. Do tohto termínu najneskôr musí absolvovať školenie na odborné znalosti (žiadosť naľavo hore). Pre podrobné informácie kliknite sem.

Ak žiadateľ nevlastní osvedčenie na práce s látkami podľa zákona č. 76/1998...

PED - Nariadenie o tlakových zariadeniach

14.12.2009, Peter Tomlein

Často kladené otázky

2.12.2009, SZ CHKT

Čistota okruhov

17.11.2009, Peter Tomlein

Zisky a straty v ln p-h diagrame

17.11.2009, Peter Tomlein

Nariadenie (ES) 1005/2009

7.11.2009,

Nariadenie (ES) č 1005-2009 o látkach ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu

Učebné texty - Právne predpisy

6.11.2009, Peter Tomlein

Učebné texty - Ekologické vplyvy

6.11.2009, Peter Tomlein
 Naspäť: Úvod Ďalej: Právne predpisy

Učebné texty - Úvod

6.11.2009, Peter Tomlein

Učebné texty riešia z teoretického aj praktického hľadiska ekologické a technické požiadavky na používanie, zber a náhrady ekologicky škodlivých chladív v Slovenskej republike. Tieto ekologické a technické požiadavky vyplývajú z požiadaviek Montrealského protokolu a následných dodatkov, z ktorých je zrejmá nutnosť riešenia ekologicky vhodného používania škodlivých chladív v oblasti výroby aj servisu chladiacich a klimatizačných zariadení.

Ďalej: 

I - Šablóna skúšky R22

4.11.2009, Peter Tomlein

5 - Kontrola únikov

4.11.2009, Peter Tomlein

II - Šablóna skúšky R22

2.11.2009, Peter Tomlein

13 - Chladivové potrubné systémy

2.11.2009, Peter Tomlein

F plyny ako chladivá 4 - Úniky

21.10.2009, Peter Tomlein

Základné informácie zisťovania únikov na stacionárnom, prepravnom chladení a klimatizácii

7 - Kompresory

21.10.2009, Peter Tomlein

6 - lnp-hdiagram

21.10.2009, Peter Tomlein

F plyny ako chladivá 7 - Výpočet náplne

21.10.2009, Peter Tomlein

 Návod na výpočet náplne chladiva

F plyny ako chladivá 6 - Vysvetlenia EK

21.10.2009, Peter Tomlein

 Intrepretácia Európskej Komisie
vybraných otázok vyplyvajúcich z Nariadenia (EC) 846/2006 o určitých fluórovaných plynoch

F plyny ako chladivá 5 - Výstup z R22

21.10.2009, Peter Tomlein

Základné informácie o výstupe z HCFCs chladív, predovšetkým z chladiva R22

F plyny ako chladivá 3 - Certifikácia

21.10.2009, Peter Tomlein

 Základné informácie o minimálnych požiadavkách na certifikáciu fyzických a právnických osôb

F plyny ako chladivá 2 - Chladivá

21.10.2009, Peter Tomlein

Základné informácie o chladivách

F plyny ako chladivá 1 - Všeobecne

21.10.2009, Peter Tomlein

Základné informácie pre prevádzkovateľov a odborne spôsobilé osoby o požiadavkách Nariadení ES zákona, vyhlášky NR SR o F plynoch pre chladiacu, klimatizačnú techniku,  tepelné čerpadlá a iné aplikácie

Spoločná fotografia a pochod na hrad

13.10.2009, Peter Tomlein

Na spoločné foto sme spojili účastníkov z Papierničky zo Smoleníc s mažoretkami

7. medzinárodná IIR konferencia Compressors 2009

13.10.2009, Peter Tomlein

29.9.-2.10. Papiernička, Červený Kameň a zámok Smolenice

Chladiace okruhy a kompresory v Smoleniciach

13.10.2009, Peter Tomlein

Implementácia zákonov

Fluórované chladivá

Náhrady chladív

Tlakové nádoby

Diagnostika

Zasadnutie pracovných sekcií B a E pri IIR

13.10.2009, Peter Tomlein

Na pracovnom stretnutí riaditeľ IIR predstavil zámery tejto organizácie. Diskutovalo sa aj k zameraniu, času a miestu ďalšej konferencie. Účastníci sa zhodli, že konferencia s názvom Compressors v Papierničke je vo svete známa značka a nie je dobré čokoľvek na tom meniť. Je to konferencia, ktorá je organizovaná striedavo s rovnomennou konferenciou v Purdue v USA. Ďalší termín konferencie vzhľadom na kongres IIR v roku 2011 v Prahe a výstavu Chilventa v Norimberku...

Autori z 19 krajín sveta

13.10.2009, Peter Tomlein

Analýza výkonu a optimalizácia funkcie chladiacich okruhov

13.10.2009, Peter Tomlein

Klas Berglöf zo Stockholmu, ktorý pravidelne prednáša na konferencii Compressors v Papierničke, autor prístroja na meranie parametrov v reálnom čase s výpočtom COP a chladiaceho výkonu, patrí medzi špičkových odborníkov v tejto oblasti. Ak sa k nemu pridá Guy Hundy, prezident IOR z Anglicka, a technici so skúsenosťami z meraní, môžeme si byť istí, že chladiaci okruh „prezradí o sebe aj to, čo ani netuší“.

ClimaCheck je prístroj so softvérom, ktorý takéto...

Pôsobíme mimo SR

18.8.2009, SZ CHKT
 • AREA
 • IIR
 • UNEP
 • EHPA

Pôsobíme v SR

18.8.2009, SZ CHKT

Sme členmi:

 • SOPK
 • SPPK
 • ZSVTS
 • Poverená organizácia MŽP SR

Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

14.8.2009, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

NARIADENIE KOMISIE (ES) 1516/2007 z 19. decembra 2007,

7.8.2009, Peter Tomlein

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú
štandardné požiadavky na kontrolu úniku pre stacionárne chladiace a klimatizačné zariadenia a
tepelné čerpadlá obsahujúce určité fluórované skleníkové plyny

2009: Zoznam členov Slovenského výboru pre spoluprácu s Medzinárodným ústavom chladenia v Paríži (SV IIR)

3.6.2009, SZ CHKT
Meno a adresa Spojenie tel/fax/e-mail: Funkcia
1. Ing. Ľudomil Pastor, CSc.
Strojnícka fakulta STU
Námestie slobody 17,
812 31 Bratislava
02 57296528, 02 52961725
pastor@sjf.stuba.sk
priv.: 02 45943208
0903750467
predseda SV, B1,Výk. výbor IIR, delegát SR
2. Ing. František Jäger, CSc.
Elektrotechn. ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 842 39 Bratislava

150 výročie amoniaku

1.6.2009, Peter Tomlein

Presne toľko rokov uplynulo od prvého použitia amoniaku v chladiacom okruhu v roku 1859. Súčasný vývoj sa zameriava na amoniakové systéme s priamou expanziou, čo umožňuje výrazne znížiť náplň chladiva v okruhu a to až na 10 % náplne so zaplaveným výparníkom, ktorá sa už dostáva aj do rozsahu 0,7-0,25 kg amoniaku na kW výkonu.

13. medzinárodná konferencia v Miláne

1.6.2009, Peter Tomlein

 Politecnico 12-13.júna 2009

Dala dohromady prezidentov, predsedov organizácií, asociácií z celého sveta. Prišli významní vedci i zástupcovia európskej komisie. Boli tiež predstavené najnovšie výrobky, komponenty ovplyvňujúce najmä energetickú efektívnosť, náplň chladiva a tesnosť chladiaceho okruhu. Konferencia poskytla celkový pohľad na problémy chladenia a snažila sa tiež o určitú víziu do blízkej i vzdialenejšej budúcnosti.

Fórum ZSVTS 2009

1.6.2009, Peter Tomlein

Celozväzové odborné stretnutie sa konalo tradične za účasti partnerského českého ZSVTS, ktorého predsedom je Ing. Daniel Hanus. Cieľom fóra bolo oceniť aktívnych  členov a vymeniť si skúsenosti. To pri viac ako 40 členských organizáciách nie je  jednoduché. Po príhovoroch predsedov, nasledovala diskusia k zameraniu jednotlivých  členských zväzov. Ich zástupcovia sa vyjadrovali k trom otázkam: 

 1. Čo je vo Vašej oblasti svetovým trendom? 
 2. Ako Vaša...

EHPA silnie

1.6.2009, Peter Tomlein

 Musíme investovať do využitia OZE

Na valnom zhromaždení EHPA 19.5. v Linci predseda Karl Ochsner skonštatoval za uplynulý rok 100 % nárast počtu členov (výrobcovia, výskumné, testovacie organizácie, asociácie) z 36 na 76. Je to dané ohromujúcim nárastom predaja TČ, ktorý neustále stúpa. Dá sa povedať, že kopíruje rast cien ropy, plynu. Keďže v tomto roku cena ropy, klesla, dá sa očakávať aj zmiernenie rastu počtu inštalácií TČ. Napriek tomu tajomník EHPA Thomas Nowak...

AREA zasadala v Prahe

1.5.2009, Peter Tomlein

Svaz CHKT zorganizoval stretnutie európskych zväzov hneď oproti svojmu sídlu v budove Hospodárskej komory na Vysočanoch v hoteli Clarion 15-16. mája 2009

Žiadosť o zmiernenie dopadov v riešení novely zákona o odpadoch

1.4.2009, Peter Tomlein

sme adresovali predsedovi vlády

Vážený pán predseda vlády,

obraciame sa na Vás vo veci novely zákona o odpadoch pripravenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ktorá je predmetom rokovania vlády.

Predkladaná novela uvaľuje na výrobcov a dovozcov dodatočné povinnosti nad rámec požiadaviek európskych smerníc. Tým zaťažuje dodatočnými nákladmi výrobcov a dovozcov chladiacich zariadení v niektorých prípadoch i o viac ako 10 %.

Zvýšenie...

Rokovalo predstavenstvo Zväzu

1.4.2009, Peter Tomlein

Tento krát v nových priestoroch určených aj na školenia spoločnosti Daikin CE v Bratislave 6.3. 2009. Predstavenstvo sa zaoberalo štandardnými úlohami súvisiacimi s funkciou Zväzu doma i v zahraničí. Preberalo viaceré stanoviská vo vzťahu k obnoveniu a podpore učebného odboru chladiarenského mechanika, ktorý sa v súčasnosti skrýva pod úžitkovou technikou, ďalej stanoviská k tlakovým skúškam, preukazovaniu zhody chladiacich okruhov podľa Zákona č....

Navrhnite si tepelné čerpadlo

1.3.2009, Peter Tomlein

Túto tému sme otvorili na seminári priamo na výstave Aquatherm v Nitre 12.2.2008. Cieľom bolo poukázať, na čo treba klásť dôraz pri návrhu tepelných čerpadiel ako kompletného systému vo väzbe na zdroj tepla a vykurovaciu sústavu, k zisteniu ich energetickej efektívnosti s predstavením zaujímavých technických riešení. Účastníci v rozhovoroch uviedli, že by radi počuli praktické skúsenosti, príklady, čomu sa treba vyhnúť, zaujímavé detaily a podobne. Účastníci očakávajú ekonomické...

Funkcionári CO CHKT

1.1.2009, Peter Tomlein

Tepelné čerpadlá, pre ktoré platí SPF > 1.15 * 1/ η budú započítané do prínosov z OZE

1.1.2009, Peter Tomlein

Európsky parlament 17.12.08 prijal stratégiu vyššieho využitia OZE, v ktorej aj vďaka veľkému úsiliu EHPA a EPEE, ale aj vďaka cieľom EÚ v rámci KEB 20x20x20 do rok 2020, plnohodnotne zaradil do stratégie OZE aj tepelné čerpadlá využívajúce teplo zo vzduchu, zeme a vody.

Hoci toto rozhodnutie je úplne logické, predchádzal tomu veľký odpor nielen politikov, ale i zástancov iných OZE. Tento odpor bol zlomený vďaka tomu, že tepelné čerpadlá prispievajú vďaka ich energetickej...

Komisia EHPA pre štítky kvality tepelných čerpadiel

1.1.2009, Peter Tomlein

 Zasadala 10.12. 2008 v Arsenal Viedeň

Štítky kvality tepelných čerpadiel potrebujeme zaznieva často z radov výrobcov a predajcov tepelných čerpadiel. Štítky kvality by mali byť ochranou pred nekvalitnými výrobkami. Krajiny Nemecko (D), Rakúsko (A) a Švajčiarsko (CH) na to prišli už dávnejšie. Vytvorili si normu DACH, podľa ktorej štítkovanie už vykonávajú. Postupne sa tento prístup presadil aj v EÚ. Bolo prijaté Rozhodnutie Komisie 2007/742/ES, podľa ktorého sa má štítkovanie...

Éra tepelných čerpadiel

1.12.2008, Peter Tomlein

 Viete ich projektovať?

Takú otázku si položili v Asociácii pre využitie tepelných čerpadiel (AVTČ) v ČR a zorganizovali seminár 28.11.07 na CHTF v Prahe, na ktorom sa snažilo 6 prednášateľov ukázať, čo je pre TČ dôležité. Základné požiadavky prezentovali pre TČ zem a vzduch-voda, nevenovali sa TČ vzduch-vzduch. Prednášali zväčšia odborníci z firiem, ktorí zvýrazňovali pozitíva svojich riešení najmä vo vzťahu ku zdroju nízkopotencionálneho tepla. Napriek tomu, seminár...

Boli sme na Chillvente

1.10.2008, Peter Tomlein

Takmer 30 účastníkov sa 14-6.10.2008 zúčastnilo pracovnej cesty na po prvý krát organizovanú výstavu s názvom Chillventa, ktorá sa stala následníčkou po 26 ročníkov výstava IKK. Pri otvorení i na tlačovej konferencii Werner Rolles i Frank Heuberger spomenuli, že po neúspešnej výstave v Hannoveri v roku 2005 a snahe presunúť výstavu do Stuttgartu bolo rozhodnuté výstavu stabilizovať v dvojročnom cykle v spolupráci s Norimbergským výstaviskom. Vzhľadom na...

Tepelné čerpadlá, ústrednou témou Chillventy

1.10.2008, Peter Tomlein

Jej nositeľom sa stala organizácia BWP - nemecký zväz pre tepelné čerpadlá, na čele ktorej stojí obchodný riaditeľ Karl Heinz Stawiarski. Vytvorili „dedinu priemyselných tepelných čerpadiel“ na ploche 400 m2, ktorú zamerali na aplikácie pre živnostníkov, verejných a priemyselných investorov, ktorí hľadajú možnosti znížiť energetickú náročnosť svojich budov. Ide samozrejme o náročnejšie aplikácie tepelných čerpadiel v porovnaní s tými, ktoré sa dnes už sériovo aplikujú pre...

Pracovná skupina TC182 WG 4 pre EN 13313 bola hosťom spoločnosti ABC Klima

1.10.2008, Peter Tomlein

Vo večerných hodinách v priestoroch servisného odboru na Rybničnej ulici Ing. Richard Sebera, vedúci servisného odboru, prezentoval hlavné zameranie a hlavné realizácie spoločnosti. Potom nadviazal na štruktúru zamestnancov a odborností, ktoré sú potrebné k predstaveným realizáciám. Spoločnosť ABC Klima má zamestnancov s prakticky so všetkými odbornými spôsobilosťami, ktoré sú predmetom riešenia uvedenej normy. Prezentácia bola preto zaujímavá a účastníci živo diskutovali nad...

CEN TC182 WG 4 v Bratislave

1.10.2008, Peter Tomlein

Pracovná skupina pre spracovanie normy EN 13313 na zadefinovanie odborných spôsobilostí v oblasti chladiacej, klimatizačnej techniky a tepelných čerpadiel zasadala 13- 14. Novembra 2008 na SÚTN v Bratislave. K členom pracovnej skupiny z viacerých štátov EÚ sa prihovorila pani riaditeľka ÚTN Ing. Ingrid Zelinová a rokovania sa tiež zúčastnil tajomník TNK 81 – chladiaca technika Ing. Róbert...

Vzdelávacia komisia EHPA, právne úpravy v Nariadení využitia OZE

1.10.2008, Peter Tomlein

Zasadala pod vedením jej predsedkyne Dr. Brigity Bach 30. Októbra v Arsenal Viedeň. Komisia sa skladá z národných koordinátorov zodpovedných za certifikáciu inštalatérov tepelných čerpadiel podľa konceptu, ktorý vznikol v rámci projektu EK a EHPA prevzala na seba realizáciu. EHPA zároveň ponúka koordináciu úlohy zabezpečenia adekvátneho vzdelania vyplývajúcej z právnej úpravy Nariadenia o využití obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Táto úprava by mala byť schválená v EP ku...

Valné zhromaždenie AREA

1.10.2008, Peter Tomlein

Viedol ho prezident AREA Gerhard Neuhauser. Riešilo rozpočet pre rok 2009, v ktorom SZ CHKT bude naďalej figurovať len ako korešpondujúci člen. Z AREA vystúpila SNEFCA (F), z dôvodu nesúhlasu s nasmerovaním aktivít AREA cez Orgalime. V rokovaniach s novým vedením SNEFCA sa bude pokračovať. V Nórsku sa tri zväzy zlúčili a vytvorili organizáciu VKE (Ventilation, Refrigeration, Energy). AREA sa obzerá aj po členoch z ďalších európskych krajín vrátane Ukrajiny, Ruska, pobaltských štátov...

AREA s novým vedením

1.10.2008, Peter Tomlein

AREA - Európska asociácia národných zväzov v odbore chladenia a klimatizácie zasadala 31.10 – 1.11. v Bruseli s novým predsedníctvom pod vedením prezidenta pána Gerharda Neuhausera z Rakúska. Stalo sa tak po odstúpení bývalého vedenia VDKF v Nemecku (pozri Správy 6/2008). V predsedníctve vo funkcii viceprezidenta pracuje Zoltán Attila (H), vo funkcii hospodára Frank Heuberger (G), Graeme Fox (UK – člen), Per Vemork (No – člen). Predstavil sa tiež nový generálny tajomník Olivier Janin (F)...

SV IIR v Ľubovni

1.9.2008, Peter Tomlein

Zasadnutie slovenského výboru pre spoluprácu s IIR 2.10. 2008 viedol jeho predseda Prof. Havelský. V úvode odzneli informácie z výkonného výboru IIR z 13.6. v Paríži a informácia z osláv 100. výročia 1. konferencie o chladení, ktorá sa konala z popudu francúzkeho inžiniera Loverda na univerzite Sorbonna v Paríži. K tomuto výročiu IIR vyrobila film, ktorý bol výboru tiež premietnutý.

Potom už Prof. Havelský sa zaoberal aktuálnymi problémami práce výboru. Riešili sa personálne...

67. zasadnutie Rady ZSVTS

1.9.2008, Peter Tomlein

Dňa 26.9.2008 o 8.00 hod.

Náš Zväz je členom, respektíve jednou z 18 členských organizácií ZSVTS (Zväz slovenských vedecko-technických spoločností) so sídlom v Bratislave na Koceľovej ulici od roku 2006. Toto spojenie nám umožňuje držať kontakt s právnymi normami a zabezpečiť kontrolu hospodárenia cez ekonomický odbor tejto spoločnosti. A nielen to, je to príležitosť zviditeľniť aktivity nášho zväzu v rámci širšieho odborného spoločenstva.

Rada...

Pracovná skupina číslo 4 TC182 CEN, Budapešť - Bratislava

1.8.2008, Peter Tomlein

Miestom stretnutia bola tento krát 10-11. júla Budapešť a garantom Attila Zoltán riaditeľ HKVZs. Pracovná skupina už sa v podstate zameriava na spresnenie požadovaných znalostí, zručností pre certifikáciu celkom 13 kompetencií definovaných podľa EN 378-1. Pre každú oblasť certifikovaných znalostí, zručností používa štyri úrovne poznania s rozlíšením, či ide o certifikáciu znalosí alebo zručností:

 1. Základné porozumenie problematiky (BA – basic appreciation)
 2. Znalosti o...

SSTP sa predstavila na 67. zasadnutí Rady ZSVTS

1.7.2008, Peter Tomlein

 Dňa 26.9.2008 o 8.00 hod.

Zasadnutie Rady ZSVTS sa koná raz štvrťročne a zavádza sa pravidlo, že na úvod sa predstaví niektorá z odborných spoločností s informáciou o svojej činnosti, ktorú doplní o odbornú prednášku.  V prípade Spoločnosti pre techniku prostredia s informáciou vystúpil jej predseda Prof. Petráš, ktorý uviedol hlavné aktivity. SSTP má 300 individuálnych a 100 kolektívnych členov. Majú svoju www.sstp.sk.  Celkom 15 odborných sekcií,...

V službách ľudstva

1.6.2008,

 IIR v službách ľudstva je slogan, ktorý doplní logo IIR. Ľudstvo potrebuje chladenie!

Výkonný výbor IIR

1.6.2008, Peter Tomlein

13.6.2008 v Paríži

Na zasadnutí sa zúčastnili 33 zástupcovia z celkom 62 členských krajín. Po odsúhlasení záverov z predchádzajúceho zasadnutia IIR v Pekingu počas 22. Kongresu IIR zasadnutie viedol Joachim Paul súčasný prezident IIR, profesor na TU v Kodani s bohatými skúsenosťami v praxi v oblasti výroby kompresorov či zariadení na výrobu tzv. ľadovej kaše. Joachim Paul žartom uviedol, že jeho predchodca Prof. Van Ree (NL) to mal ťažšie, keďže robil...

100 rokov uplynulo, prvý kongres o chladení bol v roku 1908

1.6.2008, Peter Tomlein

V časoch veľkého rozvoja umelého chladenia s obrovským potenciálom rozvoja z iniciatívy francúzskeho inžiniera J.de Loverdo sa uskutočnil v Paríži na Sorbonnskej univerzite prvý medzinárodný kongres o chladení, na ktorom sa zúčastnilo postupne viac ako 5 tis. účastníkov. Kongres bol rozdelený do 6. Sekcií. Kongres dal podnet k vzniku Asociácie pre chladenie, ktorá po 1. Svetovej vojne v roku 1920 sa transformovala do Medzinárodného inštitútu pre chladenie...

AREA na rázcestí

1.5.2008, Peter Tomlein

AREA (európska asociácia firiem pre inštaláciu a servis chladiacich, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel), ktorej náš Zväz je korešpondujúcim členom, mala valné zhromaždenie a zasadnutie pracovných komisií v dňoch 9-10. mája vo Viedni. Tentokrát zasadnutiam pracovných komisií predchádzalo mimoriadne valné zhromaždenie a to z viacerých dôvodov. Muselo sa riešiť najmä personálne obsadenie funkcií v predsedníctve, keďže prezident Christian Scholtz (SRN – bývalý prezident...

Climaveneta nás čakala učupená v údolí na úpätí hory Grappa

1.4.2008, Peter Tomlein

Cestou na MCE v Miláne 13. marca 2008 sme navštívili firmu Climaveneta v Bassane del Grappa. Privítal nás sympatický Guido Alessi spolu s Ing. Petrom Fabiánkom. Pán Alessi nás po krátkej prezentácii previedol jedným zo štyroch výrobných závodov firmy. Dva sú v Taliansku, jeden v Číne a jeden v Španielsku. Prevažne firma vyrába chladiče vody, ktorých sme na výstave v Miláne videli veľké množstvo rôznych konštrukcií. To, že firma dokáže konkurovať...

Tepelné čerpadlá a kompresory

1.4.2008, Peter Tomlein

Kedy, ktoré kompresory sa uplatňujú v TČ (skrol, skrutkové, piestové, rýchlostné, s riadeným výkonom pre halogénované chladivá i amoniak) bolo hlavnou témou seminára 4. Apríla v Expo Clube na Inchebe v Bratislave. Viac ako 50 účastníkov si so záujmom vypočulo odpovede na túto otázku. Po seminári sa im otvorila možnosť fundovane rozprávať s predajcami tepelných čerpadiel o tom, aké účinky je možné dosiahnuť s ich tepelnými čerpadlami s daným typom...

Zväz na Climatherme

1.4.2008, Peter Tomlein

Incheba hala B2 stánok 709 1-5. apríla 2008

Poradenstvo pre aplikácie tepelných čerpadiel a inšpekcií chladiacich okruhov

Zväz ako jeden z odborných garantov výstavy mal na Climatherme vlastný stánok. Spoločne s ním vystavovali aj firmy Fiving, ABC Food Machinery a Artemis so zameraním na poradenstvo v oblasti tepelných čerpadiel. Náš stánok propagoval merania na chladiacom okruhu a certifikáciu inštalatérov TČ v rámci EUCERT.HP.

Revízia EN 13313 napreduje

1.3.2008, Peter Tomlein

Pracovná skupina CEN/TC182/WG4 revidujúca EN 13313 od odbornej spôsobilosti osôb pracujúcich s chladiacimi systémami a tepelnými čerpadlami zasadla tento krát v Ostende v Belgicku. Stretnutie bolo tento krát s podporou firmy Daikin, ktorá má v Ostende podnik na výrobu klimatizačných a chladiacich systémov. Je zaujímavé, že na tvorbe normy na odbornú spôsobilosť sa podieľajú viaceré významné nadnárodné firmy, ktoré majú záujem na tom, aby ich výrobky boli v prevádzke správne...

Vzdelávacia komisia EHPA v Budapešti

1.3.2008, Peter Tomlein

Zasadala v historickej budove Geologického inštitútu postavenej v roku 1900. Geologický inštitút bol založený v polovici 19 storočia a v súčasnosti poskytuje potrebné údaje pre hodnotenie geologického potenciálu pre získanie geotermálneho tepla či už vysokoteplotného vhodného na priame energetické využitie alebo nízkoteplotné vhodné pre tepelné čerpadlá k zvýšeniu jeho teplotnej...

Spätný odber najlepšie podporuje recykláciu

1.10.2007, Peter Tomlein

Ostatné systémy založené na Ekodani, Emisných povolenkách, zálohovaní a podobne vykázali horšie výsledky, čo sa týka množstva recyklovaného odpadu na európskej úrovni hovorí sa v správe PRO-E. Recykláciu by mala vyvolať rastúca cena primárnych materiálov, ktorá ak prevýši cenu recyklovaných, ekonomika recyklácie bude jasná. To sa však zatiaľ nedeje a tak recyklácii musia pomôcť právne normy a ekologické cítenie občanov tejto zemegule. Poplatky pre...

Recyklácia zmesí chladív

1.10.2007, Peter Tomlein

Princíp recyklácie zmesí chladív sa nelíši od recyklácie jednozložkových chladív. Azeotropné, ale aj zeotropné chladivá s malým teplotným sklzom zväčšia nemajú problém so zmenou podielov jednotlivých zložiek. Chladivo R407C však takýto problém, vzhľadom na teplotný sklz až 7 °C, už mať môže. Podiely jednotlivých zložiek sa vyhodnocujú analyzátorom TA 400, ktorý vyhodnotí nasledovné nízko, stredo i vysokotlaké chladivá vrátane R410A:

 • R12, R22,...

Recyklácia chladív na Slovensku

1.10.2007, Peter Tomlein

Retrospektíva a perspektíva

Problematiku recyklácie jednozložkových chladív otvoril 7.12.2007 na TSÚ Piešťany prezident Zväzu pán Ladislav Nagy. Uviedol skúsenosti zo zavádzania recyklácie vo firme Chladenie s.r.o. v Bratislave, ktorá recykláciu vykonáva ako službu od roku 2001. Cena recyklácie 40 Sk/kg síce nie je vysoká, je však potrebné chladivo na recykláciu dodať a tiež po recyklácii odobrať. Recyklované množstvá ani v jednom roku neprevýšili 500...

AREA zasadala v Budapešti

1.10.2007, Peter Tomlein

 26-27 októbra 2007 v hoteli Flamenco

Vo štvrtok 26.10 rokovali strategická, technická a kvalifikačná komisia. Zo strategického hľadiska AREA odmietla premenu na organizáciu komerčného typu, keďže na to nie je zatiaľ dôvod. Zámer postupne rozširovať členstvo v AREA sa zameriava najmä na pobaltské krajiny, Rumunsko a Bulharsko. K účasti na zasadnutiach AREA bude tiež prizývané Rusko. Z hľadiska aplikácie Nariadenia 842/2006 a EN 13313 podporí povinnú certifikáciu firiem a...

Európsky program certifikácie inštalatérov tepelných čerpadiel

1.9.2007, Peter Tomlein

Vzdelávacia komisia zložená z národných koordinátorov hodnotila súčasný stav implementácie certifikácie inštalatérov TČ podľa výsledkov projektu ukončeného v roku 2006. Koordinácia by teraz mala byť realizovaná cez EHPA – európsku asociáciu pre tepelné čerpadlá. Predsedom komisie je Dr. Brigitte Bach z Arsenal Viedeň, ktorá je zároveň podpredsedom EHPA. Súčasný stav realizácie v jednotlivých krajinách je veľmi rozdielny i vzhľadom na to, že v mnohých krajinách nemajú...

Stratégia výstupu z chladiva R22

1.8.2007, Peter Tomlein

Pozor zásoby netvoríme. Zákon totiž zakazuje nielen uvádzanie na trh ale i použitie nového chladiva po 31.12. 2009. To znamená stratégiu výstupu z chladiva R22 si treba naplánovať tak, aby Vám nové chladivo na sklade k danému termínu neostalo!

Chladíme kondenzátor s CO2 s teplotou pod a nad 20 °C

1.8.2007, Peter Tomlein

Základnou nevýhodou CO2 je nízka kritická teplota 31 °C/74 bar. To znamená, že pokiaľ chceme dosiahnuť kondenzáciu, musíme mať k dispozícii chladiace médium na kondenzačnej strane chladiaceho okruhu o teplote pod 20 °C. V tom prípade CO2 môže byť použité ako ktorékoľvek iné chladivo v chladiacom obehu pod kritickým bodom avšak pri podstatne vyšších prevádzkových tlakoch.

Ako je to s chladivom CO2?

1.8.2007, Peter Tomlein

Toto staré chladivo je opäť nové. Radí sa medzi prírodné chladivá, keďže sa voľne vyskytuje v prírode. Je to atmosferický plyn tvorený dvoma atómami kyslíka a jedným atómom uhlíka. Jeho sumárny chemický vzorec je CO2. Je bezfarebný, nehorľavý, málo reaktívny, ťažší než vzduch. Vzniká ako produkt biologických procesov, napríklad dýchania a kvasenia a ako produkt horenia zlúčenín uhlíka.

Zvyšujúca sa koncentrácia oxidu uhličitého je spojená s...

Stánok Zväzu na IKK 2006

1.10.2006, Peter Tomlein

Na pozvanie VDKF sme sa zúčastnili výstavy IKK v Nürnbergu podobne ako v predchádzajúcich rokoch vlastným stánkom. Stánok zameraný na inšpekcie a diagnostiku sme úspešne zorganizovali. Autobus nám veci previezol a ešte ráno pred otvorením výstavy sme stánok inštalovali vrátane nášho funkčného modelu chladiaceho okruhu a meraní v reálnom čase s premietaním na stenu stánku. Vďaka najmä pomoci Fridricha Silla, Tibora Kovalčíka, Stanislava Tančáka,...

Opýtali sme sa na: postup podľa právnych predpisov pri povoľovaní odberu podzemných vôd pre tepelné čerpadlá

1.8.2006, Peter Tomlein

Odpovedala nám Ing. Eva Ondrejčáková, riaditeľka odboru štátnej vodnej správy MŽP SR listom z 21.06. č.6663/2006-5.1, z ktorého uvádzame výťah k postupu podľa súvisiacich právnych predpisov pri:

 1. povoľovaní odberu podzemných vôd pre využitie tepelným čerpadlom,
 2. povoľovaní a evidencie vrtov,
 3. povoľovaní vodnej stavby,

 • K otázke č. 1 –Podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. a písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o...

Certifikačný orgán pre chladiacu a klimatizačnú techniku

1.8.2006, Peter Tomlein

S cieľom splniť požiadavky normy STN EN 17 024 a to oddeliť vzdelávanie od certifikácie, po predchádzajúcom schválení Zmluvy o založení a Stanov CO CHKT jeho zakladateľmi SZ CHKT, SPPK a SOPK zo dňa 29. marca 2006 bola podaná žiadosť o registráciu na Krajský úrad v Bratislave dňa 3. mája 2006. CO CHKT bol zaregistrovaný pod č. spisu:

OVVS/1006/2006/BC3-TSK zo dňa 25.5. 2006

s právoplatnosťou od 17.7. 2006.

Správna rada CO CHKT zasadla po prvýkrát 11. augusta 2006 v...

Zväz na Climatherme

1.4.2006, Peter Tomlein

Hala B2 stánok 106

Poradenstvo pre aplikácie tepelných čerpadiel

Zväz mal na Climatherme vlastný stánok ako jeden z odborných garantov výstavy. Náš stánok v spolupráci s piatimi firmami bol zameraný na poradenstvo v oblasti aplikácií tepelných čerpadiel.

Pevné hranice pre klimatizáciu a komerčné chladenie

1.10.2005, Peter Tomlein

Na valnom zhromaždení Sekcie CHKT pri SOPK 9.12. 2005 na TSÚ Piešťany riaditeľ odboru pre odpady na MŽP SR Ing. Peter Gallovič a zodpovedný pracovník za elektrodpad Ing. Straňák jasne definovali výrobky v oblasti klimatizácie i komerčného chladenia, ktoré spadajú pod Zákon o odpadoch č. 733/2004 Z.z. a ktoré nie.

AREA zasadala

1.10.2005, Peter Tomlein

Stretnutie zástupcov asociácií v oblasti chladiacej a klimatizačnej techniky sa konalo v dňoch 21 a 22. novembra v Bruseli. Hlavnou témou bola samozrejme smernica o F plynoch, ktorá sa našej branže existenčne dotýka.

Vykurovaný objekt spotrebováva tri zložky tepla

1.9.2005, Peter Tomlein

Pri úvahách o potencionálnych úsporách z hľadiska energetických nárokov treba brať do úvahy spotrebu tepla na:

 1. Vykurovanie – náhrada strát tepla prestupom,
 2. Vetranie – náhrada strát tepla výmenou vzduchu,
 3. Výrobu TÚV – daná hygienickými potrebami.

Je to dôležité si uvedomiť z toho dôvodu, že nie rovnakým spôsobom u týchto troch zložiek vieme ovplyvniť energetické nároky. Napríklad zateplením domu ovplyvníme energetické nároky na vykurovanie, ale nie na...

AREA zasadala

1.5.2005, Peter Tomlein

AREA – organizácia, ktorá združuje európske asociácie v oblasti chladiacej a klimatizačnej techniky mala 29.-30. apríla valné zhromaždenie v Nice, ktoré organizačne zabezpečila francúzka asociácia Sneffca. Prvý deň sa konali zasadnutia odborných komisií zameraných na stratégiu činnosti, technicko – ekonomické problémy v odbore, vzdelávanie a Leonardo projekt, ktoré vyvrcholením je súťaž o najlepšieho mechanika počas IKK. Na druhý deň sa dopoludnia konalo zasadnutie predsedníctva a...

Zväz na Klimatherme v Košiciach

1.2.2005, Peter Tomlein

Počas výstavy Klimatherm v Košiciach manažérka výstavy Ing. Gabriela Orozsova (pozri obrázok) zabezpečila pre Zväz stánok, ktorý sme obsadili našou publikačnou aktivitou. Ponúknuté materiály boli všetky rýchlo rozobrané. Náš stánok navštívili okrem našich členov a laickej verejnosti aj Prof. Petráš predseda ZSVTS, SSTP a dekan SvF STU, Ing. Pavol Holkovič riaditeľ Technoklimy a hodnotiaca porota.

Program vzdelávania a certifikácie montérov a opravárov tepelných čerpadiel

1.2.2005, Peter Tomlein
Prihlásili sme sa ako pridružená krajina do projektu EÚ, ktorého cieľom je vytvoriť spoločnú základňu pre školenia a certifikáciu montérov a opravárov tepelných čerpadiel. Projektu sa zúčastňuje 7 krajín EÚ. Naštartovaný bol začiatkom roku 2004. Učebné texty by mali byť vypracované a oponované do septembra 2005 a prvé školenia lektorov by mali prebehnúť do konca roku 2005. Prvé školenia a certifikácie odborníkov na inštalácie
a servis tepelných čerpadiel podľa programu...

AREA zasadala

1.11.2004, Peter Tomlein

AREA - asociácia združujúca národné asociácie pre chladenie a klimatizáciu v Európe zasadala 12.11.2004 v Bruseli. Pred zasadnutím prezident HRACA Attila Zoltán v krátkosti uviedol prácu pána Lászlo Gaala, zosnulého tajomníka HRACA. Jeho pamiatku si účastníci pripomenuli minútou ticha. Medzi hlavné body programu patrili:

 • Odsúhlasenie záverov z predchádzajúceho zhromaždenia 16.5. 2004 v Oslo,
 • Účet za rok 2004, členské príspevky a návrh rozpočtu na rok 2005,
 • ...

Compressors 2004 - Timetable

25.7.2004, SZ CHKT

Compressors 2004 - Program

25.7.2004, SZ CHKT

Prezident AREA Norman Mitchell navštívil firmu ABC Klima s.r.o. Bratislava

1.5.2004, Peter Tomlein

Normana Mitchella prezidenta európskej asociácie dodávateľov chladiacej a klimatizačnej techniky (AREA) a zároveň riaditeľa rodinnej firmy zameranej na montáž a servis CHKT v Gloucesteri v Anglicku počas jeho návštevy 31.3. vo firme ABC Klima informovali Ing. Richard Sebera a Miroslav Kaniak zo servisného odboru. Hneď po úvodných formalitách sa rozbehla zaujímavá diskusia o frakcionácii chladiva R407C vo veľkých klimatizačných zariadeniach s premenlivým chladiacim výkonom. Pri...

Hostia z AREA

1.4.2004, Peter Tomlein

Prezident Asociácie dodávateľov chladiacej a klimatizačnej techniky v EÚ pán Norman Mitchell a generálny tajomník pán Róbert Berckmans zaujali jednoduchým, jasným spôsobom vysvetľovania významu a prínosov pripravovanej európskej smernice na HFC chladivá pre náš odbor, ktorej platnosť sa očakáva koncom roku 2005. Preklady oboch príspevkov nájdete v technických...

30.11.1999,